Ho tonga aho tsy hitondra korontana fa hitondra filaminana, hoy ny filoha Ravalomanana

Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby ny filoha Ravalomanana, omaly tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka, indro nadika an-tsoratra izany kabariny izany :

Mino aho fa maheno ahy tsara daholo ianareo, ary te ahalala hoe ahoana ny fandehan’izao zavatra misy izao ,  satria iarahantsika maheno, iarahantsika mahita fa misy dia misy mihitsy ireo manakantsakana sy ireo izay mitady hanimba tanteraka ny fanatanterahana ny fandaminana ny filaminana eto Madagasikara tamin’ny famoahana NOTAM, hy aho aminareo : samia mihaino tsara mialohan’izany aloha dia misaotra an’Andriamanitra isika satria mino aho fa fantany izay mahasoa ny zanany, izay hitondrany ny lamina hanavotana ity firenena ity, fantany izay mahasoa ny vahoaka Malagasy.

Ny tena mahavariana sy mahagaga ahy dia ny hoe : tena manana fahavononana hamaha ny krizy tokoa ve ireo fitondrana tsy ara-dalana ireo ? handaminana ny firenena ? rehefa tsy manana dia aleo miala satria efa nilaza aho fa ny fahatongavako any dia hitondra fandaminana fa tsy hitondra fanakorontanana sanatrian’ny vava, ary ny fahatongavako eto Madagasikara izay andrandrain’ny vahoaka Malagasy no asianareo  Notam,  no asianareo fanatsakatsakanana dia efa tsy rariny loatra izany satria tsy misy mihitsy ny lalàna Malagasy, na lalàna iraisam-pirenena mandràra ny teran-tany tsy ho avy eto amin’ny firenena.Ny mivoaka no tsy azo atao fa ny miditra tsy maintsy avela hiditra avokoa.

Hoy aho aminareo, izaho mbola vonona tanteraka hanasoa ny firenena, manana finiavana tanteraka sy fanamby tiako mbola hatao.Tsy misy lalàna mihitsy ao amin’ny lalam-panorenanana, na amin’ny lalàna Malagasy  mandràra ny teran-tany tsy hiditra eto Madagasikara.Noho izany dia vonona aho handray isay risika hody aty Madagasikara fa dia mampahafantatra ny rehetra aho, fa na inona na inona fanatsakasakana dia hody aho , averiko indray, satria efa nanome fotoana lava isika.

Mahita ny fijaliana sy fahoriana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, efa ho telo taona izay niaina tamin’ny fiainana tsizarizary ny vahoaka Malagasy, mianatra tsy ampy fitaovana ny ankizy, ary tsy mahita vola hamitàna fianarana sy andefasany sakafo hoan’ny mpianatra ny ray aman-dreny. Avelan’ny sasany fadiranovana sy farahidiny toy izao ve ireo vahoaka Malagasy ireo ? tsy izany akory no zavatra tsara, koa dia hoy aho aminareo eto amin’ny  Magro, eto amin’ny kianjan’ny Finoana.Manàna ianareo finoana fa na inona na inona fanatsankasanana ataon’ireo fitondrana tsy ara-dalana izay vitsy kely dia kely ireo, dia mbola miaro ny tombontsoa ary matahotra dia matahotra .Milaza aminareo eto aho fa ho avy aho ary tongava ianareo mitsena ahy.

Tsy ela akory izay fa vao herinandro izay tamin’ny faha 8 desambra teo ny fanapahan-kevitra nataon’ny CPS sy ny GIC Madagasikara dia samy namerimberina sy manantitrantitra ny fankasitrahana ny fandaminana ny aty Madagasikara , tarihan’ny ministra Fransman ary tsy ela akory dia samy nilaza daholo izao tontolo izao fa alefa mody tsy misy fepetra izahay rehetra mipetraka aty ivelan’i Madagasikara noho ny lafiny ara-politika izay voalazan’ny tondrozotra ,  iarahantsika mahalala tsara, fantatareo tsara fa misy ireo  olona niditra ao anatin’ny governemanta ao anatin’izao tetezamita izao ; misy ireo nidotra ao anatin’ny CT na CST, efa nilaza aho tamin’ny voalohany fa hainareo ny miditra dia tokony ho hainareo  koa ny mivoaka.Tsy mila resaka lava io fa milaza amin-dry zareo aho hoe rehefa tsy hain-dry zareo ny mandamina azy am-pilaminana ary iarahan-tsika mahita koa fa tsy izy rehetra no manao izany fa olona vitsy dia vitsy izy ireo satria tafaresaka izahay ary nanadihady ka fantatra fa olom-bitsy ireo olona manakantsakana ny fandaminana an’izao raharaha politika aty Madagakara izao.Koa dia tonga n y fotoana tsy misy fiambahambana intsony fa tsy maintsy tanterahana ny tondro zotra. Fantatsika  tsara fa efa nalefa tany amin’ny parlemanta,  na ny CT sy ny CST izy io, ary efa nankatoavina sy efa vita rango-pohy.Koa dia mampanantena fa ho avy izahay ary mahazo manantena ary mampanantena ny mpandala ny ara-dalàna fa tsy hihemotra amin’izany isika ary tsy matahotra an’izany .Koa dia tonga n y fotoana anehoana izany fahav ononana izany ary tonga koa ny fotoana amerenantsika ny fiainan’ny vahoaka Malagasy, averiko indray fa ho tonga aty Madagasikara aho tsy hitondra fanakorontanana fa hitondra filaminana ary efa fantatr’izao tontolo izao  fa ny zotra efa nankasitrahan-dry zareo CPS ary efa nankasitrahan’ny GIC Madagasikara  ny fandaminana izay ataon’ny Troïka , mahatoky ny SADC aho, mahatoky ny SADC isika, ho avy aty ry zareo amin’iny herinandro iny koa dia ho hitantsika izay zavatra ho resahanay na inona na inona lazaina , aza adino fa isika Malagasy no tompon’ny fandaminana ny raharaha-tokantranontsika koa mino aho ary manantena fa manana finoana amin’izany iska koa dia mahereza, manana finoana fa izay tsy maintsy izay no hirosoantsika hahazoantsika ny fandresena, hahazoantsika mamerina indray ny fiainan’ny firenentsika manaraka ny lalam-panorenana sahaza azy amin’ny fanajana ny demokrasia , fanatanterahana ny hetahetam-bahoaka dia ny fifidianana malalaka ahafahany misafidy izay olona tiany hitondra azy.Koa mino aho ianareo izay mpitarika, misy aminareo andrimpanjakana ireo, ampitao any fa ny zavatra tanterahana dia ny tondrozotra izay nifanarahana ihany .Ny zavatra tanterahan’ireo filoham-pirenena taty Sandton.Izay ary fa ho hitantsika eo ny ho tohiny ho fandehan’ny raharaham-pirenena.Samia tahian’ANdriamanitra !

60 pensées sur “Ho tonga aho tsy hitondra korontana fa hitondra filaminana, hoy ny filoha Ravalomanana”

 1. Manome voninahitra Prezidà. Efa ela loatra marina izay! Miandrandra Anao ny Firenena. Tongava fa miaro Anao ny vahoaka. Aleo samy hifaneho hery eo, izay iray entsaka sy leo fa ny zanakao ry Dada tsy mivadika na dia efa telo taona aza. Hafa ny foza tambazana vola vao mivory io, fa izahay tonga foana na tsy antsoina aza. Ho ela velona Ianao Filoha Ravalomanana, bizzzzzooouuu milay be Grand


 2. Tsy ampy mihitsy ny mediatisation mikasika ity krizy malagasy ity raha eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena !

  Mino aho fa mba misy ihany MAPNAO GAZETY mety afaka hifanadray amin’ny

  – RADIO CANADA
  – AL ZAZIRA INDRINDRA INDRINDRA
  – Hollande
  – Norvege
  – Radio Rue89
  – CNN
  – NewTimes
  – BFM TV
  Ka na tsy afaka mifanmpiresaka aza mba MANORATRA fara faharatsiny. Mety tsy hisy valiny izany amin’ny voalohany fa ialina dia ilaina
  – Ny Mandefa sary maromaro
  – Na articles miaraka amin’ny sary
  – Radio Rue89

  Ny zavatra lazaina mantsy amin’ireny Media ireny dia POROFO MIVAINGANA, fa tsy ny honohono no inona.  Na tsy hisy aza ny Mpanao Gazety afaka ny hanao izany,

  Mba iangaviana ireo izay malala-tanana sy afaka ny hanao izany mba hanoratra tsy an-kijanona amin’ireny toerana ireny.

  Manginy fotsiny ny TOKONY hanoratana any amin’ny ONU – UE sy USA – Radio Canada.


  Ireo namana any LA REUNION dia mba ianagviana hanao toy izany.

  Manolotra ny fisaorana manokana an’i Ziry Onesime miverina manoratra etoana indray, ary miantso ny namana rehetra mpitolona tsy ary voatonona satria sao misy tsy mahamety azy ny hanononana anarana.

  Vao omaly mihitsy aho no nikasa ny tsy hanoratra intsony mihitsy, satria hitako fa maro dia maro ireo izay tsy manoratra loatra intsony. Ny fahitako an’i Ziry Onesime no nanosika ahy hanoratra ity, ka dia ho hitantsika eo, izay mety ho tohin’izao !

  Voaporofo izao ny zavatra nolazaiko momba ny FANAPOZINANANA olona ataon’ny ao amin’ny FAT.

  Tsy voalohany izao araka ny nambarako, fa tao ry Tlahy RAJAONARIVONY Narisoa, ancien Ambassadeur de Mcar à Paris et USA – ao koa r’i Atoa Raveloson Modeste René, ancien DG des Finances t@ Pdt Ravalomanana, sy ny maro hafa koa…..

  Tsara ny faniriana hamoahana ireo Gadra rehetra, fa indro kely hoy ny Mpandrafitra :

  Raha tafavoaka ireo ka TSY MISY MPIARO, dia heri-po very maina ny antsika, ka tokony ho raisin’ny Mpitolona sy ny Mpanohitra ho anajara ny fiarovana azy ireo.
  Fantatro fa mavesatra dia mavesatra izany, anefa dia tsara ho dinihina ihany !

  Mbola mamerina ny fahangatahana amin’i MyDago ihany, hanao izay fomba hahazoan’ny Mpitolona mifandray eto (CHATTER).

 3. TONGAVA SOA ianao Prezida !

  Maro ny MPANAPOIZINA sy ny HANAKORONTANA SY HAMONO anao !

  Tsy miafina aminao izany ! ka enga anie ny Mpanohana anao HANDRAY NY ANDRAIKINY,

  fa miasa mafy ny frantsay sy ny mpisolelaka azy hanohitra ny fiverenanao !

 4. Enga anie,raha toa ka tsy hanelingelina ny « sécurité »-n’i president RAVALOMANANA,ka mba ho fantatra mialoha ny daty;tsy eny an-toerana ny tena ,kanefa mba ta hitondra ny anjara-biriky.

 5. Tongava ianao sy ny lohabenao sy ny avonavom-bavanao fa ahita anay tokoa ianao!!!! Iza no ampitahorinao eto???? TSY TOMPON’NY TANANA IZANY INTSONY IANAO RAVALO FA MANGINA AH! Fitahin’ny olona amin’ny alalan’ny sary ve ianao e??? OLOM-BITSY ANGE NO MILA ANAO ETO MADAGASIAKARA FA TSY NY VAHOAKA E!
  Tsotra no ambara aminao Ravalo: Vitsy ny mpomba anao raha eto Madagasiakara! Efa mihena ihany koa ny mpomba ny Hat! Ireo mpanao politika antitra moa dia efa te hidegôba azy ny vahoaka! NY DIKAN’IZANY DIA : TSY IANAO NA I RAJOELINA NA NY MPANAO POLITIKA NO TIAN’NY VAHOAKA FA NY FILAMINANA NO ILAINA!
  Raha ny fidiranao eto Madagasikara dia hitondra korontana na milaza aza ianao fa handamina! noho izany izahay vahoaka dia tsy hanaiky ny hisian’ny korontana intsony fa raha vao tonga ianao dia tsy maintsy « éliminé » mba tsy hitaran’ny korontana!

 6. Maninona ianao ravalo no manao mpitari-bato vilam-bava????
  NANINONA TAMIN’I PIERROT RAJAONARIVELO NIKASA HODY TAMIN’NY FOTOANA NITONDRANAO TSY NAVELANAO NODY????
  PIERROT TSY NAMONO OLONA NEFA DIA NORARANAO HATRAMIN’NY FARANY NY FODIANY?
  Ianao milaza amin’ireo mpomba anao niditra ao anatin’ny CT sy ny CST hoe: « Hainareo ny miditra ka tokony ho hainareo ny mivoaka…. » Ary ianao???? hainao ny nivoaka an-tsokosoko tany Afrik du sud koa maninona no tsy hainao ny miditra ????? Aza mampme enao ravalo ah!!!!!

 7. TSY mila ravalomanana zany ny gasy e!!efa teo zany no nalana fa tsy mamokatra,ny akamarony mada efa tsy mil’azy intsony ,mba njerevo ny revolution orange tao an’analakely vao lasa izy,ny province rehetra efa tsy mamel’azy mankany intsony taminy reny ,efa ala- mbato fotsiny no naha lany azy tamin’ny 2006.Mba njerevo indray ny hoavy ny mada fa ny lasa efa vita, endraso ny fifidiana hoavy zao dia milatsa ho president na midira ao @gouvernementa dia .avoary mada, raha manana hevitra ianao fa variana mitsikera fotsiny eo,ny jeune indray zao ny hoavy mada fa ny an-titra efa tokony misotro ronono tiako.

 8. – Manohy ny resaka ataon’i Njara etsy ambony io aho.
  Momban’ny radio Canada, Norvège sy Hollande dia hitady olona aho afaka hiresaka amin-dry zareo mivantana, raha tsy misy dia izaho no hifanoratra mivantana amin’ireo.
  – Ny mahatsara ny an’i Radio Canada dia mety ho heno any Etazonia ny vaovao.
  – Ny an’i Norvège indray dia mety ny scandinavie iray manontolo ary koa Rosia no mety maheno amin’ny teny anglisy na norveziana.
  – Ary ny an’i Hollande dia mety heno ao Belzika sy luxembourg na alemana mihintsy aza.Misy amin’ny teny Anglisy sy holandey ny an-dry zareo.
  – Tokony tsy ho adino koa i BBC Londres.
  – Tsara ilay Al Zazira fa arahan’ny vozongo maso be koa ny fifandraisana amin’io.Ka asa.

  – Tokony hifampizarana ny andaikitra atao e!Ary tokony hiasa isika dieny izao fa mandeha ny fotoana sa ahoana hoy ianareo?

 9. Hoan’i rasamy ,tsy misy olona mpamadika zany reo na iray aza ,rehefa tsy mahalala ny fandehany ny zavatra misy tamin’izany dia aleo mangina fa miteniteny foana, mato i rajamison sy ireo niaraka tamin@ny ravalo maro be niala taminy, dia misy dikany lehibe zany ,fa izay mangina volamena hoy ilay teny.Nareo zany anisan’ilay olona mijery aty avelany fotsiny dia manaratsy avy eo an!!

 10. Tena mampihomehy fa ny olom-bitsy foana no mitonona ho « vahoaka »!!!!
  Tsy vendrana ohatr’ilay bitrolahy izay tsy akory ny Malagasy fa tandremo ihany ity vava e!

 11. « TSY NISY NAFITSOKA IREO MPANOHIYTRA NY FITONDRANA RAVALOMANANA MARC TAMIN’NY FIVOAHANA TETO M.K ARA KOA IZAO IZY HODY ANTANINDRAZANA DUA NITADY SY MBOLA MITADY NY FOMBA HANAKANANA IZANY FIVERENANA IZANY !

  NA IZA FALY NA IZA TEZITRA SY MATAHOTRA ( vakio keky ange izany fo vonton’n’ tahotra miaro tay am-vava n’itony milaza azy hoe vahoaka !)…
  MODY NY FILOHA !TOTOREBIKA SATRIA FALY , SATRIA MIFANKAHITA MBOLA VELON’AINA..!

  NY FANDAVANA NY HERIN’NY MPONINA MALAGASY IZAY TSY NATAHOTRA NIFIDY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC INDROA HO FILOHA-PIRENENA NO NANOSIKA IREO MPANOHITRA RESY HANONGANA NY FITONDRANA IZAY TSY AZON ‘IZY IREO TAMIN’NY ALALAN ‘NY FIFIDIANANA MALALAKA, MAZAVA…!
  NY DEMOCRATIE NO NANDRESY ARY NY DEMOCRATIE NO NITSAHAN’NY MPANOHITRA , NY
  MALAGASY NO NANDRESY ARY MBOLA HANDRESY SATRIA HISAFIDY IZY IREO KOA NY OLONA FANTANY FA MAHAY MITONDRA , MAHAY MAMPAMOKATRA NY TANY SY NY FIRENENA ,MAHAY MANAJA NY FIARAHA-MONINA ,MAHAY MIFANARAKA AMIN’NY FIRENENA MARO ERAN-TANY…ARY MENDRIKA NY
  HAMPAKATRA ANNY MADAGSIKARA HO TIANA TSY FOINY SY TANDREMANY ARY HO LOLOHAVINY ATAMPON’NY LOHANY..!
  VAVA TSY VOAFEHY sy teny tsy ambina daholo ireo VAVA RATSY NY RATSY TAIZA feo ratsy , IRENY TENY TSY MENDRIKA VAKIANA ETO., FA IO MANAKAIKY NY ANDRO HITENEN’NY MALAGASY, hanomezanymazava ny heviny ary hisafidianany NT OLONA MENDRIKA HITONDRA NY FIRENENA !
  KOA AOKA HO AVY IZAY HO AVY..!
  FAMPITAHORANA VE ? SA EBOEBO SATRIA TSY FANTRA IZANY vahoaka mipararetra sy teratay izany §
  TSY IRENY NA NY TOA IRENY NO HAMPIFEZAKA NA TSY HAHITANA TORIMASO !

  MIHIRAA , MIRAVOA , MAANDIHIZA !
  AZA MATAHOTRA IANAO N ‘IZA N’IZA !

  TOHIZO NY TOLONA !

 12. Rajoelina io oa ampiana tafika, tsy ampiana tafika. Jereo ny zava-bitany notokanany t@ zoma teo sy zay efa notokanany hatramin’ny naha-teo azy izay. Ny CI anie mahita an’io bâtisseur io, fa na dia tsy nilalao vola toa an-dRainivoanjo aza, de mahtsangan-javatra, maika fa ho avy eo ny fanampiana. Io no atahoranareo mafy, fa hilaozan’io lavitra Rainivoanjo fetsilahy mpangoron-karem-bahoaka iny. Tia tanindrzana oa Zandrikely io.
  Adray, tsy fantatry Najara nga f’efa niteny t@ AL JAZIRA i RaininiVO, de hoy izy hoe, roa ny vahaolana ho an’i Mada, na hamela ny fodiako, na hisy rà mandriaka mitam-basy! aza mba sanguinaire otran-dRainiVo sy ny taranany oa, fa tsy misy mamela an’iny hody, fa iny mihitsy no tsy mahasahy mody! Rainitetaka e! matahotra an’le Zandrikely!

 13. Tohizo Rabe ny raisonnement par l’Absurde hataonao fa eto @ tanàna alou zao dia Ravalo ihany ary Ravalo hatrany fa misaotra anao @ hevitra à!

 14. ZanaharyO tahio ny tanidrazanay fa tena
  ZanaharyO tahio ny tanidrazanay fa tena latsaka ao anatiny FAHANTRANA, FAMONOANA, FITIAVAN-TENA, FANDAINGANA


 15. Tsy maniry ny fisian’ny rà latsaka aho sanatria, fa

  RAHA ILAINA IZANY
  dia aoka ho tanteraka ary ho ringana miaraka amin’izany ny Foza sy ny mpisolelaka vazaha mitovy aminy,
  MBA HO VONINAHITRY NY MPITOLONA t@ 1947.  Raha misy tere-panahy vonona ny hiara-dia aminay : Ravelojaona Fidy – Bemafohjy…….dia vonona aho hanome email hahazoana mifandray sy mifampidinika.

  Koa miandry filazana avy amin’ny besy ny maro aho vao hanome izany, satria email tsy haharitra !!!

  Tsy mitonona ho MPITARIKA aho, fa fanomezana tosika hahazoana mifandray fotsiny ihany !!

 16. Rien ne va plus, et donc cette situation ne doit pas durer car c’est intenable étouffante …: Il y va non seulement de l’à venir de la nation,
  mais de la VIE de chacun de nous, confrontés à du jamais vu insécurité dans tous les domaines!

  Mes larmes ont tari depuis début 2009 où les putshistes sont montés au pouvoir de fait, et y maintenir une position jusqu’au-boutisme destructeur unilatéral avec l’aide du forceps secondé par les armes

  je (NOUS) suis (SOMMES) partante(PARTANTS) pour un moov TERMINATOR II…

 17. Njara, Bemafohy
  Raha mba nisy zavatra haiko na vitako dia nanampy anareo aho. Manohana sy mankahery anareo hatrany ampisy vokany ny zava-kinendry mba ho afaka @izao fijaliana eto Gasikara izao. Tena mijaly ny tanindrazantsika…

 18. Sotoavo, izaho mino fa misy zavatra hainao sy vitanao.Ny hevitry ny maro hono mahatakan-davitra ,ndao hiara-dalana aminay.Tsy ny fahaiza-manao no inona fa ny hevitra avoakan’ny tsirairay no zava-dehibe ka raisina an-tanan-droa ianao raha tianao.Iray ihany no tanjontsika.

 19. Nos craintes :

  – Les membres du CT et du CST issus de la Mouvance Ravalomanana oublient qu’ils s’y sont intégrés pour faire respecter la Feuille De Route ! Or, il nous semble que M. Andry Rajoelina fait fi de cet acte signé et ose encore défier les signataires en s’oposant à son application ! Le BOTAM sorti par ses soins à l’endroit de notre Raiamandren Marc Ravalomanana en est la preuve la plus flagrante ! Mais que font les membres du CT et du CST issus de la Mouvance Ravalomanana ? Nous craignons qu’ils ne fassent semblant d’agir mollement et qu’ils ne deviennent les dindons de la farve de M. Rajoelina !

  – Il est maintenant de notoriété publique que M. Rajoelina se moque du monde ! N’a-t-il pas répété à satiété qu’il s’oppose par tous les moyens au retour du Raiamandreny Marc Ravalomanana et que rien ne puisse l’en empêcher ? Amis et Camarades de la Mouvance Ravalomanana membres du CT, du CST et du gouvernement JOB,posez vos démission et ne vous acoquinez pas avec ces brigands !


 20. Soatoavo !

  Tena miombo-kevitra amin’i Bemafohy aho, tsy misy hanampiana, ary tsy misy hanasorana, ary tsara ny manamarika, fa ho an’ny daholobe izany menimenim-po izany, ka tsy misy atahorana hafa tsy ny hoe, rahoviana no hanombohana ny FIHAONANA !

  Asa aloha izay hevitrareo, fa raha izaho manokana, dia tsy miandry firy raha hanao zavatra ihany, ka mba manao soso-kevitra iray aho :

  Maninona moa, raha samy miantoka ny tenany ka

  Samy Mampanao Tee SHIRT ho an’ny tenany fa manisy soratra mazava amin’ny TEE SHIRT
  ireo soratra naroson’i Bemafohy ireo ?
  Maninona ihany koa raha Drapeau kely APETRAKA anaty fiara fotsiny : –
  An-koatra ireo naroson’i Bemafohy ireo , ireto mba misy koa arosoko. Tsy hifanonanana akory fa samy mandroso izay tiany :

  « Let Madagascar Free »
  « Let Madagascar without Francafrique »
  « Madagascar sans la Francafrique »
   » Free for Madagascar »
  « Madagascar Without « TGV »
  « TGV » Dégage »
  « ……… »


  Ka raha manomboka dia mifampilaza mba iara-manomboka fa hisy lanjany kokoa, ary mora mifamoivoy kokoa,
  ……….noho ny tsy maha-iray toerana antsika rehetra.

  Raha izaho dia manolotra ny Daty 01 Janvier 2012 no hanombohana izany !

  Ka asa, izay hevitsika rehetra !!!

 21. nAHOANA NO BE REHAKA TOA IZAO IRETO OLNA ?
  –Ao ireo mihambo fa nahita biby alohan’ny volana ary efa namitandrina fa hisy izao sy izao..
  –Ao ireo milza fa tsy ho tody eto ANTANINDRAZANA ny Filoha RAVALOMANANA MARC..
  –Ao ireo voazanaky ny frantsay ka mino ny fahaizana sy ny herin’ny frantsay izay tsy hamela ny Filoha hody ,i rajoelina hono dia efa mihamahazo fankasitrahana eo ain’izao Tontolo izao..Eny e , vokatry ny fanjanahana izany ka amin’izy ireny dia tsy misy mafy sy mahery ary kinga saina noho ny frantsay..Indrindra moa fa ny Afikanina ao amin’ny SADC ..dia tsy ita izay afintsony hono !
  Toa izany koa ny olon’ny mouvance RAVALOMANANA MARC dia tsy misy ilàna azy fa manaonao foana (Atoa RAKOTOARIVELO Mamy , Me HANITRA..)..INONA HONO NY MBA ZAVATRA VITAN ‘IZY IREO ? Ny CPS hono dia tsy nisy zavatra notinapany fa fanapahan-kevitra teo aloha no averimberiny !

  Ny marina dia izao :TSY MISY MAHATAKATRA SY MAHARAKA NY TEIK’ADY AMPIASAIN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC .MISY IREO OLONA MAIKA SY TSY MAHANDRY TANTANA KA MIHEVITRA FA TSY
  FA TSY MIADY NY FILOHA ARY INDRINDRA TSY MAMAKY LOHA !

  Le Président RAVALOMANANA MARC travaille dur de la tête , réfléchit beaucoup tout en évitant de parler ,de confier à n’importe qui son plan , sa feuille de route A LUI !
  Il n’ a aucun ntérêt à partager les points stratégiques et tactiques de sa feuille de route , qu’il a mise au point avec la SADC / TROIKA..
  Ce n’est ni de la cachoterie ni retention d’informations mais tout simplement de la discrétion ( du secret à ne pas éventer ) car de cette conduite dépend l’effet de surprise , le mutisme qui couvre  » l’opération concernant le retour au Pays du Présudent RAVALOMANANA MARC et de sa Famille ! »
  Et certains Malgaches ,sceptiques mais surtout curieux de savoir les détails de cette opération ,s’offusquent de la discrétion du Président RAVALOMANANA MARC..
  Ce mutisme – ce mangininginina – se compris et est compris par tous les Malgaches se sentant responsables et fondamentalement , intimement en accord avec
  prudente offensive du Président…!

  OUI NOUS DEVONS SOUTENIR A FOND L’INITIATIVE DU PRESIDENT , MENEE AVEC INTELLIGENCE SUR LE TERRAIN OOLITIQUE PAR SES REPRESENTANTS DE LA MOUVANCE .
  ET QU’IMPORTE LA COLERE , LA NON -COMPREHENSON DE CEUX QUI N’ARRIVENT PAS A SUIVRE LA
  FEUILLE DE ROUTE DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC CONCERNANT SON RETOUR AU PAYS !

  QUE DIEU NOUS GARDE ET NOUS GUIDE !

 22. nAHOANA NO BE REHAKA TOA IZAO IRETO OLNA ?
  –Ao ireo mihambo fa nahita biby alohan’ny volana ary efa namitandrina fa hisy izao sy izao..
  –Ao ireo milza fa tsy ho tody eto ANTANINDRAZANA ny Filoha RAVALOMANANA MARC..
  –Ao ireo voazanaky ny frantsay ka mino ny fahaizana sy ny herin’ny frantsay izay tsy hamela ny Filoha hody ,i rajoelina hono dia efa mihamahazo fankasitrahana eo ain’izao Tontolo izao..Eny e , vokatry ny fanjanahana izany ka amin’izy ireny dia tsy misy mafy sy mahery ary kinga saina noho ny frantsay..Indrindra moa fa ny Afikanina ao amin’ny SADC ..dia tsy ita izay afintsony hono !
  Toa izany koa ny olon’ny mouvance RAVALOMANANA MARC dia tsy misy ilàna azy fa manaonao foana (Atoa RAKOTOARIVELO Mamy , Me HANITRA..)..INONA HONO NY MBA ZAVATRA VITAN ‘IZY IREO ? Ny CPS hono dia tsy nisy zavatra notinapany fa fanapahan-kevitra teo aloha no averimberiny !

  Ny marina dia izao :TSY MISY MAHATAKATRA SY MAHARAKA NY TETIK’ADY AMPIASAIN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC .MISY IREO OLONA MAIKA SY TSY MAHANDRY TANTANA KA MIHEVITRA FA TSY
  FA TSY MIADY NY FILOHA ARY INDRINDRA TSY MAMAKY LOHA !

  Le Président RAVALOMANANA MARC travaille dur de la tête , réfléchit beaucoup tout en évitant de parler ,de confier à n’importe qui son plan , sa feuille de route A LUI !
  Il n’ a aucun intérêt à partager les points stratégiques et tactiques de sa feuille de route , qu’il a mise au point avec experts -spécialistes de la SADC / TROIKA..
  Ce n’est ni de la cachoterie ni retention d’informations mais tout simplement de la discrétion ( du secret à ne pas éventer ) car de cette conduite dépend l’effet de surprise , le mutisme qui couvre  » l’opération concernant le retour au Pays du Présudent RAVALOMANANA MARC et de sa Famille ! »
  Et certains Malgaches ,sceptiques mais surtout curieux de savoir les détails de cette opération ,s’offusquent de la discrétion du Président RAVALOMANANA MARC..
  Ce mutisme – ce mangininginina – se compris et est compris par tous les Malgaches se sentant responsables et fondamentalement , intimement en accord avec
  prudente offensive du Président…!

  OUI NOUS DEVONS SOUTENIR A FOND L’INITIATIVE DU PRESIDENT , MENEE AVEC INTELLIGENCE SUR LE TERRAIN OOLITIQUE PAR SES REPRESENTANTS DE LA MOUVANCE .
  ET QU’IMPORTE LA COLERE , LA NON -COMPREHENSON DE CEUX QUI N’ARRIVENT PAS A SUIVRE LA
  FEUILLE DE ROUTE DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC CONCERNANT SON RETOUR AU PAYS !

  QUE DIEU NOUS GARDE ET NOUS GUIDE !

 23. Njara,Bemafohy,sy izay mbola misalasala (tsy fanomezan-tsiny io an!)

  Raha ny fahafantarako azy dia samy eto france isika;andao hifamotoana rangaha dieny mafana ny vy a! sa ahoana?
  Izaho « eto eure et loir »,dans le 28.
  Aiza no mety hifankahitana.

 24. Izaho dia miakatra ao Paris amin’ny alarobia 21 izao ary miverina ny Alarobia 28 déc.Dia malalaka aho anelanelan’izay afa-tsy ny 25 ihany ka izay ifanarahan-tsika.
  Mety daholo ireo soratra ireo raha atao amin’ny TEE-shirt ary raha misy soratra hafa aza mety daholo rehefa ho an’i Dago.Sa tianareo ho soratra mitovy no apetraa eo amin’ny tee-shirt?Ka ahoana ny hevitrintsika?

 25. Aoka isika samy hanankina ny ho avin’ny firenena eo antanan’ny Tompo indrindra mba izy no hitantana izao firenena izao ka handringana ireo tsiparifary sy ireo mpamono olona, sy ny mpamotika ity tontolo mahafinaritra inty, aoka tsy ny olona no hamefy ny olona tsy hifamezivezy eto @ tany inty. Mba meteza ho iraky ny Tompo sy ho fitaovana ampiasainy.

 26. Bemafohy,
  Tsy maintsy mihaona isika;tsy mbola fantatro loatra ny date exacte fa du 21 au 28 izany.

  ps:misy hevitra koa,asiana resaka crise eto frantsa koa ny soratra atao
  ex: Malgré la crise la france dépense des millions pour soutenir le coup d’état de rajoelina.

 27. I vahoaka
  miaramila angamba izy io an !

  dia tsy menatra fa mirehareha ho mpamono olona izany ianao vahoaka.

  rehefa tsy tian´andriamanitra ho faty dia tsy ho faty na inona aza no ataonareo foza ry vahoaka,
  ary sao ary dia ianao no ho faty alohan´ny filoha Ravaloamanana.

  be fialonana sy ory hava-manana tahaka ny namanao ihany anao, mpanongam-panjakana sy mpamono olona sy mpangalatra MAFIA mpivarotra tanindrazana tahaka io bitro voalavo tohananao io ve no ireharehanao,.

  Olo-mendrika tahaka ny filoha Ravalomanana ihany no ilaina malagasy hitondra ny firenena.
  izao narendrikareo foza ankady ny firenena sy fiainam-bahoaka. manjaka ny kolikoly sy ny tsy fandriam-pahalemana, manjaka ny karana, sinoa, vazaha frantsay, hitsandraka ny haren´ny malagasy ary hanadevo ny vahoaka malagasy sy ny taranaka, ho lasa tany foana i madagasikarara raha mitohy izao, ary ho potika ny taranaka malagasy. Ny fahantrana moa efa tsy resahina intsony fa firenena faha-telo farany mahantra eranízao tontolo izao nefa manakarena ankibon´ny tany sy ambonin´ny tany,

  olona Amboa razana ny olona misaina tahaka anao ry milaza fa Vahoaka eto, tena Kiva maty e!

 28. ravelojaona fidy!
  tsara mihintsy raha afaka mihaona ato ho ato.Ampahatsihivo antsika io rehefa mihaona sa moa ilay tee-shirt rehefa miakatra any dia ho entina,Njara?


 29. Somary miparitaka ny resaka fa aleo angamba hiray toerana daholo ! sa ahoana ???

  Izay afaka manao ilay Tee Shirt aloha dia efa raikitra e ! Izaho efa manana ny an’i Dada.
  Fa ny ao anaty fiara tena Communication ara-dalàna be mihitsy ihany koa ary TOKONY HO ATAO AVY HATRANY aza!

  Sa ahoana ny hevitrareo ?


  Raha hitanareo fa mety, dia MBA ETO amin’ity toerana ity hatrany no hifanoratantsika e !!! Miandry izay hevitrareo !

 30. Miala tsiny indrindra raha somary mivatambatana miteny fa sady manenjika kely ato an-trano noho ny Noely e !
  Aza tsiny indrindra !!!

 31. Samia koa miomana fa raha vao tonga i DADA,  DIA MIVOAKA DAHOLO NY SAINAM-PIRENENA.

  « DADA IS ON OUR SIDE »

 32. Manahoana daholo tompoko o!
  Faly be aho ry zareo ary mankasitraka ny zava-bitanareo ka hanohana am-bavaka .
  Mailo foana zalahy a! ny TOMPO HOMBA ANAREO ,raha misy ny azoko hatao dia tsy maintsy koa aho mandray
  andraikitra.
  Tandremo ny mety ho FITAKA e!ry zareo koa mantsy izao tsy mipetra-potsiny a!
  Ny dikan’ity NOTAM ity dia tsotra mba ahafahan’izy ireo manambotra an’i dada @ endriny sy TETIKA MAIZINA REHATRA.
  Ny an’i la frantsa ny ain’i dada no TANJONY ka izay hevitra rehetra ahatanteraka izany no tetiny sady tsy izy velively no haninona
  @’izany na higadra aza domelina? MAHITA HAFA FOANA izy ahasolo azy,koa antsika no tsy maintsy MIARO ny ain’i dada.
  Njara sy Bemafohy sns…!sambatra Madagasikara manana olona ohatra anareo!MANKASITRA e!

 33. Tsy hilaina akory ry dada ny famerimberenanao « fa hitondra fandaminana sns..no ahatongavanao »
  fa izay mihintsy no h isakanany anao mafy fa MANEMBATSEMANA ny tombotsoany, koa toa toy ny
  MANOPA azy ireo mihintsy ny filazanao eto ry dada fa » hitondra fandaminana ianao fa tsy hanakorontana », rehefa tsy manaiky
  ny ASA MALOTON’I foza rehetra ianao dia MPANAKORONTANA aminy, rehefa tsy mamela azy hanao izay danin’i kibony ianao
  dia MPANAKORONTANA.

 34. Hafatra ho antsika hitsena ny PRM Ravalomanana : rehefa ataontsika dia ataontsika hatr@ farany!! Noho izany mivonona amin’ny isa, mivonona hiaro, mivonona hamaly, mivonona hiady fa tsy rehefa misy pétard kely an’i Cl bomba dia mitsoaka daholo.

 35. Fanga nareo reto tsy mahatoky ny olonareo tafiditra ao @ fitondrana ao?
  Ie! mety ho tsara ry Njara le organisation, ary raha isaiko, defa amam-polony maro izay ianao no te hitarika meeting hanakorotana, fa tsy nisy mpihaino sy mpanaraka mihitsy. Fa zao aho vao mahita ny vraie nature nao fa olona violent be, extrémiste no tiako lazaina eto, fa tsy demokraty. Ny olona tsy maharesy lahatra opinion moa de mi-viré mandeha @io violence io foana refa tsisy apoaka sy tsisy mpanaraka. De andramo, fa garantie ko fa jeren’olona fotsiny nareo, ary tsisy hanakatsakana raha raha tsy hoe angaha hanao la casse, de aza manao larme de croco raha io no lalana, fa hianjeran’ny R-BOMBE, de sahia manatrika azy fa aza kanosalahy mandositra zay te hanakorontana.
  Antso ho an’ny Rainivo ao Atsimotsimo ao: MBA JEREO RETO NY BANDIKELY AMIN’NY FITIAVANA ANAO, TE HANAO ZAVATRA BE, KANEFA RAHA JERENA TOA TSY MANAMBOLA NA DE HIVIDIANANA TEE-SHIRT SY HANORATSORATANA IZANY AZA. AZA DE TIA VOLA TAFAHOATRA RE RAINIVO O! MBA MATOKIA OA NY ZANAKAO, FA AZA AVELA HO KAMBOTY, NA VOLA KELY HITOLOMANY AZA VE TSY FOINAO SY IREO LIEUTENANTS NAO IREO MBA OMENA AZY. MAMPALAHELO ANIE NY MAHITA AN-DRY LEADER NJARA SY NY EKIPANY MIKAON-DOHA, TE HANAO KAMIKAZ NOHO IANAO, KANEFA NA ARIARY AZA TSY MIPITIKA AKORY ANY AMINAO. IRETO ZANAKAO RETO ANE TSY RESY LAHATRA MIHITSY FA GENRE N’OLO TIA SY MARARIM-BOLA BE IANAO IO E! TSY MBA RAVALO IO NO HIDINA HIJERY NY AMBANY ZANY! TSY MAHATOKY GASY ZANY INY FA ALEONY MANARAMA DES MILLIONS DE DOLLARS HO ANA VAZAHA AVOCAT NA JURISTE NA EXPERT NA GARDE DE CORPS, TOY IZAY MANOHANA ARA-BOLA HO AN’IRETO MADINIKA KELY SAHY HAMOY NY AINY HO AZY IRETO.
  De aza mba sagnana otran’ireto zaza sary midadadada lava ireto miampy ny MANGROBAKA oa fa ho lazon’ny andro sy ny fotoana eo ihany reo refa tsy ahoan-drainy. 3 TAONA izay, aiza ny vita? mba misaina ry Njara fa nareo mihitsy no tena tsy ampy fahaizana sy fahalalana, de miteniteny foana sy manompaopa sisa no tambavy isan’andro a! bye

 36. O ry sakaiza isany o, tokony efa hiomana isika amin’ny fanentanana, depliant, affiche, tantara momba an’ny DADA atao boky kely dia aparitaka eto Dago mba tsy hampa

 37. SOLO R, mba maro kosa izany olona amin sary izany,Fa nga ny teo am magro tsy sahy nalefa, sa menatra satria tsis mpanaraka intsony.
  mazava izao TSy Tolona mihintsy ny anareo fa fanakorotanana, Tolom-bahoka efa vita tam 2009.

 38. Tsimila TGV, fa nga tsy zaka ilay verite homen’ny Akama,Ilay Solo razafy no kianiko fa manamboatra ny tena vavao marina eto, mba hamalifaliana anareo eto, fa ry rabe kosa mba miezaka mampiseho ny tena zava-misy na dia any alavitra any aza lery hitako hoe a jour tsara.

 39. Tsy dia tokony holany andro hamaly ireny tanora sandoka sns ireny fanyfanomanana ny fitsenana an’i Dada sy ny hatao après zao no tokony hiainga…Ny vaovao marina tsy misyGasy bado intsony eto ka hanaovana masobe tsy mahita!

 40. Endreeey!!

  Tena mahafaly sady tsara dia tsara ny hevitrareo Ry i: Bemafoy sy i Njara ary ravelojaona Fidy.
  Ary miombon-tsaina sy teny amin’i Ranavalona aho:

  Andriamanitra anie hitantana sy hanolo-atsaina anareo, ho tanteraka soa aman-tsara anie ny fhaonanareo, ary koa Izy anie hampisy vokany izay rehetra kasainareo atao e!!

  Mitrotro indrindra amim-bàvaka ny fiverenanao sy ny fianakavianao an-tanin-dràzana Atoa Filoha Ravalomanan.
  Tena mila anao i Madagasikara, sy izahay: « Tena vahoaka » malagasy tsy vaky volo!!

 41. BOGOR – Rabe – Tanora – Cdt Massombody
  ==> miseho ho be bala,
  fa mitsiropaka fotsin an
  woua woua woua
  caravane anay mi-passe oa

 42. Aleo izy ho tonga dia ho hitantsika eo izany na mahazo olona na tsy mahazo dia eo amin’izay no afaka mifampitsara ianareo oe tsy misy vahoaka manaraka azy intsony.
  Inona ny atahorany fitondrana zao no manao NOTAM foana aminy ,tsy azoko mihintsy , aely ny oe mbola tezitra aminy ny vahoaka, vahoaka iza ar aiza? SA ILAY OLONA KARAMAINA 25000 Fmg!! Aleo ho tsarainy tantara eo izay manao ratsy ary hita fa to lasa any amin’ny vary tsy mifody tsikelikely.

 43. Dia mirediredy lava ity le Valo ity lehiretsy marina. Efa im-pury tokoa moa i leiry no nirediredy hoe « ho avy aho », kanefa tsy sahy akory. Izany tokoa ilay hoe « vovon’amboa, tsy hery fa tahotra ». Ny marina manko dia efa naloan’ny malagasy tanteraka i leiry, ka raha mitetateta miverina eo dia TSIAFAHY no miandry azy, ary efa voahomana ny toerana asiana azy eny! Hibaby ny ratsy vitany amin’izay i leiry! Ny atahorako fotsiny dia ny hoe sanatria matin’ny olona izy vao mivoaka ny fiara-manidina, satria tena halan’ny malagasy i le Valo. Loza loatra manko ny nafitsony fony izy nitondra. Halatra be vava no nataony hampandrosoany ny orinasany TIKO, nalainy ankeriny ny tanin’olona tetsy sy teroa, raha tsy hilaza afa-tsy ny tany Antsirabe sy Alaotra ny tenako. Ny vono olona nataony tamin’ny 09 fevrier 2009 moa dia

 44. HoAiza!
  Hitako ary le LOHAN’ILAY CARAVANE MBOLA ANY AMIN’NY 400 Km mbola miampita ny CANAL DE MOZAMBIQUE KO! aza mapme oa! tsy hoe mi passe, fa mbola tsy afa-mandeha fa tsisy lohany! ny lohany any Sud Af, le rambony gidamaimbo moa ao ao @ magrobaky ny balanay ao!

 45. Tongava Mr Ravalo fa tsy maintsy mizaka ny valin’asanao aloha ianao ah!!!

  Articles 20 et 45 de la Feuille de route

  Pour couper court aux diverses supputations et autres interprétations fantaisistes des dispositions de la Feuille de route, qui risquent d’induire l’opinion publique en erreur et de perturber l’ordre public, il convient de rappeler que les termes de l’Article 20 de la Feuille de route sont clairs : « la Haute Autorité de la Transition (HAT) devra permettre à tous les Citoyens Malgaches en exil pour des raisons politiques de rentrer à Madagascar sans conditions, y compris Monsieur Marc Ravalomanana (… ) ». De même, ceux de l’Article 45 reste sans équivoque : « l’Article 20 de la présente Feuille de route sera lue avec la Note explicative, en annexe, qui constituera une partie intégrante de cette même Feuille de route ».

  Et la Note explicative dont il s’agit ne peut souffrir de la moindre discussion : « (…) la Troïka souhaite apporter l’interprétation suivante du terme « sans conditions » énoncé dans les décisions de la SADC.

  1. Les principes et les valeurs de la SADC n’acceptent pas l’impunité. Le terme « sans conditions » s’applique à la notion de liberté de rentrer à Madagascar pour tous les citoyens malgaches en exil pour des raisons politiques. Cela implique qu’aucune mesure administrative et politique ne devrait être appliquée pour restreindre ou empêcher leur liberté de rentrer au pays.

  2. Ainsi, « sans conditions » ne suggère et n’implique pas aux citoyens malgaches rapatriés une exonération de poursuites judiciaires ou pour des crimes allégués.

  3. Les principes et les valeurs de la SADC reposent sur le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté des Etats membres. La SADC reconnaît et respecte la compétence, la légitimité et l’indépendance des systèmes judiciaires de ses Etats membres. La SADC n’a pas le pouvoir de s’ingérer ou d’annuler quelque condamnation judiciaire par le tribunal national de tout Etat membre.

  4. La SADC ne définit pas et ne détermine pas l’étendue et le contenu des lois d’amnistie des Etats membres. Il est du ressort des autorités compétentes de ses Etats membres de débattre et de s’accorder sur leurs lois d’amnistie en prenant compte des normes internationales applicables qui excluent de l’amnistie les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les violations graves des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».

  Par trois fois, Monsieur Marc Ravalomanana a fait l’objet de condamnations judiciaires :

  1- à 4 ans d’emprisonnement fermes, avec mandat d’arrêt à l’audience, et au paiement de 70 millions de Dollars de dommages et intérêts à l’Etat pour abus de confiance et prise d’avantages injustifiée (Dossier n°4900-RP/09-56/CO/09/J3)

  2- à 5 ans de travaux forcés, avec mandat d’arrêt à l’audience, et au paiement de 1 million Ariary d’amende, pour détournements de deniers publics, abus de fonction, favoritisme, conflits d’intérêts et complicité (Dossier n°6992-RP/09/16/CR/09/J3)

  3- aux travaux forcés à perpétuité, avec mandat d’arrêt à l’audience, sur le dossier criminel « tuerie du 7 Février 2009 ».

  De tout ce qui précède, au cas où Monsieur Marc Ravalomanana foulera le sol national, il devra absolument et indiscutablement faire face à la Justice, consécutivement à tous ces dossiers judiciaires qui l’incriminent, avec les conséquences qui pourront en découler.

  Ainsi, toute autre interprétation des dispositions de la Feuille de route, se rapportant au cas de Monsieur Marc Ravalomanana, n’est que fallacieuse.

 46. Vatolampy ampy andihizana izahay raha izay ravalo sy ny mpomba azy!!!!! tsy nisy fanamelmohana azy aza efa vonona izahay koa maika fa misy ireo fanamelohana ireo???? manampy anay tsara amin’ny fanapoahana tsipoapoaka sady « entrainement » tsara amin’ny fitifirana fiaramanidina ny raharaha!!! tongava soa Ravalo ah!!!! vonona ny vahoaka hitsena anao miaraka amin’ny tsipôpôka!!!!
  TAIZA NO MBOLA NISY ZANAK’I DADA TSY NANDOSITRA TSIPÔPÔKA ZANY TETO E!!!! RAVA MAINA NY FIHETSIKETSEHANA REFA RAIKITRA NY SAKOROKA!!!! ATAOVY E!!!!!

 47. Tongava soa ianao Pdt Marc Ravalomanana : ianao no ho andrin’ny Firenena e !
  Fa indro kely hoy ny Mpandrafitra :

  Tena irianay ary tena Tsara ho an’ny Tanindrazana ny fiverenanao, anefa mbola tsara lavitra ihany koa, raha feno fitandremanana ianao, mba tsy hiaran’ny haratsian’ireto Jiolahimbotom-bazaha FAT ireto.

  Manaova fety sambatra ianao sy ny ankohonanao, ary Atra anie homba anao mandrakariva, ka hitantana anao amin’ny lalana hahazoanao miverina soa aman-tsara eto an-Tanindrazana indray !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *