Tojo Ravalomanana : « tsy maintsy ho tafatsangana indray ny Orinasa TIKO”

Tsy maintsy tafatsangana ny orinasa TIKO, hoy Andriamatoa Ravalomanana Tojo, izay zanakin’ny filoha Ravalomanana Marc, ary hiverina eo amin’ny toerana izay mahamendrika azy ka hanohy ny fanasoavana ny mpiarabelona aminy,izay vahoaka Malagasy izy ireo. Io noanisan’ny teny nambaran’ny Tojo Ravalomanana niaraka tamin’ireo tomponandraikitra tao amin’ny orisana TIKO i androany maraina teny amin’ny Magro Tanjombato, raha nanao famelambelaran-kevitra tamin’ny mpanao gazety izy ireo. Ny fon’ny fianankaviana ato amin’ny TIKO, hoy izy  dia efa ela no namela ireo izay nanimba sy nandoro ny Tanindrazana,ary feno fanantenana hibanjina ny ho avy. Noho izany dia nanainga ny rehetra ny tenany mba hiala amin’ny valifaty,fankahalana, fanenjehana,fa kosa hifandray tanana hanangana indray ny ho avin’ny tanindrazana, ka ho lesona ho an’ny taranaka faramandimby. Tao anatin’izay telo taona izay hoy Tojo Ravalomanana dia tsy nisy intsony ny fanampiana avy any ivelany, noho Madagasikara mbola voasazy, kanefa miankina amin’ny izany ny 80% ny fanampiana. Vokatr’izay hoy ny fanazavana dia potika ny firenena, ka betsaka ny very asa izay tafakatra hatrany amin’ny « 500 000 emplois » no very asa ary tsy mbola hijanona io tarehimarika io. Maro ihany koa ireo vahoaka tena sahirana, ka na ny hofanttrano aza tsy voaloa, tsy voaloa ihany koa ny sarampianarana, ary mihoatra ny « 700 000 mpianatra  » no tsy mandeha antsekoly intsony manerana ny Nosy. Mihoatra ny « 3000 employes » ireo mpiasan’ny TIKO Group hoy Tojo, ary mamelom-bady aman-janaka avokoa ireo. Mihoatra ny « 20 000 fermiers » kosa ny isan’ny tantsaha nanangonan’ny TIKO vokatra toy ny ronono, mananasy, garana, paoma,voasary,katsaka sns…Hatramin’izay nikatonan’ny orinasa hoy izy dia tsy nisy nanangona intsony ireo vokatra ireo, tsy maintsy namidy amin’ny fatiantoka eny amin’ny tsena amoron-dalana.  Notsiahivin’ny Tojo Ravalomanana fa « Tsara mahasalama » no teny filamatra ho an’ny orinasa TIKO ary « hanaso any mpiarabelona » no hira faneva, tao anatin’ny 30 taona nilofasan’ireo raiamandreniny. Nytanjona dia hamokatra sakafo tsara sy mahasalama ary mifanaraka amin’ny fari-piainan’ny vahoaka Malagasy. Tsy navela ho tanterahana anefa ireo hoy izy amin’izao fotoana izao satria nisy andian’olona nikasa haka ny fitondrana an-keriny,ary ny Tiko dia anisan’ireo voaroba sy nodorana tamin’ny Alatsinainy mainty ny 26 janoary 2009.

Andriamatoa Heritiana tale jeneralin’ny Magro kosa dia nampatsiahy ny asa fandraharana nataon’ny Magro manerana ny Nosy. Fandraharana arabarotra no natao hoy izy,ary nahatratra 11 ny isan’ny Magro manerana ny Nosy, ka ny 3 tamin’ireo dia teto andrenivohitra ary ny 8 ambiny dia tany amin’ny faritany izay nampisa olona 422.  Ny fivarotana ny PPN sy ny vokatry ny orinasa TIKO no tena nosahanin’ny Magro, hoy ny fanazavana, kanefa na izany aza dia niara niasa tamin’ireo orinasa hafa izy ireo.  Mikasika ireo entana namidy tao amin’ny Magro dia nambaran’Andriamatoa Heritiana fa novoizina mafy teny amin’ny 13 mai fa amidy 500Ar/kg ny vary ary 2000 Ar/L Menaka. Ny vary tao amin’ny Magro anefa hoy izy tamin’ireny fotoana ireny dia novidiana 450 dolara ny taona ary namidy 840 Ar/kg niainga tao Toamasina, kanefa fantantsika tsara ny sandan’ny dolara tamin’izany. Ankehitriny hoy ny tale jeneralin’ny Magro dia mitovitovy amin’io ny vidin’ny vary eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Ny vary mora izay 1000Ar/kg aza dia mbola latsak’io nividianana azy. Momba ny menaka kosa dia nambarany fa niankina be dia be tamin’ny tsena iraisam-pirenena. Nividy menaka 1400dolara/taona ny orinasa TIKO tamin’ny oktobra 2008 ary io no namidy 4000Ar/litatra. Nisy ny fitadiavana vahaolana miaraka tamin’ny fanjakana sy ny mpamatsy vola hoy ny tale jeneralin’ny TIKO, satria fantatra fa lafo io vidiny io, kanefa tsy tanteraka izany noho ny fandrobana tamin’ny 26 janoaray 2009. Amin’izao fotoana izao dia 1000 dolara/taonina ny vidin’ny menaka (huile brute), ary ohatrinona ny vidiny ary ahoana ny kaliatao? Mikasika ny lafarinina dia nilaza Andriamatoa Heritiana Tale jeneraly fa  1600Ar/kg ny lafarinina teny amin’ny mpamongady raha mbola tsy nisokatra ny MANA. Tamin’ny volana Jolay 2007 hoy izy dia nivarotra ny vokatry ny MANA 1000Ar/kg ny orinasa satria mbola teo amin’ny 180 dolara-200dolara ny taonina tamin’ny varimbazaha. Niakatra 320 dolara ny taonina ny varimbazaha tamin’ny taona 2007 izay vao nampiakatra ho 1200Ar/kg izahay. Nametraka fanontaniana ity tomponandraikitry ny TIKO ity, ny amin’ny hoe ohatrinona ny vidin’ny varim-bazaha ankehitriny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ary ohatrinona ny lafarinina eto? Tsy naka tombom-barotra nihoatra ny 10% tamin’ny vokatra rehetra novokariny, ny orinasa TIKO, hoy ny tale jeneraliny satria ny tanjona dia ny hanaosa ny mpiarabelona.

Andriamatoa Ratsimbazafy Faliniaina tale ara bolan’ny vondrona TIKO dia nanazava ny hetraketraka nahazo ny orinasa.Tsytoko tsy forohana ny fahamaizana, fahasimbana, sy fahaverezan-javatra toy ny entambarotra, fitaovana, antontan-taratasy isankarazany sns, noho ny fandoroana sy fandrobana ny vondron’orinasa TIKO tamin’ny Alatsinainy 26 janoary 2009. Ny volana Aprily 2009 hoy izy dia nisy ny fanagiazana sy famarotana ny lafarinina, vary ary menaka tao amin’ny vondron’orinasa TIKO tao Toamasina. Tsy niditra akory tamin’ny kitapom-bolampanjakana anefa ny vola tamin’izany. Ny volana May 2009 dia nenjehina tamin’ny haban-tseranana tsy voaefa taloha ny orinasa, kanefa efa nisy fifanarahana hatramin’ny faran’ny taona 2008 fifanatonana tamin’ny Direction des douanes sy ny orinasa nijerana ny antony. Teo ihany koa ny « note de service » mandrara ny fivoahan’ny entana rehetra tao amin’ny orinasa nataon’ny ladoany. Nisy ihany koa ny fanitsakitsahana ny zon’ny orinasa sy ny lalàna tamin’ny fanaovana ny fanitsiana araketra. Ankehitriny hoy ny tale ara bolan’ny Tiko dia mbola mitohy ny fanapotehana sy fanenjehana  ny orinasa satri anisy ny ordonnance laharana 260AG/12 tamin’ny 16 avrily 2012 mandidy ny hanokafana ny orinasa ao Andranomanelatra sy Mahafaly, Antsirabe. Nanao fandavana « opposition » anefa ny orinasa araka ny zony. Tokony hanana ny fiarovantenany anefa ny orinasa kanefa dia terena hivoaka ny Zoma 4 mai 12, rahampitso,  ny didy. Fanontaniana no napetrany hoe inona no antony hihazakazahana sy hanitsahana ny zon »ny orinasa sy hidirana ao ? Araka ny fantatra hoy ny tale arabolan’ny vondron’orinasa TIKO dia efa  misy ny didy milatsaka avy any ambony arahina fandrahonana. Hatramin’izao dia tsy misy ny fanoherana ny simba tao amin’ny orinasa, kanefa efa voalazan’ny tondrozotra, hoy ny fanazavana, fa tsymaintsy hanaovana fanorenana ireo voadona tamin’ny 2009. Ho an’ny orinasa TIKO manokana dia mihoatra lavitra raha oharina amin’ny hetra takiana ny fahapotehana sy very tamin’ny orinasa

 

Toy izao ny lahateny nataon’I Tojo Ravalomananana tamin’izany :

«     Fisaorana an’Andriamanitra Lehibe nanomezany antsika hery sy tanjaka mbola hiatrehana izao fikapohana mafy mianjady ny vahoaka Malagasy sy ny Firenena izao.

Telo taona izay no nilatsahan’ny Firenena tao anaty haizina tanteraka, ka nahatonga an’i Madagasikara voasazy ao amin’ny Fikambanana Iraisam-Pirenena, ka dia tsy misy intsony ny Firenen-dehibe mankasitraka ny fitondrana malagasy.

Vokany, tapaka tanteraka ny fanampiana avy any ivelany sy ny asa vokariny, raha tsy hitanisa afa-tsy ny Agoa fotsiny isika. Marihina fa i Madagasikara dia miankina hatramin’ny 80% amin’ny fanampiana avy any ivelany.

Izany dia manaporofo ny fanapotehana tanteraka ny Tanindrazana. Very asa ny Malagasy, ary na ny fanjakana aza dia miaiky izany. Tafakatra hatramin’ny « 500 000 emplois » no very ary tsy mbola mijanona io tarehimarika io.

Vokany, maro ny vahoaka no tena sahirana, ka na ny hofan-trano aza dia tsy voaloa intsony, ary nisy no niafara tamin’ny tafo lanitra. Tsy voaloa ihany koa ny saram-pianarana, ary dia mihoatra ny « 700 000 mpianatra » no tsy mandeha an-tsekoly intsony manerana ny Nosy. Tarehimarika avy amin’ny UNICEF io.

Miakatra manaraka izany koa ny vidim-piainana, ny sakafo ao an-trano dia tsy ampy zaraina intsony, ary betsaka ny Ray aman-dReny no voatery mandry fotsy rehefa matory.

Mihoatra ny « 3 000 employes » no mpiara-miasa ato amin’ny TIKO Group ary dia manambady aman-janaka ny ankamaroan’izy ireo. Ary mihoatra ny « 20 000 fermiers » kosa ny isan’ireo tantsaha nanangonan’ny TIKO vokatra tahaka ny ronono, mananasy, garana, paoma, voasary, katsaka, mangahazo, soja, voanjo, avoine ary ny vary. Tao ihany koa ny fanampiana sy fampianarana natao ho an’ny tantsaha ho fanatsarana ny fiompiana ny omby vavy be ronono sy ny biby fiompy maro samihafa.

Noho ny fikatonan’ny Orinasa dia tsy misy manangona intsony ireo vokatra ireo, tsy maintsy namidy amin’ny fatiantoka eny amoron-dalana sisa no hany tsena hivarotana izany.

Nidina tanteraka ny seraseran’ny varotra, hany ka voatery niverina eny an-tsaha ny ankizy fa tsy an-tsekoly intsony.

« Tsara Mahasalama » no teny filamatra ny Orinasa TIKO ary « hanasoa ny mpiara-belona » no hira fanevany. 30 taona no nilofosan’ny Ray aman-dReniko ny Orinasa TIKO, ary ny tanjona dia hamokatra sakafo tsara sy mahasalama ary mifanaraka amin’ny fari-piainan’ny vahoaka Malagasy.

Hanasoa ny mpiara-belona no faneva voalohan’ny TIKO, nefa dia tsy avela manantanteraka izany intsony izy amin’izao fotoana izao, satria nisy andian’olona nikasa haka ny fitondrana an-keriny, ary ny TIKO dia anisany, no voaroba sy nodorana tamin’ny alatsinainy 26 janoary 2009, izay andro nantsoina hoe « lundi noir na black monday ». Aman-jatony no namoy ny ainy tamin’izany, satria maro ireo variana naka ny entana, nefa ny mpandoro dia nandoro foana ihany. Mampalahelo tokoa izany rehetra izany, tsy atao mahakivy, ary vao may hanamafy ny finoana sy ny herin’ny Orinasa TIKO mba hanohy ny tsara hatrany ary hanalavirana ny ratsy.

Anio aho dia mijoro eto anatrehanareo, fa tsy maintsy ho tafatsangana indray ny Orinasa TIKO ary hiverina eo amin’ny toerana izay mahamendrika azy ka hanohy ny fanasoavana ny mpiara-belona aminy, izay vahoaka Malagasy izy ireo. Ny fon’ny fianakaviana ato amin’ny TIKO dia efa ela no namela ireo izay nanimba sy nandoro ny Tanindrazana, ary efa feno fanantenana hibanjina ny hoavy. Ary manainga antsika rehetra hiala amin’ny eritreritra valifaty, fankahalana, fampitahorana, fanenjehana. Fa kosa hifandray tanana hanangana indray ny hoavin’ny Tanindrazana, ka hotonga lesona ho an’ny taranaka faramandimby. Ary dia ny fahantrana no sisa fahavalo iadivana, izay iraisan’ny Malagasy rehetra.

Homba antsika mandrakariva anie Andriamanitra. »

http://youtu.be/YPCcUuBshg0

44 pensées sur “Tojo Ravalomanana : « tsy maintsy ho tafatsangana indray ny Orinasa TIKO””

 1. Bonne Chnace et merci!

  ady efa nilaza i Andry radomelina fa tsy handroba ny zavtrareo intsony izao fa fotoana ny fanaganana. hi! Hi!

  Na izany aza manaraka aníny bandy mpandainga PiNOCHIO MALAGASY iny. Fa mailo ihany.

  Andraso fa ho arodanay izy, avela izy indray no las exilé dia i DADA mody eto amin´ny Tanana, fa miandry azy ny zanany maro an´Isa.

  COURAGE dia Mahereza Ry TOJo.

 2. Marina izany ratojo, ary tena tsara tokoa ny ambition, Fa na izany aza tsy maintsy hizaka ny Trosa be hananan’ny fanjakana tam de8 ianao, teneno i dada handoa , Tadidio ny mifona amin’ireo zandarma noravaina trano tam dadanareo, saika nanorenana magro fa izany hoe voasakan’ny andry tam 2009. Ary mba manaova toy ireny magro any tamatave izay navadika hopitaly hoan’ny vahoaka malagasy fa tsy faly hitady tombony Fotsiny sy hanao monopole hoatry dadanao.Ary hajanony ny fanondranana BDR izay sanganasanao nandritra ny 7 taona ireny fa tsy tsara ho anao sy ny taranakao, ka dia mahereza ary.

 3. Tsara r’ise ry Tojo refa mandray anjara @ fmapandrosoana ny ekonomia malagasy toy izao a! de tsara koa raha miverina ireny produits tsara mahasalama ireny. De enga ane, tsy hitovy @ fomba fandraharahan-dRainareo le fombanareo, tsy mahalala afatsy ny tombontsoa mihoampampana, ka na ny hetra, zay devoir tsy maintsy naloha ho an’ny firenena aza, de nofoanany ary tsy noraharahiany. Ny fanaovana barofo ny tanin’ny vahoaka sy ny tantsaha tsy manantsiny, hananganana ny magro, sy nanaovana aéroport privée, ny fanankendana izay lazaina fa mifaninana aminy( fanagadrana, fanerena mpandraharaha handoha vola tsy toko tsy forohana …) ary tsy nijanona fotsiny tamin’izany, fa nogiazana hatramin’ny asa vaventy toy ny lalana (ALMA), zay izy irery no nifehy ny offre, ka izay pitik’hanina kely sisa no mba nomena ny mpandraharaha hafa, nampiasaina ny pouvoir teo an-tanana, hangoronan-karena mihoampampana, nampiasaina io famatsiam-bola 80% lazainareo io namatsianareo vola ny firme TIKO toy ny fividianana fiaramanidina manokana(tsy air force one I,II eto no tiako lazaina). De tsy mitovy intsony ny taloha sy ny ankehitriny Ratojo, fa aloavy aloha ny hetra zay nangalarina tamin’ny vahoaka, de raha handraharaha woa, aza manao fomban-drainareo, mody anjely be vao manainga kabary, fa etsy ambany defa politika sy fizahozahoana ny miraraka, ka milaza woe, namela, kanefa mandingana phrase ray na roa de mipoitra ny arrogance. Tel père tel fils io e! de tandremo, fa arahan’i Zandry à la loupe ny fihetsika rehetra, sao manao ambadika politika, de mody ny famelomana TIKO, no sujet! de tsara woa ny mandraharaha, mampisy famokarana sy miteraka asa, faza manantena hanao zay tian-katao tamin’ny andron-drainareo nananana fahefana farantampony, ary hitanao tsara ry Tojo, fa tsisy mikitikitika zany nareo, refa mifoka jamala tranquille any an-tranonareo, sy tsy mikotrika hevitra hanagana milisy mitam-piadiana! de aza adino, fa tsy manana poids intsony nareo fa toy ny volon’akoho, ka na de filohan’ny CT aza, de ampinanina grenade mamy be rehefa tsy mahay miaina. « UN HOMME AVERTI EN VAUT DEUX ». Un conseil, ataovy tsara sy mendrika zay zavatra atao, fa tsy manao otran’ny hadalan-drainareo, de tsisy fanafodiny afa-tsy izay, raha hitondra sy hanadio indray ny anaran-dray. Atsipy ny teny any am-pon’ny misaina.

 4. Itony zanak’alika domelina itony tsy mahay mipetraka mihitsy!!! tsy any antranon’ny tompony any azy no mivovo miambina tanànany, fa aty antranon’olona aty no mihantsy ady!!!

  Itony ry reto le

 5. Ny any aminay ry Menalamba efa milamina tsara ny tetika rehetra hanamafisana ny pouvoir a! fa ny anareo itony, efa mikorontana sy maimbo, de tsara asiana fanadiovana hatidoha kely fa sagnagna mianakavy, manao anay gasy fa vendrana. Tany aloha zahay Ratojo, no azo nojonoina @lewe « minoa fotsiny ihany », de tena niesona tanteraka ane e! kay ry zalahy, sy ny dadany ninono irery tao, de notairin’olona de lasa nandositra, de mitady hampiesona ndray eto, fa ny gasy tsy azo @zany intsony e! Mampamangy Ratojo sy Ramamy ô!

 6. Itony zanak’alika domelina itony tsy mahay mipetraka mihitsy!!! tsy any antranon’ny tompony any no mivovo miambina tanànany, fa aty antranon’olona aty no mihantsy ady!!!

  Itony ry reto le atao hoe ORY HAVA-MANANA a!Dadanay nanao engagement t@ vahoaka fa hanasoa ny vahoaka, ary izay rehetra nataony dia nahasoa ny vahoaka, nihinana ronono, dobera sy yaourt daholo eran’ny Madagasikara tamin’izany.Natao ny Magro mba tsy hampidangana be loatra ny vidi-piainana. Akehitriny dia fanjakan’ny baroa, samy manao izay tiany atao,miakatra izay tsy izy ny vidi-piainana PPN… ary lasa zoridira ny firenena ankehitriny fanarian’olona any ivelany ny entana sy sakafo efa ho lany daty any aminy.
  Ny ALMA no mba alahelon’itony!! aminy raha tsy ny COLAS daholo no mahzo ny tsena tsy hanaiky izy, toy ny saika tsy hamelana ny SKOOL hisokatra fa tsy maintsy THB STAR ihany no azo amidy…
  Tohizo ihany letia ny fanompoana ny Domelina an’elah manompo vazaha io a!!! fa zahay hanohy ny tolona handrsesen’ny vita malagasy,dia hifankahita eto foana !!!
  Masina ny tanindrazana!!!

 7. Izao ry Bogor a : mba manangana orinasa ilain’ny vahoaka raha mahay.
  Ny mba fantatrareo sy hainareo miaraka amin-dry Alain Ramaroson dia ny mandrava ny zava-misy ary ny mampitombo ny tsy an’asa. Ny mangalatra koa dia hainareo tsara.
  Hainareo koa ny manao kobaka am-bava eny amin’ny 13 Mai : mofo atao ariary zato, ny menaka atao roa arivo ny litatra, ny vary atao valonjato, …sns…
  Aiza izy izao ? Leo ny vahoaka ary dia kely sisa ny anareo e ! Hifanamby ?

 8. Mivavaka ho anao izahay Tojo a! Ary hivavaka mba hiverenan’ny rainao satria hiara-hiasa daholo isika rehetra any aoriana any!

 9. Tsy misy zavatra fantatr’ireo foza ireo ry zareo â !
  Ny mandoto tanàna amin’ity affiche be isaky ny telo metatra ity no mba kapaokany, dia milelaka sy manompo vahiny !
  Efa alikain’ny karana sy ny sinoa ary ny vazaha, mbola miazakazaka sy mandady toy ny kisoa !

  Tsy mahagaga moa, fa ilay miseko ho mpitondra TSY MAHAFANTATRA IZAY LALÀNA MISY, ARY MPANONGAM-PANJAKÀNA NO HAFANTARAN’NY REHETRA AZY, ATRANY ZAMERIKA NA SINA !!

  Andge Radjouelinà le putschiste !! Quelle notoriété !!!

  Fa mbola ho avy ny fotoana FANDIOVANA ! Sady mankarary maso, no danze piblika !

 10. Hiteny vozongo kely fotsiny !
  Savez vous qu’après avoir fait detruire l’Entreprise TIKO du PRM Ravalomanana à Madagascar, un soit disant ONG, monté par les français a prijour sous le nom de « DOLIMA » au Sénégal ?
  Même conception, même systeme avec une seule difference, le PRM Ravalomanana avait monté son Entreprise….avec « SON ARGENT »… n’est donc pas une ONG.
  TIKO avait concurrencé les produits laitiers français et cela n’a pas du tout plu aux français. Tout etait si bien, que cela n’a fait que stimuler la haine, la jalousie chez le domelina et les pauvres petits mpangery an-joro, qui pleurent le manque de produits laitiers maintenant.
  TGV a tout fait pour f

  Des enfoirés !!!

 11. TGV, le chef Mpangery an-joro a tout fait pour couler l’Entreprise TIKO avec l’aide des français. Mais voilà, TIKO renait ou va renaitre !
  Etle plus triste c’est qu’il existe encore des pov con comme les Rainitay pour continuer à jalouser une Entreprise malagasy, en faveur d’une autre qui est française.

  Ce soir, sera le grand jour, nous saurons à peu près si le Naboleon pourrait passer ou pas !
  En tout cas : VOTONS Tous et Toutes HOLLANDE !!!
  comme à la Reunion, où il s’est fait ecrabouiller. 😉

 12. Ary toa ry Rabe vôpl sy tanora vongany ndray no tafiditra aloha ato lé!!! dia asaivo averin’I Domelina daholo alou ny nodorany sy ny nangalariny t@ TIKO é! fialonana sy ory hava-manana ve rabe vôpl no aseho olona eto dia tsy ho menatra sa zany no mou ny foza mitampona fotaka ny masony???ataovy fohifohy ihany ny commentaire Rabe vôpl fa hita b oe misy mitohana be ao an-dohanao ao à!

 13. Ireo ilay Ory Hava manana sy be fialonana, vao mipoitra sary eto i tojo ravalomanana hanagana ny orinasa dia velom-pialonana sahady indray ireo mpandoro sy mpandroba zavatr´olona tsy iza izany fa i Tanora- Bogor- Rabe-

  marary fo sahady ve vao hanao projet ny zanak´i dadanay.

 14. Vao orinasa aza no hatsangany dia efa mipararetra??
  maika raha ranomasina????hi!hi!hi!!!miandr anao n firenena TOJO a!!!!
  Miomanà i Sė dia ny izao hisolo an’i dada rehefa misotro ronono izy.

 15. Andriamanitra anie hitahy ny lalana rehetra alehanao sy hanampy anao amin ‘izao adidy masina kasainao sy ny mpiara-miasa rehetra atao izao
  Ho ela velona e!

 16. Dia mankahery anao izahay (ny zanako vavy kely teraka ny taona 2001 dia tena mahatsapa tsara ny fahabangan’ny produits TIKO). Izaho izay manamboatra ny tarehiko amin’ny yaourt TIKO. Mahereza fa Andriamanitra tsy maintsy momba anao sy ny fianakavianao rehetra, raha mbola misy koa Izy. Na ny asa very teto dia tsy maintsy hampiverina ny firoboroboan’ny orinasa. Satria dia hanimboraka no hohanina izao eto (blossom eh, blueband e, sns e) ary minoa ahy ianareo fa mety hisy aretina ho azontsika Malagasy indray afaka taona vitsivitsy monja amin’ny fihinana ireo sakafo tsy aradalàna sy tsy arapahasalamana ireo!
  Asa ianareo raha mahatadidy ny vary brisure nampidirin’i Ratsiraka teto! isika tsirairay no mahatsiaro
  Mahareza andriamatoa Ravalomanana Tojo

 17. Boay kely mpifoka rongony rehetra izao koa dia mba miana-kendry eo! Zaran’ialahy aza tsy nogadraina, ka eo no mbola mitapitapy eo. Efa resy ny dadan’ialahy sy ny forongony. Taranaka mpangalatra, mpamono olona, mpandainga, mpanodikodina volam-bahoaka ialahy mianakavy, ary ialahy indray manampy izany dia mpivarotra sy mpifoka rongony: Tsiafahy no mendrika an’ialahy mianakavy, ary any am-ponja ialahy manangana Tiko. Ny vahoaka afaka,tsy mila izany Tiko izany intsony. Efa mitobaka be sy malalaka izao ny entana avy amin’ny orinasa hafa.

 18. ory Njara, mba hainao ve ny dikan’izany hoe ONG? Fa aza dia miteniteny foana, ONG izany dia tsy mitady tombotsoa n’olontokana na ny an’i orin’asa fa ho an’ny vahoaka.
  ny Tiko kosa dia fangoronan-karena tsy ara-drariny ary fanandevozana ireo mpandraraha malagasy indrindra ireo tany ny olon-tsotra eran’ny Madagasikara, fangalarana ireo tani-mpajakana ho mba hosoratana am Tojokely, toy ny COUROI izay novidian’ny de8 ARIARY symbolique tam fanjakana hananganana Magro. Fangoronana ny hatsembohan’ny Malagasy ny Tiko ry Njara a.
  Mba fantatrareo moa fa Tena faly ny mpiompy an’ny Antsirabe amin’izao fa afaka manangan orinasa kely ary efa tena mahavita yourt mitovy tam Tiko io, sy dobera ary fromage.

 19. Werbeck a. any am vahoaka malagasy ianao no miresaka raha te hampanolo ny fanan’ny Tiko voadoro izany.
  Tsy nangalatra ny vahoaka tam’ireny fa naka ny anjara hatsembohany fotsiny, satria ny malagasy tsirairay raha minana yaourt dia tsy mandoa hetra ho an’ny tanindrazany fa mandoa hetra amin’ny de8.

 20. May ny endim-boanjon-dry ry tanora sy ry rabe sy ry bogor, mampimé e, lol!!!! mdr!!!! be fialonana daholo e! bye bye sarkotay spons, be vava faramparany an!, fa ny aina efa any ambody daholo an! , mahafinaritra be ny mahita anareo foza mi-panique e!!!

 21. Aza ny vahoaka no ampangaina ry tanora vôtany fa ireo andian’olona nokaramaina no nanapasaka fa ny vahoaka namporisihana fotsiny à!!! refa tsy mahalala aza miteny sa mou ny foza mitampona fotaka ny masony tsss! tsy misy Malagasy azo fitahina eto ry be fialonana à!!! mahalalà menatra raha olombelona fa raha foza dia tohizo ny resaka fa efa fantatra fa tsianjerim-poza(fanaratsiana Ra8)

 22. Mba mamaky teny tsara ary ve reto sagnagna ireto. Zaho manokana de tena nankafia yaourt à boire, fony tovolahy kely, za akory tsy contre velively zay zanaky ny fireneny te hampandroso sy hanangana orinasa, hiteraka asa, hamelona fianakaviana maromaro, sanatria, fa hafa ny anio sy ny omaly. Tsy toy ny taloha, nokendaina roroka ireo orinasa madinika PMI/PME, de misaotra ny UE mbola manampy ireny PMI/PME hatramin’izao, nisy ny vola nanampian’ny banque mondiale an’izy ireny, toa tsy hita popoka, fa ny an-dRaosy no nampiroboroboiny hatrany. Nandalo vao tsy ela tany Antsirabe ny tenanay, nihinana ireny yaourt fait maison ireny, matsiro tokoa, mora vidy lavitra, tsy misy kirizina vidina ronono izany any, fa ny mpamokatra aza no tsy maharaka. De avelao hisy ny fifaninanana malalaka, fa tsy otran’ireny fomban-dRAOSY manakenda zay mpifaninana aminy. Tsaroako ireny omby vavy beronono nafaran-dRaosy novidiana @ volam-bahoaka ireny, mody nialokaloka tao ambadiky ny woe, hamidy mora @ tantsaha mpiompy, hanatsarana ny taranak’omby, tsy taka-bola anefa, fa natao faran’izay lafo, mba tsy hisy hividy, fa ny TIKO ihany no hiompy sy hitery ronono aminy, satria tsy te hividy ny ronono vokarin’ny tantsaha zay be no nikaikaika, fa zay vidiny hitivanny azy, no ataony, ary misy aza, mila ho iray volana vao azo ny vidin’iny. De marina ny an’ilay ekipanay iray ery woe, tsy nangalatra tamin’ny TIKO ny vahoaka, fa naka ny azy, de mbola halainy koa zay tsy voaloha nanamparam-pahefana sy nanaovana zay tiana hatao izay. De marina ny an-dRangahy ry Njara, fa nangeren-dry Rainitay tery @ zoron’ny Magro rehetra, ka le tay be teo, zany woe, zay zavatra natsangan-dRaosy nangalarany teo, de nalevinay any an-kabone, de nanorenanay hopitaly be manara-penitra! MAGRO, tombontsoan-draosy manokana, hopitaly, tombontsoan’ny be sy ny maro, de hoy zahay woe! MILAY,MILAY ARY TENA MILAY IANAO ANDRY. De hoy zahay @ Tojo woe, ny harena azo @ makarakara nama, mivoaka @ loadoaka, de mahereza raha handraharaha indray, sady mandehana amin’ny fahamarinana @zay, de aza atao fitaovana hangoronan-karena intsony Andriamanitra, fa raha miova ianareo, tsy manao ny hadalanareo taloha, nivarotra an-tsokosoko ny bois de rose tsy nisy nanakiana, de ialao @zay ny fomba ratsy, fa eo ambany fiadididan’ny Zandrinay nareo, de calme fotsiny, aza mivilavila, ka mbola hanantena fahefana zay tsy ho azonareo intsony, zay io no tena mahafaty anareo, fa orinasa TIKO ndray ty no mody hanafenan-koho, de mampitandrina hatrany, fa mamay be otran-drainareo nareo raha tsy mahay miaina eo! mazava ve?
  Ô ry Njara a! efa au courant ny fomba entinareo mamono sy mi-terroriser ny teratany Frantsay François Hollande, ny tenako manokana de hifidy azy, ary aza sagnagna woa, fa tsy zay woe politique étrangère n’i Sarko, de tsy hanaraka an’iny Hollande, de jereo zay nataon’ireo mpitondra Frantsay nifandimby teo. Pour nous, Rajoelina est un fils, Ravalomanana, c’est un xénophobe, qui n’aime pas les Français! io ry sagnagna ny namintinan’ilay conseiller politique n’i Hollande ny fihaonanay delegasiona gasy mpanohana an’i Andry, de aza manantena, fa ampiasao ny sandry, na mandraisa basy, ataovy ny terrorisme, fa ny farany de mihinana grenady mamy be otran-dRamamy foana! sa ahoana ry rainitetaka kely say raitrano?

 23. Tsy avotra intsony i TGV fa efa lo lo lo
  Grevy atsy grevy eroa

  Zao ve ny zavatra efa miseho dia mbola woe mety ny atao.Tsara mihitsy fa efa manomboka tonga saina aminizay ny valala be mandry ary efa manomboka mifoha.Taiza ny mbola nisy haotrizao hatraminizay raha tsy taminy androny jiolahimboto kely mpamono olona mpandainga, mpangalatra ny volony fotsiny no tsara hongo feno gel fa raha ny zavatra ataony dia tsy misy mandeha aminizay laoniny.NY mainty lazaina fotsy.Zay ange no lazaiko woe fa dia misy inona loatra ny ao anatinio lohanio boaykely io, sa efa hiandry aminy tena farany mihitsy vao hitsaoka.

 24. Rasamy,
  Tsara ho fantatry ny rehetra, fa fitambaran’ny tolona no tena hilaina fa tsy dia tolona na hetsika kely etsy sy eroa !
  Izany no tena mamokatra koa ry HoAiza â !
  Betsaka izay nolazaina fa nanao hetsika izay nandritry ny telo taona ! Inona marina no mba vokany ??
  Les révendications corporatistes telles que celles des magistrats, médecins etc…et actuellement celles des étudiants et leurs professeurs ne mènent nulle part !
  Mbola tsy tonga saina foana ny vahoaka fa misavovona ny TAY AO AN-TANÀNA !!!
  Tsy ny nanalà ny tay iray daba ve no tsaratsara kokoa, toy izay handraoka TAY FOLO BARIKA ?????
  Andrasana hitombo lava izao ny loto, dia hifanilaka avy eo hoe ianareo no nahatonga an’izao ???

  Ho an’ireto foza telo, toy ny trois pétis cosons !
  Ianareo voatery nandondona varavarana, mba hitantara lainga, fa izahay miaraka milalao kanety be miarak’aminy !
  Diso fantany dia fantany ny zava-misy ! Hainoy tsara fotsiny ny kabary nataony tany Toulouse !!
  MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE !!! AZA GAGA RAHATOA KA NANARAK’AZY I BAYROU !!!

  IZAHAY HANARA-MASO AZY ISAN’ANDRO, « EO AKAIKINY KOA » !!

 25. Ka eo oah no tsy azoko e!maninona no NISAMASAMAKA toy izao
  fa tsy hatambatra in-1 mandeha dia vita??fa ny zavatra tokony koa ve
  tsy mifampilaza na mifanasa sa samy nanana ny tanjony ny tolona hitolomana??tsy haiko e!!toa samy maka ho azy,
  samy miseho ho MILAY nefa ny fako efa miavosa efa tsy ho laitra hiainana intsony ny loto hateraky ny politika-poza.

 26. Fitiavan-tena sy zesta ry bavy â !!
  L’intérêt général tsy ao ! Je suis (veux) être plus intelligent (e), plus beau (belle), plus riche, plus admiré(e),….. que toi lava izao !
  Tsy fantatrao foana ve izany atao hoe GASY TIA KELY IZANY Ê ?? Mpiray tampoa aza lasa mifamingana, ary asa hifamosavy indray andro any noho ny nataon’ilay olona iray izay, dia izao « pire »

 27. Efa any mihintsy ry Kintana a! tsy « mbola « fa efa tena mifamosavy
  ary zavamisy io lazaiko anao io sady mampalahelo no mahamenatra fa tena efa MPISEHO
  matetika ary tsy takona hafenina intsony.
  Izay mitady hiakatra ihany koa dia palana finganina sao lasa aloha, izany daholo ary mihamahazo vahana mihintsy
  io toetsaina io ,@ izao fotoana moa tsy lazaina intsony.

 28. ary mba aiza izay Bemafohy izay ry dà??elaela tsy hita? sa kosa???bedy an!!
  Dia mirary soa ho anao ry Bemafohy na dia tsy eto aza ianao fa mino aho fa
  misy antony tena tsy azo hanoarana matoa inao mandao anay » tsy milamina akory ny tany nefa inao mahasahy
  mandeha irery??? » mahereza @ izay hatao ry dahy!

 29. Tous ces Foza n’ont consommé autre que les produits TIKO du président Marc Ravalomanana. Ils s’en délectent même!

  J’en connais une de mon entourage qui faisait même venir sa voiture pour transporter ses commandes mensuelles que périodiquement nous nous faisons livrer au bureau, tellement … elle prenait un peu de tout.
  Et donc ce sont bel et bien rien que des traîtres à la base!!

  Aucune autre marque ne peut rivaliser les produits laitiers TIKO de marque VITA MALAGASY,
  aucune.

  Le beurre de marque blueband (actuellement jadida en intense pub) c’est dilué avec pas mal de quantité d’eau facilement détectable et l’autre partie est insipide au lait de vache!!

  Il y a une semaine j’avais du envoyer qq’un acheter de l’huile en ville car tout près sur les étagères les cachetés sont douteux de teinte pas claire!

  Ravalomanana non seulement a su percer le commerce international (sans se procurer de passeport Vazaha Frantay Taratasy)
  a travaillé d’arrache-pied toujours à la recherche de l’excellence (comme se doivent tout professionnel)

  mais et surtout il a developpé pas mal de projet agrico-alimentaire pour valoriser les atouts du pays, voire projet de création d’usine de fabrication autres produits MADE IN MADA

  TIKO était MA FIERTE NATIONALE
  Ravalomanana Marc un exemplaire une image gravée à l’esprit des gasy à l’essence tena gasy

  Vous, son fils, vous ravivez nos coeurs et espoir
  Un bon exemple pour LES JEUNES: par ses propres moyens, participer activement à développer mada!

  Nous sommes derrière vous et vous encourageons pour la continuité
  et que Dieu vous garde

 30. Rehefa provoquer-na ry Rabe Bogor Rafa dia tena avoakany tokoa ny mahavendrana tanteraka azy. Hita fa tratra ny culte de la personnalité. Tsy mahagaga izany satria misy ilay fitenenana frantsay manao hoe :  » les nuls attirent les nuls « . Misarika an-dry Bogor i Domelina et vice versa.
  Mikasika ny ronono tao Vakinankaratra izay dradradrainao eto : moa mba fantatrao ny fomba fanaon’ny mpiompy tao Antsirabe rehefa hivarotra ronono ? Hainao ny tantaran’ny rano sy ny ammoniaque ? Mankanesa any Antsirabe dia ataovy ny fanadihadiana, dia ho gaga fotsiny ianao. Tia kely ny gasy, hoy i Kintana, ary tena marina izany. Ravalomanana dia tsy azonao atao an’izany. Tsy hividy ny ronononao izy, raha ireo no ataonao.
  Fa aiza ity orinasa mba natsanganareo e ? Ry Alain Ramaroson izay Bacc-2 sy Domelina Bacc+0 no fototra iorenanareo ve koa.

 31. R’Ingahy Ravalomanana ireny ry Brandon no atao hoe « exceptions qui confirment la règle » â !

  Itony Ramaroson itony no anisan’ny ohatra ratsy ho an’ny malagasy !! Inona no mba azo antenaina amin’ireny MPIVAROTRA TRANON-DRAZANA amin’ny karana ireny ??? Izy mianakavy aza, mpiady an-trano !

  Tsy mahagaga raha ny TANINDRAZAN’NY MALAGASY mihintsy no amidiny !

  Vola mora, vola mora azo lava izao, dia rehefa tsy mahita, dia ny vahoaka malagasy no atao mandray ny kihoany !!!

 32. tadidin’ny Brandon ve no nandroahan’ny SEM de8 ny ONG izay nampianatra ny tantsaha tao Antsirabe ny Fromazy gasy fa satria nanelingelina ny orinasany. Efa tafaverina moa izy amin’izao ary UE no mamatsy vola azy.
  izany sangan’asa n’ilay « exception » ny KM, Fa ankoatry mangalatra sy mamono olona dia mbola mamitaka ny tantsaha koa.

 33. Ho ataon’ny GOVERNEMANTA FOZA IZAY HIARAHAN’NY « MPIARO NY ARA-DALÀNA » MITANTANA, saisie ny orin’asa TIKO !!

  HO POTIPOTEHANA NO TANJONY, NA HO ATAO LAVANTY DIA HO VIDIAN’NY KARANA NA VAZAHA VARY IRAY VENTY !!! Asa, mety amin-tsika daholo ve izao fandehan-javatra izao ???

  TOHIZO NY VAVAKA RY ZAREO, FA « METY » HAHASAKANA AN’IZANY ANDRIAMANITRA !!! NY MPANONGANA SY NY MPAHAY LALÀNA MOA EFA FANTATRAREO, FA TSY MATAHOTRA AN’IZANY ANDRIAMANITRA IZANY !!!

 34. Avec beaucoup d’amertume et de tristesse….

  TANANEWS :

  10.45 « L’éducation nationale malgache : Un modèle dans l’Océan indien » !
  Merci ! Les compétences de ses diplômés ne sont plus à démontrer !

  10.57 « GROUPE TIKO : Le Tribunal approuve la saisie de ses biens » !
  Ry Malagasy ! Tsara ho antsika ny kabiné
  Tsy mendrika ho antsika izany hoe qualité

  11.20 « Foire pour la promotion de l’excellence jusqu’à samedi à la gare Soarano »
  Excellence en matière de conneries ?? Oui, oui et oui !

 35. Izaho koa dia mba manontany tena @’ity FOIRE lava ity??.
  Tena ilaina @’izao vanin’andro izao ve izany???tsy efa ampy
  ve ireo mpivarotra efa tsy misy ho diavin’ny olona intsony ny lalana, hatr@ kapisily filalaovanay taloha ireny
  hitako varotan’ny olona eny.
  Kintana mba musy tsy aritra kely raha tsy mahadiso??ary toa indraindray ianao mino,dia indraindray tsy mino?
  Nisy teninao tany ho any hoe: ianao tsy mpivavaka mantsy , dia hitako koa nilaza ianao vao tsy ela hoe: miseho
  ho mpivavaka nefa MINOMINO foana??dia eto aho tena faly raha faly fa MAMPORISIKA HANOY NY VVAVAKA
  ianao. Hataoko fa efa miaiky ny rehetra fa mila mivavaka isika hanala ireo DEVOLY VELONA ireo.Tsy afaka ny
  hitsabo ianao raha tsy fantatrao ny fototr’aretinao, tsy afaka miady ianao raha tsy fantatrao ny fahavalonao.
  Ny tiako hatongavana dia tsy maintsy mino ianao fa devoly no fahavalonao vao afaka miady aminy @ alalan’ny
  vavaka izay finoanao ianao,ka ireo mpitondra fivavahana aza tena niresaka io sampy io, lohateny nentiny mihintsy
  hoe ny VORIKA sy ny FIVAVAHANA, mino izany izy fa misy ilay VORIKA, fa tsy hoe rehefa MPIVAVAKA dia sy mino
  fa misy ny vorika nefa efa miariary tsy takona hafenina intsony ilay izy.fanazavana kely fotsiny fa asa raha azon’ny
  mpamaky ny tiako ahatongavana????

 36. Tsy azonao ny tiako ho lazaina ! Moquerie io raha tianao ho fantatra !

  Izaho dia mivavaka, fa tsy ampidiriko ao amin’ny resaka politique io zavatra iray io, satria zavatra LALINA DIA LALINA, IO RESAKA IO !
  Raha tena mpihino isika, dia sazin’Andriamanitra izany izao hiainana izao, satria nanao fahadisoana daholo !
  Ho afaka ve ny sazy rahatoa ka 2% no mibebaka sy mifona ?

  FANAJÀNA LALÀNA IHANY NY AHY NO FANTATRO VOALOHANY TOKONY ATAON’NY ZANAK’OLOMBELONA !
  PASITERA SY MÔPERA AZA MISY MPANGALATRA, PEDAOFILA, MANDIKA VOADY SY MAMONO OLONA,…!!!

 37. Misy olona nipoitra indray any ho any, mitaky an’izany hoe « élections libres et transparentes » !!
  VRAIMENT, MAIS AVEC OU SANS DADA ????
  Elections, élections !!! Ny tany aza tsy milamina koa hoe Elections !!
  Angaha rehefa hoe en mauvaises postures i Mamy, dia mipoitra daholo ireto kankana ??
  Aza manalika ny vahoaka ry zalahy, fa tsy hisy tafavoaka velona eo raha izao no mitohy â !
  Tsssssssssssss……………….!!!!!!!!!

 38. Efa ho rano ny kapa dia mitady fika ny sasany e!!
  fantany fa hiodina ny tantara dia dodosana aloha!!
  May volo-tratra indray ny sasany, mafy ity fitadiavan-tseza ity !seza io!!efa mazava be izany
  fa ALEFASO HAINGANA FA SAO TONGA EO NY TOMPON’ILAY TOERANA.Tsy maintsy
  la frantsa ihany no ambadik’io.Mitady hirika foana!!!tsy mahalala resy!!

  Aleo hidaboka any ilay resaka fivavahana fa samy manana ny hitondrany ny finoany koa ny tsirairay,
  tena mampalahelo fa marina tokoa ny voalazanao ary tena zavamisy izany. izany no sy maintsy hanamafisana
  ilay finoana fa raha vao mievaeva ianao dia vao maika mandeha @ LALANA sy izy.

 39. Tena diso tanteraka ny zavatra mba fantatry ry Tanora sy ny mitovy lenta aminy. Tsy nisy ONG noroahana tao Antsirabe. Raha nanana olana ilay ONG resahanao, dia noho ny fampiasan’ny olona sasany tsy mahataho-tody ny ammoniaque naturel, mba tsy ampivadika ny ronono. Izany no anisan’ny tsy ividianana ny ronono maro avy any Antsirabe ary izay amidy amin’izao fotoana izao eo Andrefan’Ambohijanahary, akaikin’ny Jirama.

 40. Ranavalona !!! 😉

  Notre AMI John Ferry, l’americain, EST REVENU A DAGO…….hi hi hi la HAT

  Je laisse à tout le monde le plaisir de vous informer, TOUJOURS par l’intermediaire de mon ami SAPA, tout en precisant que je ne suis pas encore dans le MODEM,
  MAIS C’EST UN LIEU Où JE PEUX M’EXPRIMER LIBREMENT, tout en informant directement une bonne partie des français, sur le cas de Madagascar :

  http://bayrou-modem.exprimetoi.net/t5047p400-le-retour-de-ravalomanana-a-madagascar#244281

  LISEZ toute la page 25 et 26, 27. C’est tres instructif et FRUCTUEUX pour nous…;)

  Je me permets de vous dire de garder ce lien et y jeter de temps en temps un oeil.
  Cela vous permettra de sortir, de vous informer, et peut etre …..d’informer aussi en y ecrivant :
  – CELA NE COUTE QUE LE FAIT D’INFORMER QUI NOUS VOUDRIONS TELLEMENT INFORMER.Personne n’est obligé d’adherer au MODEM….si c’est votre peur !!! 🙂

 41. ny ahy ndray dia tsotra maaha agronome ahy no tsy tiako ny zavatra nataon-dravalo ilay monopolisation io, tsy mampaininona ra miverina ny tiko fa aleo alalaka ny tsena dia ho hita izay tian’ny olona.koa amiko tokony tsy misy olana ny fiveran’ny tiko raha mandeha laverte ny zanany. izany no atao hoa DEMOCRATIE

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *