Randrianantoandro Eric : Misy loza telo lehibe mifofo ny ain’ny Diplomasia malagasy sy manamaloka ny ho aviny

Dinidinika niarahana tamin’ny Sendikan’ireo efidraharaha manokana

ho an’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny (SYNCORMAE)

(ISAORANA NY FIARAHA-MIASA EO AMIN’NY MYDAGO.COM SY NY GAZETY TIA TANINDRAZANA)

Somary misahotaka tato ho ato ny ao amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny ao. Mba hahafantarana ny tena zava-misy marina no nanatonan’ny gazety Tia Tanindrazana ny Filohan’ny SYNCORMAE, Randrianantoandro Eric sy nanaovana ity dinika manaraka ity.

Tia Tanindrazana : Inona no mampisamboaravoara ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny sy ireo Diplaomaty matihanina, izay raha ny mahazatra dia  tsy  ahenoana feo loatra?

Randrianantoandro Eric : Tsy haiko aloha ny tsy haneho etoana fisaorana mitafotafo anareo Tia Tanindrazana amin’ny lanja manokana omenareo ny Diplaomasia malagasy. Ho valin’ny fanotanianao dia ambarako mazava fa tsy korontana ho amin’ny korontana tsy akory no mitranga, fa manana faniriana lalim-paka ny Ministera misy anay, indrindra ireo Agents Diplomatiques et Consulaires sy ireo Attachés des Affaires Etrangères mba hisian’ny Diplaomasia malagasy manara-penitra sy mahomby kokoa, mifahatra amin’ny rariny sy ny hitsiny, amin’ny fanomezan-danja ny fahamendrehana ary ny fampiharana ny maha-matihanina eo amin’ny fanatanterahana ny asa.

Tia Tanindrazana: Azonao mba hazavaina bebe kokoa ve izay voalazanao teo?

Randrianantoandro Eric : Misy loza telo lehibe mifofo ny ain’ny Diplomasia  malagasy sy manamaloka ny ho aviny.

–                     Voalohany, ny fandraisana azy ho fitaovana mba hahazoan’ny vondron’olom-bitsy ny tombontsoany, izany hoe: fampanjakana ny fomba fisainana hoe: fitaovana famelomana, na fanaovana izay hampanakarena ireo mpitondra sy ny olona akaiky azy, ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny sy ireo Masoivohon’i Madagasikara. Raha ny foto-kevitra ijoroanay kosa dia adidy ho an’ny firenena, asa tsy maintsy atao mba hiteraka voka-tsoa  ho an’ny Tanindrazana sy ireo mpiray Tanindrazana ny maha- mpiasan’ny Raharaham-bahiny, na ao amin’ny Foibe na any amin’ireo Masoivohontsika, fa tsy tombondahiny na zo ho tombontsoan’ny olona na vondron’olom-bitsy velively.

–                     Faharoa, ny fanitsakitsahana ireo fitsipi-pitondrantena mendrika amin’ny lafiny fitantanana eo amin’ny sehatry ny Diplomasia, anisan’ireo fitsipi-pitondrantena ireo ny Fanjakana tan-dalàna, ny Fitondrana tsara tantana, ny rariny sy ny hitsiny ary ny fahombiazana. Misy tokoa mantsy ireo fomba amam-panao izay mila hahazo laka, na mahakasika ny fitantanana ara-bola, na ara-pitaovana, ary indrindra ny fitantanana ireo mpiasa, izay mivoaka na  mifanipaka amin’ny ara-dalàna, izay mampalahelo koa fa ahitana didy efa nilaozan’ny toetrandro, satria narafitra tamin’ny taona 1960. Ankoatr’izay dia zara raha ampiharina amin’ny fanatontosan’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny ireo andraikitra natao hiantsorohany manokana ny fampandraisana anjara mavitrika ireo tompon’andraikitra (farafahakeliny hatreo amin’ny Lehiben’ny Sampandraharaha). Ao koa ny tsy fisian’ny drafitra mazava, ara-drariny sy manara-penitra  ho fandaminana ny fanendrena ireo mpiasa rehetra na Diplomaty  na mpiasan’ny Fandraharahana na ireo mpiasa misahana ireo andraikitra fanampiny, na ao amin’ny Foibe na amin’ireo Masoivoho any ivelany. Niteraka tsy rariny mivandravandra izany, ary indraindray aza, fanaovana kolikoly.

Ambonin’ireo rehetra ireo, satria tsy nisy asa mivaingana ho fanavaozana ny Diplomasia malagasy, dia tsy mahatakatra  ny fanamby tsy maintsy atrehin’ny firenentsika ny rafitra ara-diplomasiantsika, ary tsy mifanaraka amin’ny hetahetan’ny vahoaka marina. Noho izany, aoka hotsaroana fa tsy hahasoa na iza na iza ny fihazohazoana, ny fanaovana ampitso lava fa tsy maintsy hahafaty antoka ny firenentsika, amin’izao andron’ny fanatontoloana izay mahahenjana ny fifaninanana iraisam-pirenena sy fampiharana fitantanana mikendry vokatra azo tsapain-tanana izao.

Marihana fa efa nanolotra soridalana ho enti-mandinika sy miasa ho amin’izany ny SYNCORMAE, ary tena mbola manana tetikasa maro azony homena ny mpanapa-kevitra isan’ambaratongany, ho fampivoarana ny Diplaomasiantsika.

–           Fahatelo, ny fanambaniana ny lanjan’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny sy ireo Diplaomaty matihanina eo amin’ny fiangaliana ny fifandraisana iraisam-pirenena.

Tsy voakasik’izany ny fitomboan’ny fandraisana anjaran’ireo Filoham-panjakana eo amin’ny Fifandraisana ara-diplomasia, izay miseho lany amin’izao fotoana izao eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena noho ny firoboroboan’ireo fitaovana harifomba momba ny fampitam-baovao sy ny fifandraisan-davitra, Ara-dalàna sady ara-drariny koa io trangan-javatra io vokatry ny fahefana faratampony ananan’ny Filoham-panjakana eo amin’ny resaka politika ivelany. Saingy, rehefa mitady hanadino ny andraikitra fototra tanan’ny MAE – lohalaharana na ivo – eo amin’ny fampiharana izay politika ivelany izay (io no atao hoe “Diplomasia”) sy ny fifandraisana amin’ny vahiny ireo Andrimpanjakana na Ministera na ireo mpiasa ao amin’izy ireo avy, amin’ny fanitsakitsahana tsotra izao ireo andininy ao amin’ireo Fifanarahana tany Vienne sy ny fomba amam-panao mety iraisam-pirenena ; rehefa sahy mibedy an-taratasy ny MAE ireo tomponandraikitry ny Fandraharahana ao amin’ireo Andrimpanjakana etsy andaniny, kanefa koa etsy ankilany, manavesatra ny fanatanterahana ireo iraka andefasana ireo mpiasan’ny Raharaham-bahiny sady mampiditra be loatra ny fomba fiasa ara-politika eo amin’ny fiatrehana ireo raharaha iraisam-pirenena ; rehefa ireo mpiasan’ny MAE irery ihany – sokajin’asa tsy anavahana – no iharan’ny fampiatoana ireo fanendrena hiasa any amin’ireo Masoivohontsika any ivelany hatramin’ny Jolay 2010, ary indrindra rehefa bahanan’ireo olona ivelan’ny efidraharahany sy ivelan’ny Ministerany, noho ny kiantranoantrano, 70% -n’ireo andraikitra, na mihoatra aza, voatokana ho an’ireo diplaomaty matihanina any amin’ireo Masoivoho malagasy – Secrétaires, Mpanolotsaina, Mpanolotsaina  voalohany, Lehiben’ny Masoivoho -, dia tsy maintsy mijoro hanohitra ny tsy rariny ary hanaitra ireo tomponandraiki-panjakana sy ny vahoaka (na farafahakeliny ireo mpandoa hetra) ny Syncormae, izay tohanan’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny manontolo. Araraotiko etoana ny mampahatsiahy fa natao hanampy ireo mpanapa-kevitra handray fanapahan-kevitra tsara sy mety ireo mpiasam-panjakana ambony toy ny diplaomaty. Izay mifanaraka amin’ireo tombontsoam-pirenena sy mizotra ho amin’ny fanatanterahana ny hetahetam-bahoaka marina no atao hoe fanapahan-kevitra mety sy tsara. Raha izany no izy dia mazava fa manao tsikera mampandroso sy mandray anjara amin’ny fananganana firenena mandroso sy tsy mena-mitaha amin’ny hafa izahay.

Tia Tanindrazana Teny fohy hamaranana izao dinika mahaliana izao.

Randrianantoandro Eric : Manantitra ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho an’ny Gazety…. manontolo. Eto am-pamaranana dia mamela ahy hamintina ireo fitakiana ilàm-baliny maika, avy amin’ny mpiasa rehetra ao amin’ny MAE, indrindra izay avy amin’ny diplaomaty matihanina. Ireto avy izy ireo : fanomezan-danja indray ny Ministera  izay hanompoan’izy ireo ny firenena eo amin’ny sehatry ny diplaomasia, amin’ny fanajana sy ny fanatsarana ny tontolon’ny didy aman-dalàna manodidina izany ; fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny, ny fahamendrehana ary ny fomba fiasa matihanina eo amin’ny fitantanana ireo ho enti-manana, indindra ny mpiasa, amin’ny famoahana haingana ny drafitra ara-drariny sy manara-penitra ho enti-mandrindra ireo fanendrena ny mpiasa rehetra, ny sata manokana maharaka ny toetrandro ho an’ireo diplaomaty ; ary farany nefa tsy ny kely indrindra, ny fampiharana ny Fanjakana tan-dalàna sy tsara tantana (fitantanana miompana amin’ny fikendrena vokatra mivaingana, mangarahara ary mampandray anjara ny rehetra) eo amin’ny rafitra ara-diplaomasia malagasy, na ao amin’ny Foibe na any amin’ireo Masoivoho.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *