Lahatenin-dRAKOTOARIVELO Mamy, filohan’ny kongresin’ny tetezamita

–  Andriamatoa Praiminisitra lehibe ny Governemanta

– Andriamatoa Filoha ny Filan-kevitra ambony ny Tetezamita

– Andriamatoa Filohan’ny Filan-kevitra Miaramila momba ny Fiarovam-pirenena

– Ramatoa Filohan’ny Filan-kevi-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana mandritra ny Tetezamita

– Andriamatoa Minisitra misahana ny fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana ;

– Andriamatoa isany mpikambana eo anivon’ny Birao maharitra, eto amin’ny Kongresin’ny Tetezamita;

– Ianareo Filohan’ny Kaomisiona sy Filohan’ny vondrona parlementera eto anivon’ny Kongresin’ny Tetezamita ihany;

– Ary ianareo mpikambana eto amin’ny Kongresin’ny Tetezamita tsy ankanavaka;

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Taorinan’ireny fiatoana kely ireny, dia indro vory lanina indray isika namana mpiara-miatrik’adidy, hiatrika sy hamita izay mbola tsy efa. Koa manolona izany dia raisiko ho hafaliana sy haravoana hatrany ny miarahaba antsika rehetra tsy ankanavaka, tonga maro; tonga soa; tsy azon-tsapona teny an-dalana fa notahian-janahary. Misaotra betsaka amin’izao fahavononana asehonareo izao, izay manaporofo hatrany ny fahamatorana sy ny maha tompon’andraikitra.

Eo koa ianao izay vahiny nasaina, tonga manome voninahitra izao lanonana izao. Arahabaina sy ankasitrahana manokana Tompoko, mifanotrona sy mifanome haja aminay.

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Raha ny votoatin’ny niantsoana antsika araka ny didim-panjakana novakiana teo, dia ny fandinihana sy fandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny “Amnistie pour la reconciliation nationale”. Eo koa ny “code d’éthique et de bonne conduite politique pendant la transition”

Efa ela no nanaovantsika antso avo momba azy io, satria ain-dehiben’ny fiainam-pirenena raha ny tondrozotra no arahina; indrindra moa raha hitady fitoniana marina sy hiatrika fifidianana madio sy mangarahara ary eken’ny rehetra.

Arak’izany dia zava-dehibe tokoa ny hanapahantsika hevitra amin’ity indray mitoraka ity, ka ilàna fahamatorana feno sy fieritreretana lalina.

Ekena f’efa nisy fandinihina azy ity teo anivon’ny Governemanta sy ireo mpahay Lalàna samy hafa; nefa aza adino fa isika mpanao Lalàna no tompon’ny teny farany. Volavolan-dalàna ihany no natolotr’izy ireo.

Manainga antsika ary izahay mba handinika lalina sy hamakafaka  fatratra.

Alaina ambony, alaina ambany; ireo sosokevitra maro samy hafa mialohan’ny handraisana fanapahan-kevitra; na eo anivon’ny vondrona parlementera izany na eo anivon’ny vaomiera, indrindra moa fa ny eto amin’ny fivoriam-be.

Mitodika aty amintsika avokoa amin’izao fotoana izao ny mason’ny vahoaka malagasy sy ny mpanao pôlitika maro ary ny tompon’andraikitra rehetra eto amin’ny firenena. Tsy latsa-danja amin’izany ireo vondrona iraisam-pirenena. “Ny rano lalina sy manonja aok’izany; ny lakana feno olona; ny lalana anefa lavitra;

handeha mora sao tsy ho tody; handeha mafy sao hihilana ka ho rendrika; ny tanjona anefa dia ny ho tody soamantsara, ka samia mahay mivoy fa aina no avotana”.

Tsy maintsy mijery ny ankehitriny isika, nefa koa tsy maintsy mitsinjo lavitra satria ho lasa tantara izy ity ary iankinan’ny hoavim-pirenena.

Ny faniriana dia ny hoe  Famotsoran-keloka mitondra an’i Madagasikara ho any amin’ilay fihavanam-pirenena na « Amnistie pour la reconciliation nationale », ka tsy hahatarafana fanilikilihana hamela ratra vaovao hafa indray fa hametraka tokoa ilay soatoavina Malagasy, dia ny FIHAVANANA.

Asa moa na fifandrifian-javatra na ahoana?  fa raha mahamarika isika dia mifanandrify amin’ny herinandro masina ny fandinihantsika ity volavolan-dalàna mikasika ny famotsora-keloka ity. Ny herinandro masina moa ho an’ny Kristiana, dia fotoana lehibe hiomanana ny amin’ny Paska izay fotoana nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty; fototra ijoroan’ny fivavahana Kristiana. Paska fandresena ho antsika satria ny nahafatesany dia hisolo sy hitondra ny fahotan’izay mino azy ary ho famonjena antsika.

Misy dikany lalina, arak’izany, ity herinandro masina ity eo amin’ny toetra sy fanahy entintsika mandinika sy mandray fanapahan-kevitra isan’andininy.

Raha mahakasika ny “code d’éthique et de bonne conduite politique pendant la transition”  kosa indray, dia tsy mifanalavitra amin’ny lanjan’ny famotsoran-keloka koa izy io. Izany hoe zava-dehibe sy tena ilaina. Raha nanana an’io hatry ny ela isika mpanao pôlitika malagasy, dia tsy ho tahak’izao mihintsy ny endrik’i Madagasikara amin’izao taona 2012 izao.

Rehefa natao ny fandinihana ny tena nampandroso haingana ireo firenena andalam-pandrosoana nitovy laharanaa tamintsika tany amin’ny taona 60, dia ny fananan’izy ireo izany “éthique” izany amin’ny fiainan’ny olom-pirenena tsirairay, indrindra fa ny mpanao pôlitika.

Ny tena atahoran’ny mpanara-baovao amin’izao fotoana izao dia ny hoe: hatraiza ny fahavononantsika tompon’andraikitra hiaina sy handala tanteraka amin-kitsim-po izay “éthique” izay. Marina izany satria tsy mety ny “jamba mitari-dalana ary ny bingo manao matso”. Tsy azo atao koa ny “manao mpitaro-bato vilam-bava ka hafa no lazain’ny vava ary hafa ny taon’ny tanana”.

 Raha ny eo amin’ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny indray dia tsy hay ny tsy ankasitraka ny fandraisan’andraikitrin’ny Governemanta mikasika ny fanombohana ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana.

Hita tokoa mantsy izao fa, raha ny eto andrenivohitra no jerena, dia misy ny ezaka amin’io lafiny io, indrindra amin’ny alina. Irariana ny hitohizan’izany hatrany sy hirosoana amin’ny lalin-dalina kokoa, mba iverenan’ny filaminantsain’ny vahoaka amin’ny fiarovana ny ainy sy ny fananany.

Zo fototra farafaharatsiny tokony tsy maintsy ananan’ny vahoaka rahateo io miaina milamina sy voaaro io.

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Ety am-pamarana dia te-hilaza aho hoe: mahareta kely fa kely sisa. Nefa koa sady te hilaza hoe: mazotoa hatrany fa mbola lavitra ny lalana.

Ny tiana ho lazaina dia tsotra: miankina amin’ny finiavana sy ny fahavononana ary ny fahafantarana marina ny lalan-kaleha sy ny tanjona tian-ko tratrarina ny asantsika mpanao pôlitika. Apetraka izany hevitra izany mba ahafahan’ny tsirairay manangona hery bebe kokoa hatrany, hiatrehana ireo adidy ho an’ity firenentsika ity, ary singaniko manokana amin’izany isika mpikambana ato amin’ny Kongresin’ny Tetezamita.

Ampanjakao hatrany ny adihevitra malalaka sy amim-pahamendrehana ao anatin’ny fitivan-tanindrazana tanteraka, hiatrehana ny fandinihina sy ny fandaniana ity volavolan-dalàna efa nandrasantsika fatratra ity. Mety ho sarotra ny miandry, nefa tafio ny finoana; fa miandry antsika ny vahoaka malagasy izay mangetaheta fatratra ivoaka amin’ny krizy.

Mamerina hatrany ny fisaorana antsika rehetratongamaro mavitrika mampiseho fahavononana feno hiatrika ny asa. Tsy adino koa ianao vahinytongamanatrika, mampiseho firaisan-kina.

Ho antsika mpiasa sy mpandraharaha eto anivon’ny Kongresin’ny Tetezamita koa, araka ny efa mahazatra anareo, diatongaindray ity ny fotoam-pivoriana.

Tsy “atoro voanjo hadiana” amin’izay ho fandraisan’andraikitra manandrify anareo amin’ny fanatanterahana antsakany sy andavany ny fanomanana sy fikarakarana ny fotoampivoriana toy izao.

“Izay tsy mahay sobika hono mahay fatram-bary”, ka io izany no andrasana aminareo amin’ny adidy aman’andraikitra amin’izao tetezamita izao.

Tompokolahy sy Tompokovavy; alao hery ary, mitafia finiavana sy fahavononana hatrany, ary dia misaotra indrindra daholo.

Misaotra Tompoko.

20 réflexions sur « Lahatenin-dRAKOTOARIVELO Mamy, filohan’ny kongresin’ny tetezamita »

 1. dia ny vava no aza atao be!aiza koa ianao izay hiala eo!tsy mandaitra izany chantage izany;loi du plus grand nombre ihany io!dia ho sasatry ny midi_mivoaka ao tsimbazaza ao !tsimbalehibe mihitsy fa tena mba zaza

 2. Asio vidéo hatrany moa fa ity site mydago ity teo aloha dia tena mahaliana ary izay no tena mampazoto manokatra azy . Ny an-tsoratra dia any amin’ireo antsoratra no mora kokoa . Ny vidéo nefa mazava ny tena marina
  Mialatsiny ihany anefa raha tsy mety aminareo ny hevitra fa ny fanirianay dia ataovy toy ny teo aloha fa izay no ilainay an’i MyDago e !
  Misaotr’e

 3. Nataony ny mpanongam-panjakana daholo izay hevitra sy fika hanodikodinana ny accorps soniaviy tany Maputo ny 09 août 2009 sy ny zanak’io accords io..
  Ny faravavin’ireo négociations teraka nandrotry izay fotoana nihokolahan’ny mpanjanaka sy ny mpanongam-panjakana baikony sy entiny amin’ny sangany dia ny « feuille de route  » nolaniana tany SAINDTTON ,ary nosoniavin’ny
  ankolafy RAVALOMANANA MARC , ny ankolafy ZAFY sy rajoelina sy ireo antoko mpanohina azy tamin’ny 17 septembre 2011..Marihina fa ny ankolafy Ratsiraka dia tsy tonga nanao sonia io feuille de route io..
  Efa novan’ny gouvernement de consensus ho lalàna velona io feuille de route ka azo hampiarina avy atrany amin’ireo olona manana olana paolitika voa faritry izany  » lalàna « izany..

  Ny vain-doha-draharaha mipeteaka amin’ny mpikambana ao amin’ny Congrès de la Transition ( CT) dia ny fandihina ny « loi d’amnistie na lalàna mifehy ny famotsoran-keloka  »
  Misy fanontaniana mila valiny avy atrany :
  –inona ny heloka natao sy vitan’ny voapanga iray tafiditra amin’io
  famotsoran-keloka io ?
  –raha mamaky tsara sy mandalina tsara ny andininy faha-16 ao amin’ny « feuille de route lasa lalàna izay MANERY NY FITONDRANA « HANAFOANA NY FANENJEHANA EO AMIN’NY FITSARANA NA IZA NA IZA VOARAROIROY NOHO NY OLANA PAOLITIKA « ..Dia mazava fa tsy hampiarina amin’ireo olona migadra noho ny firehana politiqque io  » famotsoran-keloka io..
  Ny andininy faha 16 dia ao anatin’ny feuille de route izay niova ho lalàna velona !

  Ny andininy faha 20 izay mamela ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC AN-TANINDRAZANA dia ao anatin’io lalàna velona io koa

  IREO ANDININY FAHA-16 SY NY FAHA-20 DIA TSY NY FAMPIARANA NY FAMOTSORAN-KELOKA !

  KOA NATAO HO AN’IZA ARY HAMPIARINA AMIN’IZA ANDININY ROA IREO ?

  Nihevitra ny mpanjanaka sy ireto soanagaly baikony sy entiny amin’ny sanangany fa
  fa ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia voaheloka ilay tribonaly tandrametaka natsangan’ny fitsarana..Ary nihevitra izy ireo fa « HANGATAKA FAMELAN-KELOKA  » noho io didy notinapak’io fitsarana tandrametaka sady tsy mahefa mitsara filoha-pirenena am-perin’asa…Dia izay no hilàna ity didi-pitsarana mikasika ny famotsoran-keloka ity.
  Satria raha mangataka famotsoran-keloka ny Filoha RAVALMANANA MARC
  — dia ho lavina izany ,
  –dia tsy mahazo mody an-tanindrazana izy
  –ary dia tsy hafaka hilatsaka ho fidiana.

  Io ny antony « nanovana ny feuille de route  » ho lalàna, mba tsy hafahan’ny Communauté internationale hitsabaka amin’ny fiandrian’ny fitsarana izay mahaleotena « ..

  Tsy misy fiandrian’ny fitsarana eo am-pelatanan’ny mpitondra tsy nahazo fankasitrahana avy amin’ny Communauté internationale
  Ary angamba mihevitra koa ireo mpanongam-panjakana fa HIARO AZY IREO IO « FEUILLE DE ROUTE LASA LALANA IO « ..

  Fahadisoam-piheverana izany ,SATRIA NY COUR PENALE INTERNATIONALE IZAY
  HANDEFA COMMISSION D’ENQUETES SUR LES FAITS DU 26 JANVIER et DU 07 FEVRIER 2009 SY HAMPIANTSO IREO VOAPPANGA ( INCULPES ) MBA HO TSARAINA DIA TSY MIJERY IZAY LAZAIN’NY LALANA MIANTRA AO AMIN’NY FIRENEN’IREO VOAPANGA (INCULPES )

  Cette loi sur l’amnistie doit être large et ainsi s’appliquera-t-elle à tous le inculpés pour des raisons politiques en 2002 et en 2009..
  Elle ne s’applique pas au Président RAVALOMANANA MARC..et le combat mené par les partisans de rajoelina consiste à tous prix appliquer au Président cette loi ,qui refuse (qui ne peut être…) d’être appliquée à des citoyens et citoyennes qui n’ont pas été condamnés selon la procédure judiciaire normale , adéquate!

  Les résultats de la lutte politique( entre les putchistes et les partisans la constitutionnalté ) sous covert du combat législatif qui ont lieu au sein du CT et du CST sont très attendus par
  –les Malgaches de tous bords
  –la Communauté internationale représentée par la SADC /la TROIKA /le BUREO LOCAL DE LA SADEC à ANTANANARIVO ,
  –les Ambassades accréditées à M.CAR
  –par les ennemis du Peuple Malgache ( français , karana , malagasy..)..

  ATTENDONS LE VERDICT !

 4. Si les putchistes s’acharnent à tous prix à refuser au Président RAVALOMANANA MARC le bénéfice de l’amnistie à laquelle son cas n’ a pas à être soumis car il n’est condamné à rien , pour rien : il voit voit à la chambre d’accusation si les chefs d’accusation eexistent et ont été qualifiés..De toutes les façons , le jugement et la condamnation qui s’en est suivies sont nuls et non avenus , car le tribunal orinaire est réputé incompétent our juger un chef d’Etat en exercice..

  1.-)Si ce cas de vouloir à tous prix refuser les mesures d’aministie qui ne concernent pas
  le Président RAVALOMANANA MARC , Nous constatons , avec regret et colères,que rajoelina et ses commanditaires , en vertu d’une majorité de ramassis d’individus non initiés à la resonsabilité du pouvoir de légiférer , non qualifiés , ne comprenant ni l’esprit ni les usages ni les obligations le langage de la Justice ,vont caricaturiser le rôle ,la fonction du législateur !
  Je ne veux pas évoquer maintenant les conséquences néfastes our le Pays et l’aggravation des difficultés quotidiennes des Malgaches..
  Je ne veux pas croire que l’étincelle qui fait exploser la poudre déjà prête soit la mauvaise nouvelle sortie de ces deux chambres..!
  A Dieu ne laise !

  2.-)Si ,par contre , le Parlement a pu dégager une majorité consciente de la situation des Malgaches ,compenant les bénéfices et les avantages du Pays et de son Peuple , à mettre fin à cette crise ,responsable donc envers et contre toutes velléités de blocage de la situation désepérante du Peuple Malgache ,il Nous est permis d’espérer de voir enfin lr soleil se lever pour remplacer cette nuit noire , froide et longue !
  Que Dieu Nous entende !

 5. Ilay kabary anie mazava dia mazava fa ilay fampiharana azy no maizina ampototry ny mazava e!
  Tsy tsapanareo ve izany izay ela izay????

  Dia andao HITOKONA indray ry mpisera eto @ Mydago a!
  VIDEO!VIDEO!VIDEO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dia aza mba mampifilafila toy izao moa ry Mydago fa rehefa nalefa dia mba alefaso
  foana @’izay a!!mijaly anie ny zanak’i dada avy lavitra e!!!AZA TAPAHANA!!TOHIZOOOOO!!!!!MBA MIANGAVY RE!!!
  tena hasianay Fitokonana be tsy hifankahitana eto an!!vazivazy an!! VIDAKA re Tompoko O!!!AZAFADY e!!!!

 6. « La période à considérer pour bénéficier de l’amnistie, qui a été fixée entre 2002 et 2009 »
  Cette date est tres mal ecrit ou élaborée :

  L’année 2009 est elle incluse ou exclue ???

  Cela a son importance en considerant la date de depart du PRM Ravalomanana en exil
  Very Happy
  L’on se demande par ailleurs si ce n’est pas un Projet dans le seul interet du President de la HAT : Andry Rajoelina, etant donné l’énumeration des fautes commises qui beneficeront de l’Amnistie . Pourquoi ?
  C’est effarant , essayons de voir :
  – les crimes contre l’humanité ;

  – les crimes de guerre ;

  – le génocide ;

  – les violations graves des droits de l’homme telles que l’atteinte au droit à la vie, les actes de torture, le traitement cruel, inhumain ou dégradant, le transfert forcé ou systématique ;

  – les atteintes graves aux libertés fondamentales.

  Au sens de la présente loi, constituent des violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales comprenant exclusivement les infractions suivantes :

  – le meurtre, l’assassinat, l’empoisonnement prévus et punis par les articles 295 à 304 du Code pénal ;

  – les actes de torture prévus et punis par la Loi n°2003008 du 25 mai 2008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ;

  – le viol prévu et puni par les articles 332 et 333 code pénal ;

  – la pédophilie punie et prévue par la loi 98-024 du 25 janvier 1998 portant refonte du Code pénal concernant la pédophilie ;

  – l’enlèvement de mineurs prévu et puni par les articles 354 a 357 du code pénal.

  – Le Meurtre

  – L’Assassinat

  – L’Empoisonnement

  – Actes de torture
  – Traitement cruels inhumains et dégradants

  – Viol

  – Pédophilie

  – Enlèvement de mineurs.

  Lequel n’a pas été commise par la HAT Andry Rajoelina ou, au moins, par un de ses proches ???
  Décidément, une Amnistie pour que Rajoelina s’en sort INDEMNE de tous ses forfaits !

 7. Salama e !! Tena marina dia marina ny kabarin’i Mamy RAKOTARIVELO ! sy ny analysen’i Dr CELESTIN !!! ANDRIAMANITRA mahita ny zavatra rehetra !!

 8. Voalazanao ny olana ry Pascal !

  Izao no izy ry zareo, satria efa nivoaka any ho any ihany ilay nafenina â ! Tsara ho fantatry ny rehetra koa, fa tamin’ny alatsinainy hariva, dia nisy tamin’ireo CT sy CST tsy mbola nahita AN’ILAY IZY AKORY ; TAHAK’IRENY SUJET D’EXAMENS IRENY IZANY ILAY IZY !!

  Resaka fampandrian’adrisa fotsiny ilay lazaina hoe LOI D’AMNISTIE ! Natao hiarovana an’ireo NANAO NY TSY METY TAMIN’NY FIRENENA SY NY VAHOAKA MALAGASY !!!

  NY PREZIDÀ RAVALOMANANA TSY MILA FAMOTSORAN-KELOKA IZANY !!!!!

  RETOUR SANS CONDITIONS, NI AMNISTIE !! QUI DIT AMNISTIE DIT FAUTE(S) COMMISE(S) !!
  IL N’AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, ENCORE MOINS DES CRIMES !!!

  LA MOUVANCE RAVALOMANANA DOIT SE RETIRER DU PROCESSUS ! CE PROJET DE LOI N’EST QU’UN IGNOBLE MOYEN CONCOCTE PAR LES PUTSCHISTES, POUR EXERCER UN VIL CHANTAGE ENVERS LES LEGALISTES, NOTAMMENT LE PRESIDENT RAVALOMANANA !!!
  CETTE FAMEUSE LOI NE SERVIRA QU’A EFFACER LES FAUTES COMMISES PAR UN CERTAIN PIERROT, AFIN QUE CE DERNIER PUISSE BRIGUER LA MAGISTRATURE SUPRÊME, A LA PLACE DE L’AUTRE ECERVELE !

  La FDR n’a jamais été respectée depuis sa signature ! Actuellement, il y en a un qui est parti en ASIE, pour récupérer des commissions occultes ( environ 14 millions de dollars ), sans parler de tout ce qu’ils se sont mis dans la poche depuis.
  Les histoires d’Airbus et de l’ACM, tout le monde connaît ! Des exemples, il y en a à la pelle !!

  CETTE LOI D’AMNISTIE N’A DE LOI QUE SON NOM !!! OUVRONS NOS YEUX !!!!

  RECLAMONS L’APPLICATION IMMEDIATE DE L’ACCORD DE COTONOU !!!!

  Tsy maintsy tafaverina ianao ry Atoa Président Ravalomanana, fa tsy azo atao ny manaiky an’izao toe-javatra izao !!!

  Tsy tokony handoto-tena ianao, ary tsy tokony hiray tsikombakomba noho ny FITADIAVANA MAIKA an’izany atao hoe FIRAISAN-KINAN’NY VAHOAKA MALAGASY IZANY !!
  Tsy mety aminay vahoaka ny hanaiky fotsiny hoe HO HAFA-MAINA AMIN’IZAO IREO NANOTA SY NAHAVANIN-DOZA IREO !!!

 9. La  » feuille de route de SAINDTON devenue loi n’ a d’autre but que de traiter les problèmes politiques nés des crises de 2002 ,de 2009.Politiques uniquement..Dont surtout la loi d’amnestie générale !
  Sont exlus du dommaine de cette loi « feuille de route  » tous les crimes (meurtres , assassinat , incendies , destructions perpétrés par les putchistes et leurs collaborateurs ( militaires , gendarmes ,police , milices privées )..
  Quand tout « rentre dans l’ordre  » toutes les victimes peuvent porter plintes contre les auteurs de ces actes délictueux..La feuille de rote devenue loi ne règlera pas ces problèmes purement judiciaires ,non politiques !
  Alors , arrêtez de dire des bêtises..!

 10. Les corps sans vie du Général de division Claude Ramananarivo, de son épouse et de sa fille de 15 ans ont été retrouvés ce mercredi dans le débarras de leur domicile à Mahazoarivo. Le Général de division Claude Ramananarivo était un ancien Commandant de la Gendarmerie nationale, et connu pour avoir été parmi les 5 de militaires les plus hauts gradés à qui Marc Ravalomanana a remis le pouvoir en 2009, avec à l’époque le vice-amiral Hyppolite Ramaroson, et les Généraux Ranto Rabarisoa, Fred Rakotovao et Rivo Hanitra Razafindralambo.

 11. La mouvance RAVALOMANANA MARC a raison de participer aux institutions ( CT ,CST ,Gouvernement )en y envoyant ses représentants..désignés par le Président RAVALOMANANA MARC
  Et ceci pour
  –pour respecter sa signature de cette feuille de route le 17 septembre 2011 ,
  –pour faire honneur à l’initiative du Président RAVALOMANAA MARC ,qui est à l’origine des Accords de MAPUTO avec la collaboration de ses amis de la SADC :
  Le Président RAVALOMANANA MARC , ayant vécu difficilement l’expérience des contestations « internationalisées « de sa victoire aux élections du 16 décembre 2001.
  Cette internationalisation des contestations des résultats de l’élection nationale , ne devant concerner les Malgaches a été discutée à Dakar par deux fois et auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine
  Ces deux  » tribunaux  » des coipins et des coquins n’ont pu rien décidé face à l’intransigeance du Président RAVALOMANANA MARC..
  Ces deux tribunaux ont été aux ordres de la françafrique,donc ont été manipulés , pilotés par des francophones ben oui oui animés par omar bongo..

  Fort de cette expérience , le Président RAVALOMANANA MARC a présenté auprès de la SADC la candidature de Madagascar comme membre actif..
  La SADC comprend QUATORZE PAYS ANGLOPHONES AYANT SIGNE DES PROTOCOLES D’ASSISTANCES CONCERNANT LA DIPLOMATIE , L’ASSISTANCE MILITARE (NOTAMMENT DE PACIFICATION , L’ASSISTANCE FINANCIERE..MAIS LA SADC CONSTITUE UN ESACE ECONOMIQUE POUR LES QUATORZE
  PAYS MEMBRES ( ORGANISATION D’UN GRAND MARCHE SANS DOUANE ) !

  POUR HONORER ET MONTRER LA BONNE VOLONTE ET LA RESPECTABILITE DE MADAGASCAR QUE LA MOUVANCE RAVALOMANANA NARC , DIRIGEE PAR LE PRESIDENT RAVAOMANANA MARC , SEULE VICTIME DU COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 INSISTE ET PERSISTE A FAIRE APPLIQUER LA FEUILLE DE ROUTE E SAINDTON , NEE DES ACCORDS DE MAPUTO SIGNES LE 09 AOUT 2009 PAR LES QUATRE MOUVANCES MALGACHES !

  CES ACCORDS ET SES  » DERIVES  » NOUS ONT ETE UTILES CAR ILS NOUS APPORTENT PROTECTION CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE V ISANT A NOUS RE-COLONISER EN METTANT LA MAIN SUR LA GESTION DU PAYS AVEC LA COLLABORATION DE MALGACHES ANTI-NATIONAUX AFIN QUE LES FRANçAIS PUISSENT FAIREMAIN BASSE SUR NOS BIENS ET NOS POTENTIALITES ECONOMIQUES BASEES SUR CES MULTIPLES MINERAIS ET DE NOMBREUSES RESERVES DE PETROLE..!

  LA MOUVANCE RAVALOMANANA MARC PARTICIPE AUX INSTITUTIONS DE LA TRANSITION TANT QUE CETTE TRANSITION RESPECTE LA FEUILLE DE ROUTE DEVENUE LOI..!

 12. SEZA SY FITIAVANTENA IHANY IO RY ZALAH NO MAMPAHATRA NY VAHOAKA, MISY AZA NY AO AMBOHITSIROHITRA AO NO MILLIARDAIRES TAMPOKA TEO, DE MBOLA HANGINA IHANY VE ISIKA NY MAHAGAGA KOA DIA ZAO MISY TGV MAFANAFO AVY ANY ANTSOHIHY DIA LASA CT AMIN’NY ANARANA ANKOLAFY RAVALOMANANA DE ZAY VE MBA HO HISY RAHA MANJARY KA NY HAFATRA DIA ZAO MBA MANDINIHA IHANY IZA MARINA NO TENA NAMANA SY MIARO NY HAHATONGAVANY DADA

 13. Sans les Accords de MAPUTO est dérivés , il y a belle lirette que les franais ont eu raison de Nous..Ces accords représentent un rempart pour Madagascar et les Malgaches..
  Ils ont empêché la re-colonisation du Pays et ont rendu difficile
  l’embrigadement des Malgaches malgré les efforts des collaborateurs rajoelina , tsirahonana et d’autres tsy valahara..Les Malgaches ont résisté..
  Cr=ertains , évidement , ont cédé , n’ont pas hésité à vendre leur âme pour quelques sous !
  Cette politique fondée sur la collaboration des Malgaches semble
  présenter des signes de défaillance et ses points faibles se font jour..!
  Dans les débats sur la mise en oeuvre de la feuille de route ,les putchistes tentent fe faire feu de tout bois , font n’importe quoi , font tout et son contraire pour bloquer ,pour avoir un triomphe éphémère lors du vote des décisions-car ils ont kla majorité dans les deux chambres..oui ils disposent d’une majorité d’incompétents , d’individus ne comprenant rien ni sur les usages ni sur les pratues du législateur ni les raisons des actes de légiférer..
  Les représentants de ces groupuscules « putchistes « au sein des assemblées
  siègent là pour faire le nombre et sont motivés par les indemnités allouées aux parlementaires..
  Cette situation permet aux  » auteurs du coup d’état et responsables des conséquences néfastes pour les Malgaches de ce coup d’état de juger des innocents , de faire des lois pour punir les victimes !

  J’ai lus haut que des signes de défaillance se font jour :
  –sans préjuger des résultats des élections présidentielles françaises ,la venue à Antanarivo de Monsieur CHAPOUILLOT Charles ,l’homme Afrique au quai d’orsay , la présence parmi Nous jusqu’au 7 avril 2012 d’une équipe de sénateurs dirigéé par Monsieur Cambon ,sénateur et les difficultés rencontrées par l Président sortant en France
  –les bonnes dispositions à tendance haussière de l’opposition au Président sortant en France
  –la démonstration de force des militaires à Manakara le 29 mars 2012 face à rajoelina ,
  –l’indisponibilté de tsirahonana
  –la menace de quitter les instituions de la transition par la mouvance RAVALOMANANA MARC..
  –l’intransigeance de plus en plus pressante des Malgaches dans toutes les régions.
  Nous donnent une idée claire du rapport de force entre rajoelina , qui veut démontrer qu’il a toujours des moyens de nuire ( lesquels ?) et l’opposition ,qui en attendant la décision de la SADC au cas où la loi d’amnistie g&nérale n’est pas votée par les deux chambres ,prépare une grande manifestation réclamant la fin de la transition et demande le retour au Pays du Président RAVALOMANANA MARC..

  IL EST VRAI QUE RAJOELINA RESSEMBLE DE PLUS EN PLUS A UN FRUI POURRI SUR UNE TIGE POURRIE QUI A DE GRANDES CHANCES DE TOMBER AU MOINDRE COUP DE VENT..
  LA FRANCE , PREOCCUPEE PAR DES PROBLEMES INTERNES ,N’EST PAS DISPOSEE A SE SOUCIER DU SORT D’UN INDIVIDU MEPROSABLE ,NON FREQUENTABLE QUI N’A PAS EU LE MOINDRE SCRUPULE A TRAVAILLERASSIDUMENT CONTRE LES INTERETS DE SON PAYS !
  POURQUOI LA FRANCE S’ATTARDERAIT SUR UN TEL INDIVIDU SANS FOI NI LOI !

  ET NOUS MALGACHES VICTIMES AU PREMIER RANG DES CRIMES ET DES DELITS PERPETRES PAR RAJOELINA , TSIRAHONANA ,RAMAROSON ET LEURS OBLIGES POURQOUI ET COMMENT NOUS NE
  REAGISSONS PAS CNTRE CES GENS LA ?

 14. Amiko resabe io an’i Mamy io, efa Président CT ve izy de mbola misalasala ny hilaza ny fiverenan’i Ra8 @ kabary. Tokony tsoriny hoe: ny tanjonay @ ity fivoriana ity dia ny hamerina an’i Dadanay ka izay no itondrana ny fivoriana. Tsy tokony hasiana « moral » intsony fa tsy mandaitra izany @ foza, rehefa tsy izay ny ordre du jour dia aleo mivoaka fa mamofopofona drakaka (metisy foza) ity Mamy’nareo ity. Rehefa tsy Ra8 ny ambadiky ny amnistie dia aleo mivadika taranja hafa fa aza mandany volam-bahoaka eo ‘nareo. Efa bodongerina daholo ny paikadin’ny FAT ka mila valiana mokon-doha: rehefa tsy i Dada no resahina ao @ session dia aleo mipitsika

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *