Iza no mbola misalasala? Iza ireo mbola sahy mandainga ? Ny malagasy dia volamena latsaka am-bovoka ka mamiratra foana satria miaina amin’ny fahamarinana

MAZAVA ARY TENA MAZAVA NY FANAMBARANA NATAON ’ NYFIVORIAM-BEN ’IREO FILOHA – PIRENENA SY FILOHA – PANJAKANAN ’ IREO FIRENENA MIKAMNA AO AMIN ’ NY VONDRONA SADC..EFATRA AMBY FOLO IZY IREO.

KOA REHEFA AVY NANDINIKA ATSAKANY SY ANDAVANY NY TOE-JAVATRA ANY MADAGASIKARA IZY IREO ARY NAMPITAHY NY TOE-JAVATRA MISY IZAY NO DINIHANY TAMIN’NY 30 MAI 2009 – IZAY NANAOVAN ’ IZY IREO FANAMABARANA IZAY NITANTITRA NY VOKATRY NY FANONGANAM – PANJAKANA TAMIN ’ NY 17 MARS 2009..

IO FANAMBARANA NIVOAKA NY 30 MAI 2009 NO NITERAKA NITERAKA NY HEVITRA SY NY FANAHIN ’ NY FIFANARAHANA TANY MAPUTO , IZAY FIEZAHANA ENTINA HAMERENANA NY RARINY ,NY HITSNY , NY ARA – DALANA EO AMIN ’ NY FITANTANA NY FANJAKANA MALAGASY..!

NIFANARAKA TANY MAUTO IREO LEHIBEN ’ NY ANKOLAFY ZAFY , RATSIRAKA , RAVALOMANANA MARC ARY RAJOELINA ARY NANAO SONIA IO » ACCORDS » TANY MAPOTO IZY EFATRA MIRAHALAHY.

SONIA IZAY NATREHAN ’NY SADC , SOLONTENAN ’NY » COMMUNAUTE INTERNATIONALE , IZAY NAMETRAKA KOA NY SONIANY IZAY MANAMAFY ITY FIFANARAHANA ITY..

TAMIN ’ IZANY KOA NO NANEKEN ’ IREO LEHIBEN ’NY ANKOLAFY TELO IZAY FILOHA – PIRENENA VOAFIDIN ’ NY VAHOAKA NY FANENDRENA AN -DRAJOELINA HO FILOHAN ’ NY TETEZAMITA IRAISANA , IARAHANA ARY TSY MANAVAKA ARAKA NY FEPETRA AO AMIN ’NY CHARTE -N ’NY ACCORDS VOASNIA TANY MAPUTO !

NY FANDINIHANA NY TOE – JAVATRA MISEHO ANKEHITRINY ANY MADAGASIKARA DIA NAHATSAPAN ’ IREO MPIVORY FA TSY NISY FIOVANA RAHA NAMPITAHAINA TAMIN ’NY FANDINIHINA NY TOE – JAVATRA ITANY SY TSAPANY TAMIN ’NY 30 MAI 2009 ,!

NY SORI – DALANA NOMENA SY NAROSON ’NY MPANELANELANA ( CHISSANO : ZSIMAO ) TAMIN ’ NY ANKOLAFY EFATRA SY IREO ANTOKO PAOLITIKA MALAGASY NOHEVERINA FA MANDALA NY TETEZAMITA IRAISANA , IFANARANA SY TSY MANAVAKA DIA MIFANOHITRA AMIN ’ NY SORITRA SY NY CHARTE IJOROAN ’ NY FIFANARAHANA TANY MAPUTO , KOA NOTSIPAHAN ’ IREO MPIVORY IO SORI -DALANA ANTSOINA HOE ZSIMAO !

NIFARANA TEO NY FIHETSIKA SY NY FIHEVERANA REHETRA NA AVY AMIN ’IZA NA AVY AMIN ’ IZA TSY MIFANARAKA AMIN ’ NY TENY VOASORATRA SY NY FANAHIN ’ NY FIFANARAHANA VOASONIA TANY MAPUTO NY 09 AOUT 2009..( TOUTE RELEXION , TOUTE ACTION CONTRARIANT L’ESPRIT ET LA LETTRE DES ACCORDS SIGNES A MAPUTO LE 09 AOUT 2009 SONT NULLES ET NON AVENANTS T N’ONT LIEU D ’ ETRE PRISES EN COMPTE DANS LE REGLEMENT , LA RESOLUTION DE LA CRISE A MADAGASCAR ! POINT : BARRE ).

ARY MBA HAMARANANA AINGANA IO KIRIZY ANY MADAGASIKARA IO DIA NANAMPAN -KEVITRA NY FIVORIAMEN ’ IREO FILOHA – PIRENENA SY FILOHA- PANJAKANA MIOMBONA O AMIN ’NY SADC ARY NANENDRY NY FILOHA – PIRENENAN ’ NY BOTSWANA SADY RAHATEO FILOHA M – PERIN ’ ASAN ’NY VONDRONA SADC MBA HANDRAVONA SY HAMEHY AINGANA MIARAKA AMIN ’ IREO LEHIBEN ’NY ANKOLAFY MALAGASY EFATRA NY FANAMBARAN ’ NY FIVORIAMBE TSY ARA – POTOANA IZAY MANEHO NY FAMETRAHANA TETEZAMITA AINGANA , HIFANARAHANA , HIRAISANAN ’ NY MALAGASY TSY VKY VOLO ARY TSY MANAVAKA NA IZA NA IZA ARY INDRINDRA AFAKA MIFANOHITRA AMIN ’ IREO HERY NANDREHITRA SY NISORONA NY AFON ’ NY FANONGANAM – PANJAKANA TANY MADAGASIKARA…!

MAZAVA IO FANAMBARANA IO.ARY MANAJA NY FAHAMARINANA SY NY LALANA ARY NY ZON ’ OLOMBELONA…

MARIHINA MAFY KOA FA HENTITRA IO FANAMBARANA IO MITORY NY FAHAVONONAN ’ NY VONDRONA SADC TSY HANAIKY INTSONY FIHAONANA FANGATAHANA ANDRO , NA FITADIAVANA MARIMARITRA IRAISANA IFANAOVANA AMIN ’IREO NANAKANA ATRIZAO NY FAMETRAHANA NY TETZMITA TENA IZY IZAY HANEFA , HANATANTERAKA NY FIVERENAN ’ NY ARA -DALANA ETO MADAGASIKARA !

VONONA IZY IREO HANAO IZAY ILAINA HO AMIN ’IZANY FAMERENANA NY » ORDRE CONSTITUTIONNEL » ETO MADAGASIKARA MIRAKA AMIN ’NY MALAGASY AFAKA SY MANAJA NY FIANDRIANAM – PIRENENA SY NY TOMBOTSOAN ’ NY MALAGASY !

ARY AOKA TSY HO ADINO NA HAMAIVANINTSIKA IZAO SEHON -JAVATRA IZAO :

» NY SADC SY NY MALAGASY DIA NAHAVITA TAMIN ’NY ALALAN ’ NY FIFAMPIRAHARAHANA NY FAMERENANA NY FIANDRIANAM -PIRENENA SY NY
» ORDRE CONSTITUTIONNEL ETO MADAGASIKARA ! TSY NILA FAMPIASANA HERISETRA NA FIADIANA IZANY..TOA IZAY NISEHO TANY AMIN ’NY TOERAN -KAFA..
HERY LEHIBE IZANY ARY VONINAHITRA AZO HIREHAREHANA EO AMIN ’ IZAO TONTOLO IZAO ARY LOVA SOA HAPETRAKA HO AN ’NY TARANAKA FARAMANDIMBY..

OUI LA SADC ET SES INSTANCES AVEC LES MALGCHES ONT REUSSI PAR LES SEULES NEGOCIATIONS A RESOUDRE LA CRISE A MADAGASCAR , SANS AVOIR EU RECOURS AUX INTERVENTIONS ARMEES..

CECI CONSTITUE UNE GRAND VICTOIRE PAUR LA SADC ET LES MALGACHES..

FISAORANA LEHIBE NY MALAGASY TSY NILEFITRA , TSY NILOFIKA.., NAHARITRA ARY FENO FANANTENANA HO
FISAORANA HO AN ’ IREO MPITONDRA SY MPITOLONA TSY NANAO Y AINY TSY HO ZVATRA

ARY KOA HISAORANTSIKA ANDRIAMANITRA IZAY NIAHY SY NOMBA ANTSIKA LALANDAVA

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *