HMF : FAMINGAVINGANA MIVANTANA SY ANKOLAKA NO MISY ETO AMIN’NY FIRENENA

Tontosa tetsy amin’ny kianjan’Antsahamanitra androany maraina ny hetsika fanompoam-pivavahana nokarakarain’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF). Tonga nanatrika izany ny avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana izay nahitana ireo mpikambana ao amin’ny Ct sy Cst sasan-tsasany, ny ministra Ramalason Olga. Toy ny mahazatra ireto HMF ireto  taorian’ny fivavahana  dia nisy hatrany ny fanambarana nataon’izy ireo.  Toy izao raha fintinina ny voalaza ao anatin’izany fanambarana izany. Fandringanana mivantana sy ankolaka no misy teo amin’ny firenena, nandritra izay efatra taona izay kanefa nangina izay tokony hiteny fa ny basy sy ny fonja, ny fahefana sy ny vola, ny seza sy ny voninahitra no niteny htramin’izao. Tsy fitia te hilaza na fanaratsiana na  tsy fitiavana hoy ny HMF  fa tena famingavingana ny vahoaka Malagasy no miseho ankehitriny. Tsy mila porofo izany fa iaraha mahita sy miaina isan’andro ny fanaovana tsinontsinona sy ny fanambaniana ny vahoaka Malagasy. Amin’ny fanatamorana ny fiainany ka hanolorana azy hanin-kely tsy mahavita iray andro akory nefa ny harenany robaina ambongadiny ary olombitsy no mitavana izany, gadraina sy ampitahorina ireo raiamandreny mpananatra azy(mpitondra fivavahana, tangalamena) mba tsy hipoiran’ny marina. Fanamarina-tena sy fiarovan-tseza  hoy ny HMF no manjaka fa tsy fiarovana ny vahoaka izay mody atao fialana sy fanilihana fotsiny ho an’ireo milaza ny tenany ho mpiaro ny vahoaka nefa ny fiarovana ny sezan’ny mpitondra no tena ao ambadika ka ilazay lazaina fa arovana indray no ambanana vava basy ary helohina raha vao mitaky fahafahana na mianan-kendry hilaza ny marina. Ambaranay hoy izy ireo fa voageja I Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy, voagejan’ny olom-bitsy tsy matahotra an’Andriamanitra ary tsy menatra ny hamono sy handatsaka aina sy hampiditra am-ponja olo-marina raha vao tohinina ny tombontsoan’izy ireo, araka ilay voalazan’izy ireo ihany hoe “hena an-tanan-tsaka” ny fahefana azony. Na inona na inona lazaina hoy ny HMF dia tena adidinay amin’ny maha mpitondra fivavahana ny mamotsipotsitra izany tsy fahamarinana izany amin’ny maha mpaminanin’ny firenena na dia lazaina hoe mahabe fahavalo aza. Manainga ny rehetra izahay hiray hina ka hiara hiasa hitady ny marina ary hanaovotra ny firenena amin’ny fomba Hendry rehetra ka hamerina ny tahotra an’Andriamanitra ho soa toavina. Manainga ny rehetra ihany koa hoy izy ireo mba tsy ho iray tsikombakomba amin’ny famonoan’olona mivantana na ankolaka fa samy handray ny andraikitra tandrify antsika manoloana ny mpiray tanindrazana.  Manainga ny olon-kendry rehetra izahay hoy ny HMF hiara hijoro am-pasahiana fa “aleo fahendrena toyizay hery” ny hery tsy mahaleo ny fanahy. Miantso ny manam-panahy rehetra izahay hoy izy ireo hilaza hoe “ampy izay”. Manainga ny hery velona rehetra eto amin’ny firenena hitambatra “vonjeo ny taninao”. Tsy fotoanan’ny tahotra sy ny hoe miasa mangina na koa hoe manohana anareo avy ao aoriana izahay izao na ny hoe andraso atsy ho atsy  aloha fa miseho hoy ny HMF raha olomarina. Ampangino kely aloha ny fironana politika na hoe iza no mpitarika fa hiaraka isika, hiara hanavotra ny firenena. Atsaharo kely aloha ny kajikajy fa ny aotra miampy aotra dia aotra ihany no valiny. Tsy mbola misy kajy hoy ny HMF azonareo mpanao politika hatao ao anaty fahantrana sy ny fifankahalana sy tsy fandriampahalemana tsy akory raha tsyhoe hanararaotra izany hahazoa-tombony toy ny ataon’ny sasany angaha ianareo ka zara aza mahantra ny vahoaka mba ahazoana manamby azy vari masaka ho azo ambakaina mora foana amin’ny fifiidianana peta toko anaty korontana.  Noho izany hoy ny HMF raha tena mbola misy fitiavan-tanindrazana marina ao am-pontsika tomponandraikitra, mpitondra fivavahana, raiamandreny, manampahaizana, vahoaka snsn.. eto amin’ny firenena dia vonjeo ny vahoaka Malagasy ary mitsangana fa aza lany andro amin’ny fanambarana sy ny fisehoana eny amin’ny haino amanjery fotsiny. Miantso antsika nanao fanambarana sy nanan-kambara momba ny raharaha any Atsimo na raharaha hafa namoizana ny ain’ny mpiray tanindrazana hoy ny HMF mba haneho firaisankina ary mba tsy hisian’ny tsy fahamarinana avy aty amintsika rehetra ka ilazana fa ambadika politika ireny na sanatria tokoa fanaovana tsinotsinona ireo zanatsika mpitandro filaminana nanao nyainy tsy ho zavatra namita iraka tany Atsimo. Noho izany dia hanangana Komity Iombonana sy mahaleotena ary ivondronan’ny olom-pirenena isika mba hizaha ifotony sy hanao fanadihadihadiana tsy mitongilana ary am-pahamarinana ny zavamisy any ary hitondra ny tatitra rehetra ho an’ny vahoaka Malagasy sy ny sehatra iraisam-pirenena.  Mikasika ny tohin’ny hetsika dia nambaran’ny HMF fa miankina amin’ny fahavononantsika rehetra handray andraikitra am-pasahiana.

1 réflexion sur « HMF : FAMINGAVINGANA MIVANTANA SY ANKOLAKA NO MISY ETO AMIN’NY FIRENENA »

  1. Mankasitraka indrindra anareo HMF.

    Miombon-kevitra ary manohana anareo mandrakariva.

    « Ilay Andriamanitra » niantso anareo ary hijoroanareo vavolombelona anie hitantana anreo sy hiaro anareo hatrany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *