RAVELOSON CONSTANT HO TAIRINTSIKA NY SADC

Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, hoy ny Ct Raveloson Constant teny amin’ny Magro Behoririka androany. Tarafo izay ataontsika miaraka hoy izy, fa  mitarazoka ny Sadc izay iraky ny firenena Afrikana amin’io zavatra io. Efa lalàna ny tondrozotra ary efa voalaza fa tsy maintsy mody ny filoha Ravalomanana Marc, ka tsy maintsy atao ny aroloza, ny amin’ny fiverenany. Jereo hoy izy, ny fo , ny fihetsika izay ahazoantsika miaraka fa hotairintsika ny Sadc, sy ny firenena Afrikana. Nametraka fanontaniana tamin’ny vahoaka ny tenany hoe :  hody hanao inona eto Ravalomanana ? F’angaha rehefa tafody izy dia ho filoha ? Raha hody Ravalomanana Marc hoy Constant, ka raha mbola ohatr’io  tsy manaiky izahay fa tsy maintsy arafitra io. Faly aho hoy ity olomboantendry avy eto Analamanga ity,  fa lany vola ny Cst sy Ct. Ny antony dia ravao io ary avereno pasoana fa misy ankolafy Ratsiraka, sy Zafy ao. Nambarany fa tsy maintsy ampiarahantsika amin’ny fampodiana ny filoha Ravalomanana Marc, ny famolahana ny tetezamita handeha amin’izay laoniny, fa hifanadala eto isika ka ho hita eo ny vokany. Tsy maintsy manomana fifidianana isika, ary tsy maintsy folahana ny Sadc sy ny firaisam-be Afrikana. Nomen’Andriamnitra saina sy fanahy isika hoy ity mpanao politika ity, hitantana izany rehetra izany. Tsy maintsy voatsika amin’io fifidianana io izy ary amboarintsika ny tetezamita. Mahakasika ny kabary nataon-dRajoelina omaly milaza fa hoe hanampy antsika ny frantsay ary atao faritra filamatra momba ny fampandriantany ny faritra mena dia nambarany fa ny zavamisy eto dia ny frantsay na ny zanantany frantsay no nampianatra antsika ny zandarimaria. Ny zavatra niseho tato ho ato hoy Constant, dia ireo komandy ny zandary tamin’ny faritra vitsvitsy teto amintsika toy ny tany Ihosy izay nisy kapiteny maty. Ireo rehetra ireo hoy izy, dia nalefa ho faty tsy misy paik’ady. Io ilay ataon’ny jeneraly Richard hoe mivarotr’aina isika. Izy anefa tsy handeha ho any Atsimo fa ireo zandary kely no alefany any. Lasibatra ireo sefo zandary rehetra any, ary soloina izay tsy maty. Nilaza Richard hoy Constant, fa tsy mahay ny teo aloha fa izy no mahay. Io ataony io no antsoina hoe « guerre préventif » hamoronana heloka izay olona hodaroana. Toy izany ny nitranga tany Irak hoy izy, satria lazaina fa misy fitaovam-piadiana miafina fa ndao daroana. Izany no fahaizan’i Richard baomba. Atao fitondra ny zandary eto hoy ity mpanao politika ity, ny famoronana heloka. Ho azy dia isika milamina teny Ambohijatovo io dia daroana baomba ary avy eo samborina. Rehefa mijery ny firenena dia tanana mirehitra afo io asehon’ny miaramila io, ary miambina varavarana isan-tokantrano. Tahaka ny zavanisy tamin’ny 47 hoy izy, io satria noheverina fa mpikomy. Izahay anefa tsy nahita dahalo nifanehitra tamin’ny miaramilan-dry Lylison, fa ny sary hitanay dia tokanono alana devoly. Ny loza hoy Constant, dia nilaza Rajoelina fa atao filamatra ny faritra mena.Doro trano isam-baravarana ve no atao eto ? ary baomba ve hampianatra zandary hafa ho amin’izany. Ny zavamsiy dia ny faritra iray manontolo no mila atao filamatra. Na ilay milaza azy ho filohan’ny foloalindahy, na lehiben’ny zandary hoy izy, tsy naaro ny fananana tany Atsimo.  Tsy mahavita izany ianao hoy izy raha tsy ny filoha Ravalomanana Marc no tonga eto.

20 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT HO TAIRINTSIKA NY SADC »

 1. Mankasitraka ny teninao izahay, Atoa Constant RAVLOSON!
  Ny hany mba angatahiko fotsiny ho antsika vahoaka eto Antananarivo dia ny hoe: AZA KIVY ISIKA! MINOA FOTSINY IHANY FA TSY MAINTSY HO AVY DADA!
  Ny any amin’ny Faritra dia tsoriko raha avy tany izahay (Mananara Avaratra, Fenoarivo Est,…)fa dia LEO TANTERSAKA AN’I ANDRY RADOMEILINA FA TSY SAHY MITENY!
  Ny tsara ho ataonareo mpitarika koa dia izao:tsy eto Tanà irery no mila tairina, misy mpomba maro koa any amin’ny faritra mb mila entanina, FA TSY MAINTSY MIRODANA IO FITONDRAN’I ANDRY LAVA NIFY IO

 2. Fantatsika rehetra fa efa fohy dia fohy ny fotoana. ary ny resaka dia tokony ho hisy dikany sy fotony ary akony ny teny sy ny kabary izay atao. Androny no 13 oktobra, ny 18 oktobra dia tapitra ny daty tokony ahatongavan’ny filoha eto an-tanindrazana mba ahafahany hiltsaka ho fidiana. Misy ireo zanak’i Dada milaza fa tsy ilaina ny manisa andro. Tokony ary teny tokony hihetsika anefa fa tsy faha olana izany hoe « tsy manisa andro izany ». Tokony haseho @ izao tontolo izao fa mila ny fioloha Ravalomanana ny Malagasy. Hetsi-bahoaka no tena zava-dehibe indrindra @ izany ary arahina hetsika samy hafa , izay azon’ny tsirairay na vondrona atao.
  Isika Malagasy irery ihany no afaka hanala ireo mpanogam=-panjakana sy mpamijaly vahoka. Mety hisy angamba fanampiana avy any ivelany fa isika aloha no tokony handray andraikitra.
  Ny datin’ny 18 oktobre dia daty hamily ny tantaram-pirenana Malagasy raha tena mahay ny vahoaka. Hetsika tsy manam-paharoa no tokony atao @io. aiza ireo mpitarika ? aiza ny toro-marika ?

 3. HOLLANDE PARLE T IL FRANCAIS ?:

  DIOUF EST ENTRAIN D’AVALISER LES ACTES ODIEUX CITES CI DESSOUS :

  MOIS DE JANVIER
  Une réunion préparatrice de l’exécution du « LUNDI NOIR » a été organisée le 19 janvier 2009 à 22 heures à Ambatomainty par Monsieur Ranjivason Jean Théodore en vue de créer un climat d’insécurité et des foyers de tension sur tout le territoire national pour déstabiliser et renverser le pouvoir légal.

  Étaient présents à cette réunion :
  -Général en retraite Rasolosoa Dolin
  -Mr Alain Ramaroson
  -Mr Sareraka
  -Mr Ny Hasina Andriamanjato
  -Mr Reboza Julien
  -Mr Lahiniriko Jean
  -Mr Patrick Monibou
  -Mr Rolland Ratsiraka
  -Mr R. Phillipe dit Ralipobe de Manjakaray et R. Marcellin dit Ramarcellin d’Anosipatrana(Chefs des gros bras) ainsi que 20 gros bras.
  Il a été décidé au cours de cette réunion de :
  A) Recruter des gros bras au niveau des bas quartiers pour constituer 20 groupes de 30 gros bras.Ralipobe et Ramarcelin sont les chefs. Chaque groupe est payé à 1000 000 d’Ariary et le financement est assuré par Andry Rajoelina en vue de :
  -Casser les grands magasins tels que JUMBO SCORE et autres
  -Saccager et incendier les MAGRO dans toute l’Ile et les biens des nationaux et étrangers proche du régime.
  -Détruire et incendier la TVM et la RNM ainsi la station MBS.
  -Laisser ensuite les voyous et la population des bas quartiers à entrer librement et piller ces centres commerciaux, grands magasins et ces stations Radio et Télévision.
  B) Repartir les secteurs entre les personnalités suivantes :
  -AKORONDRANO et environs :ALAIN RAMAROSON
  -BEHORIRIKA-ANTANIMENA-ANALAKELY :RANJIVASON JEAN THEODORE
  -TANJOMBATO et environs:SARERAKA
  -ANTSIRANANA:PATRICK MONIBOU
  -TOLIARA-FIANARANTSOA :REBOZA JULIEN,LAHINIRIKO JEAN,SARERAKA
  -TOAMASINA :ROLLAND RATSIRAKA
  Il est à souligner qu’après le coup dans la capitale, les quelques éléments des gros bras ont été envoyés dans les provinces pour accomplir leur mission.
  Le lundi 26 janvier 2009, exécution du plan appelé « LUNDI NOIR »
  MOIS DE FEVRIER 2009
  Réunion préparatoire du 07 février 2009 au domicile de Andry Rajoelina le 06 février 2009 au début de la soirée.
  Ont été présents :
  -Général en retraite Rasolosoa Dolin
  -Alain Ramaroson
  -Monja Roindefo
  -Cyrille Rasamizafy
  -Patrick Monibou
  -Général en retraite Ramakavelo Désiré Phillipe
  -Ny Hasina Andriamanjato
  -Lahiniriko Jean
  -Reboza Julien
  -Lieutenant colonel Fidimalala
  -Lieutenant colonel Sondrotalata
  Selon monsieur Cyrille Rasamizafy,Président actuel de l’ESCOPOL. « Il faut verser du sang demain à titre de sacrifice pour la réussite du coup. »,proposition adoptée par tout le monde et une décision a été prise la nuit même par Andry Rajoelna de monnayer les manifestants et les éventuels victimes.
  Exécution du 07 février 2009 selon la décision prise dans la nuit du 06 février 2009.Mouvement et manifestation populaires conduits par Monsieur Monja Roindefo,le Général en retraite Rasolosoa Dolin,Sareraka,Alain Ramaroson grâce à la bénédiction de Andry Rajoelina sur la place du 13 mai.
  La nuit du 07 février 2009,une réunion de la mise sur pied du collectif de jeunes officiers supérieurs a été présidée par le lieutenant colonel ANDRIANASOAVINA Charles(commandant dans les temps).Elle avait eu lieu au bureau de la Direction des opérations et de renseignements à l’EMGAM Andohalo et avait pour but de préparer un coup d’Etat. Avaient participer à cette réunion commandant LEON Claire, Lieutenant colonel KATSIHA Roger, Lieutenant colonel MAROMA René.
  Le 18 février 2009,une réunion sur l’étude de coup d’Etat avait eu lieu à l’école d’Etat-major ,Fiadanana.Elle consiste à la prise du régiment d’appui et de soutien d’Ampahibe,de faire bouger les véhicules blindés(BRDM) et renverser le régime.
  Avaient élaboré l’étude, le Général Voahangy RANDRIAMANALINARIVO (colonel dans le temps),le lieutenant colonel FIDIMALALA,le lieutenant colonel Sondrota Lala,le lieutenant colonel Ravoavy Théodule,le lieutenant colonel Randrianatoandro,le lieutenant colonel Andrianasoavina Charles.
  Au cours de la réunion,le Lieutenant colonel Rafaliarisoa Fidimalala a fait savoir à ses compagnons qu’à l’issue de la réunion, il se rendra chez Andry Rajoelina pour lui demander le financement de ce coup d’Etat.
  Les contacts physiques auprès du personnel du RAS se poursuivaient et le lieutenant colonel RAVELOMANANJARA,chef du service des matériels techniques du RAS promettait de faciliter l’envahissement de ce régiment.
  Des actions visant à déstabiliser le haut commandement de l’armée et bousculant ce dernier à prendre le pouvoir ont été aussi menées.
  MARS 2009
  Dès le début du mois, le collectif des jeunes officiers supérieurs ne cessaient d’exercer des pressions à l’endroit du haut commandement militaire pour que ce dernier prenne le pouvoir.
  Le 08 mars 2009
  Une mutinerie des sous-officiers et des hommes de troupe du CAPSAT s’est produite à Soanierana. Appuyés par des sous-officiers et hommes de troupe, des officiers supérieurs et subalternes de la place de Tanà se rendirent à l’Etat-major Général del’armée à Andohalo pour un ralliement et perception non autorisée des armes et munitions au magasin d’armes de l’Etat-major Général de l’armée.
  Par l’intermédiaire du journaliste de la station VIVA qui s’appelle HERINKAJA ,Andry Rajoelina entra en communication avec le lieutenant colonel Andrianasoavina Charles en l’incitant et l’encourageant à intensifier les actions en vue de renverser le Président RAVALOMANANA.Il offrit aussi 20 millions d’Ariary au lieutenant colonel Andrianasoavina Charles,des nourritures,carburant,recharges téléphoniques, groupe électrogène, des postes téléphones portables, des vehicules.
  Des armes et munitions étaient sorties de la Direction des Matériels Techniques de l’armée.
  09 Mars 2009
  En présence des journalistes, un deuxième appel au ralliement des officiers, sous officiers et hommes de troupe a été lancé par le Colonel RAKOTONANDRASANA Noël. Une décision pour le transfert du poste de commandement de l’armée au CAPSAT et le renversement du régime Ravalomanana a été adoptée à l’unanimité.
  10 Mars 2009
  Pendant que les quelques officiers et sous officiers se rendirent à Ampahibe pour limoger par la force le Ministre de la Défense Nationale, sous la menace d’une arme,à signer sa lettre de démission, d’autres proclamèrent la nomination du colonel NDRIANARIJAONA André au poste du CEMGAM.Pendant ce temps,andry Rajoelina conseilla,proposa et finança la réparation des BRDM en vue d’attaquer Iavoloha(Palais d’Etat).
  11 Mars 2009
  Limogeage par la force du CEMGAM du régime légal et son staff des commandants des forces ainsi que les commandants des régions militaires du régime légal suivi de la mise en place du nouveau CEMGAM.
  Récupération de Andry Rajoelina à l’Episcopat à Antanimena après un séjour à la résidence de France à Ambohijatovo.
  12 Mars 2009
  Prise du palais du Palais du Mahazoarivo et mise en place du nouveau premier Ministre Monja Roindefo.
  14 Mars 2009
  Réunion de préparation et de prise de décision concernant l’attaque du Palais d’Etat d’Iavoloha.
  Présidée par Andry Rajoelina à son domicile.Avaient participé à cette réunion :
  -Andry Rajoelina
  -Ny Hasina Andriamanjato
  -commandant Andrianasoavina Charles
  La modalité d’action et la répartition des missions ont été décidées lors de cette réunion.
  Ny Hasina Andriamanjato était chargé d’isolé Iavoloha en provoquant la coupure d’eau et d’électricité ainsi que la mise en place des barrages.
  Le commandant Andrianasoavina Charles conduisait l’opération militaire pour la conquête du Palais.
  A l’issue de la réunion,les généraux en retraite Rasolosoa Dolin et Ramakavelo Désiré Philippe interceptaient au domicile d’Andry Rajoelina le commandant Andrianasoavina Charles et disaient : « Io prise d’Iavoloha io Charles tsy lasa raha tsy coup de force. » à traduction litterale : « Charles,la prise d’Iavoloha n’est possible qu’avec un coup de force. »
  15 Mars 2009
  La nuit du 15 Mars 2009,un tir de quatre coups de roquette RPG en direction du Palais d’Etat d’Iavoloha a été occuté à partir du bypass pour intimider les civils et militaires qui assuraient le gardiennage et la sécurité d’Iavoloha.Ce tir a été effectué par l’équipe du commandant Charles.
  16 Mars 2009
  Appuyée par les BRDM de la gendarmerie et du RAS ainsi que par les mutins du CAPSAT ,une opération militaire pour la conquête du Palais d’Ambohitsirohitra a été conduite par le colonel RAHARIJAONA Sedera Nirina,chef de corps du 1ère RFI.
  Entretemps,un appel radio télévisé demandant à la population environnante du Palais d’Etat d’Iavoloha d’évacuer les lieux car l’attaque serait imminente.
  17 Mars 2009
  Obligé de quitter le Palais d’Etat d’Iavoloha,Le Président RAVALOMANANA,dans sa déclaration remit par voie d’ordonnance, le pouvoir à un directoire militaire ;document confié à Monsieur Tiebelé Dramé ,représentant des Nations Unies à Madagascar.
  Contactés par ce dernier ,les membres du FFKM organisaient une réunion à l’Episcopat d’Antanimena.En vue de la proclamation du directoire militaire.Etaient présents à cette réunion les 4 chefs d’Eglise membres du FFKM,le Vice-amiral Raharison RAMAROSON Hyppolite,le Général de division de la gendarmerie Ramananarivo Claude,le Général de division Rabarisoa Ranto et le Général de division Razafindralambo Rivo,l’ambassadeur des Etats-Unis, Monsieur Tiebelé Dramé,Monsieur Ouedraougo ,Andry Rajoelina ,Monja Roindefo,Ny Hasina Andriamanjato,le colonel Rakotonandrasana Noël, le colonel Ndrianarijaona André accompagnés de quelques officiers,Monsieur Ratsirahonana Norbert Lala.
  Bien avant la réunion proprement dite,le Vice-amiral Hyppolite essaya de convaincre les colonels Rakotonandrasana Noel et Ndrianarijaona André à accepter la décision du Président Ravalomanana et confier la conduite des affaires de l’Etat au Directoire militaire pour 1(un) an.Un désire refusé catégoriquement par les 02 Officiers supérieurs.
  Entre temps, Andry Rajoelina ,avant de rejoindre l’Episcopat, demanda au commandant Andrianasoavina Charles de refuser la naissance du directoire militaire et d’utiliser tous les moyens pour transférer le pouvoir à Andry Rajoelina.
  Proclamation du directoire militaire effectuée par Monsieur Tiebelé Dramé représentant des Nations-Unis à Madagascar devant l’auditoire refusée catégoriquement par Andry Rajoelina et Monja Roindefo.
  Menacés verbalement par le commandant Andrianasoavina Charles , « Non au Directoire Militaire,on va régler ça par la force et par les armes. »et sous la menace des armes, les 03 généraux ont été emmenés de force au CAPSAT.
  Andry Rajoelina appela une nouvelle fois le commandant Andrianasoavina Charles et lui demanda de faire tous les moyens même sous la menace des armes pour que les 03 généraux abandonnent la partie.
  Exécution à la lettre de l’ordre de Andry Rajoelina par le commandant Andrianasoavina Charles.
  Les 03 généraux ont vraiment subi le menace des armes.
  Au cours de cette même conversation,Andry rajoelina communique au commandant Andrianasoavina Charles que Norbert Lala Ratsirahonana est actuellement en train de rédiger un texte juridique afférant au transfert du pouvoir et dicte par la suite le contenu dudit texte.
  Le dit texte a été par la suite remis aux 03 généraux et rédigé au propre par le général Rabarisoa Ranto pour lu devant la presse.
  Monsieur Norbert Lala Ratsirahonana arriva enfin au CAPSAT avec une ordonnance de transfert de pouvoir différente écrite par le général.
  Pour terminer, Norbert Lala Ratsirahonana et les 03 généraux s’isolaient au guet apens du cercle mess Soanierana pour procéder à la signature des ordonnances et en tant que le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les 03 généraux, le Vice-amiral Raharison Ramaroson Hyppolite lut à contre cœur l’ordonnance de transfert du pouvoir.
  Sans les financements apportés par les groupes et les personnalités dont les noms suivent ,le double coup d’Etat commandité par Andry Rajoelina n’a pas pu être réalisé.
  -Monsieur SAID, Quincaillerie SAMBATRA à Andravoahangy.Montant du financement :2 Milliards d’Ariary.
  -Monsieur GALIB, Quincaillerie 2000 à Andravoahangy.Montant du financement :1,6 Milliards d’Ariary.
  -Groupe RAJABALY.Montant du financement :03 Milliards d’Ariary.
  -Groupe SIPROMAD,Monsieur ELIAS .Montant du financement :04 Milliards d’Ariary
  -Groupe MAMY RAVATOMANGA.Montant du financement :01 Milliard d’Ariary
  – Groupe SYLVAIN RABETSAROANA.Montant du financement :200 Millions d’Ariary.
  -Mr ALAIN ET NADINE RAMAROSON.Montant du financement :200 Millions d’Ariary.
  -Un Particulier FRANÇAIS.Montant du financement :200 Millions d’Ariary.
  -Monsieur EDGARD RAZAFINDRAVAHA.(Mise à la disposition de Andry Rajoelina de la Radio Antsiva :Incitation à la haine contre les responsables proche du régime légal)

  Signature
  Lieutenant colonel ANDRIANASOAVINA

 4. Efa mandeha ny FIOMANANA amin’ny fahatongavan’i Dada, ka hevitra hifanomezana ary dinika hifampizaràna, ka raha ny hevitro dia izao :
  TSY TSARA RAHA TOERANA IRAY ihany no hanaovana hetsika amin’ny ANDRO HATONGAVAN’i DADA? FA tokony hizarazara amin’ny toerana TELO farafaharatsiny :
  1)
  MANOLOANA NY MASOIVOHON’NY FRANTSAY misy manao hetsika : amponga -sifflet – hirahira (« ANTSIKA » DAHOLODAHOLO ohatra )
  2)
  MANOLOANA NY LAPAN’NY TANANAn’ANTANANARIVO : Amponga sifflet – hirahira –
  3)
  AO ANATIN’ny JARDIN DE LA DEMOCRATIE


  4)
  NY FITSENANA SY NY FILAHARANA avy any IVATO dia TSY AZO AVELA

  Koa ny FANDAHARANA sy ny FIFANDAMINANA no mba hiangaviana ho atao ao amin’ny MAGRO,
  ary HATOLOTRY NY MPITARIKA . sAMY mIHEZAKA NO DIKAN’IZANY, ary ho sarosarotra ho an’ny HAT ny hanenjika toerana maro toy izao.
  Raha sanatria misy korontana (iriana mba tsy hisy izany), dia miara-mirona miova toerana, sy MAMPANDRE ny hetsika akaiky azy indrindra.  Izany no mba hevitro, ka asa izay hevitry ny maro, fa dia mba mamaly ny fanontanian’i LAZALAZAO aho.

  Miangavy tohiny e !

  http://i32.servimg.com/u/f32/17/12/01/17/19_05_10.jpg

 5. Azafady ry Tahiry fa raha ny hevitro indray dia aleo ny olona mpomba azy tsy hizarazara fa mandeha mizotra amin’ny lalan’Ivato daholo.Tsy tsara intsony angamba ny miantsy ady amin’io fotoana io ka noho izany dia ny fahefatra ihany no tokony hatao.Sa ahoana?

 6. Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany; izao ve ianareo vao tonga saina amin’izany e? efa ho 4 taona no halikaina ?
  Aza minomino na iza na iza hoy aho , hataonan’ireo firenena rehetra ireo tsangodim-panona fotsiny. Aleo tairina izay tairina fa manderaka.
  Rahoviana no fotoana hamombohana ary ? dia inona ilay hatao ?

 7. Fa inona marina no ao ambadik’ilay hoe: Sima – Salô – Chisany ho avy aty izany ê!

  Tsy arako intsony ny hevi-baventy entin’ny sadc amin’izany diany izany.

  Evaluation?! Ce sont des diplomates qui oeuvrent en faveur des putshistes, pro-HAT
  n’espérons point attendre quoi que ce soit positive ressortir de ses sujets. Rien que des individus au solde de la HAT, et donc assujetti aux 3V (je m’en vois désolée chers émminences isany hein)

  Avant de me lancer dans le vif de notre objectif le plus cher aux coeur = retour du président élu Marc Ravalomanana),
  où en est-on exactement

  Remerciements anticipés!

 8. Misaotra amin’ny fifanampiana eo amin’ny filazana ny vaovao.

  Azo aravona hifameno daholo ny hevitra hananan’ny tsirairay!

  Efa PRËTS miandry PARTEZ fotsiny ny aty sy ny manodidina ary ny sarababem-bahoaka izay mbola manana fofon’aina homban’ny tongotra mamindra

  Dia mangataka amin’ny fahafahan’ny tsirairay (moyens etc) hifanome tanana, fa MARINA (tadidiko hatry ny 2002 – ohatra nivoaka t@ fangirifiriany ireo mponina tany Toamasina)

  ny hoe: « tsy eto Tanà irery no mila tairina, … »

  Ohatra iray: vao nisy olona niresaka tamiko avy tany Fianarantsoa – de mba nohatsafaiko hoe ahoana ny any, de hoy izy: tsy miteny zany Pety zany ==> « i dada8 no andrian’ny fon’ny olona »

  Miandry TOP de las’izao…

 9. Puisque l’article de HoAiza en parle, creusons un peu plus profond pourquoi Madagascar tombe dans cette situation en analysant les facteurs suivants:

  a./ Vouloir: Le peuple a de bonne volonté mais elle est inhibée par la précarité de la vie.
  b./ Pouvoir: Le peuple n’a pas le pouvoir car il ne peut pas exprimer démocratiquement sa voix.
  c./ Avoir: Le peuple a vu ses avoirs diminués au fil du temps surtout depuis le coup d’état.
  d./ Savoir: le peuple ne s’intéresse plus au savoir car il ne rapporte rien.
  e./ Devoir: le peuple a surtout des devoirs et moins de droits.

  Et cet déséquilibre sur tous les plans entraîne un déséquilibre physique, mental et spirituel que les Malgaches ne gèrent plus.

  Par ailleurs, il faut savoir que les cinq facteurs sont étroitement liés:

  Le vouloir chez une personne cherche à acquérir du savoir pour réaliser l’accomplissement de soi-même.Une fois que l’être humain a des connaissances, il les fait profiter à la société en se faisant moyenner. Une fois qu’il est payé, il peut se constituer un avoir qui lui donne un certain pouvoir…d’achat et qui lui permet d’acquitter ses devoirs dont les impôts.Une fois ces actes accomplis, il a la liberté et la volonté d’acquérir encore des connaissances(savoir, savoir-être,savoir-faire) afin de mieux gérer sa vie.Et la boucle est bouclée car la vie a un sens.

 10. Les fantômes de Madagascar
  La France, acteur-clé de la crise malgache
  par Thomas Deltombe, mars 2012

  La visite officielle à l’Elysée, le 8 décembre 2011, de M. Andry Rajoelina, président de la Haute autorité de transition (HAT) à Madagascar, a été largement perçue comme la confirmation de la partialité de l’administration Sarkozy dans la crise politique malgache, qui dure depuis plus de trois ans. Si, sur le papier, une telle visite pouvait se justifier, quelques semaines après la signature par la majorité des forces politiques malgaches d’une feuille de route censée organiser de façon « consensuelle et inclusive » une sortie de crise, elle jouait en réalité sur une illusion qui ne dupait pas grand monde : l’idée qu’un simple paraphe allait, comme par enchantement, dissiper les profonds contentieux qui paralysent depuis si longtemps la scène politique malgache.

  Depuis le 17 septembre 2011, date de la signature de la « feuille de route », les choses ont en effet bien peu évolué. L’ancien président Didier Ratsiraka (au pouvoir de 1975 à 1993 et de 1997 à 2002) a certes pu rentrer au pays le 24 novembre, après plusieurs années d’exil en France. Mais le principal adversaire de M. Rajoelina, l’ex-président Marc Ravalomanana (au pouvoir de 2002 à 2009), n’a, lui, jamais pu rentrer d’Afrique du Sud, où il est en exil depuis qu’il a été chassé du pouvoir en mars 2009. Condamné par contumace pour la mort de plusieurs dizaines de manifestants lors des troubles qui ont abouti à sa chute, M. Ravalomanana s’est vu interdire l’accès au territoire, le 21 janvier dernier, par les autorités de « transition » (1).

  Alors que la sortie de crise achoppe aujourd’hui sur la question de l’amnistie (2), prévue par la feuille de route, qui doit bénéficier aux acteurs politiques « pour tous les événements politiques intervenus entre 2002 et 2009 », et alors que nul ne sait quand pourront se tenir les prochaines élections, seule issue « consensuelle »possible à la crise, la proximité affichée par la France officielle avec M. Rajoelina irrite bien des Malgaches.

  Pour nombre d’entre eux, la France est même la première responsable de la crise qui mine le pays. L’ancienne puissance coloniale a toujours été suspectée — souvent à juste titre — de s’ingérer dans les affaires intérieures malgaches (3). Mais, depuis la chute de M. Ravalomanana, rumeurs et informations se bousculent sur le sujet.

  Il faut dire que les relations qu’entretenaient les autorités françaises avec le président déchu étaient plus que tendues. Perçues comme favorables à M. Ratsiraka lors du grave contentieux post-électoral qui opposa ce dernier à M. Ravalomanana en 2002, les autorités françaises mirent de longs mois à reconnaître, bien après les autres pays occidentaux, la victoire du second sur le premier.

  Mal engagées, ces relations se détériorèrent les années suivantes. De l’adhésion en 2005 de Madagascar à la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), dont l’Afrique du Sud est le poids lourd, à l’introduction de l’anglais comme troisième langue officielle, avec le malgache et le français, en 2007, les décisions du président Ravalomanana furent mal vécues à Paris, où l’on était habitué à des dirigeants malgaches plus « francophiles ». M. Ravalomanana avait un « tropisme très fort en faveur des Etats-Unis, de l’Allemagne, et […] de la Chine et son modèle de “démocratie autoritaire », insiste aujourd’hui encore le site Internet du ministère des affaires étrangères français (4). Pour ne rien arranger, M. Ravalomanana faisait figure de mascotte pour les institutions financières internationales, dont il appliquait les préceptes néolibéraux avec un enthousiasme qui ne plaisait pas toujours aux milieux économiques français installés de longue date sur la Grande Ile (5).

  Ainsi, les sujets de crispation franco-malgaches se multiplièrent tout au long de la présidence Ravalomanana. Le groupe Bolloré fut, dit-on, fort marri de se voir souffler la concession du port de Toamasina, privatisé en 2005, par un concurrent philippin. Quant à Total, il fallut une très forte pression de l’Elysée pour que le gouvernement malgache signe, en septembre 2008, une licence permettant à la multinationale française d’explorer les sables bitumineux de Bemolanga, à l’ouest de Madagascar. Les quelque sept cents entreprises à capitaux français recensées à Madagascar furent en réalité loin d’être balayées. Les anciennes structures coloniales, à l’exemple de l’historique Henri Fraise Fils et Cie, comme les multinationales françaises (Orange, Colas, etc.), n’ont pas autant souffert qu’on le dit sous la présidence Ravalomanana. Elles ont elles aussi profité, directement ou indirectement, de l’injection massive de crédits internationaux après la prise de pouvoir du très libéral président malgache. Mais l’ambiance avait changé.

  A cela s’ajouta bientôt un contentieux diplomatique. En juillet 2008, l’ambassadeur de France Gildas Le Lidec dut quitter son poste six mois seulement après son arrivée. Il s’est fait « chasser comme un malpropre, soupçonné par Marc Ravalomanana de porter le mauvais œil », rappellera en mai 2009, quelques semaines après l’éviction de M. Ravalomanana, Stéphane Gompertz, directeur Afrique et Océan Indien au Quai d’Orsay, devant la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale. « Paradoxalement, ajouta M. Gompertz, s’il [M. Le Lidec] était resté sur place et que le président [Ravalomanana] avait écouté ses conseils, ce dernier serait peut-être encore au pouvoir (6) ».

  Il n’en fallut pas plus pour instiller l’idée qu’une main française avait agi pour faciliter le renversement de M. Ravalomanana. Dans les cortèges organisés pour soutenir ce dernier au début de 2009, la France était d’ailleurs vivement prise à partie. « France, arrête de semer la zizanie au Peuple Malagasy », pouvait-on lire sur une banderole lors d’un rassemblement pro-Ravalomanana au stade Mahamasina d’Antananarivo, le 14 février 2009 (7). D’autres menacèrent avec véhémence les Français installés à Madagascar. « On va s’en prendre physiquement à eux, s’époumona une passante devant une caméra française. Ils vont rentrer chez eux en cercueil, je vous le certifie (8) . » Des intimidations qui ne sont jamais prises à la légère dans un pays qui abrite une des plus importantes « communautés françaises » d’Afrique (vingt-cinq mille personnes, dont treize mille binationaux).

  La thèse d’un « complot français » ne prospéra pas que dans les rues d’Antananarivo. Dans les câbles diplomatiques américains révélés par WikiLeaks à l’automne 2011, la même idée est mentionnée par M. Pierre Van den Boogaerde,ancien représentant du Fonds monétaire International (FMI) à Antananarivo. « Van den Boogaerde a affirmé que la France a payé la facture pour les “extras” du CAPSAT », note l’ambassadeur américain de l’époque, M. Niels Marquart, en référence aux mutins du Corps des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT), qui ont joué un rôle central dans le renversement de M. Ravalomanana et l’accession de M. Rajoelina au pouvoir en mars 2009. Relevant que le représentant du FMI ne « peut pas prouver un lien direct avec le gouvernement français », l’ambassadeur américain note toutefois que d’autres personnalités, y compris des diplomates étrangers, partagent la même conclusion (9).

  Si l’hypothèse d’un soutien français au coup d’Etat a la vie dure, c’est aussi que la France n’a jamais masqué sa proximité avec le président de la HAT Andry Rajoelina. L’inauguration en grande pompe d’un immense hôtel Ibis (groupe Accor) à Antananarivo, le 23 juin 2009, est un exemple intéressant des bonnes relations retrouvées entre la France et Madagascar. Outre les dirigeants du groupe Accor et leurs partenaires malgaches (la puissante famille Rajabali), on voit sur les photos se congratuler pêle-mêle M. Rajoelina, l’ambassadeur de France Jean-Marc Châtaigner — nommé à Antananarivo au lendemain de la prise du pouvoir par M. Rajoelina — et l’intriguant homme d’affaires franco-malgache Patrick Leloup, « conseiller spécial » du président de la HAT et considéré comme « l’homme de Robert Bourgi » — l’ex-« homme de l’ombre » de la Françafrique sarkozienne — à Madagascar (10).

  Une ambiance étonnamment chaleureuse, entre les coupes de champagne et les crépitements des flashes, quand on sait que M. Nicolas Sarkozy qualifiait quatre mois plus tôt le renversement de M. Ravalomanana de « coup d’Etat », observant de surcroît que « la suppression du Parlement », première décision prise par M. Rajoelina, n’était « quand même pas un signe très positif (11) »…
  « C’est notre chouchou »

  Au cours des négociations entamées depuis 2009 entre les différentes « mouvances » présidentielles malgaches (MM. Ratsiraka, Zafy, Ravalomanana, Rajoelina), la France s’est toujours montrée très favorable à M. Rajoelina.C’est par exemple ce qu’expliquait début septembre 2009 M. Leonardo Simao, ancien chef de la diplomatie mozambicain et membre de l’équipe de médiation de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) pour Madagascar, dans une discussion rapportée par l’ambassadeur des Etats-Unis. Après avoir rappelé les contentieux opposant la France et M. Ravalomanana, souligné le soutien apporté par la France au régime de M. Rajoelina et mentionné la pression qu’essaient d’exercer certains Français sur les négociateurs malgaches engagés dans le processus de « sortie de crise », M. Simao tira cette conclusion dénuée d’ambiguïté : « L’ingérence française dans les affaires malgaches équivaut à un quasi-colonialisme (12). »

  Un fin connaisseur français du dossier malgache nous confirme en ces termes le soutien dont jouit effectivement M. Rajoelina à Paris : « C’est notre chouchou. » Reste qu’il faut apporter quelques nuances. Si M. Rajoelina a les faveurs de la France, encore faut-il savoir de quelle « France » il s’agit. Car Paris a toujours eu plusieurs canaux d’intervention parallèles en Afrique subsaharienne. Ainsi, pendant que M. Stéphane Gompertz, par exemple, tentait au Quai d’Orsay de convaincre M. Rajoelina de ne pas se présenter à l’élection présidentielle qui doit intervenir, un jour, pour mettre fin à la « transition » (13), d’autres, du côté notamment de M. Claude Guéant, ancien secrétaire général de l’Elysée et actuel ministre de l’intérieur, adoptaient une ligne nettement moins consensuelle, défendant l’idée d’une élection rapide susceptible d’imposer le « chouchou » par les urnes et de prendre de court les intérêts concurrents (14).

  Cette « double commande » de la politique africaine explique sans doute pourquoi la position de la France est parfois apparue fluctuante. Les autorités françaises, qui disposent de toute façon d’autres « amis » à Madagascar, se seraient même, à un moment donné, montrées prêtes à sacrifier M. Rajoelina pour s’assurer de l’exclusion définitive de M. Ravalomanana du jeu politique malgache. Il y avait, nous explique notre source, un « deal » entre les Français, soutiens de M. Rajoelina, et les autorités sud-africaines, plus favorables à M. Ravalomanana. Les uns et les autres devaient en parallèle faire pression sur leurs « chouchous » respectifs pour qu’ils acceptent de se retirer. Ainsi s’expliquerait la promesse faite le 12 mai 2010 par M. Rajoelina de ne pas se porter candidat à la prochaine présidentielle. « J’ai pris la décision de ne pas être candidat à l’élection présidentielle pour terminer la transition dans la neutralité », avait-il alors assuré, ajoutant : « Je me sacrifie pour ne pas sacrifier les Malgaches. » Les Sud-Africains n’ayant pas honoré leur part du « deal », ou M. Ravalomanana ayant refusé de s’y plier, M. Rajoelina est prestement revenu sur ses promesses et semble aujourd’hui plus déterminé que jamais à s’imposer à l’issue de la « transition ». Reste à savoir quand, et comment, se terminera cette interminable crise politique.

  Thomas Deltombe
  Journaliste.

  (1) Cf. « Madagascar : retour d’exil avorté pour Ravalomanana », RFI, 22 janvier 2012.

  (2) Cf. le point de vue du SeFaFi-Observatoire de la Vie Publique : « Quelle amnistie, et pour quoi faire ? » (PDF), 3 février 2012.

  (3) Faranirina V. Rajaonah, « Les imaginaires de l’étranger dans la crise malgache », Politique africaine, n° 86, juin 2002.

  (4) « La France et Madagascar ».

  (5) En particulier à travers le Madagascar Action Plan (MAP), adaptation locale de l’Africa Action Plan de la Banque mondiale.

  (6) « Table ronde sur la situation à Madagascar », Commission des affaires étrangères, Assemblée nationale, 6 mai 2009.

  (7) Voir le blog photographique « Madagascar : crise de 2009 ».

  (8) « Madagascar : Marc Ravalomanana refuse de partir », AFP, 15 mars 2009.

  (9) « Madagascar : How long can the HAT governement sustain itself ? », WikiLeaks, 4 juin 2009.

  (10) « L’homme de Robert Bourgi à Tana », La Lettre de l’océan Indien, 6 juin 2009.

  (11) « Madagascar : Sarkozy parle d’un coup d’Etat, demande des élections rapides », AFP, 20 mars 2009.

  (12) « Madagascar talks : local reactions ton Maputo II », WikiLeaks, 2 septembre 2009.

  (13) L’idée de M. Gompertz étant, explicitement, de l’inviter à « suivre l’exemple d’Amadou Toumani Touré, au Mali, qui a cédé volontairement le pouvoir et est revenu à la faveur de nouvelles élections ». « Table ronde sur la situation à Madagascar », Commission des affaires étrangères, op. cit.

  (14) Voir par exemple : « Madagascar : to re-engage with the French ? », WikiLeaks, 16 juin 2009.
  Soutenez-nous, faites un don
  L’existence de notre journal ne peut pas uniquement dépendre du travail de la petite équipe qui le produit, aussi enthousiaste soit-elle. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Faire un don
  Politique Élections Diplomatie Coup d’État Relations bilatérales France Madagascar
  mars 2012, article inédit
  Article précédent
  « Laïcité, le triomphe de l’équivoque », page 10
  Article suivant
  « Au Salvador, la gauche gouverne-t-elle ? », page 11
  Voir aussi

  Les fantômes de Madagascar Aperçu
  Thomas Deltombe
  Trois ans après le renversement du président Marc Ravalomanana, Madagascar est dans l’impasse. Malgré la signature en (…)
  Moramanga, au cœur de l’ingérence étrangère Aperçu
  Th. D.
  A cent kilomètres à l’est d’Antananarivo, la localité de Moramanga fut l’épicentre de l’insurrection nationaliste de 1947, (…)

  Soutenez-nous, faites un don
  L’existence de notre journal ne peut pas uniquement dépendre du travail de la petite équipe qui le produit, aussi enthousiaste soit-elle. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Faire un don

 11. Toa tsy taitra mihitsy i Rajoelina sy ny tafika aminízao resaka fiverenana´i Dada izao, sa efa misy planina efa matipaika indray any ho any ohatra hoe. Efa nanome toky ny SADEC na ny filoha Zoma fa tsy afaka hiverina i DADA.

  tsy mazavazava mihitsy izao fihetsika izao. ary i rajoelina aza ity efa mihazakazaka manao propaganade sy mapiasa fananam-pirenena nefa ny amerikana efa nanamafy fa tsy afaka milatsaka izy.
  f´angaha tsy misy lalana mifehy ny fifidianana no afaka managalatra depart manao propagande rajoelina?

  ho hita eo koa raha hi-démisionne izy enim-bolana mialoha ny fifidianana.

  efa ofisialy ve ny filatsahan-drajoelina?

  ahoana koa ity manao sinema, manafatra an´i simao ,hanimbana ny sain´ny vahoaka malagasy mpanara-baovao.

  Hamafiso ny paika sy ny vavaka ,fa ny antsika i DADA tonga aloha no fantantsika ,dia manaraka ny sisa ambiny.

  Ny fiarovana ny ain´i DADA aza hadino ny mametraka ny rafitra harahina sy ny paika rehetra .
  manaova antso maro ny ny tafika legaliste ,na kung-fu ,na ireo tanora vonona , Na ireo miaramila reservista aza. betsaka ny tokony afaka hanampy, ny ansto no atao betsaka, mba hifandray tanana isika rehetra .

 12. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2217412/Felix-Baumgartner-Supersonic-skydiver-drops-earth-nearly-128-000-feet-Earth.ht

  Tamin’ny andron’ny sôvietika dia rehefa niteny i Gagarine tamina pretra iray hoe tsy nahita an’Andriamanitra izy tamin’izy nitety ny habakabaka dia nilaza ilay pretra fa niaraka taminy tao anatin’ny sambondanitra Andriamanitra.

  Tamin’ity britanika nitety habakabaka ity dia niaro azy teo akaikiny foana ny Avo nandritry ny vikina nataony izay ny vikina avo indrindra vitan’olombelona.

 13. Ratsimilaho a!

  Autrichien avy ao Salzburg i Felix Baugartener fa tsy anglisiy akory.

  Nitsambikina avy eny amin´ny habakabaka 39km avo izy omaly maraina.

  fanitsiana kely ihany no nataoko.

 14. Misaotra anao Misajaona nanintsy fa na ilay anarana aza dia noeritretiko ho tsy anglisy mihintsy.Teo amin’ilay lohateny moa dia tsy nisy filazana fa izay 24 miles na 39 km nolazainao no nambarany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *