Pr Ranjeva : ny « fampiombonana » no lamina hivoahana amin’ny krizy.

Nihaonana tamin’ireo masoivoho vahiny tamin’ity anio ity ny Pr Ranjeva     Raymond,tetsy amin’ny Ekar Faravohitra, isan’ireo tsy mitsahatra mitady vahaolana amin’ny fivoahana amin’ny krizy moa ny tenany.Toy izao ny fanambarana nataony tamin’izany :

Ny voalohan-teninay dia ny maneho ny fankasitrahana feno anareo. Misaotra anareo nanohina ny antso ary namaly ny fanasana, ary ny fisaorana amin’ny maha-malagasy dia mitory firaisam-po sy firaisan-tsaina.

Androany ary dia heverina fa foto-pisainana iray no manentana antsika eto: hitondra ny Malagasy hamarana amin’izay ny zava-misy ankehitriny. Mankasitraka izahay satria ny fanatrehanareo ity atrik’asa ity dia haja sy voninahitra ary tombon-tsoa ho anay. Nanaiky ny handray anjara amin’ny atrikasa ianareo fa tsy hanatrika lanonana na hihaino kabary lavareny na fampianarana ihany koa. Ny atrik’asa, araka ny mahazatra, dia mitaky avy hatrany fahaiza-mihaino sy Fandraisana anjara mavitrika amin’ny fifanakalozan-kevitra mba hahitana ny làlana sy ny fomba mahomby amahana ny olana mifandrohy amin’ny zava-misy ankehitriny amin’ny alalan’ny fampiharana ny tondrozotra.

Voalohany, tsy kisendrasendra no nisafidianana ity efitrano ato amin’ny fiangonana Md Joany Batista anatanterahana ity atrik’asa ity. Tsy voatery ho kristiana mantsy vao hahafantatra fa ny toriteny tany an-tany efitra no nanomanana ny fiavian’I Kristy izay nanambarana ny fanafahana ny olona, ny fahamarinana ary ny fahalalana ny fiadanana. Mitaky herim-panahy sy fitsipika moraly ny dinika taorian’izay krizy maharitra izay.

Faharoa manaraka izany, ny vanin’andro anaovana ity atrik’asa ity dia taorian’ny nanaovan-tsonia ilay tondrozotra. Ary araka ny fandinihana nataon’ny diplomaty iray dia toa nisangy raha nametra-panontaniana momba ny fahavitan’ny sonian’ny tondrozotra iny izy : “point d’interrogation” (baraingo) ve sa “point d’exclamation” (tsoraka) no mari-piatoana nipetraka taorian’ny sonia vita ? Teboka telo (trois points de suspension) manambara fa mbola tsy mifarana ny dia  no mari-piatoana mipetraka aorian’ny fanaovan-sonia ho anay, satria mbola tsy tapitra ny dingana ary tsy maintsy ampanjariana ny fampiharana ny tondrozotra.

Araka ny voasoritra mazava ao amin’ny tondrozotra dia tsy hisy fankatoavana raha tsy tanteraka an-tsakany sy an-davany ireo fepetra voatanisa ao anatiny. Hatreto izany dia mbola tsy misy fankatoavana ny fitondrana tetezamita.

Fahatelo, zava-baovao sy tena manan-danja no niseho hatramin’ny 17 septambra. Sambany, hatramin’ny volana martsa 2009 no niaiky tamim-pomba ofisialy ny filohan’ny Fahefana avon’ny tetezamita fa fampiasana hery no nandraisany ny fahefana tamin’ny kabary nataony tany amin’ny Firenena Mikambana. Izany fiaikena mikasika ny fampiasana hery nandraisana fahefana izany dia mamarana tanteraka ny ady antsanga mikasika ny fototra ifaharan’ny Fahefana avon’ny tetezamita eo imason’ny lalàna. Nilaza mantsy izy hoe “L’histoire nous enseigne que même après l’usage de la force (sic), toute guerre et tout conflit se terminent toujours autour d’une table. Cela démontre clairement que la médiation peut être choisie comme une alternative aux armes ».

Ny fiaikena ny fampiasan-kery dia vokatry ny famakafakana ara-bakiteny ny votoatiny sy ny firafitry ny kabary nataony teo anatrehan’ny Firenena Mikambana. Misy dikany mafonja izany fiaikena izany eo am-pamahana ny olana iainana ankehitriny. Araka ny fantatra mantsy, azo atao ny mampiasa ny herisetra na ny fanenjehana entina hamahana ny toe-javatra toy izany. Nefa tsy izay no safidy noraisina teto Madagasikara. Noho izany, ny hany làlana tsy maintsy hombana dia ny ala olana ifanarahan’ireo tena mpifanandrina, izay no làlana nombana teto Madagasikara, ary izay ihany koa no tsy maintsy mivoitra sy arahina amin’ny fampiharana ilay tondrozotra. Ny fanaovan-tsonia noho izany dia dingana tsy azo ihodivirana fa tsy ampy amahana ny olana.

Ny famaranana ny krizy sy ny fahazoana fankatoavana dia tsy ho tanteraka raha tsy hajaina ara-bakiteny, araka ny lalàna sy ny zava-misy ny fepetra ao amin’ny tondrozotra. Azo marihina anefa fa tsy misy fepetra mandidy ny hoenti-manatanteraka ny fepetra izay noraisina. Lazainy ny fipetrahan’ny biraon’ny SADC hanara-maso ny fampiharana sy ny fitantanana ary ny fampanjariana io tondrozotra io, fa ahoana no ahazoana mandray fanapahan-kevitra hoenti-manatanteraka izany ?

Heverinay fa ezaka hitondrana valiny hamenoana izay fahabangana izay ny tolo-kevitra narosonay mikasika ny « fampiombonana » (procédure de conciliation). Ny fampiombonana ny hery sy ny fanahy, izarana ny andraikitra ifanohanana sy ifampitsarana ny hevitra. Ny fampiombonana ny saina sy ny paika, ahitana ny lalan-kizorana. Izay no tanteraka dia ao anatin’ny fifanajan’ny mpifanandrina izay tompon’ny teny farany.

Tsy ho tanteraka izany raha tsy mifantoka amin’ny fifampihainoana sy ny fifanakalozana samihafa ary ny fandinihana sy fitsinjovana ny ho avy ataon’ireo mpampiombona rehefa mikirakira ny tsangan-kevitra sy tolo-kevitra aroson’ireo mpifanandrina. Ary anjaran’ny mpampiombona ny manolotra ho an’ny mpifanandrina ny tatitra mamarana araka ny fandinihany ny fombafomba sy ny lamina entina amahana ny olana.

Raha ampitahaina amin’ireo fanelanelanana tamin’ny endriny samihafa efa nandramana dia midika finiavana hiroso sy hiandraikitra ny famahana ny olana amin’ny fifampiraharahana hiverenan’ny fitoniana amin’ny lafiny samihafa, ary ny famerenana amin’ny laoniny ny fitantanana ny asam-bahoaka.

Fikarakarana fifidianana tena demokratika, izany hoe marina sy rariny, malalaka ao anatin’ny fahatonian’ny fiaraha-monina no tanjona voalohan’ny tena tetezamita. Ankoar’izay dia faly izahay mahatsapa fa ekena eo anivon’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny tolo-kevitra izay anisan’ny naposakay voalohany eto Madagasikara, toy izay takiana amin’izao fotoana izao any Tunisie. Tsy ampy hahatomombana ny fifidianana ny mihanona fotsiny amin’ny resaka teknika sy fandaminan-draharaha, toy ny lisi-pifidianana, ny kojakoja ilaina amin’ny fandatsaham-bato sy ny fanamarinana ny latsa-bato. Tsy maintsy voasahana ny tontolo ifaharan’ny fifidianana, toy ny fikirakirana ny vola entina anaovana fifidianana, ny fahazoana maneho hevitra an-kalalahana, ny fahafahan’ny rehetra mampiasa ny haino aman-jery, indrindra ny haino aman-jery tantanan’ny fitondrana. Ny fahazoana manakihana sy mitaky famaizana raha toa ka entina manamafy orina ny fanaparam-pahefana amin’ny endriny maro ny fifidianana dia ampitampody fohy indray ny krizy.

Misy lafiny telo, araka ny fiheveranay, ny fampiharana ny fampiombonana :

–         Fampiombonana ny samy Malagasy

–         Fampiombonana eo anivon’ny fianakaviambe iraisam-pirenena

–         Ny fampiombonana ny Malagasy sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena.

Misy mihevitra fa efa lany andro ny fampiombonana satria tsy ilaina intsony ny mandroso lafi-pisainana vaovao hafa. Asa! Tianay anefa ny mampahatsiahy fa eo anatrehan’ny tsy fahombiazan’ny paika rehetra naroso hatramin’izao, izay nifantoka indrindra tamin’ny famakafakana ny hevitra sy ny fampifandrafiana na ny olona na ny hevitra, sy ny tsy hiverenana intsony amin’ny an-jambany toy ny fifanarahana tany Arusha sy ny tany Marcoussis, dia adidintsika Malagasy ny mamolavola paika mahomby  sy mahafehy ny antsipirian’ny olana rehetra mba tsy hanjakan’ny dika vilana sy ny fitapitaka. Antsika io koa sao sanatria tsiny eo anatrehan’ny zanaka amam-para.

CONCILIATION corps diplo 04 10 11Communique

32 pensées sur “Pr Ranjeva : ny « fampiombonana » no lamina hivoahana amin’ny krizy.”

 1. Efa mazava tsara daholo ny lalana fa avelao hiziriziry eo ihany ity domelina !!!!
  Miandry kobay maharary laikely io!!!aza doma ihany oah!! izao no alehany !!!!
  Maty ialahy ry ilay kely! handroso maty raibe,hiemotra maty renibe!!!
  ela nitoratorahana ka ahavoa voamason’angatra. miseho ho fetsy ity i kotofetsy koa sendra ny ngidy tsy telina.
  MIALA! miala! miala! iaalahy ry domelina a! !! MATY HASINA NY TANINAY !!ALAKOSY!!!mitondra vitandratsy
  fotsiny!!!

 2. Inona koa no maha-kotofetsy an’i Domelina? I Dondrona naman’ i Doda aza mbola mahalala hoe ambakaina izy.Ity TGV dia saribakoly tsy ampy ambakaina.
  Raha ny hevitro dia aleo aloha ho avy ny SADC hampihatra ny tondro zotra ary hanara-maso ny fananganana governemanta sy ny andrim-panjakana.
  Ary tokony tsy hanaiky isika raha i Simao sy Nuno no ho solotenan’ny SADC ao Tana fa atao olona avy amin’ny ny tany miteny Anglisy.

 3. Manaiky ny hevitrao aho Bemafohy milaza fa solotena avy amin’ny Tany miteny anglisy no tokony ho ekena.
  Satria araka ny efa voalako hatrizay dia MIADY AMIN’NY MPANJANA6TANY FRANTSAY anie no tena marina amin’ity krizy ity e! I domelina dia Saribakoly fotsiny.
  Ka raha mbola eo ny OIF sy ireto Mauricien ireto dia ho enjana hatrany ny tolona.

  Amin’ny lafiny iray koa, dia fanapahan-kevitra tena manahirana ity « FAMPIOMBONANA » ity, satria midika izany fa ho fafaina na vonina daholo ny heloka rehtra vitan’i Domelina, mba hampilamina ny tanàna. Mety ho diso aho @ izany interpretation-ko izany, anefa dia izany no mba fiheverako azy.

  Diso manambitamby loatra ity Domelina ity ka tena manao azy ho tena tsy azo ahodina mihitsy izy, ary mitarika azy hihevitra fa izy no tena favy.
  – Raha mitohy izao dia ho ekena daholo izay ditra sy tsy fahaizana rehetra ho ataony izao.
  Tsara ny FAMPIOMBONANA, fa manantena aho fa hisy fetrany kosa.

 4. Saiky voamarika tamin’ny tontolo politika nifandimby teto Madagasikara ny anarana Ranjeva kanefa nitondra inona? Ny azoko hiderana azy fotsiny de ireo ohatra nomeny ny mpianatra malagasy fa fanohitra lehibe amin’ny ho avin’ny tena sy ny firenena ny fianarana ka indrindra ianao Mr Raymond, nitana andraikitra goavana teo @ sehatra iraisam-pirenena. Ny mampalahelo anefa, de toa baikoin’olona iray tsy nahavita fianarana toa anao ianao(Ravalo), ary toa mahatsiro tena ho ambany na ambony(complexe de sup ou d’inf) amin’ilay tsy de nianatra toa anao(Rajoelina), izay azoko lazaina fa hendry lavitra noho ianao, fa io ramose miala tsiny, satria mpampianatra ahy ilay Ranjeva iray rahalahinao, tsy ny famolavolan’ny famille Ranjeva olona toa an-dRatsiraka akory ny hitondra vahaolana ho an’i Madagasikara, fa ireny fotsiny dia ampy hitsarana ny traikefanareo, fa tsotra ny hevitra, midira ao de ampiasao ny fahaizanao, fa aza manao « avocat de la cause perdue » sao ilaozan’ilay bandikely gasy atao hoe Lularajoel tsy manam-pahaizana kanefa mampikitronify ny milliardaire sy ny avarapi! bye!

 5. Mazava ny ambaran-Atoa RANJEVA !!fa lohan-JIOLAMBO mahazo fitondrana , dia lazainy fa ny azy no marina !! miampy ireo FORONGONY !! dia aoka fontsiny?? MAMPALAHELO !!!

 6. Tsara ny hevitrao Mr le Professeur, soa ihany fa mbola misy ny olona toa anao tsy mampitsanga-menatra ny Malagasy. Midera ny fikirizanao hanolotra hevitra, na dia eo aza ireo mpanenjika sy mpanatsatso, manao halako bika tsy tiako tarehy. Fantatro anefa fa tsy mampihetsi-bolomaso anao izany fanenjehana izany, satria efa lavitra ny lalana nodiavinao: ianao no hany Malagasy tonga tamin’izany Vice-Président CIJ izany, izay mitovy laharana protocolaire amin’ny SG Nations Unies! Aleo hijanona hiraoka ahitra eo ihany ireo mpanenjika sy ory hava-manana, fa izany no mendrika azy ireo. Mankahery eeee!

 7. Arahaba
  Eo amin’ilay
  « Fampiombonana ny samy Malagasy » : sy ny adi-seza.
  Zava-dehibe anisan’ny tokony hatrehina tokoa ny fanatanterahana an’izy io amin’ny fomba tena malagasy ary mitodika makany @ fananganana fiaraha monina sy firenena marina « fa tsy fifandaminan-tseza » ! Anisany ‘aretina’ iray mahazo ny firenena anisany tokony hitadiavana vaha-olana voalohany io resaka ‘SEZA’ io satria LASA IZAY KALAZA MAHAY MITADY SEZA NO MIVONDRONA ary mibahana ny lalana makany aminy fihavanam-pirenena ka raha vao manakana azy dia avy izy amin’ny fitsivalanana.

  – Fampiombonana eo anivon’ny fianakaviambe iraisam-pirenena

  – Ny fampiombonana ny Malagasy sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena.

 8. misaotra anao andriamatoa professeur ao anatin’ny io fampiraisana voalazanao io ny fihavanana ka raiso antanana ny ho avin’ny firenena fa mila olona toa anao

 9. Manaraka anao Justin Vali(???) fa aoka izay ity Mpitondra tsy manam-pahaizana sy vendrana sy manao loham-boto ity !

  Mba olona mendrika sy manam-pahaizana fatam-pirenena eran-tany, sy mHAY LALANA no aoka hitondra ny Firenena amin’izay !

  Izao Fitondràna HAT izao no tena mahatonga ny fahantràna sy fanjanahana ataon’ny vozongo.
  Averiko hatrany ary tsy ho reraka hamerina izany aho, fa MIADY amin’ny vozongo isika voalohany indrindra vao miady amin’ny HAT. Ka tena olona mahalala ny fitondràna amin’ny fomba juridiuqe no ilaina fa leo ny Mpanao affaire isan-karazany mihitsy izay tsy mba mijery ny fahoriam-bahoaka.

  Ny soa ho an’ny vahoaka no tanjona voalohany raha vao mihevitra ny hitondra Fitondràna fa tsy adi-seza sy vola ary vody, toy ny ataon’ny HAT izay feno jiolahim-boto(A.Ramaroson-Norbert Lala-Voninahitsysy ny tariny)……

 10. Voalazanao ry Njara!
  Bemafohy! fetsy @ ratsy e!Miaro lainga fa inona indray????
  Ragalisy! tsy mandaha ny teninao aho fa kosa jereo ny zavatra hiainantsika?tsy misy lalana ve
  mba azo ampiharina @’izao fahavoazantsika izao??? dia iza no tokony haikarakara izany sy mba
  HANAMPY fotsiny aza???tsy tokony i RANJEVA ?? izay voalazanao fa efa CIJ??? dia eto aho mba
  manontany tena hoe: tena tsy misy azon’i Ranjeva hatao mihintsy ve @’izao zavatra mitranga eto @
  tany sy ny fanjakana izao??? tsy misy tokony hankahalako an’i Ranjeva mihintsy fa kosa malahelo aho raha
  mba manana olona toa an’i Ranjeva isika nefa izao no mitranga eto @ Firenentsika. Ranjeva dia » TSY HITA HO
  HAFOY MOA TSY AZO HANTENAINA IHANY KOA ».ka raha misy ny fanakianana eto dia tsy manome tsiny ny olona
  mihintsy aho,efa nisy nanazava teto anefa fa misy ny antony hafa ihany koa ,dia aleo izany izao fa samy miaro ny rambony
  tsy ho tapaka daholo ny rehetra. Samy tia tena daholo.

 11. Ny famahana ny kirizy dia efa atomotra , ary tsy ho la dia hapetraka ny Tetezamita vaovao , izay nandaniana andro sy namakiana ,na dia teo aza ny bondongerona nasain’ny frantsay nataon-drajoelina sy ny jiolahy namany

  Telo – polo volana mahery ny fotoana nanaovana savorovory , ary izao dia hametraka ny amina mba hafahana miasa am-pitoniana mamelona ny fiaraha-monina izay no sembanina ,izay norovitina..!

  Izaho dia sahy milaza fa raha ISIKA MALAGASY IRERY SAMY ISIKA NO NITADY VAHA OLANA DIA TSY NAHOMBY ISIKA SATRIA IREO MPANONGAM-PANJAKANA ANIE TSY DIA NA?A?A FISAINANA AVO NA LALINA FA OLONA NOBAIKON ‘NY FRANTSAY IREO ,MBA HANANTATERAKA NY TANJON’NY FRANTSAY ATRIZAY DIA IZY NO MITONDRA ITY FIRENENA ITY AMIN’NY ALALAN ‘NY OLONA NOTEFEFY SY NOMANINY HO AMIN ‘ IZANY , MBA HO MORA AMIN ‘NY FRANTSA NY MITRANTRANGA SY MANDRAOKA NY HARENTSIKA..
  EFA IZANY FOANA ANIE NO NITRANGA TETO E ARY TSY NITSAHATRA RAHA TSY NIHETSIKA NY MALAGASY TAMIN’NY 16 decembre 2001 KA NANAO NY SAFIDY IZAY FANTANY FA HO TSARA HO AZY SY NY FIRENENA : DIA NIFIDY AN ‘ ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC IZY HO
  FILOHAN ‘NY FIRENENA..
  NIHEVITRA NY FRANTSAY SY NY OLONY FA HARESY LAHATRA NY MALAGASY TAMIN ‘NY FIFIDIANANA IZAY NATAO NY 03 DECEMBRE 2006..
  DIA NANIZINGIZINA NY MALAGASY KA TSY NIOVA HEVITRA FA DIA MBOLA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NOFINIDINY..
  NY FIRENENA DIA NANDROSO ARY NY FIAINAM-BAHOAKA DIA NA DIA TENA TSY MBOLA TENA LAVORARY AZA DIA NIHATSARA..,KOA TSY MISY ANTONY TOKONY NANOVAN ‘NY MALAGASY FILOHA !

  RAHA TENA MANARAKA SY MANDINIKA LALNA ISIKA DIA ATRAMIN ‘NY 2002 NANKATY AMIN ‘NY 2009 DIA TSY NISY LESOKA TEO AMIN ‘NY FITONDRANA ARY NY TOE-KARENA RAHA REFESINA AMIN’ NY TAUX DE CROISSANCE DIA NANAIKY NY 7,91% NY FANDROSON’NY TPEKARENA !

  MAHAFALY IZANY ARY NAHAZOAN-DERA TAMIN ‘IREO TANY SY BM ARY NY FMI IZAY NANAMPY NY MALAGASY…!

  NISY ANEFA NY FANONGANAM-PANJAKANA !!

  INONA NO ANTONY ,

  IREO MPANOHITRA AN ‘ ATOA RAVALOMANANA MARC EO AMIN ‘NY SAHA PAOLITIKA VE NO NANAO IZANY , SATRIA TSY HITANY ARY TSY HAIN’ IZY IREO NY HANDRESY LAHATRA NY MALAGASY MBA TSY HIFIDY INTSONY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC…!
  AMIN ‘NY MAHA FOHY SAINA SY FIJERY ,AMIN ‘NY STSY FIRAHARAHINY NY LESONA NASEHON ‘NY TANTARA DIA NALEON ‘IZY IREO NIFIKITRA AMIN ‘NY PAOLITIKAN ‘NY FRANTSAY MANAO HOE : » RAHA HESORINA EO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC , DIA IANAREO NO MITANTANA NY FIRENENA ARY IZAHAY MANAMPY ANAREO MAMPANDROSO NY FIRENENA ! »..
  IZAY NO FIFANARAHANA , IZAY NO TETIK’ADY..
  MIALA RAVALOMANANA MARC , POTEHINA NY FANANANY SY NY ENTREPRISES NATSANGANA ARY SOLINA IREO COMPAGNIES VAHINY IZAY NANANKINAN’NY TOEKARENA ( PETROLE , MINES..PRODUITS DE LA MER..)
  FA HOMENA NY KARANA NY AGROentaires , ARY NY FITRANDRAHANA NY PETROLE , NY MINES DIA HO RAISINAY !

  IZAY NO VOTOATINY SY TANJONA ARY VOKATRY NY FANONGANAM-PANJAKANA..

  NANARANAKA EO AMIN ‘NY MALAGASY NY MILELAKA SY MIANKINA AMIN ‘NY FRANTSAY..!

  ARY RAHA MISY MALAGASY  » MAHAVITA  » AZY DIA INY IRETO MALAGASY « ORY HAVANA MANANA ,TSY MAMAKY LOHA , KAMO BETENDA ARY FALY ANDEVOZIN ‘NY FRANTSAY , DOA AVY
  HATRANY MITORA-BATO ILAY MALAGASY MAHAVITA AZY ARY DIA MIKIAKA HOE : » AVIAVIN ‘NY BETANIA TAPATAPAO FA MANIMBA NY TANY !  »

  FETSY ?MANAN 6TSAINA , KINGA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC : TSY NAHASAMBOTRA AZY IREO MIARAMILA VOA TAMBY VOLA !

  IREO MALAGASY NOVINIDIN ‘NY FRANTSAY DIA NIVORY TENY ANTANIMENA , TRANO FIVORIAN ‘NY LOHAN ‘NY MPISORONA KATOLIKA , MBA HANAO NY FANONGANAM-PANJAKANA ( NY TARATASY NOSORATAN ‘NY Lt KOLONELY ANDRIANA SOAVINA MAHALAZA TSARA NY FIZOTRAN’NY FITANTARANA IO « COUP D ‘ ETAT  » IO..!

  IZAY NO FAMINTINANA MIKASIKA NY FIANAM-PIRENENA NANOMBOKA NY 2002 KA ANKEHITRINY !!

  RAHA NY LALANA NO JERENA DIA IZAO :
  –IREO MPANONGAM-PANJAKANA DIA TSY NANDA NARY TSY NANAIKY NY VOKATRY NY FIFIDIANANA NATAO ATRIZAY ( 16 DECEMBRE 2001 SY NY 03 DECEMBRE 2006 )..
  –NY VAHA OLANA DIA MIANKINA AMIN ‘NY FEUILLE DE ROUTE VOASONIA TANY SANDTON ARY NANKINNINA AMIN ‘ NY TROIKA / SADC NY FANANTANTERAHANA AZY IO , KA NY FINALISATION DIA NY FIVORIAM-BE HATAO TO ANTANANARIVO NO HANAO NY FINALISATION , IZAY MIAFARA AMIN ‘NY FAMETRAHANA NY TETEZAMITA IARAHANA SY TSY MANAVAKA..IZAY HIKARAKARANA NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHAN ‘NY FIRENENA !
  AINSI SOIT – IL !

  KOA RAHA MANDINIKA TSARA ISIKA SY MISAINA MARINA DIA ANJARAN ‘NY MALAGASY MANONTOLO NO MITSARA IO TANTARA-PIRENENA IZAY NITONDRAN ‘NY MALAGSY FAISANA ARY INDRINDRA FA NANDRAISANY FAMPIANARANA MARO MIKASIKA NY FIARAHA-MONINA ETO AMINTSIKA , FAMPIANARANA MOMBA NY FIFANDRAISANA NITONGILANA NIARAKA TAMIN ‘NY FANTSAY ARY LESONA LEHIBE MIKASIKA IREO OLONA MORA TAMBAZANA AM-BOLA KA TSY MENATRA MIVAROTRA NA MAMONO NY MALAGASY TAHAKA AMINY…

  SOA IHANY FA NARANITRA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC KA NAMPIDITRA NY FANJAKANA MALAGASY NO MPIKAMBANA TAO AMIN ‘NY SADC..IZAY NIHARO ANTSIKA TAMIN ‘NY ZIOGAN ‘NY MPANJANAKA NAHAY NAMPIASA IREO MALAGASY TSY VORY SAINA ARY TSY TIAN 4NY TANINDRAZANY !

  KOA NY FAMPIOMBONANA DIA TOA NY KILAOLAON – JAZA EO ANATREHAN ‘ IZANY TSINDRO HAZO LENA NIANJADY TAMIN ‘NY MALAGASY EFA HO ROA – JATO TAONA MAHERY IZAO !

 12. Aoka tsy ho adinoin-tsika fa misy olona na dia tsy manam-pahaizana aza, dia itoeran’ny fahendrena sy fahalalàna! Nanànan’ny ntaolo, dia ireo razam-be fahiny izany!!
  Ary hay moa Rabe lasa Lularajoel-ndray ity enfant gâté frustré-nareo ity??
  Tena mapme!!!

  Marina dia marina fa tena ilaina ny FAMPIHAVANANA, saingy amin’ny fomba ahoana??? Raha mijery ny mbola fomba fihetsika sy fiteny ary ny famitahana ataon’ireo mpanongam-pajakàna dia kely finoana ny tena e!!! Mampalahelo dia mampalahelo fa tena mangitsokitsoka ny adi-lavaka mampisaraka ny malagasy « manontolo »!! Tena « Fracture sy blessure » lalina loatra nanimba hatramin’ny ara-panahy aza…!!! Maratra tanteraka ny fo.
  Na dia te hiezaka aza, atao ahoana no fanadino ny zava-mihatra amin’ny rehetra vokat’izao toe-drahraha izao.
  Izaho manokana dia tsoriko fa, tena tsy nampoiziko ho isika malagasy no hahavita zava-doza tena mahatsiravina toy izao.

  Misy teny toy izao ao amin’ny ny soratra masina: « Raha MIAKY ny fahontan-tsika isika ka mibebaka MARINA, dia hamela ny fahotan-tsika Izy ». (Amim-panetretena tanteraka no ilazako izany)

  Sanatria ny vava tsy mampitovy ny tena amin’Andriamanitra, fa kosa entiko ilazana izany fa mila tena MIAIKY, MIBEBAKA, MANETRY TENA TANTERAKA(ohatra ny fomba fanatanterahana io FR io tsy am-pitaka toa izay mitranga hatramin’izao)

  Koa tsy ampy velively ny ilazana fa efa niaky fahadisoana ny fat (tany amin’ny ONU) Ny finoana tsy misy asa (tsara) dia foana, toa izany koa ; ny asa tsara tsy misy finoana.

 13. Zao e! fantatra daholo ireny fikafikan-dRajeva sy ny forongony momba lay affaire BANI ireny, fantatra ny financement n’ireny avy ao Sudaf ao.Asa a! efa niomana ho premier ministre hono ingahy Rainy na de directoire militaire aza no handray fahefana! de mody manao amboadia mitafy hodi-janakondry ary hafahafa mihitsy fa any @ EKAR, no hiantsoana fivoriana! de aza manao anay gasy sagnagna, fa na tsy ilaina manampahaizana be akory vao afaka mahazo ny tian’ny président HAT hambara fa tsy io lazainao io mihitsy no tiany hambara, @ lay hoe: »…miverina an-databatra boribory foana ny fifampidinihana,na avy nifanandrina t@ ady, na t@ fifampidinihana » izany hoe, fantiantoka ny miady toa an’i Afrika kanefa hifanaraka ihany, fa izahay malagasy na dia nisy krizy politika aza, dia tsy nifamono, fa nentinay t@ fahendrena malagasy zay tsy tia ady sy savorovoro, fa asakasakareo mandranitr’ady eto isan’anandro fa ny gasy akory,tsy kely saina, ka na dia ao anatin’ny fihafiana tanteraka aza, de masina ny tanindrazana sy ny fiandrianam-pirenena, fa Ravalo anie, hafatotry ny laingany sy ny je suis ny lava eo. Omeko ohatra ianareo: »… hiala ao Mada ny ONU, ho avy aho miaraka @ miaramila SADC,farany teo, tsisy reconnaissance sans moi,tsapao ny herinao vao mitsapa ahy, vitantsika io ny vola misy…sns, mba ampianaro manetry tena izy iny ry zalahy fa izy ihany no hanimba azy, ny tsy fantatrareo dia tsy Rajoelina no premier adversaire ny fa ny tenany ihany, dia tia tanindrazana ve Ravalonareo mahasahy miteny hoe, mialà ny mpamatsy vola, ny AGOA, Rajoelina anie ka manana ny entreprise ny e! mahavelon-tena, de ny vahoaka no mahamay, za oa efa miteny fa avelao hitondra 5 ans Rajoelina ho tazanina, de manohera ianareo, fa efa tsy nahomby le politika TIKOLAND, teo aloha, de mitadiava hevitra hafa indray, fa miverina eo ihany ianareo refa tsy mahavita azy Lekely io hoy Zafy! mba mieritrereta sy tongava saina ry zalahy sao mba misy marina ihany ny an’olona a! de tsakotsakoy tsara e! veloma any @ repoblika faha 4 e!

 14. Misaotra ny Andriamanitra fa tsy mbola lany olona Manga Madagascar .
  Misy lanjany mihintsy ny teny ny Prf Ranjeva .
  Ny fahatelo no mba marihako eto : »ny fampiobonani ny Malagasy sy ny Fianakaviambe Iraisampirenena  » (marihako eto raha tsy diso aho :ny Malagasy sy ny Fianakaviambe Iraisamppirenena ,fa tsy ny fanjakana TGV ) ; io tompoko no vaholana aminy fanhatrana eto Madagascar ;io zany no antoko ny fanhandripahalemana .

 15. RABE!RABE!RABE!!
  Noho ny fatahorana an-dRanjeva no nanaovana ireny HABIBIANA taminy sy ny
  fianakaviany ireny ,satria avo toerana loatra izy ka tsy « ZAKAN’NY TSENANAREO
  FAKON’OLONA NOTSINDROANA TERY @ DABA-PAKO TERY ireo,dia mody mitady FIKAN’ANTITRA EFA LANY
  daty ary mba hanosora-potaka olona ,hita mihintsy fa tsy misy HATAO!!! TSY MISY ATI-DOHA fa TAIMBORAKY NY
  FRANTSAY SY KARANA RERAKA AVY ANY @ TANINY ANY NO MBA TOMPOINAREO,satria MATI-KELY tsy mahalala
  afa tsy ny anio,fa tsy mba mijery ny TARANAKA!
  MBA TANISAO NY TSARA vitan’i DADANAY oah,dia aiza ny vitanareo ???? dia izay vao tokony hobe vava .ALEFASO RAHA
  MBA SAHY !!!TANISAO!!! TANISAO!!! mba hihomehezana ry MATIN-KANIN-KELY a!!!manana orinasa domelina hi! hi, hi!!!!
  mba ohatrinona ????? mapme be rehefa tsentsina…….. toy itony ray olona!!!

 16. @ rabe !

  Fa hono oa ! Mba manetry tena ve ity TGV-nareo ity ?! Oviana ?

  Ary mba tonga ao anatin’ny sainareo ve ny fivarotana Tanindrazana aton’i Domelina ?!

  Ary mba tsinjonareo ve fa tena tsy tafavoaka mihitsy ny zvatra ataon’ny Domelinareo ?

  Mba tsapanareo ve fa tena mivarina ny Firenena hatr’izay nitondran’i Domelina ny Tany izay ?

  Ary ity vahoaka mati-kanohana? Matimaty foana toa ny alika isan’andro, tsy ianteherana fa izay maty dia toy ny alika vonoina, ka ny mandevina no haingana ? Ary ny ankizy manjary mivaro-tena eran’ny Lycee eto Antananarivo (tena marina io, ary misy Mpanera mihitsy mivarotra ireny ankizy ireny izay miandry eo ambavahady….ISAN’ANDRO)
  mba inona no ataon’ny HAT ? Toa variana miady toerana sy mangalatra : Bois de rose-Tourmaline-Volamena-saphir-FIVAROTANA ankizy vavy kely…..tOA TSY MBA NISY FIRY IZANY T@ANDRON’I Ravalo ?
  Nahazo fampitandremana aza ny tany Nosy-Be

  Raha tsy nahay nanetry tena i Ra8, mba nanao ahoana ny fiainan’ny gasy tamin’izy teo @fitondràna ? nanomboka nivelona tsara, sa nivarina ho nilentika toy izao amin’i Domelina Izao ?

  Efa tena feno adalàna marina ny malagasy raha mbola hanaiky an’i Domelina hitondra ny Firenena 4 ans indray !

  Raha manosika anay ho tonga saina ianao, ianao io ve mba tonga saina fa tena mijaly ny vahoaka amin’io TGVendrana io ? Mba ataovy izay atongavan’ny saina mandinika sy mihevitra tsara e!
  Ny Entreprisen-i Domelina dia velona amin’ny fanapotehina ny orin’asa hafa. Ny azy ihany no mandina. Eny e ! tena mahay mandefitra tokoa ny Domelinareo ka !

  Tena efa saina mirefarefa amin’ny tany matoa mbola manohana ity Domelina ity ihany !

  Ary inona indray ity hoe variana mandrangitra isan’andro ity ?! Fa ianao ve tsy mandrangitra milaza fa i Domelinareo mahay mandefitra sy mandinin-tena, ary MANETRI-TENA ?
  Mba misaina ihany ataon’ny olona hoe : sainam-poza e !
  …… Fa aiza no misy ny Fisainanareo e !

 17. Raha ny tenako manokana dia efa leo ity wawawa ity isan’andro aho !

  Ny fialàn’i Domelina no tanjona TSY MAINTSY ATAO. Ampy izay. Tsy mila reska hafa, fa dia ny fitsaran’ny vahoaka no andrasako !

  Na ho tonga Ravalo, na tsy ho tonga,
  MIALA I DOMELINA.
  Eny fa na misy rà latsaka aza ! Toa ilaina izany vao hilamina ny Firenena angamba.

  Tsy fifandaminana sy resaka mandamina, fa miala, dia miala, tsy misy fepetra !
  Mijaly tanterka ny vahoaka ! Ny vozongo no manjaka eto amin’ny tanàna !

 18. Misaotra ry Njara!!
  Ny tian’i foza ho lazaina dia tokony hiohaka @ domelina isika mba HINANANY.
  rehefa tsy mankasitraka ny ratsy hataony dia « tsy tia tanindrazana ».Heveriny fakon’olona toa azy daholo angaha ny Gasy
  ka HILIBA @ HARATSIANA.
  MIALA! MIALA ! MIALA! mainbo! mantsina ! ALAKAOSY!!

 19. Eny ary! raisina daholo ny hevitrareo! asa aloha na zahay no foza, na nareo tsy de ampy fahalalam-pomba, »radomelina, vahoaka maty ohatry ny alika, maimbo mantsin » miala tsiny aho, fa mirefarefa ambany de ambany le fanehoan-kevitra. Tel DADA tel fILS, de tsy ny tahaka anareo zao, no hampivoatra an’i Madagascar!sanatria lavitra be! d’accord za fa Ravalo, de tena nanao, 5 taona voalohany nitondrany, ary raha iny no nitohy, de 5/5, saingy averiko foana, fa rehefa ny tombontsoan’ny tena sy ny amour de pouvoir no lasa aloha, de indrisy, nanomboka t@ 2008, dia efa latsaka t@ fahantrana sy halafon’ny vidim-piainana ny vahoaka, de ireto indray ary no ohatra tsotra omeko, Ravalo rafflait tout, Alma,vanille,Ambatondrazaka, achat air force one …etc! de samy niaraha-mahita, fa nanomboka teo no niala ny mpamatsy vola, de hoy ianareo hoe lasan’ny vahiny ny harem-pirenena, de ahoana le tany namidy des millions d’hectares saika hanaovana palmier à huile t@ sud coréen. Andao ndray hampitahy ny moyens n-dRavalo sy Andry!nilalao vola be tamin’ireo mpamatsy vola Ravalo FMI, Banque mondiale, FED, UE, BAD ny millenium Challenge avy @ USA, izay ny Présidence no nitantana nivantana azy, ny Tikoland moa manginy fotsiny,ary raha hiresaka bois de rose, taiza no nahitana stock na bois de rose nafenina be indrindra, Dadanareo ry zalahy tsy vendrana ka tsy ho fantany zay fidiram-bola haingana fa i Andry kosa, nalana taminy daholo aloha ireo nampiasan-dRavalo ireo, manaiky aho, mahantra ny vahoaka, tsy misy vola, c’est normal.Kanefa, mba mijereva @ maso tsy miangatra, vola aiza, no ahafahany manangana hopitaly ireny, vola avy aiza ny hotel de ville, vola avy aiza ny mampandeha ny admnistration, vola avy aiza ny trano mora, vary mora, avy aiza no mbola ahafahan’i Madagasikara mandoha ny trosany ary raha izay fotoana nanaovana ankivy an’i Madagasikara izay mety efa pire noho Zimbabwe an’i Mougabe nareo nitady handefa miaramila SADC,izay nampiesona ndray Dadanareo omaly, fa ny SADC hono no hiaro azy refa hody izy, oai, azafady kely fa nisy regret be hono Dadanareo nanao iny sonia iny de hoy izy hoe nanenina sy namadika ny gasy aho! aza manao oui mse lava ry zalahy fa Dadanareo anie tranquille any @ exile doré any fa nareo no mety ampiesoniny lava rovitra pataloha ao @ Magro ao e! le vola be alefa @le association aty Mada tokony hamatsiana an’io tolonareo io anie de reo députés fidèles, sy ry Zafilahy, sy ry Manandafy indrindra Mamy Rakotoarivelo anie no migoka azy e! ny paquet manokan’i Dada 2(ZAFY) aloha tsy azo kidikitihina e!ZAFY VS RAVALO, zany koa de mbola azo atao commentaire lava be teo @ tantaram-pirenena fa io ry zalahy face fotsiny io, fa ny an’i Zafy anie tsy fitiavana tsotra izao an’i Andry fotsiny, @ maha Merina azy, fa hiala @nareo @zay ary izy io sy ny ekipany, de ho marina ny an-dRabe hoy ianareo, de zay anie no lazaiko @nareo hoe efa cause perdue io ary hivandravandra eo foana anie ny atao fa tsy sagnagna akory ny opinion international na national, fa nareo anie miesona eo foana e! fa Dadanareo nentiny ny volabe sy ny vady aman-janany de milamina izy! farany saika hadino,iza moa no tena nanome vahana vahiny, raha tsy hiresaka afa-tsy ireo vahiny niasa tao @ présidence, ny miaramila vahiny, ireo vahiny nitana ny orinasa vaventy faha Ravalo (air mad, Jirama…etc) de aza mora heti-po ry zalahy fa isika tsy miady fa ny hevitra no ampiadio a! de manaiky aho fa foza,vahoaka madinika, fa ianareo kosa bibiliva misy poizina sady mivadibadi-dela, dia omeko titre hoe « TEL DADA TEL FILS » io commentaire io » de MIERITRERETA FOANA OA! any @ 4 ème repoblika ndray mihaona e!

 20. Ny tena olana eto amin’ny tanàna dia be loatra ny olona avy eny ambany tanàna, mila tsiny aho fa izay no izy, ambany na ny fari-pahaizana, na ny fari-piainana ka mora vidim-bola, ambany ny … aleo tsy tohizana fa mankarary sofina . Noho izany, ireo olona mba manana anjara masoandro no tokony hiady mafy ho an’ity firenena ity fa tsy ilaozana miandry mahazo eo ampitoerana fotsiny, tsy mila miandry vazaha na olonkafa tompoko ny fanavotana ny firenena fa tsy maintsy isika ary isika irery ihany no mahafaka antsika amin’izao misy antsika izao, basy no nahazoan’ireo totakely ireo ny fahefana, dia basy koa no tokony hanalana azy eo, tsy misy afa-tsy izay fa aza kanosa, miafina ao ambadiky ny hoe: ny malagasy tsy tia miady. Mila sahy miatrika izany isika raha te ho tafavoaka eto, ny ankoatr’izay dia blabla

 21. Ho an-dRanavalona,
  Izaho dia légaliste, kanefa miala tsiny aho raha hangataka aminao, ny mba tokony hanamboaranao ny fomba fiteninao eto amin’ity sehatra ity fa mahakamo be. Misaotra Tompoko.

 22. Makaleo ! mbola tokony ho lambolamboina ihany ve ny olona toy itony???
  efa ho 2 taona izao ( mahery ) dia mamahan-dalitra lava eto!! fa nefa
  miala tsiny aho raha manohina ny sasany ary ! hiezaka aho @ sisa! misaotra @ fananarana!
  Azafady Manjaka a! sy izay nahatsikaritra izany.Tiako ny ahy ny fananarana toy itony.Mahafinarina fa tohizo!
  Afaka miteny koa izay mbola mahita fa tsy misy tsiny mihintsy! Fivoarana no hilaina fa tsy ady na sotasota.
  Tiako loatra io Taniko io ka aza manome tsiny ahy raha tena MASIAKA aho fa tsy hitako izay mba hanavotana
  azy @ ireo FOZA ireo.

 23. Tsy fantatra intsony r’ise ry Manjaka na fitiavan-tanindrazana na hafanam-po noho ny hatezerana ny mahazo an-dRanavalona! eny e! misaotra azy fa olon-kendry izy matoa nahatsapa tena fa tsy nety ny fomba fanehoan-keviny midika izany fa olona azo hifanakolozan-kevitra tsara izy!ery ambony dia milaza Manjaka fa tsy mamely ny fanehoanay hevitra tsy nianatra itony avy ety ambany tanàna(bas quartier), zay anie no hiandrasanay vahaolana avy @nareo Ambohikobaka, Haute ville, raha itarina de avy eny anaty Rova, de lolohavina ianareo e! RANAVALO MANJAKA! de tsara antitra ny ANDRIANA ô! io anie no nilazako anareo hoe mba midina na de kely fotsiny ihany aza! de miverina foana le tel DADA tel FILS e! Tsarava tompoko ô!

 24. Izaho kosa aloha dia tsy mba mahay miatsara ivelatsia e! na hanamboamboatra resaka eo
  foana nefa efa hita eo ny ZAVA-MISY!fa tsy laviko koa fa misy fiteny tsy mendrika nefa
  izay angamba no hazahoandry zareo foza azy kokoa @ tsy rariny intsony hataon’izy ireo.Hevitro izaho irery io an!!
  Manjaka ! na teo aza ny basy raha tsy nisy ny ambany tanana lazainao ireo nanatevin-daharana » mora vidim-bola » hoy
  ianao tsy tonga teo ireo » TOTAKELY » (fa ny ahy tonga dia tsotra be sady haingana ho azony tsara » domelina ».)dia ireo
  ihany koa no afaka hanala azy eo fa saingy isika mpanara-dalana ka tsy mahay MIVIDY olona toa ny foza.tsy ireo olona
  « manana anjara masoandro » lazainao ireo mihintsy no hanao inona eto!jereo fotsiny akaiky @ fo tsy miangatra an! Jereo
  fotsiny ny nahazo an’i Ranjeva??? mba mendrika ho an’iny lehilahy iny ve ny zavatra nianjady taminy ??? raha ny toerana
  sy ny fahalalana nananany??dia aiza !!iza no mba nijoro sy nanohitra ??na izy aza toa nanaiky LEMBENANA fotsiny ! koa
  tsy haiko hoe iza ireto olona HANDRANDRAINAO sy endrasanao lazainao fa MANANA ANJARA MASOANDRO IRETO????

 25. @ rabe
  Izy io anie rabe, tsy hoe ny ho raisinao ny teninay na tsy ho raisinao no inona e ! Ny marina dia efa mazava fa hatramin’ny fitondràna HAT no nanomboka nitontongana ny Firenena. An-koatr’izay, rah mbola tsy mihaiky ianao fa ny vozongo no mampirehareha an’i Domelina, dia tena jamba marina ianao. Satria ianao irery no tsy mahtspa fa ny vozongo no maniraka an’i Domelina. Ilay hoe Domelinia anie, sty heo tsy fahalala-pomba e ! fanambaniana tanteraka azy io satria, mazava amin’ny ambany lanitra fa tsy mahavita ary tena vendrana ilay rangahy. Ny herin’ny basy sy ny olona tsy mandinika toa ireo miaramila nila galona sy karama be, no mahatonga azy hipetraka sy hanao beloha tsy mety miala amin’ny fitondràna, nefa hita izao fa tsy tian’ny vahoaka ambany lanitra.

  Tsara mihitsy raha mba velominao koa ny fomba fanjakàna taloha : Fomba fiarahabàna ny andriana, sy ny fisaorana azy, ary ny fametrahana ny olona tsirairay ao anatin’ny vahoaka ambany lanitra.

  Ny anay tsy mandeha mitomany any amin’ny karana sy vozongo , fa ny an’anareo kosa, ireo no antsoina hanapotika ny vahoaka sy hamoritra azy toy izao mahazo azy izao. Ny but ataonareo anefa dia ny hipetrahan’i Domelina eo amin’ny Fitondràna ihany, fa tsy mba ny soa ho an’ny vahoaka.

  rabe a! inona re no zavatra tsara mba apetrak’i Domelina hatramin’nizao e ?!!mba azona tanisaina ve ?

  Ny anay ireny nopotehiny ireny dia efa ampy, tsy mila tanisaina, fa na tsy tenenina aza, fantatr’i ny vahoaka ihany !

  Ary mba impiry moa Domelina no niseho vahoaka teto Antananarivo e ?!! Ary ny fisehoany mba nanao ahoana ? toa feno miaramila sy basy ny manodidina vao sahy mihavy ?
  Ny vahoaka eto Antananarivo anie no tena ahitàna na mahavita azy ny mpitondra na tsia e!
  Ny fitondràna andriana teo aloha tsy mba toy ny andevolahy mangery an-joro, tsy mitsinjo ny ho avy, ka faly ny miosona amin’ny malotony ao. Izany no fitondràna HAT. Efa maimbo, sy leo ny vahoaka mbola misisika ihany : mangery an-joro. Ianareo faly mananatra anefa hita izao fa mangery an-joro, izany ny ataonareo tsy hitanareo fa ny mandevo-tay an-tsalaka dia hainareo.Misolelaka @ vozngo sy karana dia hainareo, fa ny hampiasa ny loha ho an’ny vahoaka, toa nofinofy fotsiny.

 26. Efa voaozona ireny e!efa nisotro ny ranon’anandranony!
  Ny mpiray tanindrazana @ tena hosena fa ny vahiny lelafina .
  mba manana taratasy vazaha angaha ka tsy mifaka aho???nefa tsy maintsy eto ihany no hiafarana
  fa dia asa loatra raha mba TARANAKA INONA ITONY FOZA ITONY????na mba avy aiza ny FIAVIANY???

 27. Izay resaka mba ataoko amin’irabe, handosirany fotsiny fa tsy hitany izay havaly !

  Ny anatra no betsaka fa toy ny gorodao rovitra, ka ny fihetsiketsehana no betsaka, fa ny feo tsy misy intsony !

  Raha amba tena misaina ny foza, dia mamelona ady amin’ireto vozongo ataon’i tgv andriamanitra ireto, no tena tolona ataon’izay milaza ho Tia Tanindrazana !
  Roahy ny vozongo ry rabe, dia eo amin’izay isika miady hevitra a ! Sa tsy misy atao raha misy tohana avy amin’ireo ?!!!

 28. Tsy hisy izany dadanareo ho avy zany fa ianareo ndray no hataony sorona ohatra tany Libye reny. Raha te hamono tena moa de tongava mitsena azy

 29. Risara bombanareo mbola tsy misy fihaonana akory dia efa vonjeo aho fa safotra.I Domelina naiky latsaka taigny nejehin’ny GTT tao Paris nefaefa miaraka amin’ny gorilles.Maika fa tonga i Dada.

 30. ehhhh! izay sisa fika an!!ny efa zatra mpanao sorona ihany no milaza ny tsy hanontaniana.
  f’angaha izy irery no ho avy eo ry tonaka e!!!!izy koa mba manana gidro milay fa sao diso
  hevitra eo ka hanaraka an’i bombe hi!hi!hi!!!!!!!sao diso fananatenana eto ity izy fa tsy endrasana aloha ny FIGADONY.
  Matahotra mafy hiverina @ toerana sahaza anareo angaha ianareo ka dia mitonantonana toy izao ZALAHY a!!!!!!!!!!!!!
  Misy fiangonana iray izay misy soratra hoe:  » JEREO NY TENANAO DIA VONJEO NY TOERANAO »midika fa mahaiza manaiky
  fa fako dia any @ DABA -PAKO MAMONJY ,any no toerana sahaza ny FOZA MAIMBO mpanimba ny tontolo hiainana toa
  anareo ,MAZAVA ve sa mbola hampiana ry Maso ??? dia ahirato tsara ireo maso roa ireo hijery ilay LALATSARA.

 31. De ireny hitanareo niseho t@ fitsenana azy nandeha tongotra avy any Ivato Talatamaty iny izy, de mandehana r’ise mijery azy isak’ireny Zoma fanampiana ny sahirana ireny a! fa Ravalo anie tsy mbola nandray olona sahirana tao Ambohitsorohitra mihitsy e! sa hoy ianareo hoe tsisy nahantra mihitsy ny gasy t@ androny! io anie r’izalahy fihetsika kely fotsiny de ampy hanohana fon’olo-maro e! fa Dadazily teo @ tohatoabato iny, efa nandalovan’ny régime RATSIRAKA, ZAFY ,RAVALO(les 3 mouvences ) avokoa, fa tsy vitan-dRavalo r’ise ny miampita valam-parihy mandeha miantrano any @ olom-pirenena mendrika toy ireny a! ary tsy vitan-dRamatoa Lalao Ravalo ny mitakosina sy mitsabo zaza marary toa an’i Mialy(Fitia),fa na dia nitsidika in-1 mandeha teny Andralanitra r’ise na nanampy teny tsy vitan-dRAVALO a! de hoy ianareo hoe, ny volam-bahoaka no hanaovana ireny, de marina ny anareo fa volam-bahoaka, de aleo hiverina @ vahoaka na de pitiny kely fotsiny aza, fa ny goutte d’eau r’ise no mahatonga ranomasi-be a! ary io fatsoram-po hananan-dRAJOELINA io no mbola hitiavan’ny vahoaka azy na dia mafy aza ny fiainany. Nareo anie hoa matahotra azy fa avelao hitondra fa aza bloquer na fa tena mahavita io, ary ny tahotra azy hahavita no tena tsy hitiavanareo azy. @ manaraka aho milaza ny tokony nataonareo, mba hampahomby ny tolonareo, hevitra ny ahy, fa ny mitolona izany r’ise tsy mokony be fotsiny fa traikefa sy stratégie avokoa a! de veloma ndray e!

 32. Thanks for some other informative blog. The place else may I am gnttieg that kind of info written in such an ideal method? I’ve a challenge that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *