Hetsiky ny mpitondra fivavahana communique

Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana
Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana

.

.

.

.

.

Voarainay ny Alahady 7 martsa

MIJOROA HO OLO-MARINA
«Ny Fahamarinana manandratra ny Firenena»   Ohab 14/34a

Manokàna fotoana kely monja handinihan-tena hoe:

 • Marina ve izao zavatra hijoroako izao?
 • Marina eo anatrehan’Andriamanitra ve izao asa ataoko izao sa hevitra itompoako ihany noho izay heveriko fa tombotsoako?

 1. Ny marina dia tsy hifanohitra mihintsy amin’ny didin’Andriamanitra hoe:  « Aza mamono olona, aza mangalatra »  (Deot 4/16-18) sady tena hahasoa ny mpiray tanindrazana amiko fa tsy ho ahy sy ny ankohonako na ireo mitovy hevitra amiko irery ihany.
 2. Eo anatrehan’Andriamanitra dia meteza mba hanadino na dia iray minitra monja aza ny firehana politika na ny hevitrao manokana, dia miivavaha mangina ka ataovy tonom-bavaka ny hoe:  “Tompo o! ampahirato ny masoko hahitako ny tena marina”
 3. Tsarovy ny Tenin’Andriamanitra hoe : «Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena» (1 Petera 5:5b)  sady tsy ankasitrahany ny olona manamari-tena foana .  «Lazaiko aminareo: . . .  fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary
  izay rehetra manetry tena no hasandratra
  »
  . (Lioka 18: 9 -14 )
 4. Safidy azo tanterahina izao ankehitriny izao ny hanao ny “MARINA” ary tena hahasoa ny asanao, ny ankohonanao, ny mpiara-belona
  aminao izany. Ny fisian’ny olo-marina tahaka anao dia ampyhamonjen’Andriamanitra sy hanarenana ny firenena «Ary hoy Jehovah: Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny» (Genesisy 18:16-33)
 5. Io fanapahan-kevitrao io no vaha-olana ho an’ny firenentsika sady andrasana fatratra hamahana izao krizy izao sady hibanjinana ny ho avy rehetra dia ny : HIJOROANAO HO OLO-MARINA
 6. Tsarovy fa  tsy ankasitrahan’Andriamanitra ny mangina na tsy mijoro manoloana ny tsy fahamarinana misy eto amin’ny firenena  «Koa izay mahalala hanao soa, nefa tsy manao, dia heloka ho azy izany». (Jakoba 4:17)
 7. Hanampy sy hivavaka ho anao izahay satria fantatray fa tsy mora akory ny manao izany fanapahan-kevitra izany ao anatin’izao krizy sy fifampiandaniana izao. Raha manapa-kevitra ho namanay HIARA-MIJORO amin’ny MARINA ianao dia ny MARINA ihany ilay ambaran’ny Soratra Masina hoe : «Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara Sy izay ilain’i Jehovah aminao, Dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po Ary ny hanaraka an’Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena» (Mika 6:8)  dia ity ny adiresinay:

HMF mail: hmfmada@yahoo.fr
HMF Tél (sms) : 033 07 913 79 – 032 59 024 30 – 033 11 616 84

MATOKIA – MIJOROA – MAHEREZA
Aza matahotra fa ny MARINA tsy mba maty

NY HETSIKY NY MPITONDRA FIVAVAHANA

13 réflexions sur « Hetsiky ny mpitondra fivavahana communique »

 1. amin’ny alakamisy no hanehoantsika vahoaka malagsy fa manaraka ny baikon’ny HMF iska.Samy hanao akanjo fotsy, na fitafiana misy loko fotsy isika mianakavy.Ho hitan’ny havany eo izay mitondra loko orange

 2. AMIN’NY ASABOTSY PLACE DE LA NATION PARIS, HETSIKIN’NY LEGALISTA REHETRA !
  TAOMT DAHOLO NY NAMANAREO GASY, VAZAHA, SINOA, AFRIKANA, SNS…..

 3. Izany hoe ny pro Ravalomanana ihany izany no mahalala mivavaka ve?Nahoana no dia lotoinareo ny fivavahana?Mety ve izao sa anisan’ny adalana vitan’i dadanareo?

 4. Misaotra ry Ray aman-dreny hajaina o! mivavaka ho anareo koa izahay mba haharitra hijoro ianareo hitarika anay hanafaka ny Tanindrazana fa zo fototra amin’ny Kristiana ny Fahafahana . Misaotra tompoko o! handroso isika na inona na inona e!

  Mivavaha ry ssshhh a! ataovy manakatra ny lanitra mihintsy dia ho hitantsika eo izay valian’ Andriamanitra e! Fa izahay matoky ary mino sy manantena fa na ho ela na ho haingana tsy maintsy hidina Andriamanitra hamaly ny Fivavakay .

 5. SSSSHHH,
  Tsy hoe izahay ihany no mahay mivavaka fa ny Principe dia tsotra « vavaka arahina asa sy tolona »
  ary ny vavaka no laharam pahamehana.Tsy mora mantsy ny manala Devoly rehefa mahazo toerana izy.

  Tsy hoe mandoto fivavahana ihany koa fa raha tena kristiana ianao ary mamaky tsara ny Soratra Masina dia tsy nisaraka ny Politika sy ny Fiangonana satria ny fiangonana dia Mpaminany ary ireo mpitondra t@ Testamenta taloha dia saika nanana ny Mpaminaniny avokoa. Noho izany dia mivavaka ny Pro Ravalomanana izay Kristianina ny maro an’isa mba hanao ny asan’ny Fiangonana @ maha mpaminany azy.

 6. Mao
  Manahy mafy aho fa tsy olona mazava saina ianareo ireto fa azo atao hoe « fanatiques ».Tsy hainareo akory izany soratra masina izany fa ampiasanareo amin’izay tianareo mba hakana fitondrana.Mampalahelo ianareo very seza fa dia manaonao foana sy maniratsira

 7. HMV!
  Tsy sasatry ny mivavaka izahay ho an’ny firenenay, ho an’ny tanindrazanay, ho an’ny vahoaka malagasy rehetra eran’izao tontolo izao mba hiray hina, hiray saina, hiray fanahy mba ho olona iray mahafantatra tsara ny zavatra tena marine miseho eto Madagasikara ny rehetra.
  Mankasitraka tanteraka an’izao fihetsika ataonareo izao ny tenako manokana, ary mangataka ny rehetra samy hivavaka mangina satria mafy tokoa izao mahazo ny firenentsika izao! Samia tonga isika rehefa antsoin’ny HMV e!

 8. Ory sssssshsh an! Ianareo no tena naniratsira tamin’ny fikasihan-tanana ny Filoha Lala Rasendrahasina,asainy frantsay manao ny tsy fanao dia manao,asainy homana ny tsy fihinana dia homana! mba misaina fa aza miteniteny foana ny natao aloha jerena fa taiza no nisy fitondrana eken’Andriamanitra handroba fananana sy handoro ny tanana? Haamono ny mpiarabelona aminy? Fahantrana lalina izao no manjo ny firenen dia mbola tsy tonga saina ihany ve ianareo e? Mitampona inona ny masonareo?

 9. mbola mitohy mangina ve ny hetsika ataonareo?.Mba ilazao vaovao fa tena liana. Misaotra mialoha. Ny TOMPO anie homba antsika sy ny Tanindrazantsika.

 10. miarahb ny vahoak kristian rehetr izay mandala ny fahamarinana eto @ firenenana,mampirisika antsik mb hitolona am_bavak hatran ny firenena str iz rer ihan no afk hanafak an’i Madagasikara eo amban elatry Satana.Mitondra am_bavak ihany kou a ireo Mpitandrina ao @ HMF, maherez dahol f Andriamanitra no momba anareo

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *