Fanatera Longin : ataovy mifanaraka amin’ny tondrozotra ny amnistia

Mitohy hatrany ny hetsiky ny Ankolafy Ravalomanana eny amin’ny Magro Behoririka. Tsy mbla kivy ny vahoaka fa mbola tonga maro hatrany. Ireo mpitarika ihany koa dia mifandamina amin’ny fahatongavana eny an-kianja na dia eo aza ny fivoriana hatrehin’izy ireo eny Tsimbazaza sy Anosikely. Toy ny mahazatra dia nisy androany ny kabary nifandimbiasana nataon’ny mpitarika.
Ny CT Fanatera Longin dia nisaotra ny vahoaka tonga teny an-kianja, na dia Alakamisy Masina aza androany. Herinandro masina, hoy izy, fandinihantena isan-taona ho antsika, noho izany dia mety betsaka ny fiteny mifanohitra amin’ny Andriamanitra. Ny herinandro ho avy io dia herinandro fibebahana sy fangatahana ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana eto an-tanindrazany. Be loatra, hoy Longin, ny rà latsaka teto sy ny asa jiolahy, izay efa fantantsika ireny niseho teny 67ha sy teny Mahazoarivo ireny, izay zavadoza sy mampalahelo mihitsy. Misy ny mpitandro ny filaminana eto nefa toy ny olombelona tahaka antsika ihany izy ireny, noho izany dia mangataka amin’Andriamanitra isika ho arovany fa matimaty ny olona. Mangataka ihany koa isika, hoy izy, fa ny Malagasy nanao sonia, ka na ny lalàna aza dia manameloka ny olona mivadika amin’ny sonia nataony. Ny tondrozotra dia misy andininy maromaro, mitovy avokoa ny lanjany ireo ka raha misy iray tsy tanteraka dia tsy izy izay. Noho izany raha ny mpanao politika Malagasy no tsy manatanteraka izany dia melohin’ny lalàna. Takiana, hoy ity olomboatendry ity, amin’ny mpitondra fanjakana ny fampiharana tsy misy fepetra ny andininy faha 20 ao amin’ny tondrozotra. Marina fa misy ny fandinihana ny amnistia kanefa tsy hamaivanina izany, fa atao mifanaraka amin’ny tondrozotra mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena.Mangataka amin’Andriamnitra isika, hoy Longin, mba hivoaka ireo gadra politika any am-ponja.
http://www.youtube.com/watch?v=vvP1B3UXucI

4 réflexions sur « Fanatera Longin : ataovy mifanaraka amin’ny tondrozotra ny amnistia »

 1. Me Hanitra o! ,o! Ra Mamy O!
  mbola tsy hainareo foana ve fa tsy hain ny Foza sy ny Filohany izany mifampiraharaha izany?

 2. Sarotra tokoa ny mijery ny seho-javatra mazana ho an’ireo nahita fianarana izay mihevitra azy ho mahay sy mahatakatra ny anton ‘ny seho-javatra..
  Ny fihetsiky ireo nanongam-panjakana atrizay dia tsotra :niezaka ary miezaka izy ireo manafy ny fitondrana eo an-tanany..Ary tsy nihambahamba izy ireo nandrahona ,nampihorohoro eny nandratra sy namono olona ,Malagasy tahaka azy ireo..Izany hoe tsy nihemotra izy ireo eo amin’ny fanamafisana « ny azonay tsy avelanay ! ».
  Fa isika ,maro an’isa marina ve sa kanosa sy tsy sahy mifandona amin’izy ireo ?
  Fantatr’izy ireo fa misy ny tsy sahy ary misy ny voavidy azo tambazana amam-bola !
  Marina fa izy ireo dia « mahafehy ny miaramila ,satria tia vola koa ny miaramila !

  Ankehitriny ny « Communauté Internationale  » izay soloan’ny SADC dia tojo eo amin’ny fotoana tsy maintsy ampiasana ny fifanarahana eo amin’ny Malagasy nanongam-panjakana sy ny Malagasy tsy manaiky izany ary sahirana dia sahirana noho ny tsy fisian ‘ny fanajana ny Lalàna asetrin’ireo nanakorontana ny Tany sy ny Fanjakana..!

  Efa telo taona izay no nitady fampihavanana ny Communauté Internationale(C.I),fa mitarazoka ilay izy satria tsy manaiky izay soso-kevitra aroso ireto mpanongana satria atoron’ny frantsay hevitra tsy mirona mihintsyho amin’ny fifanarahanna ireto
  Malagasy manao fihi-mamba ny toerana azony..

  Dia lasa ny eritreritra ary mipetraka ny fanontaniana manao hoe :

  « INONA MARINA MOA NO ANTONY NANOSIKA AZY IREO NANONGANA NY FANJAKANA IZAY NAHARESY NY FAHANTRANA ,IZAY NAMPANDROSO NY FARI-PIAINAN’NY MALAGASY , IZAY NAMORONA ASA TENY AN-TSAHA SY TENY AN-TANANA ?  »

  Mba ho afaka hamaly izany am-pahatsorana ve izy ireo sa hiseho sy hihambo ho be saina ?

  Ary amin’izao ftoana imasoana amin’ny fampihavanana izao , inona no antony tsy haneken’izy ireo izany fampihavanana izany ?

  Ary nahoana moa no hilàna izany famotsoran-keloka izany ?

  IZA NO NANAO HELOKA ? NOTSARAINA VE IZY IREO ? ARY IZA NO NITSARA AZY IREO ? ARY IZA NO NANANGANA NY TRIBONALY NITSARANA AZY IREO , ARY TAMIN’NY FOMBA AHOANA ARY NANARAKA NY BOKI-DALANA (CODE CIVIL ARY CODE PENAL )AVY AIZA NO NITSARANA AZY IREO ?

  IREO MPITSARA IZAY NANKATOA NY FITONDRANA VOAFIDY VE DIA NANAIKY NO BAIKON4 IREO MPANONGAM – PANJAKANA ? NOHEVERIKO FA NY MPITSARA ETO MIN4NY FIRENENA MALAGASY DIA NANAO VELIRANO FA HITSARA SY HITEN’NY LALANA AMIN’NY ANARAN’NY
  VAHOAKA MALAGASY IZAY MANANA NY FAHEFANA SY NY FIANDRIANM-PIRENENA ?

  KOA REHEFA LAVO NY FAHEFAM-BAHOAKA SY NY FIANDRIANM-PIRENENA NOHO NY FANONGANM-PANJAKANA DIA TSY MITENY LALANA SY TSY MITSARA NY MPITSARA IZAY VERY FAHEFANA SY FIANDRIANANA MIARAKA AMIN’NY VAHOAKA VOAHOSIHOSIN ‘ IREO MPANONGAM-PANJAKANA ?

  NY MIARAMILA NOBAIKONA HO MPAMPIHOROHORO SY MPANDRAHONA NY VAHOAKA « SY » IREO MPITSARA NANAIKY NITSARA NA FANTANTR’IZY IREO TSARA FA TSY MISY DIKANY NY
  DIDI-PITSARANA HO TAPAHANY..
  IZY ROROA IREO (MIARAMILA VOA TAMBY SY MPITSARA ASA KOA NA VOA TAMBY )NO NAMPIDI-KIZO NY FIRENENA ARY NAMPITONDRANA FAHORIANA NY MALAGASY ROA-POLO TAPITRISA !

  VOKATR’IZANY FIVANDIHAN-DRASA IZANY ?

  NY MPANONGAM-PANJAKANA TSY AMIN’NY ANTONY NO MITSARA NY MALAGASY TSY MANAN-TSINY !
  NY MPANGALATRA INDRAY NO MAMPIDITRA AM-PONJA NY LO-MARINA !

  NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE DIA NAMPIHAVANA ARY
  NANDRAFITRA TONDRO ZOTRA – SORI-DALANA HARAHIN ‘NY SAMY MALAGASY MBA HAMAHANA NY OLANA NATERAK’ILAY FANONGANAM-PANJAKANA..ARY DIA NANKININY AMIN’NY FAMPIHAVANANA IZANY (reconciliation )..
  TSY MANAIKY IZANY NY MPANONGAM-PANJAKANA FA TSY MAINTSY MILA FAMONTSORAN-KELOKA IREO VOAHELOKY NY FITSARANA NANTSANGAN’IZY IREO..IZANY HOE RAHA MANOME FAMONTSORAN-KELOKA DIA MILAZA IZANY FA MANANA NY HASINY NY FITSARANA NOBAIKON’IZY IREO..

  NA NASEHON’NY MPAHAY LALANA MALAGASYFA TSY ILAINA IZANY FAMONTSORAN-KELOKA IZANY DIA NIZIRIZIRY IZY IREO FA ILAINA IO LALANA MANOME FAMONTSORAN-KELOKA ARY DIA NISY MPAHAY LALANA 14 AVY ANY IVELANY AZA TONGA NANAMAFY FA TSY MISY HILANA IZANY..SATRIA AO ANATIN’ILAY TONDRO ZOTRA DIA MISY ANDININY ROA ( FAHA-16 SY FAHA-20 )IZAY MANOHITRA NY FISIAN’NY FAMONTSORAN-KELOKA SATRIA HOY NY ANDININY FAHA-16 : »HATSAHATRA DAHOLO NY FANENJEHANA ENY AMIN’NY TRIBONALY! »TSY MISY FITSARANA IZANY IZANY ARYTSY MISY DIDI-PITSARANA NOHO IZANY TSY MISY HELOKA KOA TSY MISY HILANA FAMONTSORAN-KELOKA  »

  « NY ANDININY FAHA 20 DIA MANANTITANTITRA FA IREO SESIN-TANY POLITIQUES DIA MAHAZO MODY AN-TANINDRAZANA TSY MISY FEPETRA …KOA NOHO IZANY DIA TSY MISY FITSARANA ,TSY MISY DIDI-PITSARANA ,TSY MISY HELOKA ,KOA HATAO INONA NY FAMONTSOARAN-KELOKA ? »

  DIA LASA NY FISAINANA ARY MIPETRAKA NY FANONTANIANA MANAO HOE :

   » FA HEVERIN’IREO MPANONGAM-PANJAKANA FA TENA AZY TOKOA VE NY FAHEFANA ETO MADAGASIKARA ARY HEVERINA FA TSY MISY HASINY, TSY MISY VIDINY ISIKA MALAGASY ,SA RESY LAHATRA IZY IREO FA MATAHTRA AZY IREO ISIKA..?
  ANY AMIN’NY TANY MITANDRO MAFY NY FIANDRIAN’NY VAHOAKA DIA NA ZAVATRA KELY FOTSINY AZA NO MISY MANDOTO NA MANITSAKA IZANY FIANDRIANANA IZANY DIA AVY HATRANY DIA MITSANGANA TOA OLONA IRAY NY VAHOAKA !

  RY MALAGASY HAVANA , HAJAINA MITSANGANA FA TSY RARINY INTSONY IZAO !
  RAHA MBOLAMANAIKY IZAO ISIKA DIA TSY HIHAMBAHAMBA IREO HANOHY SY HANAO FAMETAVETAVETANA NY MAHA OLOMBELONA ANTSIKA !

  RAHA TSY MIHETSIKA ISIKA DIA HO VERY FANAHY MBOLA VELONA ISIKA !

  KOA RAISO NY AMPINGA !RAOFY NY HERINAO ARY MITAFIA KIRY SY FAHAKINGANA !

  « JEHOVAH NO MPIANDRY ANTSIKA ,ARY IZY HOMBA ANTSIKA SY HITAHY ANTSIKA « 

 3. Mbola mankahery ireo olo-marina sy tia tanindrazana ao @ magros aho

  mba ahari-pery fa tsy ho adino akory ianareo.

  Mbola hody ventiny ny rano nantsakaina rehefa tonga ny fotoana.

  Ndemihaja.

 4. AIZA NY OLON-KENDRINTSIKA ?

  Eo amin’izao fotoan-tsarotra iainantsika izao dia mifnontany Isika fa izai ireo olo-kendry izay tokony nisolo ireo zoky rayamandreny tao
  ny Pasteur RAVELOJAONA , Andriamatoa RATEFIARISON , Andriamatoa RABENJAMINA ANDROVAKELY , ny GAZETY HEHY , ny Pasteur RASENDRAHASINA TITUS , ny Pasteur Daniel RATEFY , ny Cardinal RAZAFINTSALAMA Gaëtan ,…izay nitondra teny nampitony ny ahiahy , nytebiteby ao Amintsika amin’ny fotoan-tsarotra toa izao vokatry ny fanonganam-panjakana izao..Misy tsy voatoniko ,ary misy koa tsy tanisain’ny gazety ( non médiatisés ) izay mazava sy mampahery etsy sy eroa ny Malagasy trotraka tokoa..
  Misy toa ny Pasteur ANDRIAMANJATO Rchard , izay nikohizana tokoa ny fahaizany manazava amin’ny teny tsotra ny Tantaran’ny fanjanahantany sy ny tolom-panafahahana natrehany ary koa ny fahalalmin’ny kabary mikasika ny toe-karena ,ny fandriampahalemana eran-tany..
  Izany dia nanomboka tamin’ny taona 1957 ,folo taona tao aorian’ny taona 1947…Nangina izy fa noheverina ho namadika ary nandiso fanantenana ary efa antitra hoe ireo tsy tia azy..Iza moa no tsy tia azy ? Dia ireo tanora tsy maharaka ny Tantara-pirenena ka mihevitra fa r’iRatsiraka sy r’i Zafy ihany no nano ny tantara.., ary tsy mitady ny fototr’izao korontana izao ,izay efa ela tokoa no nisiany :
  Tamin’ny fotoana nanjakan-dRANAVALONA VOALOHANY ny frantsay no niteteika ny hanana lanja eo amin’ny Fitondrana Malagasy noho ny fahitany,noho ny fialonana izany , ny Angilisy izaynankasitrahana ny Fanjakana ny asa ataony (fampianarana , fanaovan-trano , fitsaboana…) Nisy indro kely dia ny fivavahana miafina nataon’ny Malagasy , izay natrehan’ny misionary angilisy..).
  Dia io fivavahana miafina io no namboamboarin’ny frantsay ary dia tonga tany an-tsofin’ny Mpanjaka fa misy Malagasy manomana ny fanonganana azy tsy ho Mpanjaka intsony..Ireo mpihoko ireo dia mivory isan’alina ary mihira sy miteny ny fiavian’ny mpanjaka vaovao haka ny fanjakany (vavaka nampianarin’ny Tompo)..
  Dia izay no antony namonoana ny Martoira ;: ny fitadiavan’ny frantsay hisolo ny angilisy izay mety ho roahan’ny Mpanjaka RANAVALONA VOALOAHANY:
  -norohana tokoa ny Angilisy miaraka amin’ny europanina rehetra ,afa-tsy frantsay telo lahy ( laborde , lambert , de la Castelle)..
  Ny fahatsapako fa tsyvoaraoka ireo telo lahy ireo no nahatonga ahy nijery akaiky ny Tantaran’ny Martiora sy ny andraikitry ny frantsay tamin’izany..

  Koa ilaina ny miverina mijery tsara ny Tantra ,mba tsy ho diso ny fahazahoana azy ary mba tsy hanao fitsarana tsy mitombona mikasika ny Tantara na mikasika ny olona nandray anjara tamin’izany..!
  Tetiky ny frantsay ny manova ny seho-javatra nisy , ny manaratsy ireo Malagasy izay heverin’ny olona fa diso..!

  Ny tsy fisiany na ny fahanginan’ireo Rayamdreny olon-kendry mitondra ny teny mampitony Antsika dia fahabangana lehibe : nampitahorona moa izay te-hiteny na dia te-hitory teny..

  Eto dia tena manome tsiny ilay atao hoe archévêque -potaka eto Antananarivo aho ,ary miala tsiny amin’ireo hana katoloka , fa io olon’ny devoly io no nitso-drano ny mpanongam-panjakana SATRIA RAHA NANOVAN ‘NY MIARAMILA HERISETRA NY PASTEUR RASENDRAHASINA LALA NY 17 MARS 2009 TENY AMIN’NY EKAR TENY ANTANIMENA DIA NIJERY FOTSINY ITY ARCHEVEQUE..NY NITEHAKA NO TSY NATAONY !
  Oui il zest vrai que seul l’habit fait le moine..
  Iny tableau iny dia sarin’ny fifandraisan’ny Fivavahana protestant mifandona amin’ny mpitondra fivavahana katolika izay atosika sy ampian’ny frantsay ampikorontana ny Firenena atramin’ ny fotoana lavabe izay (jereo ny alikan’ny frantsay izay nanao fika
  nahafaty ny Martiora mba hakan’izy ireo ny toeran’ny angilisy ho an’ny jésuites !
  Tamin’ny fahatongavan’ny frantsay tamin’ny 1896 dia nisy Pasteurs frantsay roa -Paul MINAULT sy ESCANDE maty novonoin’olona tamin’izany fotoana : ireo Paseurs ireo no nametrahan ‘ny misionary angilisy ny fanohizany ny asan ‘izy ireo izay voaraoka !

  Izany resaka izany no arosoko Anareo dia mba hisainantsika fa tsy kely làlana ireto frantsay ireto ary ireo Malagasy voatambina dia efa nisotro ny fanam-pena maso tsy hahita ny ratsy ampanaoviny azy..dia efa tsy malagasy intsony !

  Koa Isika izay mahatsiaro afaka mankahery ny reraka dia aza mihafahafa fa ny Tompo homba Antsika lalandava,

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *