RAVALOMANANA MARC : TSY ADIDIKO SAMY IRERY FA ADIDY IOMBONANTSIKA NY FAHAFAHANA MIATRIKA NY FANAMBY LEHIBE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nanohy ny hetsika tetsy amin’ny Magro Behoririka androany 29 Martsa 2017 ny vahoaka mpomba ny filoha Ravalomanana. Fanompoam-pivavahana ho fahatsiarovana ny faha 70 ny tolona 29 Martsa 1947 no nanombohana izany. Taorian’izay dia nisy niroso tamin’ireo lahateny samihafa nataon’ny mpitarika.Tonga teny an-toerana ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena Razafimanantsoa Hanitra, ny loholona Olga Ramalason, ireo solombavambahoaka sasantsasany, sy ireo mpikambana ao amin’ny antoko Tim. Adidy maro hoy Zafilahy no miandry antsika indrindra  tolona miady amin’ny tsy rariny. Tsy hanabataba na hanasoketa an’iza izahay fa miaraka amin’ny filoha Ravalomanana.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ny Me Razafimanantsoa Hanitra kosa dia nanambara fa ny faneva amin’ity 29 Martsa ity dia ny hoe : fanilo miampita , ny lasa tsy fanadino. Isika hoy izy dia tsy manadino fa miondrika am-panajana. Ankehitriny ny zavamisy iaianantsika dia mbola tolona tsy vita. Nanomboka ny 1947 ny tolona ary 13 taona taorian’izay no nahazo fahaleovantena isika. Tamin’ny 2009 no nanomboka nitolona isika ary mbola eto izao. Tsy tenenina am-bava fontsiny izany fitiavan-tanindrazana izany fa aseho amin’ny fihetsika sy asa. Tia ny vahoaka , mijery ny madinika.Ny firenena Malagasy aza viraviraina fa ny olona tia tanindrazana dia tsy mivarotra tanindrazana, tsy manao tsinontsinona ny vahoaka ao aminy. N’aiza n’aiza tany aleha dia marobe ny fitarainan’ny olona. Zavatra roa no angatahantsika dia mpitondra mahafanatatra ny ilaina’ny vahoaka, tsy mivarotra tanindrazana, hatramin’izao aloha mbola tsy izay no misy.Zavatra tadiavintsika dia ny hoe avelao izay olona hitondra ny firenena, aza sakanana ary aza matahotra azy. Mahasahia mijoro amin’izany. Amin’ny 2018 ny olona rehetra aleo hilatsaka ary hisafidy izay tiany ny vahoaka Malagasy. Isika rehetra dia vonona hiaro iza safiditsika izay.Ny olona tohananay dia efa fantatray ary tsy miala amin’ny filoha Ravalomanana.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nitondra ny hafatra avy amin’ny filoha Ravalomanana izay mbola any iivelany koa I Guy Rivo Andrianarisoa. Noho ny adidy maro hoy izy dia tsy tonga eto ny tenany fa mbola mihaona amin’ireo mpiaramiombonantoka any ivelany. Toy izao ilay hafatra avy amin’ny filoha Ravalomanana :

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika nomena vaninandro ahafan’ny tsirairay mahatsiaro manome lanja ny tantaran’ny firenena.Andro tsy manampaharoa  sady manana ny lanjany sy hajany no tsaroantsika anio di any faha 70 taona nitsanganan’ireo maherifon’ny firenena, niarovan’ny zony, iadiana amin’ny fahafahana sy fahalalana.Maro amintsika izay tafahoana androany no mbola tanora tsy nahita ny niainan’ireo zoky ray amandreny nisendra ny mafy tamin’izany.Ry vahoaka Malagasy hahatsiaro ny lasa isika .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ny lasa izay nangidy hamoizana fananana, ny aina hiarovana ny zo, fahafahana ary fahalalana, koa raiso ny andraikitra sy ny adidinao tsirairay mba hibanjina ny ho avin’ny firenena ao anatin’ny fo feno fitiavana. Tsy adidiko samy irery fa adidy iombonantsika ny fahafahana miatrika ny fanamby lehibe izay miandry ahy, miandry anao, miandry antsika rehetra dia ny fiadiana amin’ny fahantrana.70 taona aty aoriana dia mbola mitohy ny tolona nataon’ireo zoky ray amandreny saingy ny fahavalony no samy hafa , fa miantso anao ny firenena hiady amin’ny fahantrana. Mamela ahy ianareo ry mpiray tanindrazana handray andiny fohy amih’ny fanevan’ny MDRM. Madagasikara tanindrazanay hamintinako  amin’ny teny fohy ny antso avo ho an’ny vahoaka Malagasy. Madagasikara tanindrazana , tany sarobidy masina tokoa, lovasoa nomen’ny razana taloha, ny maty ho anao no tena lazanay, mitsanagana ry tanora, mitsangana aza manana ahiahy, izao no andro sady ora , mijoro  sahia tokoa ho  lehilahy.Masina amiko ny tanindrazana ka raiso ny teny hoe alao ny tsara, ny fitiavana no tsara ho an’ny firenena, ho ela velona ny Repoblikan’i Madagasikara, tsy irian-javamahaory anie ny vahoaka Malagasy.Homba antsika Malagasy anie Andriamanitra. Marihina fa tao anatin’ny filaminana tanteraka no nanatanterahana ny hetsika na dia hita nihodikodina teny an-toerana aza ireo mpitandro ny filaminana, miaraka amin’ny fitaovampiadiana.