Alefaso raha sahy

rrrrrrrrrrrTsy mbola mifarana ny adihevitra mahakasika ny lalana  momban’ny serasera nolanian’ny antenimiera roa tonta farany teo. Anisan’izany ny  andininy mahakasika ny andraikitry ny talean’ny famoahana izay nampiakatra ireo tompon’ny orinasan-tserasera na ireo mpandraraha indrindra moa fa ireo mpanao politika.

Ny voalaza teo amin’ilay lalana nolaniana dia ny hoe tokony ny tompon’ny orinasa no talean’ny famoahana mba hisian’ny fandraisana andraikitra bebe kokoa eo amin’ny tompon’ny  orinasa  araka ny fanazavan’ireo mparlemanta.

Raha jerena maimaika dia toa tsy mety, ilay fanampahan-kevitra noraisin’ny parlemanta roa tonta , kanefa rehefa io no lany dia aleo hampiarina an-tsakany sy an-davany, efa nahita izany anie teo amin’ny sehatry ny asa samihafa  ny mikasika ny fisahanana ny toeran’ny talean’ny famoahana eo amin’ny gazety tahiry izay navoaka’ny tahirimbolam-panjakana na ny « tresor » dia ny talean’ny tahirimboalam-panjakana no talean’ny famoahana amin’io  gazety io , ary tamin’ny fotoana nisian’ny gazety ny antenimerampirenena sy ny antenimerandohoaolona dia ny filohan’ireo andrimpanjakana ireo no talean’ny famoahana , na ny gazety avoakan’ny ministera dia ny ministra no talean’ny famoahana, mikasika ny andraikitry ny talean’ny famoahana dia izy no miantoka ny vaovao miseho rehetra eo amin’ny serasera  ary raha misy fihoaram-pefy na tsy fanarahan-dalana  dia ny talean’ny famoahana no iantefan’ny fampiantsoana sy fanadiadiana any amin’ny fitsarana izay mety hiafara amin’ny fampidirana am-ponja mihitsy izany , ary izay antony izay no mampatahotra ireo mpanao politika tompon’ny orinansan-tserasera satria raha miditra am-ponja izy dia tsy afaka hilatsaka amin’ny fifidianana.

Fa rehefa lalana io dia tokony ho sahy ireo mpanao politika ka ingahy Hajo Andrianainaharivelo no tokony talean’ny famoahana eo amin’ny Kolo tv/fm, ingahy Edgard Razafindravahy no talean’ny famoahana Rta sy ny Antsiva, ingahy Rajoelina Andry no talean’ny famoahana Viva Tv/fm, Ramatoa Onitiana Realy no talean’ny famoahana radio Andrin’ny Zatovo, ary ny ny filoha Rajaonarimampianina no talean’ny famoahan’ny Le ligne e mire, Triatra, cytoyen, la dépêche, mikasika ny TVM  dia Andrianjato no atao talean’ny famoahana ary ingahy Nivo ratiarison no talean’ny famoahann’ny RNM izy roalahy rahateo efa miteny isanandro  ao amin’ireo haino amanjerim-panjakana ireo, ary tokony hosokafana ihany koa ny fahitalavitra MBS ka ny filoha Ravalomanana no misahana ny tale ny famoahana , dia sokafy ny radio sy fahitalavitry ny kaominina antananarivo fa tsy mampatahotra an’i Neny ny hitazona ny toeran’ny talean’ny famoahana.

Matahotra ny talean’ny famoahana ny tompon’ny orin’asa satria manao vava tsy ambina sy mamoaka vaovao mihantsy ny mpanao gazety sasany, fa tsy ny mpanao gazety ao amin’ny MBS ireo na ireo ao amin’ny kaominina Antananarivo no hamoaka vava mahamenatra sy vaovao tsy marimpototra manalabaraka olona  koa tsotra ny hafatra ampitaina amin’ny fitondrana , efa lalana lanin’ny antenimera roa tonta io dia « Alefaso raha sahy »

Mikasika indray ilay volavolan-dalana mikasika ny fananganana ilay fitsarana manokana hitsaran ny heloka ara-ketra sy ara toekarena tao anelanelan’ny 2002 sy 2014 dia tsy mety mandany izany ireo solombavambahoaka , misy ireo milaza fa matohata ny filoha Ravalomanana sy ingahy Rajoelina hono ny HVM ka mitady izay fomba isakanana azy ireo tsy ho kandida . Mikasika an’ingahy Rajoelina aloha dia kandida tsy hatahorana na dia ho sefom-pokontany eny Ambatobe aza tsy ho lany , fa ny filoha Ravalomanana no mampatahotra ny HVM sy ingahy filoha ankehitriny.

Tokony hampiseho ny fahasahiana ry antenimiera roa tonta handany io lalana momba ny heloka ara-ketra sy ara-toekarena teo anelanelan’ny 2002 sy 2014 ary tokony ho sahy hijoro ireo parlemanta hangataka ny fitsarana tsy mitanila, mbola mandeha ny resaka hoe ho fisakanana ny filoha Ravalomanana sy ingahy Rajoelina hono io lalana io , mahakasika ny filoha Ravalomanana dia efa mazava fa be lavitra nohon’ny hetra tsy naloan’ny orin’asa Tiko ny onitra tokony omena io orin’asa io, noho ny fandrobana nihatra taminy, ary tsy fihodinan’ny orinasa noho ny fandrombana  nihatra taminy no antony tsy nahaloavany hetra ,

Mikasika an-dRajoelina indray dia heloka ara toekarena ny famporisiana ny olona handroba tamin’ny 26 janoary 2009 , iza no tsy nahatsiaro ny tsodrano nataon-dRajoelina an’ ireo olona nandeha nandroro ny MBS sy magro, ka teny Andavamamba izy no nanome izany tsodrano mamoa-doza izany .

Fa akoatra izay dia tsy tokony ho afa maina koa ingahy Rajaonarimampianina satria heloka ara toekarena ny fahapotehana ny orinasa Air Madagagasikara, iza no tsy nahalala fa ingahy Rajaonarimampianina no filohan’ny filohampitantanana ny Air Madagasikara ary tsy voafehiny no nahapotika io orinasa izay reharehan’ny vahoaka malagasy io, heloka ara toekarena no filaza an’izany araka ny efa nambara tetsy aloha ary  dia tokony andalo fitsarana koaizy noho ny mikasika ny vola vidin’ny « Air Force one2 » izay ministry ny fitantanambola tamin’ny andron’ny teyezamita no nivarotra azy.

Tsy ireo ihany fa maro ireo heloka ara-toekarena izay efa nambaran’ireo CST teo aloha fa efa nanaovan’izy ireo fanadihadiana parlemantera toy ny resaka andramena, fananantany , izay voasaringotra ireo praiministra sy ny praiministra lefitra tamin’ny tetezamita.

Tabatabain’ireo mpitondra rehefa mahazo fitenenana hoe tany tan-dalana sy fanjakana tsara tantana ary mangarahara koa miandry anareo ao amin’ny fahefana mpanantanteraka sy ireo fahefana mpanao lalana ny vahoaka, amin’ny fanantanterahana ireo voalaza sy ireo lalana rehetra izay nolanian’ny antenimiera roa tonta irao ka « Alefaso raha sahy »