FILOHA RAVALOMANANA : NANAMBARA HO RE TANY HO REDANITRA NY FILATSAHANY HO FIDIANA

Niditra mivantana tamin’ny alalan’ny antso an-tariby tamin’ireo vahoaka mpomba azy teny amin’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana Marc.Efa ela ela ny tenany no tsy nitafa  mivantana tamin’ny vahoaka teny an-toerana. Lavalava ny kabary izay nataony fa toy izao raha fintina fohifohy.  Araka maha Malagasy antsika hoy izy, ary mandala mandrakariva ny fihavanana  amin’ny mahamalagasy antsika isika.. Mamela ahy hoy ny filoha Ravalomanana Marc ianareo hitondra fampaherezana ho an’ireo mana mananjo. N’inon’inona tsy fitoviam-pijery sy fahasamihafana dia tsy fombantsika malagasy izany tsy mifanotrona amin’ny fahoriana izany. Mamangy amin’ny fahoriana ny fianakavian-dRajoelina amin’izao fahalasanan’ny rafozany izao. Mety ny hevitra no tsy mitovy hoy izy fa ny aina nomen’andriamanitra antsika dia nindramina ihany arymandalo ihany isika amin’ity tany ity. Mampionona, mampahery ary mitondra am-bavaka mandrakariva ho an’ny fianakaviana manamanjo fa izy no tompon’ny aina. Ankoatra izay dia nambarany fa efa tena latsaka ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny malagasy ary iarahantsika mahita ihany koa fa lasa atakalony aina ny omby. Izany hoe izay olona rehetra  hita na sendra tondromolotra na hendrikendrehan’ny olona dia namoy ny ainy tsy fidiny ihany koa. Mahafantatra ny zavamisy rehetra mmiseho aty ny tenako hoy izy, koa mankahery azy irenyfa  ny aina no amboniny zavatra rehetra. Aoka hoy ny filoha Ravalomanana Marc  tsy tonga dia  handripaka ny mpiarabelona amintsika amin’ny fomba tsy mendrika ny mahaolombelona izany fa diniho tsara alaivo ambony alaivo ambany fa saropady ny aina. Mahafantatra aho hoy izy fa ao anatin’ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy satria ny vola 85isanjatony vola tokony iditra tsy miditra amin’ny madagasikara noho ny sanction mihatra amintsika, ko atsy mahagaga raha mifampihinana ny samy malagasy. Mahita ihany koa isika hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa mifanipaka ireo niaraka nitovy hevitra taloha amin’izao fotoana izao satria efa tsy mifampatoky intsony. Tena nanaja ny teniny ny Sadc sy troika hoy izy ary nandefa ireo delegasiona izay nanadihady sy namakafaka tsara zavamisy . Tena menatra ny tenako hoy izy, naheno ny tatitra avy any. Voalohany indrindra  noresahiny dia hoe tena mahantra, tsy nampoizinay, tsy rariny, ohatry ny tsy olombelona ny olombelona ary zara raha homankanina. Tena ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny Malagasy ankehitriny , tsy afaka mamboly, miraviravy Tanana ny tantsaha. Ny antony hoy izy, dia tsy fisian’ny fandriamaphalemana, tsy fisian’ny fifampitokisana intsony, tsy fisain’ny fifandeferana, ny fifamelana, ary noho ny tsy fisian’ny fifanampiana avy aty ivelany. Tsy mampiseho fihetsika fahavononana handamina ny raharaha. Nilaza ny Sadc hoy ny filoha Ravalomanana hoe tena ùmanana finiavana ve ny Malagasy sa tsy nisy manana izany fitiavana ny mpiarabelona sy fitiavana hanavotra an’I madagasikara izany. Noho izany hoy izy dia maintso aho fa fotoana tokony hanavotana ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao Tsy azo idivirana fa tsy maintsy miroso amin’ny fifankatiavana ny Malagasy ary miroso amin’ny fifidianana malalaka sy mangarahara ary ankoatoavin’ny rehetra. Mahita hoy izy izao tontolo izao amin’ny alalan’ireo iraka nalefa taty madagasikara ireo firenen-drehetra eran-tany fa tsy misy hita taratra ny fitiavana sy finiavana ny hanomana izany fifidianana izany ireo mpitondra. Ho anareo  mpitondra tomponandraikitra hoy ny filoha Ravalomanana Marc dia izay ahiahy izay dia mbola mitombina sy mitoetra. Koa diniho tsara ary ao anatin’ny fandinihana ny troika ary hilaza amin’ny vahoaka Malagasy sy ny mpitondra fa tsy azo ihodivirana ny fiverenako any madaghasikara ary ho avy tsy ho ela izany. Andraso aho hoy izy izaho mihitsy no hilaza aminareo hoe ho avy. Hiteny aminareo aho hoy izy hoe ho avy amin’izao satria matoa aho miteny izany  dia efa  miresaka amin’ny troika.  Ny zavatra mahafaly hoy ny filoha Ravalomanana Marc dia efa mitovy hevitra  avokoa ny firenen(drehetra erantany na hatramin’ny frantsay aza dia efa mitovy hevitra amin’ny Sadc. Tsy maintsy hirosoana ny fifidianana, fa tsy misy intsony izany Ni Ni izany. Diso hevitra tanteraka hoy izy izay milaza fa azo amboarina ny resaka na avy aty madagasikara na avy maorisy na seychelle hoe tsy mahazo mirotsaka. Ny vahoaka Malagasy no misafidy izay filoha hitondra azy. Milaza aminareo ho re-tany ho redanitra aho hoy izy fa hirotsaka ho filoham-pirenena eto madagasikara. Efa mazava fa tsy misy fifidianana azo atao raha tsy tafaverina any I dada. Izay no zavatra taty hoy ny filoha Ravalomanana Marc hoe aza matahotra ianao prezida fa ny fomba demokratika izany ny olona manana zo dia afaka milatsaka avokoa.  Manana fahavononana tanteraka aho fa tsy azo atakalo vola. Noho izany hoy izy dia manome toky anareo vahoaka fa rehefa tafaverina any dia  tsy maintsy hiasa hiaraka isika. Tsara ny fifandrasaiko amin’ny mpamatsy vola ary tamin’ny herinandro aho nihaona tamin’ny tomponandraikitry ny Bad.  N’inon’inona hoy izy manjo antsika dia tsy maintsy mijoro isika. Fantatro hoy izy fa nandritra izay telo taoan izay dia niharitra ianareo ka noho izany tsy hamitaka anareo na oviana na oviana mihitsy I dada.  Raha mbola misy koa ny fotoana ka nomen’andriamanitra tombonandro ny tenako dia atokako hiasako  ho an’ny Malagasy izany. Diso hevitra isika raha ny samy Malagasy no iadiavana fa misy zavatra tokony hiarantsika dia ny fanarenana an’I madagasikara. Matoa ianareo hilatsaka hofidiana hoy izy dia aza matahotra ny lohany. Aoka ho sahy tsara fa tena hiatrika fifidianana isika.Samia ianareo ao amin’ny fitondrana ao mba hifantoka amin’izany fifidianana izany. Aza matahotra izany fepotoana izany isika fa rehefa mifanaraka ara-politika, mifanaja dia  ataontsika ny fifidianana ary ekena daholo ny vokatry ny fifidianana mangarahara sy madio amin’ny fomba demokratika.

29 pensées sur “FILOHA RAVALOMANANA : NANAMBARA HO RE TANY HO REDANITRA NY FILATSAHANY HO FIDIANA”

 1. Ratsimilaho >>>>Ohatry ny hafahafa be le filazanao azy hoe « mino fotsiny ihany izany »; tsy haiko aloha izay finoanao, fa ny ahy fantatro fa mitovy amin’ny an’i Dada, dia ilay Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy; Andriamanitr’i Abrahama, sy Mosesy, Sy Jakoba; Ilay Rain’i Jesoa Kristy; Izy no Andriamanitro sy an’ny Malagasy rehetra izay mino an’i Jesoa Kristy koa. Ny tiako tenenina @izanydia hoe: raha tenin’i Dada fotsiny io dia mety misalasala toa anao koa aho ny @io teny io, fa tsy tenin’i Dada io, fa tenin’ Andriamanitra no nampiasain’i Dada dia mino aho ary mankatoa ka tsy « hatahotra, fa mino fotsiny ihany » Andriamanitra tsy olombelona ka handainga na hamitaka antsika ka raha izaho? MINO FOTSINY IHANY AHO. Mahereza daholo izay mamaky ity nosoratako ity ôôôôh.

 2. Isaorana an-tampon’ny loha ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC izay nitondra teny hendry , fatratra ,mamy ary mahavelom-bolo sy manome fanantenana lehibe..
  Nasehon’ny Filohan’ny Firenena fa Ray aman-dreny izy ary avo sy lalina ny teny nentiny tamintsika..
  Amin’ny maha Filohan’ny Firenena azy dia hainy ny nizara ny teny : ho an’ireo manan-manjo , ireo tojon’ny herisetra , ireo atody iady amam-bato sy ireo Malagasy , voan’ny tsindry hazo lena ary tena mahantra ,izay nahavaky vava ireo iraky ny SADC..’ireo herisetra ataon’ny mptondra..
  Tsy nijanona teo amin’ny fitantarana ny ratsy misy eto amin’ny Firenena ny Filoha fa nanambara ny tsy fanekeny ny fitsabahan’ny maurice sy seychelles amin’ny tokan-tranon’ny malagasy …!
  Fa henoy tsara ny vokatry ny fifandraisan’ny Filohan’ny Firenena amin’ireo mpamatsy vola , izay mahavelom-panantenana amin’izay momba ny fampandrasoana ny Firenena ary indrindra mikasika ny fanatsarana aingana ny farim-piainan’ny Malagasy : ny fiverenana miasa , ny fandehanana mianatra , ny fahafahana mihinan-kanina na indray mandeha isan’andro fotsiny aza !
  Izany rehetra izany dia ho tanteraka soa aman-tsara raha ny Malagasy hendry hahay hiray hina , hahay hifanaja , hahay hiomanana hanao fifidianana madio ,démocratique ka hahay hifidy izay lehilahy na vehivavy mendrika sy azo hitokisana hitondra ny Firenena..
  Hilaina mantajaka Isika hanohina izay voafidy satria hahatokisan’ireo mpamatsy vola Isika raha miray hina (fihavanana, solidarité..).
  Ela no tsy niteny ny Filoha , fa feno ny teniny ary nofeheziny tamin’ny hoe :  » Hambarako amin’ny Tany aman-Danitra fa hilatsaka ho fidiana ano ! »
  Hody izy..!

  Miasaotra Anao eram-po eran-tsaina Izahay Andriamatoa Filohan’ny Firenena hajaina sy toavina !
  Ny Tompo anie homba Antsika

 3. Le discours du Président de la République RAVALOMANANA MAC apporte un aperçu des problèmes  » diplomatiques  » entre le pouvoir du Président de la République FRANCOISis HOLLANDE et le Président RAVALOMANANA MARC qui a conclu que  » même la France a admis… »
  Oui ,il y a eu des contacts dès l’après du premier tour , illustré par la venue à ANTANANARIVO de Monsieur BELLIARD , appelé à ce moment  » l’homme du Quay d’Orsay « et puis ce Monsieur dès lélection du Président HOLLANDE apris la fonction d’Ambassadeur à TANA ! Et Chataignier bombardé ambassadeur de france dans la zone du sud de l’océan indien.., duquel poste il vient d’ être débarqué et remplacé par une des deux femmes sorties du quai par le MAE FABIUS..!
  Voilà quelques faits qui témoignent de la réalité des contacts entre les deux Présidents français et malgache..
  Ces contacts ont donc facilité et activé les modalités de retour au Pays du Président de la République RAVALOMANANA MARC et ceci dément la thèse de certains poicards malgaches qui  » accusent  » à tort le nouveau pouvir en France de continuer les
  activités anti-mlgaches de l’ancien président français..!
  Il faut dès fois , dans l’analyse des négociations diplomatiques entre deux Pays savoir raison garder et surtout ne pas faire des déductions hâtives sans maîtriser le déroulement de ces négociations.
  Cette précaution a une importance pour la suite des relations entre les deux Pays..
  Et cette fois pas plutard qu’il y a deux jours ,un discoureur au Magro a soutenu publiquement e contraire de la déclaration du Président RAVALMANANA MARC dans son discours qui porte sur l’attitude positive officielle de la France vis-à- de l’issue de la crise malgache..!
  Oui il y a des impatiences dans les jugeottes qui ressemblent à des impertinences malheuses !

 4. Spécilité mamadi-dresaka sy tsianjerim-poza zany ry bogor rabe vôplôlsy tsy mandaitra tsony à!!! telo taona ny olona lelafin’lah no mamaha-dalitra @ lainga ny Malagasy dia ny olona nanasoa ny firenena ndray no tsy hahaiza-miaina aza dia mihevitra ny gasy rehetra ho foza tsisy loha toa an’lah kosa é!

 5. Misaotra anao Atoa Filoha manamafy ny firotsahanao izany! Tsy very izahay fa mino sy manantena fa tsy maintsy ho tonga ianao!
  Tongava Dada a! Dia ho itanao izany fitivana’olona anao izany! Vonona izahay ampandany anao ary vonona izahay handrotsaka ny vato ho anao!

 6. Odoy e! Bogor !

  alahelon´ny voaraoaka tamin´ny 2002 ny anao e!

  sady resaka efa lany andro. efa tsy any intsony ny resaka fa efa ny fitsenanana an´i filoha hajaina Ravalomanana Marc mahavita azy!

  raha tsy manana tee-shirt n´i Dada sy casquette ianao omeko ,mba miara faly amin´ny vahoaka, fa aoka izay ny taim-bava fa lany rora eo.

  ny tokony ataonao, dia hoe. Mahery ny vahoakan´i Dada, mahery i DADA.

  noheverina fa hiraviravy tanana raha naongana ,hay nikatos ny tramway sy ny TGV.

  -Efa mivadika ny rasa.ry Alain ramaroson, ry gle rabarisoa ranto. Ry gle Dolin Dolin, io koa ry yvette Sylla, ny frantsay , ry Razamahaso efa miha mahia andro aman´aloina matahotra no lasa moana. ry organes tsy hay izay kotrehiny…ry rolland ratsiraka tsy faly, raha tsy mitanaisa afa-tsy ireo aho fa .efe mivadika sahady ny rasa . aiza re ity e! ary mbola ho aiza ny fandehany , aza maty ihany fa mitohy ny tantara :

  Dia ho sahy hametram-pialana ve i Rabitro joelinakely ???????.

  dia miala koa i pierrot rajaonarivelo , dia mikorontana alloha, ny Mouvance Ravalomanana ireto nnihetsika tsy mamela intsony ….

  ho aiza , i dadabe ratsirahonana efa kofehy ny mitana ny ainy, ny renim-ben´ny fanonganam-panjakana moa iny lasa tsy fidiny iny.

  aiza i bogor hanavotra fa tena ho ratsy izy ity , Bogor ,bogor….!!!! izay no hatao ,miantso vonjy aminí bogor , fa ny TGV dolin, dolin mikatso …..

  Hi! hi! hi! bogor. mampihomehy mahonena ity ianao.

  Ho akanga sisa nanamborana, sa ho tanala very sampy.

 7. Hamafiso ny finoana Zalah a!!!!Tsy misy mampisosoka aza misosoka
  koa maika fa efa i Dada izao no miteny????matokisa fa aza miroaroa saina.

 8. Fa inona daholo izany ry ny tena Andry tsy domelina, sao dia resaka samy foza izany. Ireo olona tanisainao ireo dia tsy misy hifandraisana aamintsika Malagasy mihitsy fa razan’olona. Dia mbola ao koa ny hoe « Rain’i Jesosy » Ny olpmbelona no natera-dray sy reny fa tsy A/tra nefa ianao etsy ambany manao hoe tsy olombelona ka handainga fa A/tra. Hitako diso tafahoatra loatra ilay fandraisn’ny sasany ny fivavajhana krisitianina eto M/kara.
  A/tra dia fanaja ka tsy izay rehetra manao tompoko tompoko no hiditra @ fanjakany, Ary aza manononona foana ny anaran’ny Jehovah An/trao. Ary Farany Vavaka tsy arahin’asa dis fandemen-tsaina fotsiny ihany , fa ampio alloha ny tenanao dia hanampy anao A/tra.
  Ny hoa minoa fotsiny ihany, dia tsy resaka Jakoba sy mosesy msns mihitsy fa hoe tokony hanana finoana mafy orina @ izay atao ny tsirairay ka izay no mahatonga ny hoe mahavindra tendrombohitra ny finoana satria tongava aminao araka ny finoana. Manamafy ny heri-tsina izay ilay finoana.

  Farany, henjana ity ny atambo mahazo ny firenena ka mba jereo re ny manodidina sy ny tany fa izay any an-danitra any tsy anjarantsika no mandahatra izany. Ampio ny firenena. Ny tolona atao MIVAINGANA, ary ny fiarovana an’i Dada stao vaingondohan-draharaha. Malagasy tia tanindrazana aloha no ilaina izao, fa rehefa milamina ny tany miresaka fivavahana isika.

 9. Voaray Tompoko fa misaotra!!
  « Andriamanitra tsy manampy an’izay tsy miahy ny tenany »
  MEZAVA BE!!!!!!!

 10. Efa fantatrao ve ry Misajaona fa izany Bogor izany anie ka anara-tany any……INDONESIE e ! Any mantsy ny anabavin’i Domelina no mivovo . Ary any koa no kendren’i Domelina handosirana raha toa ka ….. 😉
  Tapeo amin’ny Google ny hoe : Bogor + rajoelina – dia ho hitanao …..
  Andry rajoelina moa zandrin’iza ???
  Mifanaraka tsara amin’ny …anabaviny izany !!!

 11. tahiry a!

  marina tokoa ny voalazanao, tena olo-Mlaza ilay boaikelin-dry bogor a! Vao sokafana ny googl bogor+rajoelina . fa tonga dia miseho ny voninahitra sy ny anaram-boninahitra entina hatrany amin´´ny losifera.

  ity aloha misy testamenta ho entin´i Bogor sy rajoelina any BOGOR rehfa handositra.

  Ilay bogor forumiste anie ry tahiry ,vao asaina resaka hoe.: Exiol na voasesitany tamin´ny 2002. fa tonga dia tsy tantiny io.

  izy manko anisaníreo nataon´ny vahoka hazalambo sy nitsoka tamin´ny 2002 ireny, Ka voatery misitrim-belona ao france ao, ary mamafa ny kihony mihitsy tratran´ny vidim-piainana ao france, ritra ilay vola nahodikodina sy nagalarina, nanatena hanakarena ,kanji lany nentina nanao asile ao france ny vola.

  izay mahatonga azy mirediredy sy milalam-pozan´i mialy eto.

  hoa na´i bogor+rajoelina : testamenta entina mandrapahafaty

  http://madarepdem.net/pdf/Colonel%20Charles.pdf

 12. Cette importante déclaration du Président de la République R1VALOMANANA MARC n’ a pas seulement pour objectif de Nous reconforter et de donner gage à notre attente , mais répond avec véhémence aux oiseaux de mauvais augures qui non seulement refusent le retour de Monsieur le Président de la République au Pays mais prédisent que ce retour provoquerait une émeute , une autre crise !
  Ces diseur de malheurs parlent évidemment pour se rassurer car ce retour signifie la fin de leurs délires , de leurs compulsions à nuire , à faire actes anti-Malgacheset pour renforcer leurs dires , leur prédiction ,ils se sont fait aider par des des imbéciles iliens de maurice et des seychelles , qui se prennent pour des donneus de leçon sur question strictement intrinsèque à Madagascar !
  Voilà des gens impertinents , jouant aux perroquets dressés par la françafrique !
  Ils annonent dans le désert et sont prisonniers du passé récent , car même les tenants du pouvoir actuel en France ont fait volt face à la politique coloniale de sarkoey !

  Le Président de la Républiqur RAVALOMANANA MARC avec cette déclaration sur sa participation aux prochaines élections présidentielles Nous a montré son empatience à rentrer le plutôt possible avec le grand empressement des bailleurs de fonds , des Pays qui ont des contrats d’aides financières avec L’Etat légal malgache , compte étant tenu de la situation plus alarmante que jamaus des Malgaches , que le rapport de la dernière mission de la SADC à Madagascar a souligné la gravité sans pareille §
  Cette mission a eu comme objet d’examiner lrd réalités de la vie des Malgaches , des conditions de gestion du Pays , des comortements des forces armées
  Le Président de la République a déjà pris des décisions sur sa participation aux élections , donc sur son retour)Il Nous a parlé de ses bonnes relations avec les « financiers « !!
  Préparons son accueil !

 13. na i rajoelina na i ravalomanana na i zafy na ratsiraka dia tsy tokony hotompointsika toy ny Andriamanitra,fa mila olona tena matahotra an’Andriamanitra ny Firenena, tsy anjaran-tsika no mitsara azy ireo fa tokony mandefitra ny iray amin’i ravalomanana sy andry rajoelina dia milamina io tantara io fa aza rangitintsika extremiste ireo ry zareo fa efa tena mahantra ny vahoaka, tokony esorina ao antsaina ny resaka tgv sy tim fa ireo antoko ireo ihany no mahatonga ny olana tsy mivaha ,sady tokony ho tonga saina ireo milaza ho mpitarika na ao am magro na ny tgv fa efa ela ny krizy no voavaha raha tsy tia tena ireo milaza ho mpitarika sy goaik’antitra politika ireo, zay e

 14. ny tsara ho fantatra,
  matoa i dada miteny hoe izaho ihany no hilaza ny fotoana iverenako dia tsotra ny antony: efa hatry ny ela izy no tsy natoky ny tim intsony dia i mamy rakotoarivelo sy ny ekipany ary ireo ct sy cst ireo ka mila tonga saina mihitsy isika vahoaka fa tsy extremiste be fotsiny eo,mora ahodina koa nge le olona ao amin’ny magro e , aiza koa ny tanora tsy avela hiditra ao fa le manao retour d’age reo sisa miambina vato ao fotsiny dia manaiky zay tenen reo parlemantaire reo, ary ilay manoela tsy tia merina iny tokony mody any koa fa may vava hoe ny merina ihany no nanongana an’i dada ka tokony tsy andrebireby tanindrana, aleo mody any iny ndaty lahy iny

 15. MAHONENA ny zanaka alika toy itony miteniteny foana sisa
  mba hiarovana ilay FITIAVAN-TENA DISO TOERANA.
  POV ni——-ni mapmė be!!!
  Dia itony Andrian-dreraka mpanavakavaka, tsy ambony tsy ambany toy ny loalika alika.
  Aza mitomany ho » zanak’i dada » akory fa manosi-potaka azy @ ity toetsaina fotsiny.

 16. tsy dia tiako loatra ny hampiseho ny lamba maloto eto fa azo fantarina fa i ranavalona dia miaro ny sezan’ny tim satria efa mibaribary ny tsy fitiavan’ny vahoaka ny tim,ianareo mihitsy ilay tsy manao izay hiverenan’i dada ary aza manalika olona fa ianao mihitsy no alika mila omena friendizy, aleo mba hifanaja fa iray ny tanjona sa ny anareo efa mihinana ry mamy rakotoarivelo sy ny ekipany dia arovana na dia efa hita izao aza fa tsy nahatafody an’i dada nandritra ny 4 taona,mba mieritrereta ry ranavalona tsy misaina o!

 17. endraso eo dada dia refa tonga dia endaso amin’ny ronono fa iny no andriamanitrareo mianakavy,dia ref tonga izy dia fohazo aho satria mbola ho ela ihany vao tonga ny 2080 hitsenana azy, aza kivy e! rehefa mandray pension zandry kely vao tonga i dada

 18. z endraso eo dada dia refa tonga dia endaso amin’ny ronono fa iny no andriamanitrareo mianakavy,dia ref tonga izy dia fohazo aho satria mbola ho ela ihany vao tonga ny 2080 hitsenana azy, aza kivy e! rehefa mandray pension zandry kely vao tonga i dada

 19. Bogor! izao vao tsapako hoe. hay vendranabe koa ity ilay voasesitany t@ 2002 ity.

  taiza ry ty no misy Ronono hanendasana.

  iza no hamoha ano afaka 80ans , tsy aleo tonga dia mamantana maty any!

  mamonoa tena tokoa dieny izao fa efa ho avy i dadanay dia, vao maika ity ho sesitany mandrapahafaty . I zandrikelinareo aloha tsy alefanay retraite izany fa miandry azy ny vahoaka hitsara azy fa ny rafozany razakandisa nicole efa nialoha -lalana , manaraka ny vinatolahy .

 20. Miala tsiny tompoko o!!LEO tena LEO ity toetsaina!!
  efa izao toetsaina izao no mahapotika ny firenena toy izao
  dia mbola tsy mihiratra ny maso, fa ho aiza daholo e?? manana taratasy vazah daholo???
  na izany aza mba jereo ny havana ,ny tapaka sy manana fa aza TIA TENA.
  Mbola tsy ampy ve izao FAHAVOAZANA IZAO RAY OLONA a???
  Dia ity mitady adim-poko mba asio fiheverana kely .Fa malagasy iray no miara-mizaka ny
  tsy rariny noho ny toetsaina Antanarivo ory havamanana be fialonana tranon-dainga sns ka
  tsy mahagaga raha izao no hiafaran’ny tanindrazana ( tana 100% izaho manoratra ity) fa aleo
  hivoaka ny marina fa MANKALEO.Dia mbola miala tsiny raha manohina ny sany fa izany no izy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *