Tsy hamela ny Filoha Ravalomanana hody irery an-Tanindrazana ny vondrona SADC !

RY MALAGASY TSIVAKIVOLO ! MAHEREZA FA TSY IRERY ISIKA…AZA ADINO FA MPIKAMBANA AO AMIN ’ NY SADC I MADAGASIKARA !

ENY MARO IREO OLONA NANARATSY NY SADC , NILAZA FA NY SADC NO MAMPIKATSO NY FIZAHANA VAHA OLANA TAMIN ’ ITY KIRIZY ITY…!
MARINA FA TSY DIA BE KOA NY MALAGASY NO MAHAFANTATRA NYVONDRONA SADC , NY STATUT MIFEHY NY MPIKAMBANA AO AMINY ARY TSY MISY FIRY ISIKA NO NAMETRAKA NY FANONTANIANA HOE : » NAHOANA NO VONDRONA SADC NO NIARANTSIKA FA TSY VONDRONA HAFA , IZAY MITOVY FITENY ( FARANTSAY )AMINTSIKA OHATRA ?

RAHA JERENA NY FIRENENA MANODIDINA ANTSIKA DIA TSAPA FA TSY DIA LEHIBE IZY IREO ARY VITSY NY MPONINA AO AMINY KOA TSY AMPY VELARANA HIVARONTANTSIKA NY VOKATRY NY TANTSAHA MALAGASY OHATRA..INDRINDRA RAHA NY HO AVY NO DINIHINA DIA TSENA LEHIBE HIVAROTANA SY HIVIDIANANTSIKA NY FIRENENA 14 MPIKAMBANA AO AMIN ’ NY SADC..

MISY ANTONY PAOLITIKA LEHIBE NY FIOMBONANTSIKA AMIN ’ NY VONDRONA SADC , ARY SOA IHANY FA MPIKAMBANA SADC ISIKA..RAHA NSY NY FANONGANAM – PANJAKANA !

ARY MBOLA HO AVY NY FOTOANA HIRESAHANA NY MOMBA IZANY FA DAI ENY IZAO DIA TENA MIDERA SY MANKASITRAKA
NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IZAHO AMIN ’ NY FAHAIZANY MADINIKA NY TETIKA AMPIASAINA , NY FAHALALAN ’ NY ANTSIPIRIANY MIKASIKA NY
» GEOPOLITIQUE » ATY AFRIQUE AUSTRALE SY NY FANHATAKARINA SY NY FAMAFAKANA IZAY TOMBONTSOA HO ANTSIKA AMIN ’ IZANY ARY KOA IREO FAHASAHIRANANA HIANJADY AMINTSIKA RAHA IRERY ISIKA.., NA TSY NAHAY NIFIDY IZAY HO NAMANA !

MATSILO SAINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY TSIKARINY FA NY TANTARAM – PIRENENTSIKA DIA NAMPIANATRA AZY TSY IRAY TRANO , TSY IRAY VONDRONA AMIN ’ NY TANY MIFANDRAY AMIN ’NY FIRENENA MIARAKA AMIN ’ NY FRANTSAY INDRINDRA EO AMIN ’ NY FIAROVANA NY FIRENENTSIKA

TSETSATSETSA TSY ARITRA IZANY RY MPIRAY TANINDRAZANA , MBA HAHZOANTSIKA MILANJALANJA NY HALEHIBEAN ’ NY MAHA MPIKAMBANA ATSIKA AO AMIN ’ NY VONDRONA SADC , IZAY ARARAOTIKO ETO NY MISAOTRA AZY REHETRA !

FA MIHEVITRA AZY IREO HO INONA MOA IRETO JIOLAHY NANONGANM – PANJAKANA IRETO ?

MIHEVITRA VE IZY IREO FA MANAM- PAHEFANA ? MANANA LALANA IFAHARANY KA MAMELA AZY IREO IDINGINDRAMBO SY KA AFAKA HANDIDY KA HANAKANA NY FIVERENAN ’ NY FILOHA RAVALOMANANAMARV AN – TANINDRAZANA ? IZA HONO NO HANEHOANA IZANY DIDY TSY MITOMBONA IZANY ?
IZY IREO MPANGALATRA INDRAY VE NO HIANTSO PAOLISY ?

HEVERIN ’ IZY IREO FA HAMPIATRA NY BAIKO HOMENY NY PAOLISY , NY ZANDARY ARY IREO MIARAMILA IZAY OVIDIANY SY NOTAMBAZANY !
KOA NA IZANY MOA , IRETO JIOLAHY VE DIA HO VOAHAMBINA PAOLISY , ZANDARY , MIARAMILA FIRY ?

MISY TOKOA NY REVI – GADRA SY NY SAIM – BOTO IZAY MIBAIKO IREO JIOLAHY !

NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE , IZAY NANENDRY NY SADC HISOLO AZY AMIN ’ NY FITADIAVANA NY VAHA OLANA MOMBA NY KIRIZY ETO MADAGASIKARA VE DIA HANAIKY HO VAZIVAZIAN ’ IRETO JIOLAHY IRETO ? HANAIKY VE NY SADC HO RAVIRAVIAN ’ IRETO TSY VALAHARA IRETO NY ASA NIMASOANY NANDRY NY ROA TAONA IZAO , HIJERY FOTSINY AMIN ’ IZAO NY VOKATR ’ IZANY ASA IZANY HO HITSAKITSAHAN ’ IREO MPANONGAM – PANJAKANA LANY LAINGA SY TAPI- DALAN – KALEHA VE NY SADC ?

IZAO DIA MANANGANA ANTOKO PAOLITIKA NO ANY AHINDRAHINDRA..! JENERALY KELY TSY MAHAFANTATRA NY LALANA , NOTENDREN ’ IREO MPANONGAM – PANJAKANA IFEHY NY TAFIKA NO HOE HANAO PAOLITIKA ! JENERALY VONJY TAVAN ’ ANDRO NOTENDREN ’ IREO MPANGALATRA TOA AZY !
NY MIARAMILA TSY MAHAZO MANAO PAOLITIKA RAHA TSY AVY NANGATAKA » DISPONIBILITE » MBA TSY HO FEHEZIN ’ NY TAFIKA ARY TSY HO HAMPIASAIN ’ NY TAFIKA ARY NOHO IZANY DIA TSY MANDRAY NY KARAMAMAHAMIARAMILA AZY ..LASA SILY..DIA AFAKA MANAO PAOLITIKA !…

FA NY TENA TIAKO HAMBARA DIA HO ANTSIKA VAHOAKA VORY SAINA ARY NOTAIZANA HANAJA NY MARINA , NY RARINY , NY HITSINY ARY NY ARA – DALANA ARY INDRINDRA NY TENY NIFAMPIERANA !

NY VONDRONA SADC ARAA NY FANTANTSIKA DIA FIKAMBANANA FIRENENA 14 ( 15 MIARAKA AMIN ’ NY MADAGASIKARA )..
MANANA NY HASINY , NY LANJANY , NY HERINY SY TANJONA IARAHANY MIJORO EO ANIVON ’ IZAO TONTOLO IAINANTSIKA IZAO..

IZANY VONDRONA SADC IZANY DIA TSY HANAIKY MIHINTSY NY FANITSANKITSAHANA NY FIANDRIANANA ( SOUVERAINETE ).TSY HANAIKY MPANONGAM- PANJAKANA HITONDRA NY FIRENENA IRAY MPIKAMBANA AO AMINY , ARY TSY HANAIKY HO RABIRABIAN ’ NY JIOLAHY NA IZA IZY NA IZY !

VITA NY FANAZAVANA EO AMIN ’ IZAO TONTOLO IZAO FA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC , IZAY NOFIDIAN ’ NY VAHOAKA MALAGASY TAMIN ’NY 06 DECEMBRE 2006 TAMIN ’ NY ALALAN ’ NY FIFIDIANANA MAZAVA , TSY NIANKINA , ARY AFAKA TSY NISY NANENLINGELINA NA NANODIKODINA NY FIZOTRA NY FIFIDIANANA DIA FILOHA – PIRENENA VOAFIDY ARAKA NY LALAM – PANORENANA MALAGASY , FA NAHONGAN ’ IREO JIOLAHY !

KOA NAVERINN SADC AMIN ’NY MAHAFILOHA – PIRENENA AZY KOA TSY MISY SAKANA MANOHITRA NY FIVERENANY AN -TANINDRAZANA !

FISEHON – JAVATRA LEHIBE IZANY FIVERENAN ’NY FILOHA AN-TANINDRAZANA IZANY..

MITORY ZAVATRA BETSAKA IZANY :

—VOALOHANY : RESY NY MPANONGAM – PANJAKANA..,RESIN ’NY VAHOAKA IZAY NIFIDY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IZY IREO..SATRIA NY SAFIDIN ’ NY VAHOAKA ANIE NO NOLAVIN ’ IRETO JIOLAHY RAHA NANONGANA NY FANJAKANA NOTARIAN ’NY FILOHA RAVALOMANANA IZY IREO

—FAHAROA : NA EO AZA NY FIFANARAHANA , DIA NY ANKOLAFY TELO NO HANAO NY SONIA NY VAHA OLANA : IZAY MIDIKA FA TSY MANANA FAHEFANA NA KELY AZY NY MPANONGAM- PANJAKANA SY NY FORONGONY – NY ACCORD TANY COTONOU DIA MANAMAFY IZANY –

—NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHAN ’ NY FIRENENA DIA FOTOANA LEHIBE HO AN ’ NY VAHOLKA MALAGASY HANAMBARA AMIN ’ IZAO TONTOLO IAINANTSIKA IZAO NY SAFINY ARY HFIDIANANY IZAY FILOHA MENDRIKA NY VAHOAKA SY NY FIRENENA ARY FANTATRA FA HAHAY HITANTANA NY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA SY NY MALAGASY..

NY VALIN ’ NY FIFIDIANANA DIA HIARAHANTSIKA HO FANTATRA.., FA ANKEHITRINY DIA MIHEZAKA ISIKA MBA HO TENA FIFIDIANANA MALALKA , TSY MIANKINA , MADIO MANGARAHARA ARY MISOKATRA HO AN ’ NY MALAGASY REHETRA SAHY MISEDRA NY SAFIDIN ’ NY VAHOAKA..

NY KANDIADA ATOLOTRY NY VAHOAKA MALAGASY DIA NY ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC SADY MBOLA FILOHA AM – PERIN ’ ASA..!

NOFOFONA NY AIN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC KA NANOSIKA AZY HIAHY NY AINY IZANY KA NAHATONGA AZY NANALAVITRA IREO NIFOFO NY AINY !

HIVERINA ETO AN – TANINDRZANA IZY ..MBOLA INDREO FA EO IHANY IREO NIFOFO NY AINY !

HONO HOY AHO RY MALAGASY TIAN ’ NY TANINDRAZANA , TIA SY MANKAFIHA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC , MINO VE IANAREO FA ADALA NY SADC
HAMELA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC HODY AN – TANINDRAZANA IRERY , TSY MISY MPIAMBINA NA MPIARO AZY MANOLOANA IRETO OLONA NIFOFO
NY AINY ?

TSY MINO IZANY TOA ANAREO AHO…!

FANTATRY NY SADC NY LANJAN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC HO AN ’NY MALAGASY , HO AN ’ NY FAMPANDROANA NY FIRENENA SY NY OLOMBELONA MALAGASY…ARY KOA TSAPAN ’ NY SADC NY HALEHIBEAN ’ NY TOLONA NATAONY NIARAKA AMIN ’ NY MALAGASY KA TSY HAMELA
IZANY TOLONA IZANY HO TAFITA VOA RENDRIKA NY SADC !

TOHIZO NY TOLONTSIKA ! MIJOROA ARY MIREHAREHA SADY MAAILO FOANA !

NAMONO BIBY TSY NAHAFATY IREO JIOLAHY IREO …MARO NY NY SEHON – JAVATRA HIANTREHAN ’ IZY IREO ARY BETSKA NY MALAGASY TSY HANAIKY VELIVELY NY FITEN MANAO HOE : » NY HELOKA HIBABOANA MODY RARINY »…HISY NY VALIN – KITSAKA !…

14 réflexions sur « Tsy hamela ny Filoha Ravalomanana hody irery an-Tanindrazana ny vondrona SADC ! »

 1. A Prague, le président américain a affirmé que l’entrée de la Turquie dans l’UE serait un « signal important. Nicolas Sarkozy a aussitôt réaffirmé son opposition.
  Toa izao ny Fiarovana ny union régionale.

  Le président Nicolas Sarkozy a réaffirmé dimanche sur TF1 son hostilité à une entrée de la Turquie dans l’Union européenne, après le soutien apporté par le président américain Barack Obama à une telle adhésion.

  « Je travaille main dans la main avec le président Obama, mais s’agissant de l’Union européenne, c’est aux pays membres de l’Union européenne de décider », a déclaré M. Sarkozy, interrogé sur la déclaration de son homologue, en duplex depuis Prague où il participe au sommet UE-Etats-Unis

 2. Je me demande toujours pourquoi la Turquie a accueilli TGV alors que la France s’oppose à ce qu’Ankara soit une capitale européene.Ou elle a fait ça pour attirer l’attention de l’Elysées mai apparemment ça n’a pas marché.

 3. Les turcs font tout pour contrarier l’Union européenne, une façon d’obliger cette dernière à « discuter » avec eux !! Discuter de tout, de rien, mais surtout des promesses faites par quelques pays membres de l’UE !
  Certains hommes d’affaires turcs, profitent également des chaises… vides !!!
  Bizenesy izy bizenesy !!

  Fa ity indray mba resaka hafa ê !!
  Na dia eo aza ny fanohanan’ny SADC sy ny UE, tsy tokony matoritory ireo mpitari-tolona rehetra, indrindra ianareo ao amin’ny GTT !!
  Tsy maintsy tandrovana mba tsy ho faty ny « afom-pitolomana » !!
  Mba ho fanohanako ny antso nataon’i Njara izao !! Marina fa ratsy dia ratsy ny andro, fa mbola tsy vita ny tolona !
  Tsy fantatra na rahoviana vao hihiratra ny masoandro !!!

 4. la SADEC va raccompagner Ravalomanana à Madagascar;madagascar est à 10mn de la Reunion par rafales françaises et helico de combat et alouette!ça va chauffer les taratata;j’imagine déjà ces noirs de soldats se confondre avec le charbon dans la nature en prenant la poudre d’escampette et Ravalomanana qui rit sous cape;en plus le porte avion français rode toujours dans l’ocean indien!avec nos légionnaires!ce sera le grand bal manjofaka d’Albert Zafy

 5. Ny Frantay dia mankahala ny Sadc satria tsy dia tena mpomba azy ary ny frantay dia efa zatra manao zarazarao hanjakana ka dia tsy mahagaga izany e!!! fa mahafinaritra be aloha ny maheno hoe MATAHOTRA An’i Ra8 ry fatin’alika iry trano !!!!ary aoka hazava fa ny mbola mampijanona an’ilay tgvendrana mpamono olona io eo dia misy mampiasa vola maizina eto Madagasikara eto !!!

 6. Tsy maintsy misy fangatahana atao any amin’ny Préfecture ny hetsika atao rehetra, dia ry zareo no manome ny feu vert na tsia ! Fikambanana no manao ny fangatahana, ka izay ny valin-teny azoko omena !
  Tamin’ny erin-taona, garnison CRS iray manontolo no niaro foza 60, tsy menatra nanao fety ; nanjakazàka tao amin’ny ambasady, niaraka tamin’i raskila !!!!
  Ny mpiaro ny ara-dalàna indray no tsy nahazo nihiditra tao an-trano, fa voatery tsy maintsy teny ivelany !! Hifangaro amin’ny foza, hanao inona koa moa ?
  MDR !!

 7. ary taiza kay nareo akama gtt t@fandalovan’i TGV teto paris iny?Manomboka misitribelona ndray angaha?SA NIASA DAHOLO ?eny e tsy omena tsiny fa asa gardien’olona moa ka sao misy mamaky eo ny tranon’olona vao loza!sao tara koa ny livraison sy gazety e!

 8. Hitan’ny olona daholo na ny fandosiran’ilay domelina avy ao amin’i Juppé, na ny hamainan’ny vavan’i lery !!!!
  Tao amin’ny ambasady toy ny nivoaham-paty daholo !!!
  Ianareo toa balamaso mihintsy fa tsy balajine izany !!! Mbô kôzy ê !!
  Ny esprit efa mi-diverge amin’ny an’ny rehetra, mandeha any amin’izay tsy tokony aleha, dia ny maso koa ve no atao mason-tanalahy ????

 9. Dray!u nideaka be ery anefa domelina fa namelarana tapie rouge,hitako iny sary tany Paris iny.
  Samy fatsora izany no nifanojo !hay tsatok’antsy no tao ambadik’ilay tapiea????
  Na la frantsa aza efa tsy mahatoky azy intsony @’ity laiga2 marivo tototra lava ity ka naleony nialana,sady tsy mena
  mivadika ,jereo fa nivadiany daholo izay mba nataony fitaovana ,toatra niakarany teo,Tsara ho azy koa aloha e! sao
  mitetika ny ho afa-maina eto daholo.

 10. Dia aninona anefa e? na Sadc na Sadika en s’en fou! asaivo miditra eto ahitana ny herin’ny vahoaka! Ry gena be ve no ianteherana? Genabe mpivadibadi-dela! tsy matahotra zé ravalonandra sy ny Sadika zany ny Vahoaka Malagasy manohana an-dRajoelina

 11. Koa naninona no nalaky nandadilady nitety ny SADC?ka daka vody no azo????

  sa tsy voavidy ohatra an’i sima-o ka diso fanantenana??aiza a! izay foza ve no lazaina fa vahoaka????
  Efa delira sisa fa ny vahoaka nofitahanareo aza efa lasa NAMATOTENA daholo fa nokikisan’ny nenina.
  Rehefa tsy nahavita ny ratsy vitanareo ny Dadanay dia lazaina fa nandra ?koa inona no hatahorana azy
  sakanana mafy tsy hody ???Mampihomehy be ity PM sandoka sy delira sisa fa mba « peuples malgaches »
  hono no betsaka any!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *