Famahana ny Krizy Gasy

Tsy misy mpiaro intsony ny ara-dalàna ?

Tsy maintsy hatao ny sonia ho amin’ilay lalana tondroin’ny sehatra iraisam-pirenena. Inona no lalàna ampifanarahana amin’izany? Hampiharina miaraka amin’ny lalampanorenan’ny Repoblika IV? Ka inona marina ny andinin-dalàna azo hampiharana izany avy amin’y HCC (fitsarana avo momba ny lalam-panorenana)? Mbola manana ny ara-dalàna tokony harovany ve ny mpiaro ny « lalam-panorenan’ny 17 novambra »? Inona marina ny fenitra repoblikana tokony hampifanarahana amin’ny didy aman-dalàna manan-kery ?

Tsy ny lalàna velively no hangeja ny olona, fa ny fiaraha-monina (ny olom-pirenena sy ny firenena amin’ny ankapobeny) no mamolavola ny lalàna mba ifampifehezany. Mbola misy ve ny lalàna ifampifehezana sy tena eken’ny rehetra fa hohajaina eto amin’ny tanin’i Madagasikara. Aiza ny fototra hanorenana izany ? Mbola any ivelan’ny lalàna manankery hatrany ny tian’ny mpanao politka hitondrana ny firenena Malagasy raha sonia atambatambatra tsy misy foto-dalàna hiaro azy no hitondrana ny tany, sy hifehezana ny vahoaka ao aminy.

Mbola misy ny ara-dalàna ?

Tsy maintsy maka « maritoerana » hijoroana isika raha te-hampijoro ny ara-dalàna. Andao hekena fa « ara-dalàna » ny lalampanorenan’ny Repoblika IV satria ny HCC mihitsy no nampijoro azy sy nampahalala izany tamin’ny fomba manetriketrika. Tsy toy izany ihany moa ny lanonana natao teny Mahamasina tamin’ny « nanosorana » ny mpitarika ankehitriny mba hanao ny asan’ny Filohan’ny Repoblika ? Fa lalàna inona tokoa no mbola maha-filohan’ny tetezamita avo azy ankehitriny? Satria ve ny lalampanorenana tamin’ny 17 novambra 2010 dia nofidiana sy nandrotsaham-bato (miaraka) mba ho an’ilay lalampanorenana sy ho an’ny mpitarika ankehitriny?

Nambaran’ny HCC tamin’ilay fotoana manetriketrika iny ve fa Rajoelina Andry no lasa ho filohan’ny tetezamita tena « ara-dalàna » araka ny lalampanorenana ao amin’ilay andininy faha-166? Raha izany no marina sy nifanekena tamin’ny « vahoaka » dia tokony hiaro io ara-dalàna io ny HCC. Sa voasoratra ao fa mbola alaina any amin’ny mpanao politika sy atambatambatra etsy sy eroa ny lalana tondroin’ilay lalampanorenana ? Tsy tokony hilaza ny heviny ve ny HCC ka hilaza avy hatrany fa mifanaraka amin’ny lalampanorenana ity « taratasy » ho soniavina ity ? Sa moa tsy milaza ny heviny ny HCC raha tsy hanontaniana ? Ka iza no mbola mpiaro ny « ara-dalàna » tokony hanontany ny HCC ? Tokony hanontany azy ve ny mpihazona ny fahefana ankehitriny sy ireo andri-pitondrana manotrona azy ? Sa ireo mpanao politika any ivelan’ny fitondrana no tokony hanontany ity HCC ity ? Sa ilay maha-mpiaro ny lalampanorenana « ara-dalàna » azy mihitsy no tsy vitan’ny HCC intsony ? Na koa ny mpanao politika (rehetra) sy ny mpahay lalàna (rehetra) eto Madagasikara mihitsy no tsy manana ny ara-dalàna mba harovana intsony? Hatramin’izao dia tsy naneho ny heviny ny amin’izay maha-ara-dalàna na tsia ny lalampanorenana ny sehatra iraisampirenena fa ny tondro zotra (na koa izay mbola hodinihina) ihany no tiany hampiharina.

Fifidianana

Tsy mahagaga raha tsy ho azon’ny fitondrana ankehitriny mihitsy ny fankatoavan’ny « vahoaka » eto anatin’ny firenena sy ny sehatra iraisam-pirenena noho ny finiavany tsy hampifanaraka ny zotran-dalana hataony ho mirazotra amin’ny lalàna velona. Raha tsy misy intsony io lalàna tokony arahina io, kanefa tsy mifanaraka ny amin’izay « dina ifanaovana » mba havadika ho lalàna ny mpiray firenena; moa tsy anatin’ny faharavàna tanteraka ny firenena ? Ka avela ho rava sy ho tohizana ny faharavàna sa hanorina firenena tan-dalàna?

Raha fifidianana tokoa no vaha-olan’ny firenena dia fifidianana manao ahoana ? Satria 35 taona no afaka mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia azo antoka fa hirotsaka ny mpitarika ankehitriny. Kanefa hangarahara ve izany fifidianana izany satria na dia misoratra ao amin’ny lalampanorenana aza (andininy faha 46) fa tokony hametra-pialàna ny filohan’ny repoblika amperin’asa roa volana mialoha ny fifidianana raha mbola hifaninana. Angaha ny mpitarika ny tetezamita ankehitriny filoham-pirenena ka voatery hametra-pialana ? Dia avereno an-tsaina ny fomba nataony talohan’ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ny taon-dasa ? Iza no mpiaro ny ara-dalana ka hahasakana azy amin’izany fihetsiny izany?

6 pensées sur “Famahana ny Krizy Gasy”

 1. La Constitution de cette IVème République est inapplicable. Car tout acte fait au nom de l’Amour, devise de cette République, ne peut être puni d’aucune loi.
  Aussi, c’est pour cette raison que Patrick Nicaud reste libre. Il a niqué la petite fille de 11 ans avec amour.

 2. mahalasa saina tokoa io hevitra io,inona marina moa ny lalàna mifehy ny repoblika misy antsika izao???ny HCC toa mitazam-potsiny sa mananty ran-kena avy amin’ireto misora-tena ho mpitondra,manaiky zay baiko homeny rehetra ary tsy manana lalàna entina handà zay tian’ireo hatao?aiza le souveraineté sy lay indépendance de la justice sa efa natelin’ny fahefana mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna ka mangina ny fitsarana ary manao zay danin’ny kibony ny mpitondra?aiza daholo ireo mpahay lalànan-tsika tsy mba misy afaka mijoro ve hanazava hoe ara-dalàna sa tsia ty iainantsika ity?ary isika vahoaka koa toa mitazam-potsiny sy tsy mihevitra ny hiafaran’izao zava-doza iainan-tsika izao??
  samia mamakafaka sy mandinika tsara fa raha zao no mitohy de hiverina any amin’ny taonjato 2 na 3 tany aloha tany ny fiainantsika,ho fanjakan’ny baroa sy barofo no eto ary samy hanao ny lalàna mety aminy ny tsirairay.

 3. Pays de l’amour ! Pays des bonobos-savants qui aiment se « faire du bien », dans le but de se faire du mal !! Masochistes ? MDR !!! Pays d’imbéciles qui ne comprennent rien aux Droits, et qui se font dépouiller de leurs droits fondamentaux tout en souriant bêtement, comme certains malades mentaux.
  Olona efa kentrina ry zareo no mbola mino an’izany repoblika faha efatra izany ê ! Ario any an-jaoridira, aza asiana resaka intsony izany lalampanorenana faha-IV izany !
  Lasa manao lavage de cerveau ianareo, fa hoe mitombona izany !
  Efa lazaina hatry ny ela, fa ny mpanongam-panjakàna, dia tsy mahazo mikarakara na mandray anjara amin’ny fifidiana natao ho famerenana ny ara-dalàna !
  Afaka ampidirina ao amin’ny parlement koa ny mpangalatra sy mpamono olona rehetra, dia ireo indray no hikarakara sy hamolavola izay lalàna rehetra ampiarina ao amin’ny firenena !
  Zavatra tsy maintsy ho atao : Mila tsaraina daholo ireo « mpitsara » ireo !!

 4. Fa nahoana no tsy maintsy hanao sonia ny tondro-zotra izay tsy mifanaraka amin’ny rariny sy hitsiny???

  Angaha voatery hanaraka ny voalzan’io lalàm-panorenana fopla io e???

 5. POUR MA PART, DEJA JE N’APPRECIE GUERE CETTE DEVISE « FITIAVANA ». CELA NE RIME A RIEN. MIEUX VAUT TOUT SIMPLEMENT APPRENDRE LE FOMBA AUX GOSSES. DE TOUTES MANIERES, OU EST CE FAMEUX FITIAVANA? C’EST PAS PARCE QUE C’EST DANS LA CONTITUTION QUE LES GENS VONT S’AIMER LES UNS LES AUTRES.
  BREF, CELA DONNE L’AIR D’UNE REPUBLIQUE BANANIERE.

 6. Lalam-panorenana tsy manan-kery io ê !
  Nolanilaniana sy nozarazaraina fotsiny ny volam-bahoaka !!
  Ny tokony ho dinihina izao, dia ny hoe :
  Tsy mifanipaka ve ny fampiarana ny Accord de Maputo sy ny Accord de Cotonou ??
  Ny tsy fankatoavana dia avy amin’ny Accord de Cotonou ; noho izany rehefa io no ampiarina, dia tokony raisina sy tanterahina atramin’ny farany izay voalaza ao !!
  Ny vahoaka malagasy irery ihany, no afaka mandray an’izay fanampahin-kevitra izay !!!Tsy mila hieràna amin’iza na amin’iza izany !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *