Inona no tsy aritry ny Frantsay amintsika ?

TARATSY HO AN ’ NY MALAGASY TSIVAKIVOLO..

Miarahaba Anareo Rehetra

Ny tiako zaraina Amlinareo dia iny fanonganam-panjakana iny dia fitohizan ’ny paolitika frantsay ,izay te hisahana ny toe-karentsikaary tsy te hanaiky ny rafi-pitondrana iarahan ’ny Malagasy manapaka sy amin’ny teny nifanomezana sy nifampierana..!
Ny an’ny frantsay dia satriny ikorontana foana ny Firenentsika mba hahafahana miseho ho mpanol-tsaina…
Firy taona izay ary impiry izay no nakorontan’izy ireo ny Firenena tamin’ny alalan’ny adi-poko tamin’ny 47 mba ametrahany ny mpikambana padesm itondra ny Tany sy n Firenena !
Tamin’ny 1957 (loi-cadre ) dia tsapan’izy ireo fa diso ary tsy ho lasa lavitra ny adi-poko notohana’izy ireo..Nefa moa nihizingizina rizareo dia nanohy izany..
Naharitra ny Malagasy ! Niforitra fa tsy tapaka ny hazo-damosin’ny Malagasy…

Dimy amby efa – polo taona tao aorian’ny 29 mars 1947 NO INY FA NAHARESY NY VAHOAKA MALAGASY ARY TSY NANAIKY NY KAJY NENTINA NAMAFA NY FANDRESENY TEO AMIN’NY SAFIDINY MALALLAKA SY TAMIN’NY FAHATSORAMPONY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC..!

TSY TONGATONGA FOANA IZANY FA RY MOLA NAHAVOAZIN’NY MALAGASY IREO SAFIDINY IO NY 03 DECEMBRE 2006.!

TSY TANTIN’NY MPANJANAKA SY IREO MALAGASY MPANOMPO AZY IZANY HETSIKA MANAN-TANTATRA NATAON’NY MALAGASY IZANY…

ARY HANOHITRA SY HANA MAIVANA O SAFIDIN ’NY MALAGASY IO NO …NIKARAKARA SY NANOMANANA ARY NANAOVANA NY FANONGANAM-PANJAKANA..NY MALAGASY NO TADIAVINA HO FAIOZINA , NO NOKAPOINA FA NADITRA…!

IZA NY MALAGAY HANAIKY IZANY FANAMBANIANA IZANY ?

IREO TSY VALAHARA NANAMPY NY FRANTSAY ARY MITAVANA NY HAREN’NY MALAGASY..

MITSANGANA ,MIJOROA ARY TOHIZO NY TOLONA SY NY LALANTSIKA HO ANY KANANA !

Eo amin’izao vanim-potoana somambisamby izao ,izay iezahan’ireo mpanjanaka manakona ny anjara masoandron’ny Malagasy izay lavitry ny rahona talohan’ny
Fanjakan ’ ANDRIANAMPOINIMERINA ,izay nampiray ireo Fanjakana nisy teto MADAGASIKARA mba ho mora ny fiarovana ny TANINDRAZANA ,satria nanararaotra ireo mpanjanaka nampiady ireo Fanjakana teto MADAGASIKARA..

Vita ny fampiraisana ny Tany sy ny Fanjakana..,dia nampitandrina ireo » Firenena nanafika ,nanana hevitry ny hanjanaka ( occupation ,envahissement )ANDRIANAMPOINIMERINA ary nanao fanambarana hentitra : » NY RANOMASINA NO VALA-PARIHIKO ! ».izay samy manana ny feo sy ny fomba andikana azy ny tsirairay…Fa raha ny Tantaran ’ ny Firenena sy ny fizotrany no dinihina dia mazava ny fanambarana nataon’ ny Mpanjaka ary ary azo heverina ho toa izao :
k hat izay no tarihin’ Atoa RAZANAMSY Guy..
Azontsika hadika amin’ny teny frantsay izany : intégrité territoriale…IRAY TSY MIVAKY MADAGASIKARA..Io no fototry ny fisian’ny Fanjakana eto MADAGASIKARA..
Ary ny MPONINA eto MADAGASIKARA DIA NY FIRAISAN’NY MALAGASY TSY VAKY VOLO ,ARY TSY MIALONJAFY..
Ireo fototra roa ireo : MAGASIKARA IRAY TSY MIVAKY ARY NY MPONINA MALASY TSIVAKIVOLO no notadiavin’ireo firenena nitady hanjanaka Antsika..
Ary tsy nitsahatra mihintsy ny frantsay namiasa ny fampisarahana ny MALAGASY tamin’ny alalan’ny fivavahana katolika ,izay fitaovana nanaovana ireo fampizarazaraa sy fanavakavahana ny samy Malagasy..!
Nisy tokoa ary mbola misy ireo Malagasy mankasitraka izany fanjanahana ara -pivavahana sy ara-tsaina , ka lasa nanadino izay tena MAHA MALAGASY ANTSIKA ,indrindra eo amin’ny FAHENDRENA SY FIFANDRAISANTSIKA AMIN’ I ZANAHARY..

NY MALAGASY ANIE KA NAHALALA AN ’ ANDRIAMANITRA TALOHAN ’ NY FAHATONGAVANA NY CHRISTIANISME E ! NY ANGILISY RAHA TONGA TETO AMINTSIKA MBA KOA HANJANAKA DIA NANAJA IO FAHALALANTSILA AN ’ ANDRIAMANITRA IO..FA TSY » NANIMBAZIMBA » NY FINOANTSIKA., TSY NANAPOTIKA NY KOLON-TSAINTSIKA , TSY NANDOROIREO BOKY NOSORATAN ’ IREO MALAGASY OLON-KENDRY SY OLOMANGA..

Eny , iarahantsika mahalala izany , satria efa taona maro no niaina izany toe-javatra izany Isika : teo ny haza lambo nahazo ireo MENALAMBA ,IREO MPIKAMBANA VY VATO SAKELIKA ,ireo TIA TANINDRAZANA TAO AMIN’NY MDRM ,TAO AMIN’NY PANAMA , TAO AMIN’ IREO TIA TANINDRAZANA TANY ATSIMO..!

Ankehitriny , tao aorian’ny fampisehoan-kery nataon’ny frantsay tamin’ny 47 ,dia notambazana fahaleovantena atody poak’aty Isika ary nomen’ny frantsay olona namboariny sy nomaniny itondra ny Tany sy ny Fanjakana eto Madagasikara , ary ity Fanjakana » mahantra ity hono dia tsy hahavita tena » koa dia notmeny tehana Isika mba ianteherantsika dia ny » Accords de Coopération » ,izay tsikaritry ny Malagasy avy hatrany fa amin’ny alalan ’ io accords de coopération dia ny frantsay no tena misahana ny
fitondrana ny Fanjakana ary misahana ny toe-karentsika ary ny 13 mai 1972 dia nidrikina ny Malagasy ary voatery nanova fihetsika ny frantsay.!
Nomeny ny TAFIKA MALAGASY —,IZAY NOBAIKON ’ NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL.—ny fitondrana ny Tany sy ny Fanjakana…
Nisy tokoa fivorana ara-tsaina nateraky ny fotoana nitondran’ny Gouvernement Militaire tao amin’ny Malagsy.
Nefa moa dia voahodin’ny frantsay ny nanodina ny fizotran’ io Gouve.Mil io ary nahitany olona azony nampiasaina » hanatanteraka ny politikany efa voarafitra atrizay..!
Ny fahafatesan’i tsimandrava ( izay novonoina teo Ambohijatovo ) dia nohararaotina ny frantsay nanome toky an-dRatsiraka , izay nampiseho fihetsika nihataka tamin’ny frantsay ( fifanahana amin’ny URSSA sy ireo Firenena Europe de l’Est,Corée du Nord…Vrotra takola tamin’ny Soviétiques…-trocs -) ,nampanantena »padisa sociliste » ,izay
hitrandraka pétrole betaka…Niara nianjera tamin’ny URSS izany..Ny fahasahiranan ’ny Malagasy dianitombo.. Ny sandan ’ny vola malagasy nihena ,ny toe-karena dia tsy
nifandraika tamin’ny tabataba mikasika ny fandrosoana teto Madagasikara..
Dia nikorontana ny Vahoaka ,indrindra ny mpianatra..Mafy ny fifandonana ary mbola maro ireo mahatsiaro ny sary mampisehoan’i Président Zafy sy ny Psteur Andriamanjato manodistra ny tifitra basy avy ery amin’ny hélicoptère misidinaeo ambon’ny lohan’izy ireo..
Dia nahato ny fitondran-dRatsiraka ary napetraka ny hat voalohany izay notarihin’ Atoa Razanamasy Guy..Ity hat it dia mikarakara ny fifidianana izay ho filoha-pirenena ano tena mission-ny..
Tonga ny fifidianana ary dia lany ho filoha-pirenena ny pr Zafy..Ttsy nanova na inona na inona ny Filoha vaovao ary dia tsapan’ny frantsay angamba fa tsy mifanaraka amin’ny fijerin’izy ireo ny Ftondran’ny Président Zafy , dia mora tamin’ireo mpiray tsikombakomba tamin’ny frantsay no nahita antony » nnanambaran’nyHCC fa misy tsyfahafahana miasa miserana manjo ny filoha-pirenena Zafy Albert » Dia nahato izy Ary dia nisy fifidianana vaovao izay nandraisan’i Ratsiraka , tsirahnana ary Zafy anjara !
Alohan’ny hidirana amin’ny fihodinana faharoa dia nijanona tsy ho fidiana i tsirahonana ary niantso ny mpanohana azy hifidy an’Atoa Ratsiraka..
Lany ho Filoha-pirenena Ratsiraka..
Tsy nisy fiovana ny toe-karena , namidy ireo tranon’asa niandraiketan’ny Fankana , ny fiainanan ’ny Malagasy dia niharatsy sy nihasarotra isan’andro..Nihaly ny Malagasy ary tsy nisy naheno ny fimenomenonany..
Nisy tovolahy atao hoe RAVALOMANANA MARC , izay manana orin’asa manodina ny ronono ho topnga yaourts , fromage..
Nilatsaka ho fidiana ben’ny tanan’ANTANANARIVO izy ary dia lany.
Telo taona tao aorian’ny nahalany azy ho ben’ny tanana dia niova be ANTANANARIVO ; nadio, tsy misy lavaaintsony eny amin’ny lalana..
!Nilatsaka ho fidiana ho Filoha-pirenena izy Atoa RAVALOMANANA MARC ..Lany izy ,ary tsy nanaiky ny hisian’ny fihodinana voalohany..
NY MANARAKA DIA FANTANTSIKA REHETRA !
Ary zohintsika tsara ny momba ireo mpitondra talohan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia olona nianatra tao amin’ny » système d’éducation française izy ireo , ary fonctionnaire daholo afa-tst Atoa RAZANAMASY Guy .
IZAO FOTSINY NO TIAKO HO TSIPIHINA : NY FILOHA RAVALOMANANA MARC no Filoha-pirenena MALAGASY tsy manana fifandraisana amin’ny frantsay na teo amin’ny fianaana nateo amin’ny asany…ary tsy nifandray tamin’ny antoko politique..!

Nahoana ary inona ny antony nanaovana fanoganam-pirenena tamin’ny 17 mars 2009 ?

Eo amin’ny fanakorontanana , na ny fiokona ao anatin’ny Fitondra dia tsy niditra nivantana ny frantsay fa nampiasa olona izay nampianariny sy nomaniny..Ary ireny olona ireny dia tena mazana dia olona akaiky ny Mpitondra hahongana na ho vonoina..

Mba ahazoana nandraopka ny missionnaires angilisy , dia nampiasa lona miasa akaiky n Manjaka RANAALONA Voalohany ny frantsay ; ireo olona ireo no nitatitratamin’ny Mpanjaka fa misy Mal gasy miaraka amin’ny vahiny mioko ary miandr Mpanjaka vaovao ( reo Malagay protestants voalohany mivavaka miaraka amin’ny misonary ary mivavaka amin’ny » TOMPO ,MPANJAKA..! »
Iza no namono an’i tsimandrava ? Ireo GMP no naratiraty ho nifitra azy tetsy Ambohijatovo.Nijanona eo ny fitadiavana ny tena tompon’andraikitra !
Maro ireo olona niara-niasa taminy , nifanakaiky azy no nahazo toerana ambony ary ny iry aza las premier ministre !
Iza ireo mitady ny hamonoana ny Filoha RAVALOMANA MARC ,?
Raha tsiponintsika ireo niara niasa tamin’ny Filoha dia mro koa ireo niala talohan’ny coup d’éta ,, dia rajemison , i sylla sy izay tsy haintsika..
Dia rajoelina no raisintsika ho nanongana satria izy no niton-tena satria eo ilay sekoseko.., izay no nararatin’ireo mpampiasa azy…Tsapan ’ireo fa bling bling no betsaka ary ny mampibotsina azy ny toro-hevitr’i tsirahonana !
Ny frantsay dia tena nampiasa ny fahaizana ary eo ka ny hamaroan’ireo » diplomates » niantsoroka an ’ity » énigme RAVALOMANANA » ity..
Ny saina matsilo ny kiry , ny fahasaiana , fahahany mijery lavitra dia nanampy be ny Filoha RAVALOMANANA MARC iz indrindra teo amin’ny famitranana io » Accords de MAPUTO » io izay narany tamin’ireo Firenena Afikanina ,zanan-tany » angilisy » teo aloha !
Io no ampinga miaro Antsika amin’ny amboletran ’ ny frantsay hanjanaka Antsika amin’ny fomba vaovao izay hahazoany misahana ny harentsika ,ary indrindra amin’ny ezak’izy ireo hanaitra ny adi-poko eo amin’ny samy Malagasy..!
Nefa dia misy Malagasy miseho be-saina ,tsy maty am-bava nihambo sy nitabataba fa olona adala sy maivan-tsaina hono ny olona mbola mihevitra fa isy dikana izant accords de MAPUTO izany !
Izay ny feo ratsy naelin’ny frantsay – tsy misy accords de MAPUTO manjary intsony — dia any ka niroaroany sain’ny olona..!

Amin’izao fotoana izao dia ’io accords io no fototry entina
– mitsara ilay feuille de route version n°2 ,izay noheverin’ny frantsay sy ny mpomba azy fa version définitive ary tsy no-paraphéen-ny Mouvance telo -ZAFY , RATSIRAKA , RAVALOMANANA MARC—satria misy fepetra mafonja sy maro tsy notazonin’ Dr Zsimao
–handinihina ny » propsitions » naroson’ny Président RAVALOMANANA MARC mba hamenoana ireo banga be ,sy ny fanitsiana fepetra mihao-panana mikasika ny fahefan’ny filohan’ny tetezamita ifanarahana sy tsy manavaka ao amin’ it version n) n’ity feuille de route
nataon’i Dr Zsimao ity..!

8 réflexions sur « Inona no tsy aritry ny Frantsay amintsika ? »

 1. Ampiako sy amafisiko fa ny antony nampandavan’ny frantsay ny Accord de Maputo die tokana ihany : Tsy mamela an’ny fitondrana transition hanao sonia fifanarahana hafa lehibe fa hanatontontosa ny fifidianana ihany. Hita porofo izao fa nosoniavina irery tany ambadika tany fa 1% @ fitrandrahana solika ataon’i Total sisa no mba anjaran’ny malagasy raha 40% no novinavinaina t@ andron’i Ravalomanana.
  Tombotsoan’ny malagasy noho izany ny accord de Maputo ary tsy mbola misy nanakiana mivantana hoe maninona no tsy azo ampiarina. Tombotsoan’ny frantsay sy ny mpitondra irery mandritry ny tetezamita ny fihazohazoana mba tsy hivahan’ny krizy satria manomana fivarotana faritra fitrandrahana indray mantsy ny FAT ary hamerina contrat @ frantsay izay miara manao kolikoly aminy mba ho 1% ihany ny an’ny malagasy fa tsy 40% izay voafetra eran-tany rehefa manaraka ilay atao hoe EITI (Fitantanana mangarahara @ fitrandrahana harentany).
  Vokatr’izany dia ahodina ho tombotsoan’olontokana ny harentany malagasy satria omena fdahefana tanteraka izy anaty feuille de route mba ho afaka hanao izany (Nesorina tanaty feuille de route ilay fepetra tanaty accord de Maputo izay mandrara ny fanaovana fifanaraha momban’ny harentany mandritry ny tetezamita) ary tsy noraisina ny tsikera nentin’ny mouvance Ravalomanana izany mangataka io fanovana io.
  I Simao aza dia nanao tsinontsinona izany tsikera izany nefa zava dehibe ho an’ny malagasy samy malagasy izany. Mazzzzzzava fa tombotsoan’ny fratsay izany no arovan’i Simao fa tsy ny dinika Malagasy samy malagasy ho an’ny tombotsoan’ny malagasy.

  Mazva anefa fa raha io feuille de route io no hitranga dia hanana fahefana miompampana @ herentany ny olona tokana anaty firenena iray. Izy irery izany no manapaka ny momban’ny fitrandrahana ny harentany ary tsy misy afaka mifehy azy hiompana kokoa @ tombotsoan’ny malagasy araky efa noporofoiny t@ fifanaraha t@ total.

  Eo izany isika izao fa aza mitoditodika @ zavatra hafa intsony fa tsy maintsy aongana tsy ho tanteraka izany asa maizina sy ratsy izany. Tsy manaraka ny fenitra ara-demokratika intsony izany io feuille de route io.

 2. Aleo ampitsahivina ny Malagasy rehetra fa efa hatrizay nahazahoana hoe « Fahaleovantena « izay,dia mikatsaka hatrany ny hametraka olona vendrana hatao mpitondra ka baikona fotsiny ,ireo frantsay .Sokafy ny maso ry Malagasy fa ireo « matières 1ères  » no mahatonga izany.Ireo olona vendrana ireo matoa tafajanona eo dia noho ny fiarovana ara-bola ary ara-politika ataon’y frantsay azy ireo.Tsy ao an-tsain’izy ireo velively ny atao hoe hoavin’ny Taranaka Malagasy .Aiza ny fandriapahalemana? Manjaka ny mpandroba kanefa ireo mpitolona miady ny hoavin’ny Firenena no henjehana sy gadraina .Potika ny ankamaroan’ny Fanabeazana .Very ny asa ary tsy nisy ny solony .Izay no mahavendrana azy ireo satria mifikitra ny hitondra ihany izy ireo ary ataony izay fomba rehetra haniliana izay mitady ny Fahaleovantena tanteraka!Mahereza ry Malgasy,mitohy ny tolona.

 3. Avec quel « gouvernement » la Sté Totale ( la France ) a-t-elle conclu de nouveaux accords ( avenants à ceux signés du temps de Ravalomanana)?
  Avec celui des putschistes ?
  Il a été dit que la France ne reconnaissait pas ce gouvernement ! Donc les contrats qui ont été conclus avec les putschistes sont réputés nuls et non avenus !
  C’est pourquoi la France veut absolument un gouvernement reconnu par la CI, avec le putschiste à sa tête. Il faut « légaliser officiellement » ces avenants, pour empêcher tout futur gouvernement de les dénoncer !
  Aussi, durant la « véritable transition », aucun grand contrat ne doit être signé !

 4. Déja 40% des revenus pétroliers pour Total me paraît beaucoup.Mais ce qui est incroyable c’est que TGV a des partisans qui connaissent très bien la situation genre ceux qui sont sur le forum de Madagate,sobika et autres.Aucun autre pays n’accepterait une telle exploitation,une telle aliénation de nos jours.Faudrait m’expliquer l’attitude de ces gens là.A moins qu’ils ne soient pas malgaches.

 5. Le problème généré par total est complexe et certainement constitue une grosse épine dans le pied de la france ,car celle-ci ne parvient pas à concilier  » sa onté d’hégémonie avec l’esprit du droit humain et surtout le respect de la souveraineté ,en partucier , à Madagascar.
  La france n’ a pu ontenir un lot lors de la distribution de l’Eta malgache des bloces pétroliers.
  Total a acheté Bemolanga car la firme canadienne , titulaire delicence d’exploitation de ce site a vendu sa licence à la france ,vers fle début de 2008 !
  Il y aura beaucoup à étudier sur ce désistement quand on sait ce qui s’est ensuit ..sur le plan politique à Madagascar

 6. VAUT mieux travailler avec d’autres pays comme l’Amerique OU l’ANGLETERRE si nous voulons sortir de la nouvelle recolonisation de reny malala ,de nos jours il y a encore des malades qui vendent nos richsses minières presque gratuitement au tsotsoka ,QUELLE HONTE!!!

 7. Ny harena no tsy aritry Lafrantsa eto Madagascar fa tsy dia hoe zavatra hafa akory.
  Tiako entina eto ity horonantsar ity mba ahafahantsika mamakafaka hoa naninona moa no ts y nahasahy namoaka hevitra i Sarkozy mikasika ny Lybie ary naninona no nahasahy avy hatrany izy nitsikera ny filiha Ravalomanana rehefa narongandry Andry? Naninona i Andry no nalefa tany Lybie rehefa avy nanongana an’i Ravalomanana. Naninona ny Frantsay no nanao interventio amin’ny fandehanan’i Andry tany Lybie. Aoka tsy hisy ho adinointsika na dia sombiny aza ny kabarin’i Sarkozy rehefa nitsikera andRavalo izy.
  Mety misy valiny amity horonantsary ity:
  http://fr.news.yahoo.com/pages/story/story_metro.php?id=/rue89/20110316/r_t_rue89_pl_other/tpl-les-kadhafi-au-clown-sarkozy-qu-il-r-86098b9_2

 8. Ny ahy aloha dia tsy dia mirevy frantsay ny tenako. mahazana izy ireo, sady ratsy ratsy saina, no manambany mainty, no sady manana esprit colonizateur.
  Contrairement @ gasy maro, ny tenako indray aloha dia tsy manaiky ho ambanin`ireo izany fa ataoko mahita faisana ny ahy, surtout moa rehefa Frantsay miseho manambany gasy ireny (ireo manaja kosa tsy ataoko inona satria tsy mety moa izany mamely olona manao an`ny arriny izany, amiko aloha).
  Ireo raciste ireo koa, dia anaovako ny toetrako tsara, na @izaho makany France ireny aza.
  1. Rehefa mivandravandra amiko, vandravandraiko be koa
  2. Rehefa hitako eto dago hoe misy vazaha ireny mampijaly Gasy, na domiko, na ataoko hoe ‘fermes ta gueule pede’, na koa (miankina @ circonstance), kitihiko dia lasa ahy mandeha, na tsongoina ny kibony, dia aleo hikotaba eo fa ndana mandeha dia ignoreo total!!
  3. Efa fanaoko koa, rehefa mandehadeha eto dago eto, misy indraindray ireny vazaha ireny miseo manambany. Ny ahy moa dia depasser-ko no sady hanaovako queue de poisson, no sady tena ataoko akiky azy mihitsy virage io, @zay hitany hoe victime-na racisme inverse koa izy fa aiza ave tsika gasy foana no victome matin midi soir.
  4. Rehefa misy vazaha ireny koa miteny hoe ‘les gasy, c des sauvages’; ny ahy tonga dia valiko hoe ‘ahh mais les francais preparent du tres bon vins et taillent une pipe bien vinifiee’ dia dia ny ahy mbola ampiko hoe ‘mmmmhhhh..c bon’.
  Alternativement, omeo compliment avec le 3eme doigt na koa, hevitra iray hafa, hanaovy farce (kitika na tsomo kibo na boko mihitsy aza, na anovy ‘pssst pssst’ na feo-ngetotra @ vava koa misy effet…aleo i se plaindre any fa zay no mety @reo frantsay alika reo).

  5. Zavatra ray fanaoko koa, rehefa mitondra daba miaraka @ ralahiko na rehefa irery aza, nagariako izay fiara plaque verte mitondra an`izay larana numero entre 1 et 10 izay (fantatrareo e!!), ary tonga ny anay dia hanaoanay yarehy ratsy mihitsy satria ireo couillons ireo ihany no mampijaly mpira-tanindrazana atsy @ ambassade-lava-piringa atsy.

  6. Zafatra hafa koa handrangitana @n`i zalahy. Mitenena teny anglisy rehefa mistsena na koa mitenena teny anglisy aminy ‘oh excuse me, mate!!’.

  7. raha misy frantsay ireny koa miavona, dia ny fanaoko dia manao an`ilay paozy mivindidra be sy tezitra be ireny no sady miavona tsisy aotran`izany (nefa tsy dia toetrako ilay izy fa cinema fotsiny no ataoko na ataonay moa). Atao tena tsy misy sira mihitsy zany le vazaha fa alikaina mihitsy.

  8. raha misy indray amano remarque na fihetsika manambany ireny, aza manao aotran`ny gasy hoe mangina dia miala fotsiny, fa ataovy mahamay. Lazao hoe ‘go back to your fu-cking country, asshole!!!’ na tonga dia hoe ‘espece d`encule’; izay moa no fampiasako mahazana rehefa eto dago.

  9 .zavatr hafa koa any frantsa indray (visa allemand o ao @ passeport @ io fa izaho dia tsy mangataka visa ary @ lava-piringa ary). Misy olona any koa miseo manambany fa any indray, mety koa ilay manao farce ‘pssst psst’ ireny na mikitika an`ilay olona.

  Ny point-ko dia tsotra. Betsaka @ nareo izao no hi-critiquer an`ity soratako ity, kanefa raha tsy manao inona anareo, dia ambanin`ireo foana eo fa mba masahia manao reaction na inona, na inona ho ataonareo a tsy milela-body jusqu`au soir ity akorony no ady eto e. Mba malagasy isika zalaha, gasikara antsikia Nosy ity fa tsy an`ireo vahiny reraka ireo. Akory anao no amabanin`izy ireo foana fa mba mahaiza mitraotra sy mi-gueule indaindray!! na au moins rangito izy fa aza faible izany fa efa io no mahavoa antsika Malagasy io. Jerenareo zay, ireo frantsay ireo tonga eto miditra fotsiny, isika nefa milahitra aotran`ny ondry atsy @ lava-piringa atsy vaoa mahazo mandeha. Bestaka anareo no hiteny hoe normal, zaho aloha tsy d`accord @ zany fa ny ahy, taniko ity, ataoko mahita faisana mihitsy ireo fa tsisy an`ny babanireo eto na 1m carre aza!!

  Izahay aza dia tsy hitanay mihitsy hoe aiza ara ny station Total eto Dago eto, no sady tsy hitanay mihitsy hoe aiza izany Orange izany fa zay zao dia produit non-francais daholo no majorite ato @nay ato. En plus an`izany, tsy hitanay koa mihitsy ny beurre frantsay any @ magazay fa dobera neo-zelandais ihany no hitanay mianakavy. Mitovy @zay ihany koa ny any @ babanay sy ny ralahiko 2. Ny aho aloha dia tsoriko fa ny chauffeur-ko dia tsy avelako mividy lasantsy ao @ total mihitsy raha tsy hoe urgence anga.

  Manino moa izahay hividy produit frantsay kanefa ireo mampijaly? Ny ahy aloha, mividy produit gasy ao maba ampandeha ny orinasa eto @ tsika eto no @zay mba mitsinjo an`ilay gasy eto izay efa mafy no mahazo zy. nahoana moa no mbola hividy frantsay ihany (sauf oblige)? Tonga any ara le gasy ireny ange alikain`ireo aotran`inona…k anahoana moa izaho aty hanampy frantsay? Mbola tsy ampy ihany ve ireo halatra t@ colonization ireny?

  Mba mahaiza mi-reagir zalahy: Mitenena en retour, hanaovy farce, domy aza rehefa diso trop no ataony dia aza miala tsiny fa aleo hangasiasy eo!!! na koa balanceo hoe ‘rentres ds ton pays pauvre pede’ dia mandiana raha toa ka mifezaka enao. FA MANAOVA ZAVATRA… fa aza mataom-bazaha izany! Ino koa reo fa tsy vazaha 5eme categorie tsy mahavidy fihainana so sady tsy mahazaka eoropeana any eoropa akorony dia eto no miseo manjaka.

  Gasikara antsika ary tsy ny tsy fahananam-bola akorony no ataon tsika excuse eto hoe tsy maintsy miaritra an`ireo frantsay ireo (indrindra moa reo manambany gasy) fa rien ne nous oblige de rester passif (comme bcp de gasy) : MBA MAHEREZA E, mba mi-reactiava sy amanova resistance fa AZA MANAJA AZY REHEFA TSY HAJAINY. Voila!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *