Tra-boina ny « amnistia »

Taorian’ny fandalovan’ny rivo-doza Giovanna iny dia saika mirodorodo mampiseho fa mikarakara vahoaka indray ny FAT. »Fahorian’ny « vahoaka », fifalian’ny « FAT » e! Ndao tsy ho resahana be ny momba izay, fa dia efa iaraha-mahalala ny fahorian’ireo tra-boina ka tsy ho atao fitaovana politika sanatria.Ny momba ny « amnistia » indray dia arirariran-dRy zalahy FAT fa mihevitra izy fa madio tanana tamin’ny tantara teto Madagasikara.Tra-boina ny « amnistia », ary raha izao fandehan’ny toe-draharaha izao dia hataon’ny FAT sy ny forongony anjorom-bala ity resaka amnistia ity.Ndrao hadinony ary fa ry Rajaonarivelo, Rakotoniaina Pety, Voninahitra, sns… anie ka mbola meloka e? Ary ny filoha Ravalomanan dia tsy mila amnistia velively satria tsy meloka raha ny fanenjehina azy ara-pitsarana momba ny raharaha 07  febroary 2009 no dinihina.

Aza avadika ny tantara !

Misy fomba fisainana hafahafa tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy voizina sy aparitaka indrindra rehefa mandalo andro toy izao. Fisainana manindrahindra ny maha-zava-dehibe ny tantara sy ny anjara toerany eto amin’ny firenena, ary nambara ao anatin’izany, fa tsy hampandroso firenena, hono, ny fanadinoina ny tantara. Marina tokoa izany raha entina amin’ny fomba fisainana mahitsy amin’ny fanadihadiana sy fitsiahivana tantara, kanefa tsy izay no hita miharihary amin’ny toe-tsain’ireo olona mpivoy izany tato ho ato. Ny fisainan’izy ireo mantsy dia tsy mihevitra afa-tsy ny andron’ny 07 febroary ihany. Tsy misy afa-tsy izay.

Raha miresaka sy mitsiahy tantara aza fohy fisainana. Tsy io andro io ihany akory no tantaran’i Madagasikara sy ny mponina ao aminy ka aza simbaina sy amboamboarina ny tantara, fa karazany mamahan-dalitra ny taranaka any aoriana izany fomba fisainana izany. Midika fanambaniana sy tsy firaharahiana ny zava-nitranga teto amin’ny firenena toy ny tamin’ny taona 1991 sy ny 1972 , raha tsy hilaza afa-tsy ireo, ny toe-tsain’olona toy izany. Ny fery anie tsy mikombona velively rehefa mahatsiaro ny tantara, fa tsy voafetran’ny fotoana, eny na dia ny tamin’ny 1947 aza.

Aoka tsy ho sivanina ny tantara ka izay mety amin’ny tena sy mifanitsy amin’ny tombontsoa manokana ihany no hindrahindraina sy averina isaky ny mihetsika kely amin’ny haino aman-jery. Izany mihitsy aza no tena tsy mampandroso ny firenena, ny fanaovana vain-drahalahy tsy maharary. Aoka tsy hohadinoina velively, fa mbola maro ny akon’ny ratsy sy mafaitra zakain’ireo olona niaina ny tamin’ireo taona ireo na ny taranany amin’izao fotoana izao. Sanatria tsy manao tsinontsinona ny nanjo ireo izay niaina ny zava-nisy vao haingana, fa aoka tsy hanana saina fohy ka tsy hijery ny lasa rehetra teto amin’ity firenena malagasy ity. Tsy ho faty ao am-po sy ao an-tsaina velively mantsy na ho voakosiky ny fotoana ny nanjo ireo ray aman-dreny, zoky, mpiray tanindrazana vokatry ny nataon’ny Frantsay mpanjanaka sy ny mpamadika mpisolelaka niara-dia tamin’izy ireo tamin’ny 1947 sy ny nataon’ny FRS teny amin’ny kianjan’ny 13 mey tamin’ny 1972, sns…

Ka raha hanana ny fomba fisainana voizina ankehitriny ireto ve ny rehetra handroso ity firenena ity? Hanao ahoana no hiafaràny? Rehefa mitodika sy mitsiahy tantara raha hitsinjo marina ny handrosoan’ny firenena dia ataovy mahiratra ny saina, fa aza terena amin’ny làlan-tokana tsy mahomby. Ny fanamboamboarana ny tantara hatramin’izay, sy toy ny hita ankehitriny ihany, no maha-kizo fara ny firenena toy izao.

44 pensées sur “Tra-boina ny « amnistia »”

 1. Tsy azo amboarina ny tantara ary, matoa misy io taranja io any an-tsekoly, eny amin’ny an-jery manontolo dia misy dikany ambony, indrindra fa eo amin’ny lafiny fahamarinan’ny toe-javatra nitranga,mitranga sy izay mbola hitranga. Inona moa ry zalahy no mba zavatra hain-dratgv amin’ny lafiny tantara? Ratgv dia ny mandainga no hainy. Ny mpanoratra tantara anefa dia ny fahamarinana hatrany no katsahiny. Tsy azo avoaka mihitsy ny zavatra tsy mari-pototra sy tsy voamarina. Misy dikany tokoa ilay hoe « ho tsarain’ny tantara ». Koa hoy aho hoe:Mba hatsaharo amin’izay ity lainga ity sy ny fandrebirebena. Izy no tsy mahafantatra ratgv fa ianao no rangory fototry ny afo tamin’iny 7 febroary iny? Raha tsy vitan’ny fitsarana ny mitsara anao satria ianao no tompon’io fitsarana io dia mba aza adino ity zavatra ambarako ity: »La nature a sa loi et sa justice » ary tsy afaka amin’izany na iza na iza.

 2. Ampitapitao , ataovy mazava : O7 FEVRIE 2009: TSARAO RY BAROA

  Izay mamosavy ihany no fatra-piahiahy. Tahotra ny todin’ny ratsy atao no mampiridiridy ireo mpanongam-panjakàna hisakana ny fodian’ny Filoha Ravalomanana sy handrahona hisambotra azy raha vao tonga, ary hamono azy sy ny mpanohana azy mihitsy aza, araka ny re, fa ny sofina moa mandry an-kilahila. Ny fodian-dRamatoa Lalao Ravalomanana aza, dia maha-raiki-dolo ny mpisando-pahefàna.

  Isak’izay mihenjana amin’ny fampiharana ny federoty ny Sadeky, dia ilay didim-pitsaràna sandoka nanamelohan’ny Fat(y) ny Filoha Ravalomanana foana no kanonta arangaranga, hanapepoana sy hanakiviana ny legalista zana’i Dada. “Mankatoa didim-pitsaràna” hono izy fa izy koa hono mba “legalista”, “manaja ny ‘fahaleovantenan’ny fitsaràna’”. Araka ny lalàna iraisampirenena, dia tsy azon’ny any ivelany itsabahana ny fanapahan-kevitry ny firenena masi-mandidy ka izy koa hono, mba “mitandro ny fiandrianam-pirenena”. Mba misy magistrat avo lenta mahafehy ny lalàna iraisampirenena koa manko hono ao amin-drizareo, fa ny rekônesansy ihany no tsy mety azony. Ka izay andikàny ilay fanazavàna fanampiny natovana ny federoty hono no mahery, araka ny andininy faha-45, fa tsy ny andininy faha-16 sy 20.

  Tamin’ny fotoana nanomanana ny fanonganam-panjakàna no efa notsarain’ny Taranak’i Galliéni Vaovao sy ny mpanaraka azy ny Filoha Ravalomanana. “Mila mamoaka fiampangàna isika, ohatra hoe Ravalomanana mpamono olona, mpamadika…”, hoy i Georges Ruffin, tamin’ny fivoriana notarihan-dRasamoelina Harinaivo sy Daniel Ramaromisa tao amin’ny Villa Elisabeth. Vita teo no ho eo ny “fitsaràna”. Meloka Ravalomanana ka ho saziana. Fanonganana no saziny. Azo sary sy voaray feo izany rehetra izany, tany amin’ny septambra-ôktôbra 2008.

  Rehefa voaheloka ny Filoha, dia tsy maintsy namoronana porofo. Dia natao ny halatra sy vonoan’olona, fandrobàna sy famotehana fananan’olona sy fananam-pirenena tamin’ny 26 zanvie 2009, alatsinainy mikitroka. Nampisehoana haromotana manokana ny fananan’ny Filoha, indrindra ny radiô sy televiziônina, mba hanampenam-bava azy, tsy ahafahany miaro tena. Azo sary tamin’izany ry Ranjivason sy ny jiolahimbotony. Raha efa izany, dia nabobobobo ny poizina tamin’ny “Radio des milles collines” (Radiô mpivovoa VIVA, nandrangitan’i Rolly Mercia Praiministra Lefitra ankehitriny sy Lalatiana Rakotondrazaka ary Fidèle Razanapera ny “vahoakany” ). Nolalorina an’izao karazan-keloka rehetra takatry ny saina sy sendra ny vava rehetra izao ny Filoha Ravalomanana.

  Tsy ampy izany, fa araka ny “didim-pitsaràna efa navoaka”, dia tsy maintsy namoronana “porofo”, nentina nanamarina fa “Ravalomanana, mpamono olona”. Dia ireny sinemà natao fandrika teny amin’ny Faritra Mena teny amin’ny Lapam-panjakàna Ambohitsorohitra ireny, ny 07 fevrie 2009: ra mandriaka, vonoan’olona tsy roa aman-tany. Narahina ranomasom-boain’ny ministra npamadika (Rtoa Manorohanta Cécile, Ministry ny Fiarovana tamin’izany), sy sentosentom-bavaka fanentsenan-keloky ny Mpiandrin’i Organès Rakotomihantarizaka, naranty tamin’ny televiziônina. Iza no tsy mahalala fa ry Alain Ramaroson sy Daniel Ramaromisa efa nitarika vahoaka natao sorona teny Iavoloha tamin’ny 10 aogositra 1991 ihany no mbola mpampirisika nahery vava sy nirongo fiadiana nombàna bokonozatra tamin’io 7 fevrie 2009 io ?

  Vita tao amin’ny Episcopat Antanimena ny fanonganam-panjakàna ny 17 marsa 2009, nahazo ny fankatoavana sy tso-dranon’ny Arsevekan’Antananarivo, Odon Marie Arsène Razanakolona. Azony tamin’ny alàlan’ny basy aman-tafondro ny fahefàna. Nefa, miraikitra, mipetaka, mitakovana amin’ny ataony rehetra toy ilay voalohan-keloka io fanonganam-panjakàna io. Tsy maintsy tohizana amin’ny fampihorohoroana sy herisetra, amin’ny lainga, fitaka, fanampenam-bava, fisolokiana, halatra. Izany, dia tsy maintsy atao maha enika ny lafim-piainana rehetra manerana ny Firenena. Atao mahazo ny sokajin’olona rehetra. Tsy maintsy verezina eo amin’ny tany ama-monina ny Filoha Ravalomanana. Tsy maintsy atao very tantara. Notataovana basy aman-tafondro daholo rehefa mety ho legalista mpomba ny Filoha, na mpitondra fivavahana, na mpitsara, na mpiasam-panjakàna, na mpitandro filaminana, na miaramila, na zaza, na vehivavy. Nendrikendrehana ho mamorona baomba, nenjehina, nosamborina, nampidirina am-ponja, tsy navela niteny. Tao anatin’izany horohoro izany no “nitsaràna” ny raharaha 7 févrie, takon-kenatra notemerina basy maro vava.

  Amin’izao efa vaky lela izao ny Mpitsara (vao avy nilaza ireo mpitsara mitokona fa norahonana izy tamin’iny “fitsaràna” iny), mbola sahy milaza ihany ny mpibodo fahefàna fa “Fitsaràna mahaleotena” hono, no “nitsara” ny Filoha Ravalomanana momba an’iny 07 fevrie 2009 iny!!! Dia hoe azony atao hono ny misambotra ny Filoha raha tonga eto izy. Nefa, sakanany tsy ho tonga, na ny vadiny aza, izay tsy nahitàny heloka azo niampangàna azy na kely akory aza. Ary izany, tsy amin’ny fomba ara-panjakàna – satria tsy eken’ny Iraisampirenena ho fanjakàna ny Fat(y) – fa amin’ny fomban’androvolahy, mandrahona sy mampihorohoro mpanamory fiaramanidina. Atao tsy tafandry mandry amin’ny endrikendrika sy fampihorohoroana hatramin’ny zanaky ny Filoha Ravalomanana.

  Izao no zava-misy: mpamosavy nandeha alina rizareo tamin’ny 07 fevrie 2009. Hitan’ny olona sy azo sary, fa avy any aoriana no notifirina ireo nampirisihana tamin’ny ronono an-tavy teny amin’ny 13 mey; avy any aoriana no voatifitra ireo maty rehetra noraofina teny Antaninarenina; ananana porofo avy amin’ny taim-bala fa basy UZI isrelianina, izay tsisy mampiasa afatsy ny pôlisy, no namelezana; azo sary tao amin’ny birao ao amin’ny Ministeran’ny pôlisy, miaraka amin’ny karazan’io basy io i Organès mpamaky tranom-panjakàna, iray amin’ireo filohan’ny mpanongam-panjakàna. Mijoro ho vavolombelona ny Jeneraly Raoelina, isan’ny tompon’andraikitry ny fiarovana ny ny Lapan’ny Filoham-pirenena, fa tsy nahazo baiko hitifitra vahoaka ireo mpiambina. Mijoro ho vavolombelon’izany koa – sy ny fanonganam-panjakàna hatramin’ny nanomanana azy – ny Kôlônely Charles Andrianasoavina, iray amin’ireo tafiditra lalina tamin’izany. Voarakitra an-tsoratra sy miely eran-tany izany. Manamafy ny Praiministry ny Fat(y), Monja Roindefo, izay niaraka tamin-dry Jeneraly Dolin Rasolosoa sy ry Sareraka nitarika vahoaka teny, fa nisy “fifampitifirana”. Fiaikena izany fa nitifitra rizareo.

  Fitsaràna sandoka, nataona mpanongam-panjakàna nohelohin’izao tontolo izao, tsy toavim-bahoaka fa miankina amin’ny herin’ny basy aman-tafondro, no nanao iny tombotomboka politika nanaovana “fitsaràna”-sinemà mendrika an-dry Benny Hill sy ry Mister Bean iny. Izao ireo, dia manao gisalahy homan-ketsa, manabe feo fa hoe tsy homena “amnistie” hono ny Filoha Ravalomanana noho ny raharaha 07 fevrie 2009. Misy mihaino?

  Miandry ny fitsaràn’ny vahoaka malagasy ireo Baroa ireo. Ireo no mila tsaraina. Ireo no efa nohelohin’ny Iraisampirenena. Ireo no tsy mety mahazo rekônesansy. Ireo no nanao “crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime de génocide et violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales”, araka ny and-16 n’ny federoty. Ireo no mila “amnistie” raha hanaiky ny vahoaka. Ny an’ny Filoha Ravalomanana, foanana tsotra izao ny fiampangàna lainga sy ny fanenjehana. Izay no mifanaraka amin’ny zava-nisy hita porofo, sy araka ny and-16 sy 20 ary ny “Fanazavàna fanampiny” ao amin’ny federoty. Satria mazava be hoatry ny diavolam-penomanana fa fanenjehana noho ny antony politika izao atao azy izao.
  Avereno ny 1972 VVS 2012

 3. Mialona ny taranak’i rainivoanjo fa mikarakara fatratra ny tra-boina t@ cyclone ny fitondram-panjakana mahefa,

  Sa ve tsy tokony hanome fanampiana ireo tra-boina ny fanjakàna???

  fa n’inon n’inona ataon lah ry marc’OSY RAVÔLAVOmanana sy ny taranany dia (reeesy elah!!!!)

 4. FAHOTANA VE TOMPOKO NOHON’NY TSY FAHAIZANAY NY MAMONO IREO FRANTSAY SY MPITONDRA FOZA IREO AMIN’NY VARATRA SY FIADINA GASY TOY NY FANAINGALAVITRA TAKILOTSE SNS… RAHA HIARO NY TANINTSIKA TSY HO AN’NY FRANTSAY???

  Mba valio Tompoko fa tsy hoe mitsapatsapa sanatria
  Envoyé par: mpanontanitany
  Date: ven 17 février 2012 10:26:23

  Efa mafy ny mahazo antsika
  Nikaroka hevitra izahay ary efa misy ny voavory toy ny takilotse fanaingalavitra hanimbana azy ireo

  ILAY TENA ZAVA-DEHIBE KOSA DIA :
  MANONTANY IZAHAY SATRIA ARAKA NY TORO-HEVITRA NOMEN’ILAY RAY AMANDRENY BE AVY ANY AMBANY RAVINKAZO TIA TANINDRAZANA DIA  » TSY METY AMINY NY MANALA NY AINA  » FA KOSA HATAO TENA KILEMA MANDRAM-PAHAFATINY

  Mahafantatra tsara ny zava-nisy TAMIN’NY MDRM/VVS/SADIAVAHY/MENALAMBA/RALAIMONGO/RASETA RAVOAHANGY RABEMANANJARA IZY

  Vono-moka no mahazo ny eto hoy izy, ka anjaranareo taranaka no miady fa aminy dia ny manala ny ainy ihany no tsy ataony.

  Ka ahoana fa vonona izy, nefa niteny hoe : Tsy mahatambatra harena ny mitazona io, dia toa mieritreritra ihany izahay .

  Koa aminay manontany hoe :
   » METY VE, ARY TSY FAHOTANA NY MITAZONA IO ZAVATRA IO ??? »

  Efa hatrany ANDREBABE sy Ambatondrazaka izahay ary efa tonga tany Tsiroanomandidy sy Mahasolo

  Misy havana indray any Mananjary any, MIHEZAKA MAMPIHAONA HEVITRA SY MIKAONDOHA ALOHA

  Raha misy mpanome hevitra sy toro marika dia raisinay an-tanandroa fa ny tanjona dia tsotra

  FANAFOHANANA IREO VAZAHA MIPETRAKA ETO (FRANTSAY ) SY I DOMELINA
  TSY MANINONA RAHA IO SARIBAKOLY IO NO MATY NA MARATRA

  ROSO NY ANAY FA MIANDRY IZAY HANARAKA

  MASINA NY TANINDRAZANA

  TSY HISY GASY HIHEMOTRA INTSONY ETO
  FA MITADY NY FOMBA REHETRA HANAVOTANA NY TANINY ARY MATAHOTRA MAFY AN’IO IREO FIFIRANA IREO

  I DOMELINA NO DAROFANA AVY HATRANY DIA ALEO HIFAMPITADY

 5. Tsara mihintsy ny famerimberenana itony POROFO itony ry Zo fa
  indrindra @’izao fotoana MODY MBA ADALA izao ireto foza,fa toa manao
  GISA LAHY HOMAN-KETSA mantsy ka izy NAMONO Indray no AVO VAVA! avoay daholo izay manana
  ny porofo rehetra fa izireo no NILA SORONA hangalarana ilay FAHEFANA,ny framacon no NITAKY IO
  SORONA IO satria izy no NAMANTSY VOLA IHANY KOA.

 6. Ny anarana marina tanimboanjo, fa itony Rabe Zanak’i dada itony defa tena hita woe mivadikondana. Tsy mahagaga koa moa, fa mpanao ody otran-Raosimainty ihany. Tsisy ody mandaitra izany Rabezanakosy, faza mirediredy a! Ny vorika ane, poison ravikazo na tapakazo e! rehefa mihinana an’iny na voapoizina ny olona iray, de zay no atao hoe, voavorika, fa raha dara zany no mandaitra, efa be ny nahavita valifaty, fa ireto tena tanavo Raitrano woa ka be rediredy refa tsisy apoaka intsony.
  Ô ry Solo Razafy ô! aza mianakendry manome lesona momba ny tantara eto, fa rainareo no tena pire, raha hanao tsinontsinona ny tantara. De jereo aloha ny vay an-kandrina vao manome lesona.
  Ahona hoy Ra8 fony Chirac tany Majunga, nifona momba ny crimes nataon’ny Frantsay t@ 1947 ireny.  » TSISY OLONA IZANY MR LE PRESIDENT, ZA NA TAMIN’IZANY FOTOANA IZANY AZA MBOLA TSY TERAKA », toa te hilaza woe, adinoy any zany tantara izany, fa tsisy dikany, de hainareo tsara ny fanambarana nampitomany ny filohan’ny BEKOTROMAROHOLATRA, tamin’izany, ny fanoherany marindrano iny fanambarana iny, ary Rainivoanjo irery no filoham-pirenena gasy voasoratry ny tanatara sahy nanao négation ny tantaran’ny tolom-panafahana 1947.
  Efa woe, tra-boina izany tsy hiasan-dRaosy sy ny mpomba azy saina, fa ny amnistie n-dRainy TSY HO AZONY VELIVELY, zay ny mampiasa saina azy mafy, ka zay mitranaga mitranaga aminao ry malagasy, fa ny anay ny dadanay ihany. De vao maika mivandravandra, fa tsisy fitiavan-tanindrazana izany Rainivoanjo, na de handefa hafatra fampaherezana ho an’ny tra-boina aza. Asa a, avy mamaky anay angamba, vao hiditra mivantana ao @ magro. Trop tard Raosy a! hainay tsara fa tsy hiasanao loha izany, fa ny hiverenanao hihinam-be eo @ seza no mampiasa loha anao andro @n’alina. De mangataha woa lakile any @zandrinay mba hamoany anao ny varavaran-danitr’i Madagasikara. Tsy any aminao ny lakile fa any Zandrikely henjana be. Mifonà aloha @ vahoaka amin’ny ratsy vita e!

 7. Ny anarana marina tanimboanjo, fa itony Rabe Zanak’i dada itony defa tena hita woe mivadikondana. Tsy mahagaga koa moa, fa mpanao ody otran-Raosimainty ihany. Tsisy ody mandaitra izany Rabezanakosy, faza mirediredy a! Ny vorika ane, poison ravikazo na tapakazo e! rehefa mihinana an’iny na voapoizina ny olona iray, de zay no atao hoe, voavorika, fa raha dara zany no mandaitra, efa be ny nahavita valifaty, fa ireto tena tanavo Raitrano woa ka be rediredy refa tsisy apoaka intsony.
  Ô ry Solo Razafy ô! aza mianakendry manome lesona momba ny tantara eto, fa rainareo no tena pire, raha hanao tsinontsinona ny tantara. De jereo aloha ny vay an-kandrina vao manome lesona.
  Ahona hoy Ra8 fony Chirac tany Majunga, nifona momba ny crimes nataon’ny Frantsay t@ 1947 ireny.  » TSISY OLONA IZANY MR LE PRESIDENT, ZA NA TAMIN’IZANY FOTOANA IZANY AZA MBOLA TSY TERAKA », toa te hilaza woe, adinoy any zany tantara izany, fa tsisy dikany, de hainareo tsara ny fanambarana nampitomany ny filohan’ny BEKOTROMAROHOLATRA, tamin’izany, ny fanoherany marindrano iny fanambarana iny, ary Rainivoanjo irery no filoham-pirenena gasy voasoratry ny tanatara sahy nanao négation ny tantaran’ny tolom-panafahana 1947.
  Efa woe, tra-boina izany tsy hiasan-dRaosy sy ny mpomba azy saina, fa ny amnistie n-dRainy TSY HO AZONY VELIVELY, zay ny mampiasa saina azy mafy, ka zay mitranaga mitranaga aminao ry malagasy, fa ny anay ny dadanay ihany. De vao maika mivandravandra, fa tsisy fitiavan-tanindrazana izany Rainivoanjo, na de handefa hafatra fampaherezana ho an’ny tra-boina aza. Asa a, avy mamaky anay angamba, vao hiditra mivantana ao @ magro. Trop tard Raosy a! hainay tsara fa tsy hiasanao loha izany, fa ny hiverenanao hihinam-be eo @ seza no mampiasa loha anao andro @n’alina. De mangataha woa lakile any @zandrinay mba hamoany anao ny varavaran-danitr’i Madagasikara. Tsy any aminao ny lakile fa any Zandrikely henjana be. Mifonà aloha @ vahoaka amin’ny ratsy vita e!

 8. Raha tsy diso aho toa anisan’ireo « Ray amandrena najoro » t@’izao fitondrana
  jiolahy izao i Henri Ratsimbazafy io ry Bemafohy?????
  I poopy aza mantsy efa nalohako tanteraka fa foza,na dia vola aza!tsy tahotra tsy henatra!

 9. Retour du Président Ravalomanana 29/2 …
  Attention Danger
  Le retour manqué du Président Ravalomanana du 21 janvier a montré la détermination de Sarkozy d’éliminer , quoi qu’il en coûte , le Président Ravalomanana de la course à la présidentielle malgache
  Le président Sarkozy ,dans la course à la présidence Française, a recu l’appui d’Angela Merkel …du Premier Ministre Britannique …et les louanges d’Obama …en fait de toutes les puissances occidentales
  bien qu’Obama et l’Administration Américaine apprécient peu les maniéres de Sarkozy …ils ont besoin de lui pour continuer leur guerre en Afghanistan …
  et bientôt …un possible débarquement sur les plages iraniennes …??
  http://www.cyberpresse.ca/international/dossiers/nucleaire-iranien/201202/07/01-4493421-exercice-militaire-international-contre-la-menace-iranienne.php
  en cas de conflit avec l’Iran … très certainement en 2012 … Madagascar va devenir une Zone stratégique …
  donc les enjeux sont majeurs pour les grandes puissances
  Si Sarkozy réclame  » la tête de Ravalomanana « …il n’aura aucun mal pour l’obtenir
  personnellement je pense qu’il serait sage d’attendre l’issue des présidentielles françaises avant de penser à nouveau à un retour
  la donne sera totalement différente à ce moment là et beaucoup plus favorable au président ravalomanana…
  a mon avis celui du 29 / 2 est voué à l’echec et d’autant plus dangereux … ce qui risquerait de désespérer encore plus la population …

 10. Tt a fait de ton avis Sapa !
  Seulement, il y a un GROS hic, cela arrangera fortement le TGV, pour la date limite d’inscription à la Presidentielle ! 🙁
  Mais de toute façon, je suis pour qu’il ne revienne pas fin Fevrier : Il pourra ainsi pousser plus loin son desir de pousser la Cour Penal Inetrnational pour le massacre de Fevrier 2009.
  Et d’un et de deux, même si le Sarkozy passait (ce que je ne souhaite nullement 🙂 )le TGV aura plus de mal encore à s’imposer à un peuple qui est d’emblée contre lui.
  J’ai lu dernierement, que une frange infime de malgache en a tellement marre, qu’elle projette …..du sang versé, ou plutot des assassinats par empoisonnement ou fanafody gasy. Ce qui semble etre ridicule, mais………
  Mais n’empeche egalement, que Sarkozy a du mal a renverser la vapeur. L’exploitation du Petrole est l’enjeu majeur pour Sarko : economie – energie nouvelle – commerce !

  Tout ceci a comme fond de tableau, l’appauvrissement ou la descente en enfer pour les malgaches (incapables de S’UNIR) et manquant comme jamais de SOLIDARITE .
  Quand je vois ce qui se passe autour des Mouvances, cela m’ecoeure, et cela ne m’etonnerait pas qu’il y ait a nouveau un bain de sang inter ethnique, ou au moins, un retour probant des gueguerres inter ethinques, le cheval de bataille des français, et….du gouvernement français.

 11. Pr vous laisser tranquille de la journée :

  La Communauté Internationale ?
  A quoi cela pourrait il servir ? A aider en douce les oppresseurs de faibles ….economiquement !
  Bonne Journée à tous !

 12. Et ceux qui croient encore à l’existence de la valeur morale…..chez les humains !
  C’est maintenant la Loi de la Jungle, et cela, Ra8 ne veut en entendre parler ….MALHEUREUSEMENT !

 13. Pour ma part, je n’affiche pas le même scepticisme pour les raisons suivantes:

  – il y a beaucoup d’hypocrisie dans le monde diplomatique:
  a./ Obama est très distant de Sarkozy et quelque soit les résultats des éléctions présidentielles françaises, la France retirera ses troupes en Afghanistan.Washington voit ça d’un mauvais oeil.
  b./ Sarkozy a snobé James Cameron lors d’un sommet européen.Une attitude inadmissible pour le Britannique qui ne l’oubliera pas.
  c./ Angela Merkel a eu toute la peine du monde pour convaincre le parlement allemand de s’aligner sur les autres eurpéens concernant la crise de la zone euro.Maintenant qu’elle a perdu le président Wulff, un de ses importants alliés, alors les choses pourraient changer très rapidement.La chancellière devra changer de position.
  – Si vous lisez la presse anglophone, elle reste objéctive et neutre.Vous contasterez que la SADC veut mettre fin à la crise Malgache le plus rapidement possible et l’UE européenne et la CI la soutient.Veuillez aller sur le forum: http://lafy8.forumactif.ca rubrique politique : When will be madagascar’s turn?

 14. Izaho koa mba manao an’izany ry Bemafohy! fomban’i Frantsay ity MIANTSY ady
  mitady hanindritsindry lava,fa izahay aza ato mihomehy fa hoe:Merkel a????????
  tsy mahalala ny lohana RAINIBOTO marina ireto frantsay kely tsy halehany ireto kah!!!!mba hafahafa ahay!!
  mba mitady hanindry an’ilay iraika lahy io izy dia mba hoe:Hi!hi!hi!!!!film efa nandeha io t@ domelina tery @
  13may hoe:  » Izaho minamana be @ OBAMA » ha!ha!ha!!!!nefa i Obama no mitsipaka voalohany sady koa
  farany an’ity DOMELINA BE MPANGALATRA sns.
  Njara a! mba manana finoana !i dada ihany no fitaratra fa rehefa i dada no MILAVO LEFONA dia izay isika
  vao tokony ho kivy. Mety ho fika hangalaran’i Sarko vato koa io dia mody hoe: i ZATSY sy ZAROA no manoana
  ahy, nefa ireo olona lazainy ireo mihintsy no efa MIAOKA azy efa ela.

 15. Bjr Bavy a !
  Tsy kivy lesy a! Matahotra kosa anefa fa olona tsy misy dikany sy loha jiolahim-boto no manatrika, ka fahendrena ihany ny mitandrina !
  Raha tsy manoratra @ lafy8 ise tsy mety ka ! Na dia hoe g.morgen fotsiny aza e ! 😉

 16. Efa nilaza teto aho fa misimisy ihany ny bodega legalista.Tokony hivondrona izy ireo ary tsy hamoritra ny vahoaka intsony fa hanakana ny milisy aza tsy ho amban’ny fiadidin’i TGV.

  COUP D’ETAT : arrêtés la semaine passée pour tentative de vol d’armes au Régiment d’Appui au de Soutien à Betongolo, trois gendarmes, incriminés dans l’affaire FIGN dont un lieutenant, un gendarme principal de deuxième classe et un gendarme de deuxième classe ont été livrés au parquet, hier en fin de matinée. Deux autres prévenus ont été mis dans le même sac qu’eux. Les prévenus sont également soupçonnés d’avoir préparé une élimination physique du président de la Transition Andry Rajoelina, du CEMGAM, du commandant du RAS et du général Richard Ravalomanana

 17. PLAN TGV: RELANCE ECONOMIQUE AVEC LES BOIS DE ROSE SAISIS A L’ILE MAURICE.Mais JE PREFERE le MAP de Dada.

  RELANCE ECONOMIQUE : un contrat-programme avec l’Etat est actuellement en phase d’élaboration selon le groupement des entreprises de Madagascar, en vue de la relance de l’économie malgache.

  17h30 – BOIS DE ROSE : pas de retour à Madagascar pour le bois de rose saisi à Maurice en juin 2011. Le pouvoir de Transition vient de signaler aux autorités mauriciennes, il y a quelques jours, de sa décision de lancer un appel d’offres international pour vendre ces 174 tonnes de bois précieux, apprend-on d’une source proche du dossier.
  Date : 17/02/12

 18. Ramalagache mivavaha mafy fa mazaha miasa saina sy loha @resaka politique andravalo sy tgv fa tonga @andro tsy ampoizinao i Jesosy,ny ratsy rehetra dia fongana avokoa,tadidio fa misy fotoana ny fahatongavana dravalo eo@aeroport ivato indray andro any haotrany natongavany dratsiraka ihany,mety rahampitsoa izany na afaka ampitsoa sns…mbola hiverina tany vaovao mada rehefa afaka zato taona ,io zato taona io mety rahampitsoa ,minoa fotsiny ihany dia milamina daholo ny zavatra ratsy tsy mety eto @nosy mena.

 19. Inona koa no tiana’i Ikotojamba lazaina???dia aza miova2 anarana eo efa fantatray e!!!!
  Tony olona itony no tena fanetriben’ity firenena ity fa tsy inona !!!tia tena!!,tsy mijery afa tsy ny
  tombotsoan’ny tenany.

 20. Ikotojamba

  Halako itony olona mitady tany malemy hanorena-pangady itony!!
  Matahotra ny hangalan’i dadanay ny fananany nangalarina dia mitady
  hanilika azy MORA2 toy ny mahazatra e!!ny an’i dadanay ny ara-dalana ihany fa izy angaha maninona e!!
  Manana mpisolo vava izy hiaro azy @’ireny fananany NOROBAINAREO ireny,hatr@ fananam-pirenena
  mangina fotsiny. Tsy maintsy handeha ny FITSARANA TENA IZY atsy ho atsy.Aza mbola maika ny HIALA
  PA aloha fa TATAZO ny valin’ny natao.
  izany ry Ikotojamba a!!

 21. Mamay be ny anabaviko izany ?
  Tsara ve aloha ilay hira e ?!!!Jereo anie e ! : Bonjour iry ambony iry, dia ity indray manao hoe : Bonne nuit bavy !!! 😉 🙂 🙂 🙂
  Bonjour – bonsoir izany ! dia Bonne nuit 😉 Mbola tsara e !
  ity misy hira ho an’ise entina matory :

 22. Ny membra ao amin’ny CI
  efa nandray fepetra: tsy manome alalana ny fanjakana maintenant le people dans un ETAT DE NON DROIT A MADAGASCAR DEPUIS 2009, tsy mamela INTSONY hitantana ny dons ho an’ny tra-boina
  __
  Toa izany ihany koa raha misy projet encours ou en vue ho fanatsarana ny fiainan’ny vahoaka malagasy amin’ny ankapobeany
  __

  Folo andro dia higadona ny faran’ny volana Febroary: FEM-POTOANA IRAY nomena ny dikany

  afatsy tsy i France : averinay aminareo sous forme de dons ny 1/1000000000 (raha mahatoraka izany aza) tamin’ny harena be navelan-dRajoelina Andry sy ny frantsay taratasy andevom-bazaha norobaina (t)aminareo malagasy HATRETO

 23. Bemafohy:
  VRAI et à ce point j’en suis plus que persuadée dans le contenu de ceci: « il y a beaucoup d’hypocrisie dans le monde diplomatique »

 24. Ka miditra @ definition ny hoe Diplomatie ihany anie ny Hypocrisie e ! Ra tsizany tsy diplomatie no terme ampiasaina !
  Ny zandrinay izao dia be…..diplomatie ha ha ha !

 25. Je pense donc je suis – y en a assez du joug de la françafrique – ce temps est révolu

  Que cela puisse coûter à laquelle nation que ce soit: NOTRE CHOIX RESIDE EN LE PRESIDENT ELU ET MAMIMBAHOAKA M.A.R.C….R.A.V.A.L.O.M.A.N.A.N.A….- p.l.u.s…..q.u.e….j.a.m.a.i.s

  Bien qu’on soit las, on est fier puisque mafy toutou voasedra mahataty lazon’ady: NOUS qui vivons depuis jusqu’à ce jour au pays LE SOMMES

 26. J’ai rien à foutre avec genre Denise Rabe TanoraKelyMasiso 777

  Plus : on t’a pas sonné veille clochette vaut-rien hors-la-loi COMMANDANT AU BORD DE L’ETAT DE NON DROIT à Mada qui ne sait pas masombody 3V hein hein

 27. Je ne considère même pas
  plus le temps de penser même une seconde
  ce qui émane mifampihinan’ny mane ao reto: d’Andry Rajoelina – Norbert Lala Ratsirahonana & Cie

  prouvés être des êtres conçus et téléguidés de loin à partir de cerveauxKAKA de mère tutrice pipi France

 28. Njara misaotra lesy a! tsy izaho ihany no tonga masiaka ato fa hitan’i dâ koa io i Hoaiza???
  Tsy misy matahotra izay VONOVORON’izay mpikaramana’ady frantsay eto, dada koa manana
  ny tena MOKONY IZY !tsy misy miataka eto!avelao hifanjevo eto!TSY MAINTSY efa misy MIARAMILA leo any @ TOBY ANY,
  malailay @’izao trangan-javatra izao,mino aho satria manomboka eto @ resaka SIPA fotsiny dia efa tsy lanilanin’ny vavonin’
  ireto Marasily gasy fa tsy maintsy MIFANOSIKA @ TSOTSOKA ny SIPA dia eo no HANOMBOKA ny LALAO, tsy maintsy misy
  fotoana hearahan’ireo mivoaka sy misotrosotro any @ Bar any dia hiakatra ny sasany.Manamboninahitra firy ireo koa ve dia mba
  hanaiky ho HANDEVOZIN’ireto tsotsoka ireto???Tsy maintsy hifanjevo ireo ary tsy ho ela,olona manana havana koa ireo Gasy
  ka tsy hilaozan’izay hitsovalana eo.

 29. Malahelo be aho fa tsy mandeha ilay hira faharoa ry dà!
  Sady ilay ho entina matory mihintsy ,tsy misy handrotsirotsy ao am-pandriana.
  Aleo handramako @ Ordi aloha, manjary mampalahelo ilay mpandefa efa sahirana mafy ery! mankasitraka e!

 30. Izaho aloha dia maahtsiaro hoe manana andraikitra amin’izao fiainam-pirenena izao e!
  Ny fandraisako anjara mazava amin’ny fanampiana ireo tra-boina no mety.
  Tsy dia resaka politika loatra no itako tokony ho laharam-pahamehana amin’izao fa ny resa-bahoaka. Misy mba mijery azy ireny ihany anefa fa toa ohatra tsy ampy dia aleoko manampy tosika izay manao. Tsy mijery firehana politika aho fa mijery ny fiainam-pirenena fotsiny.Efa tsy fidiny anié ny manjo ny malagasy ankehitriny koa vao maika hifanditra amin’ny resaka politika? Aleo mihintsy ireo mba tsy manana no ampiana eh!Izay efa manana foana vé no asina resaka?

 31. Ilaina ny resaka politika mba andresena ny politikan’ ny tiatena ka anjakan’ny politikan’ny fampandrosoana ny firenena,ho rava ho azy ny fahantrana. Tsy atao ambanin-javatra koa ny fanampiana ny tra-boina. Ny fanatanterahana an’ireo no anisan’ny fitiava-tanindrazana.

 32. « Tsy mijery firehana » !
  Io mihintsy ny mahavoa an’ny malagasy ! Adidy masina ny « manara-maso » an’ireo mpanao pôlitika ireo !
  Ny fiainam-pirenena anie no « homena karakarain’izy ireo  » ê ! Na dia ny fifidianana sefom-pokotany aza dia efa « resaka » pôlitika !

  Ny mahavoa an-dry zareo pôlitisianina, INDRINDRA FA NY MALAGASY, dia natao ho antom-pivelomana ny fanaovana pôlitika ; mazàna ny traikefa sy ny fahavononana mba « hanompo sy hiasa » ho an’ny Firenena tsy dia ao laotra ! Tsy mahagaga rahatoa ka lasa kivy ny vahoaka; Raha mba nahita fianarana ihany, dia tokony hanana fomba fijery hafa !

  « L’homme n’est pas ce qu’il cache, il est ce qu’il fait » ! A. Malraux

  « En cette aube du XXIème siècle marquée par le désintérêt des citoyens vis-à-vis de l’action publique et l’abstentionnisme, nous pensons qu’un véritable renouveau civique est nécessaire. Ce dernier ne passera que par l’engagement politique des générations futures ».
  ….
  « La politique doit être un réel engagement AVANT D’ÊTRE UNE CARRIÈRE » !

  « La politique ne doit pas être le fait de professionnels qui se servent de l’action publique, pour assurer leur autopromotion »

  Edgar MINUMBU ( Elu socialiste à Aubervilliers ), Pdt de l’Association des Jeunes Elus de France ( Saika ao daholo, misy gôsy ary misy droaty ).

 33. io ry zareo a! izay vao azoko fa i Rabe ity kay MIARAKA @ domelina a!
  Sipan’i domelina io! lehilahiny izany e!!!izay no mahapelaka an’i domelina !
  ka io ambony io fa milaza ny tsy hanontaniana izy.Kibokibonin’ny marina !!!mazava be!!ka ireo foza lahy
  eto rehetra ireto izany izy daholo aaaaaa!!!!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *