Me RAKOTOMAVO RAZAFIMANATSOA HANITRINIAINA : TSY AZO IALANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC

Anisan’ny nandray fitenenana teny amin’ny Magro Behoririka ny sabotsy teo Me Rakotomavo Razafimanantsoa Hanitriniaina. Teboka dimy lehibe mahakasika ny raharaham-pirenena no nitondrany fanazavana tamin’ireo vahoaka tonga teny an-toerana. Lava dia lava ny kabariny tamin’izany. Nambarany fa misy  olona any milaza hoe namantsika ary izao no teniny tamiko. Ianao Me Hanitra aza dia misehoseho ao amin’ny Magro intsony fa efa tena malaza be. Androany hoy izy dia izao no hanaporofoko azy ireo isaky ny Asabotsy ny tenako dia ho avy eto foana. Tsy fantatry ireo olona ireo sy ireo manana eritreritra mitovy aminy fa noho ny filoha Ravalomanana Marc no nampalaza anay mpitarika rehetra ireo ary ho azy ihany koa no nahatonga anay ohatra izao. Tsy tokony hisy hoy izy na iray aza mitsipa-doha laka nitana. Ny antony ahatongavanay eto dia ny anao iraka manokana hampody ny filoha Ravalomanana Marc eto an-tanindrazany. Averiko eto hoy ny Me Hanitra ny zavatra efa voalazako, ho an’ireo mora manadino. Ny zavamisy hatramin’izao dia ny filoha Ravalomanana Marc no fantatsika, sy  izy milatsaka ho fidiana ary isika tsy manana olona atolotra afa tsy izy.

Momba ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc dia nambarany fa efa voalaza teo fa nanomboka ny 08 novambra teo ilay enimbolana lazaina hoe raha manaja ny lalàna mikasika ny fifidianana filoham-pirenena dia tokony ho tonga eto an-tanindrazana izy enimbolana mialoha. Tsotra hoy ny Me Hanitra ny valinteny amin’ireo namana rehetra tsy tonga eto amin’ny Magro. Raha misy antony tsy mahatonga ny filoha Ravalomanana Marc eto amin’izay fe-potoana izay lazain’ny lalàna hoe tsy maintsy ahatongavany eto dia tsy sitrapon’ny prezidà izany. Eo hoy izy dia misy lalàna mifehy ny tetezamita izao fotoana izao, fa tsy izay lalam-panorennana tsy fantatra izao. Ny tondrozotra no fantatsika ka rehefa natao sonia dia tanterahana no anaran’io. Izaho hoy izy tsy mbola tanterahan’ny sasany ny andininy faha 20,16,17. Ny andininy faha 20 dia tsy miantsy tanterahina ary tsy azo ihodivirana. Efa acquis ny fodian’i dada fa ny daty sisa no andrasantsika. Dikan’izany hoy ity olomboantendry ity dia ireo olona miseho miteny hoe tsy manaran-dalàna ianareo fa ny filoha Ravalomanana Marc efa tsy eto intsony fa tsymahazo milatsaka. Tsotra hoy izy fa tsy fanarahan-dalàna manaram-penitra no ataon’ireo tsy manatanteraka amin’ny antsipiriany ny tondrozotra hatramin’izao. Koa maninona hoy izy no rehefa tsy tanterahanareo ny tondrozotra dia maninona izahay no tarihanareo hanaraka ny  lalam-pifidianana nofidianareo. Raha mbola tsy tanterahanareo io dia aza terena izahay hanatanteraka  izay lalàna ambanin’ny tondrozotra. Ho antsika hoy Me Hanitra, dia tsy mivadik’atidoha amin’izay hoe enimbolana na sivy volana na fito volana fa na iray volana io na tapabolana dia tonga eto dadanay ary mirotsaka. Iadianay io na aiza na aiza, ary efa fantatry ny fikambanana iraisam-pirenena sy ny Sadc izany. Ny zavatr adinon’ireo olona ireo hoy izy satrai ireo dia kely fiheverana sy kely fitadidiana. Tahaa ny olona hanao mariazy io, ka dia tonga dia tao avy hatrany ny fety. Ilay olona atao mariazy hoy izy tsy eo akory, koa inona no mariazy atao eo. Hanao fifidianana filoham-pirenena ianareo kanefa ny anay tsy eo koa inona no ataonareo eo. Ny anay hoy Me Hanitra dia fantatray fotsiny dia ny hoe tonga eto izy, na ataonareo 08 nobambra io na 08 desambra, Ravalo Ravalo ihany. Izany Ravalo izany tsy azonareo ialana. Aleo hoy izy manonofy ratsy eoianareo ary mbola ho petahany ny sarin’ny filoha Ravalomanana Marc hatrany am-baravaranareo. Ny lalàna hoy izy dia tsy natao ho sakana fa natao kosa hanamora ny raharaha raha ohatra ka ilaina izany. Azo atao tsara ny anova io tolo-dalàna io, raha ohatra ka vonona  hiatrika izany.

Momba ny voalazan’ny filohan’ny Cenit izay manambara hoy izy hoe miangavy anao filoha Ravalomanana, miangavy anao ingahikely fa miankina amianreo ny ho avin’ny firenena. Dikan’izany hoy Me Hanitra dia efa mivaky izy omaly fa ny zavatra ataon’ny Cenit dia arateknika daholo. Mianika amin’ny politika hoy izy ny fampadehanana ny fifidianana. Rehefa tsy misy ny fitoniana politika , ny fodian’ny sesitany any ivelany sy ny famoahana ny gadra politika ary ny fanokafana ny radio manontolo ho an’ny mpanohitra dia tsy misy fifidianana demokratika iznay eto. Vao manomboka io hoy Me Hanitra dia toherinay. Mazava ny voalazan’ny mpiandraiki-draharaha Amerika hoy izy fa raha mbola izao ny zavamisy eto ,tsy misy fanajana ny zon’olombelona, fiaraha mitantana dia tsy azo atao hoe misy ny demokrasia. Ho antsika hoy izy dia mazava tsara fa tsy misy fifidianana milamina eto fa vola very maina fotsiny ny vola arotsaka eo raha izoa ny zavatra mitohy. Nilaza ilay Ramatoa ao Ambohitsorohitra hoy ny Me Hanitra fa raha misy manakana ny azy tsy hilatsaka dia tsy misy fifidianana eto. Ny navaliko azy hoy izy dia ny hoe fa iza moa no manakana ny anareo, izahay ankolafy Ravalomanana aza mangataka  azy hilatsaka, ka iza o lazainareo manakana ny anareo fa aza ahodina ny resaka. Rhefa tsy milatsaka hoy Me Hanitra ny anay dia tadidio tsara fa izay lazainao izay no misy eto.Izany zavatra izany dia tsy sangisangy fa mahafantatra antsika tsara ireo olona ireo. Mbola misy adidiy tsy vitantsiak eto hoy izy ato omen’Andriamanitra hery isika.

Mahakasika ny any Atsimo dia nambarany fa ny filoha Ravalomanana sy isika teto an-toerana dia efa nanaitra ny rehetra mikasika io zavatra io. Nampatsiahivin’ity mpisolovava mpanao politika ity ny zavatra nitranga tamin’ny taona 2004. Nisy izany atao hoe « operation fadio » izany tany Ihosy na ilay « Keliberano ». Be dia be hoy izy ny mpisolovava mahafantatra tsara io raharaha io ary anisan’izany ny tenako. Ny zavatra nisy tamin’izany dia hoy Me Hanitra ida ny commandant de brigade tany Ihosy dia io olona nalefan’ingahy Rajoelina hitarika ny iraka any Atsimo amin’izao fotoana izao. Nisy ny mpangalatr’omby ary avy eo lasa dahalo ny iray tanana ka novonina sy nodorana ny tanana. Nandeha teny amin’ny fitsarana tao Fianarantsoa ny raharaha. Tsy mbola vita io raharaha io hoy izy satria resaka famonoana olona marobe tamin’izany dia lazaina fa dahalo ireo olona ireo. Ratsy dia ratsy ny toeran’io olona mitarika io operation fadio io tamin’izany satria famonoana olona no natao , ka mnadritra ny folo taona da mbola azo hanenjehina azy izany. Nandeha ny fitsarana tao Ihosy hoy Me Hanitra ary tonga tany amin’ny fitsarana tao Fianarantsoa. Tsy afabela tamin’io raharaha io io olona io. Nalaina anefa ny antotaratasy nentina tany amin’ny ministera izay nisy ny nanarotsarona. Tamin’ny 2008 dia mbola nandeha io araharaha io. Noho izany hoy ity mpisolovava mpanao politika ity dia tsy mahagaga raha io olona  voatondro io no lasa mankany amin’ny mpanongam-panjakana. Misy tomboantsoa manokana arovanao ao amin’izao fotoana izao.  Io hoy Me Hanitra no tena fanitsakitsahana ny zon’olombelona, izay mitovy amin’ny génocide. Ny filoha Ravalomanana Marc hoy izy nenjehina tamin’ny raharaha 07 febroary, lazaina fa namono olona ary ny taratays any amin’ny fitsarana dia voalaza fa 36 ny olona maty tamin’izany. Ny lalaàna iraisam-pirenena hoy izy dia rehefa mihoatra ny 100 bt olona maty dia atao hoe génocide. Izao isika miteny izao dia misy olona nanome antontan’isa fa manakaikikaiky ny 800 ny isan’ny olona maty any Atsimo.  Vao hainga hoy izy ilaikely no nandeha tany New York nanao sonia ny fanafoanana ny fanamelohina ho faty. Efa hatramin’ny 1960 ka hatramin’izao ny lalàna malagasy dia misy izany fa tsymbola nisy malagasy iray novonina ho fat. Ny fitsarana aza mahavita manao hoe melohina ho faty ny olona fa tsy vonoina ho faty, fa tazonina mandra-pahafaty.

Ny zavamisy hoy Me Hanitra dia ny filoha Ravalomanana Marc henjehina amin’ny famonoana olona ka tsy avela hilatsaka kanefa ingahikely  no nanatitra ny kolonely Lylison sy ny namany tamin’ny fomba ofisialy tany Betroka tamin’ny fanomboahan’ny operation tandroka. Dikan’izany hoy izy dia ny filoha Ravalomanana Marc lazaina fa filoha faratampon’ny foloalindahy, tomponandraikitra voalohany teto amin’ny firenena, izay nahatonga ny firaisana tsikombakomba tamin’ny 07 febroary. Ity zavatra nitranga ity hoy Me Hanitra mihoatra ny 100 ny olona maty. Noho izany dia ianao filohann’y tetezamita nanome tsodrano ireo mpitandro filaminana ireo no nanomo ny malagasy ohatra anao. Tomponandraikitra amin’ny famonoana olona tany Atsimo izany ianao. Azontsika atao tsara hoy izy ny mitory any amin’ny fitsarana iraisam-pirenena satria izay no crime contre humanité ary mahefa ny fitsarana amin’ny zaavtr atahaka itony.

Momba ny fifidianana

Nambaran’i Me Hanitra fa tsy mandeha amin’ny laoniny ny fanisam-bahoaka. Maro hoy izyny tatitra azonay mikasika izany. Ny totromarika omena antsika hoy izy dia atao ihany io fanisam-bahoaka. Raiso daholo ny tsy mety rehetra any amin’ny fokontany ay dia laefaso aty aminay, hanaovanay tatitra sy ahafahana mihetsika. Ho porofointsika hoy izy fa vonona marina sa tsia hiatrika ny fifidianana isika. Tena misy finiavana marina ve sa fanahy  iniana ? Ny fantatray fotsiny hoy ity mpano politika ity dia ny daty napetraky ny Cenit sy Onu dia ny Sadc no tompon’ny teny farany amin’ny zavatra rehetra satrai resaka politika no hamahana ity firenena ity. Heverin’izy ireo fa dondrona ny vahoaka malagasy ka lazaina fa mandeha tsara ny zavatraeto kanefa isika novavolombelona mahafatantra tsara ny zavamisy. Noho iznay dia mila mijoro isika manomboka izao ary fotoana hifohazana izao. Nanentana ny olona ho tonga maro hanatevin-daharana ny tolona ny tenany ary hampita vaovao o an’ireo izay tsyafaka mankeny an-kianja.

Nilaza i Me Hanitra fa ny antony hitoriana an’i dada tamin’ireny fotoana ireny dia hoe mpiray tsikombakomba amin’ny fanodikodinanam-bolam-panjakana amin’ny fanotofana tany. Ny zavamisy hoy izy dia ny tany eny Andohatapenaka dia efa misy tompony sy vita baorina amin’ny orinasa TIKO. Misy acte de vente ara-dalàna izany.Iaraha mahita hoy Me Hanitra fa ingahy kely no nanome baiko ny hanaovana io kianjan’ny baolina lavalava io, kanefa tsy azy akory.  Dikan’izany dia misandoka ho tompony tany ianao. Efa zatra mandroba loatra izy ireo ka mbola miandry azy ireny zavatra ireny fa aza taitra ianareo.

Mahakasika ny  force one II dia nambarany fa anisan’ny nanamelohina sy nanasaziana ny filoha Ravalomanana Marc io fiaramanidina io. Maimaika hivarotra io 23 millons izy ireo. Fanontaniana no napetrany hoe inona no mahamaika anareo hivarotra io ary iza no mahazo tombontsoa amin’izany. Tsy ekena hoy izy izany fa izahay efa leo, fa ny fanafodiny dia dada mody.

Momba ny fijoroana vavolombelona nataon’ny kolonely Charles dia nilaza i Me hanitra fa amin’izao fotoana izao dia mivoaka ny marina satria tsy vitany natao antsoratra fotsiny fa misy ny natao am-bava izany.  Efa nisy hoy izy ny taratasy nataon’ny kolonely Charles tamin’izy mbola Commandant. Nisy ny fitoriana nataon’ny filoha Ravalomanana Marc ho an’ny mpanongam-panjanaka ka anisna’izany ny kolonely Charles. Tamin’ny taratasy voalohany hoy ity olomboantendry ity dia nandeha tao amin’ny juge d’instruction ny kolonely Charles. Ny fanotaniana napetraky ny mpitsara dia ny hoe ianao marina ve no nanao sponia io taratasy io.  Nilaza ny kolonely Charles hoy ny fanazavana fa izy mihitsy no nanao sonia. Ilay mpitsara kosa anefa dia nilaza tamin’ny kolonely Charles fa tsy ianao no nanao io sonia io. Namoaka didy ny fitsarana tamin’izany fotoana izany hoy izy ka nomena « non lieu » atsahatra ny fanenjehana,  ry Charles sy ireo voarohirohy.  Miseho ho mahalala alohan’ny tompony ny fitsarana satria izay no baiko avy any ambony.  Namerina nanao taratast anefa ny kolonely Charles hoy izy ka anisan’ny nahazo izany ny filoha Ravalomanana Marc, ireo ambasadaoro , ny Sadc. Mazava ny voalazany fa nokaramaina izy tamin’ny 07 feroary.

57 pensées sur “Me RAKOTOMAVO RAZAFIMANATSOA HANITRINIAINA : TSY AZO IALANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC”

 1. NY MBOLA MAHAGAGA ANAO Me hanitra DIA Ny HATOKISANAO IO FITSARANA TATANAN’ RAZANAKAISOA NY ANKAMAROAN NY LEGALISTE ANGE KA TSY MANANA fanajana io fitsarana io ,ianao dia mbola miaiky ny didipitsarana io fitsarana io ,toan ‘ny fanameloana sns ,

  @ nay mantsy dia tsy misy izany fitsarana izany eto Madagasikara @ izao fotoana izao ,KA RAHA HANAO FIAROVANA IANAO ,DIA TSY MAHA ARADALANA NY FITSARAN I RAJOELINA NO HATAONAO DIA HAMPY.

 2. Tena midera anao manokana Maitre hanitra Razafimanatsoa, tohizo fa izahay vonona hanarka, sy manohana ary ny vatonay tsy milatsaka raha tsy an´i filoha Ravalomanana Marc irery ihany. Ravalo ihany, Ravalo hatrany, …..8 mai 2013 ,Filoha marc Ravalomanana. Efa ataonay tsianjery mna ho an´ny kely na ho an´ny lehibe . Na ho an´ny jamba na ho an´ny mahiratra. Ravalo ihany ny anay e!

  misaotra anao @ fanazavana ho aníreo izay bado sy kentrona . Misatzra ihany koa ny fanazavana aminay mpiara-mitolona eran´ny nosy sy eran´izao tontolo izao.

 3. Somary maimaika ny tenako ary mbola hiverina eto, fa izao, mangataka ny rehetra hiaino tsara ny kabarin’ny Filoha Ravalomanana

  Henoy tsara ny passage manomboka eo amin’ny 4.25 ! Inona no voalazany ?

  Dia ampiako an’ity : « Ampiaro ARA-BAKITENY IZAY NIFANARAHANA », izany hoe « IZAY VOASORATRA REHETRA AO » !

  Efa eo am-pelatànanareo ny angady hatry ny ela, ary niampy indray izany, koa dia miandry ny bainga mivadika izahay Tompoko fa mijaly ny vahoaka !
  Ny fifidianana DIA tsy maintsy misy asa rahoviana, na amin’ny 2020 aza ; fa firy ny malagasy ho faty mandra-piandry an’izany ?

  Izahay aloha tsy natoritory mihintsy izany, na dia teo aza ny mpandrotsirotsy, koa somary mampiomehy ihany ilay fitenenana hoe  » Noho izany dia mila mijoro isika ary fotoana HIFOHAZANA IZAO » !

 4. efa tena ela kosa angamba izay ry mpitarika ny tim an, tena mbola tsy vita ihany ny tolona fa ry maitre hanitra toa be resaka fotsiny fa manino raha niala hatry ny ela tao anaty fitondrana tao rehefa mbola tsy tafody dada fa matahotra ny ho tapaka finanana dia miaritra ao ihany, ianareo anie no tena manao cinéma izay tsy hampiverina an’i dada e, I KINTANA MANANDRAMBO ity no tena manadala saimbahoaka eo kanefa efa hita fa tsy dondrona anie ny vahoaka e, mahita fa ry mamy rakotoarivelo no tena be fika amin’io resaka io, aza mba tia tena fa efa tena mijaly ny vahoaka nefa nareo mbola manadio an’ireo mpitarika ireo ihany nefa efa tena tsy miady intsony mihitsy

 5. io MISAJAONA io koa miseho extremista be nefa tsy mahalala ny lohany sy vodiny amin’ny fandehan’ny tolona famerenana an’i dada, aza miseho ho zanak’i dada raha mbola miaro be fatany an’i hanitra sy mamy rakotoarivelo ary manandafy e, efa hita fa tsy manjary mbola arovana ihany,izahay anie tsy adala e, nareo koa no tena mpamadika

 6. Tsy misy hanapiana ary tsy hanalàna ny teninao ry Misajaona !!!
  Ao aorianan’i Maitre RAZAFIMANATSOA ihany e ! Izy no fitaratra ! 😉

 7. Volamena latsaka am-potaka r’i Misajaona a ! Mamiratra foana fa ny fotaka no entin’ny rano.
  Tsiriy ahitra hono e
  Tsiriry vorona,
  Tsy ho aiza tsy akory r’ilahy
  FA INDRO EO IHANY !!!


  😉

 8. Misaotra ry ise ry Tahiry a!

  rehefa manjavona i Bogor voasesitany t@ 2002 dia mipoitra indray ny zanak´ANABAVINY; tahakanítony Nathalie izao vao mipoitra.

  aminay dia isaoranay izay mahery fo sahy mijoro mitana ny heviny amin´ny fitazaomanana ny ara-dalana sy fanentanana ny vahoaka mitolona ho an´ny ara-dálan.

  na i mamy rakotoarivelo aza isaoranay ihany, koa, matoa i DADA matoky ireo olona ireo ,dia atokisanay. tsy ny tsiambaratelon´ny mpitarika ny movansy ,sy ny Filoha ravalomanana rehetra io no ho resahina amintsiky, ao koa ny  » strateia politika » izay tsy tsara aparitaka, ary tsy tsara ho ren´ireto Foza reraka ireo.

  Ka tsory ny marina ry Nathali hoe. Foza aho, fa mifezaka anareo dia mody mano zanakí dada eto.

  Eto tsy misy zanakí DADA mifanaratsy fa mifanohana daholo ankoatrízay dia Foza.  » firaisan-kina no hery izay ny filamatray eto » , ka raha manao fisainam-poza tahaka aní Bogor-tanora-denise-Kristelle-nadia dia mandehana any amin´ny madageto fa manamparitaka fofom-poza eto fotsiny.

  raha tsy faly amin´ny maitre Hanitra sy ry mamy rakotoarivelo, maninona tsy mitari-tolona hafa koa , ka mammerina haingana ny Filoha hajaina Ravalomanana marc raha mafy be Ntsss!!! miteniteny fona, Extremiste tokoa ny tenanay tsy misy afa-tsy DADA ny filoha Ravalomanana Marc sy ireo mpitari-tolona mafanafo.

  Tsory ry nathalie hoe. malahelo ny volabe raisin-dry mamy rakotoarivelo sy maitre hanitra aho. fa faly ny vola hangalarin-dry rajoelina sy ny forongony.

 9. TOKONY HITSARA TENA IANAREO , RI HANITRA SY NY TARINY ,TSY NATOHATRA AN DRAJOELINA ATRAMIN NY ANDROANY KA HENTANO NY VAHOAKA HANAVOTRA NY AINY SY NY FIRENENY RAHA HENDRY IANAREO .
  ARY IANREEO MIJANONA MIARAKA @ FITSARN I RAZANAKAISOA CHRISTINE.

 10. Fa dia naninona anao loatra aho ry Nathalie no dia lazainao fa manadala ny saim-bahoaka ê ? Olona roa izay no nanendrikendrik’ahy niteny an’izany !

  Ny iray dia nilaza fa hoe mpanao manipulation ato hono, ary lasa ny saiko hoe, toa olona iray ihany ilay izy !

  Ianao ve no anisan’ireo natory resahin’ilay ramatoa ê ( MDR r’ingahy fa tsy dia talentanay ny mametraka an’ilay sary kely mitsiky) ?

  Mba vakio kely izay mba zavatra tian’ny aty ambara ê !

  Ny hafatry ny Filoha no ataoko resaka eto, izay raha fintinina dia hoe : Ataovy izay tokony ataonareo ; raiso ny andraikitra « napetraka » taminareo !!

  Anjaran’ny tsirairay (indrindra ireo mpitari-tolona) no mamakafaka an’izay tian’ny Filoha lazaina amin’izany !!

  Misy olona vonona hono any ho any, dia hoy izahay hoe : Eny ary, fa dia ho hita eo izany !!! Ny fanatanterahina ny tondrozotra amiko, tsy voatery miafara amin’ny fifidianana KARAKARAIN’NY FOZA !! Fomba fijeriko io, raha ny zava-misy ankehitriny no dinihina !!

  Misy andininy maromaro ilay tondrozotra !! Tanteraho ara-bakiteny hoy ny Prezidà, ary aza mitarazoka fa mijaly ny vahoaka !! Miala tsiny, fa tsy midika inona na inona ny fahatongavana eny amin’ny Magro isaky ny asabotsy ! Ny bainga mivadika ihany no ady eo !!

  Sa tsy izany ry ravelonarivo ??

 11. Fr´re kkintana KM!

  ianao indray aza mikorapaka aminín´izay vavan´´ny mpitanty rá-kena ! tahakan-dry nathalie.

  Efa fankahalana ny filoha Ravalomanana marc tsotra izao dia mody be resaka nefa maimbo foza foana ka tonga dia sirika.

  Mampahery anao aho KM ,tohizo, fa ianao anisan´ny mpitolona mahery fo eto amin´ny mydago, raha nihemotra sy nitsahatra tsy nanoratra tahaka ireo namana sasany ianao, dia mitsipozipozy ity ny forum eto, tahak izany ranabavy Ranavalona, tohizo fa efa nanao ihany, aza kivy ,aza ketraka, fa hisy farany ny zava-drehetra, ny vavan´ny mpanakivy aza arahina fa tolory hevitra izay mila, moa tena ilaina ny fifanakalozan-kevitra,

  io nathalie io ve tsy ilay kristelle, mapme be!

  ny ahy ilay Bogor no mahafinaritra ahy manal azy fa najavona tatoato indrindra rehefa vakiana ny marina fa sesitany tamin´ny 2002 izy, fa tahaka ireny vampire nahazo tongolo gasy ny anao lahy, Mdr!

  Hy izany ity Lylison ity efa tena mpamono olona, ary mety io resaka, fakana taninólona dia vonoina ny olona iray tanana ,io efa fanaony ka izany no nadefasaní PT azy hamono olona any atsimo, satria efa lafo ireo tanindrazanólona any atsimo, ka sao manohitra ny tompon-tany dia novonoina daholo.

  fa efa olona marary saine  » psycopathe  » ilay lylison , efa namono olona maro tany keliberano, dia nalefa nitifitra olona teny ambohitsirohitra affaires 7 fevrier 2009, dia izao lasa sefon´ny mpamono olona any atsimo indray, Dia efa tena maty eritreritra kah! tena genocide tokoa anie izany no ataon-dry zareo, ka i andry rajoelina izany no mpaniraka sy tompon´andraikitra voalohany, mazava mihitsy io sary eo ambony, mano akanjo lokom-poza maniraka ny ben´ny mpamono olona handripaka ny vahoaka any Atsimo.

 12. Ny marina ry zanakidada, de dadanareo mihitsy no tsy à la hauteur a! tsy fantany ny tokony hatao, ary tsy fantany hatramin’ny zavatra tokony ho lazaina sy zay voalazany, fa de miteniteny fahatany any fotsiny. Mba tsarao tsy miangatra ane e! inona no vitany efa-taona, tsy kabaribary tenitenenina fahatany any fotsiny?
  De efataona ve zay no lasa, de haita miracle tampotampoka ato anatin’ny 6 mois ny zanakidada? Ny hampme de ny Maorisiana no manao ny bulletin unique, zay tsy hisy ny anaran-dRavalomanana, de hoy i Hanitra sy ny zanakidada woe, alatsaho ny bulletin misy ny sarin’i dada e! de mampe fa tahaka ny dadany, de mitorin-doha sisa ny zanany, ka hilaozan’ny toetr’andro amin’izay, satria ny fifidianana @ 8 mai, de Ra8 amin’ny 8 mai, @ 6 ora maraina no mitontona ao Dago. Mpme e!

 13. Lol! nivadika maingoka indray ilay nathalie, maingoka tena lozaloan´ny Foza .

  nahavita miracle i Dada nadritra ny 4 taona kah!.

  -Tsy nahazo reconnaissance ny Foza
  -io nanaiky hiara -hiasa amin´ny zanakí dada ny foza fa sankalite fanina.
  -Io miady an-trano ny foza ,misara-bazana
  -ny tena miracle be dia ity Charles randrianasoavina, mamatsy porofo ho an´i DADA ,ary namboraka ny zavatra nafenina.
  -Izao tsy maintsy hampiharina ny FDr, ka mivadika ny lohanílay Bitokely
  -Miracle, na ireo vahoaka tsy nifidy aaní DADA izao hifidy azy daholo,
  -miracle fa vao nialaní DADA ny firenena, dia nikorontana ambony ambany fa sendra izay tsy valahara namotika ny Mlagasy sy ny firenena Malagasy.

  Miracle farany dia io ny nathalie fa nivadika maingoka, matahotra dia mivadibadika tahaka ny tanala miova loko fa ny fofom-poza hoy aho tsy afaka , mapme be ! Mdr!

 14. maingoka marina ilay maingoka, hita hatraty !
  Misajaona sy KintanaMananDrambo à ! Ao @ forum TIM dia tsy dia misy resaka intsony momba ny fodian-dRa8 na ny fanakianana ny HAT-an’i dj fa fanenjehana an’i Mamy Rakotoarivelo, Hanitra, Manandafy sns….no mameno ao ! ny leaders mouvance Ra8 no atao maty enjika ao ka aza avela fa manafika eto @ Mydago koa ry zareo izao !

 15. 40 andro ny zanak’Israely no tany an’efitra , velona ihany avy eo.
  4 taona ny ady lehibe voalohany, vita ihany.
  4 ora ny zazakely no tsy minono maharitra ihany.
  40 taona ny fifampisotana(guerre froide) nisy teo amin’ny tandrefana sy tatsinanana, vita ihany.
  4 taona ny fanjakana khmer tany Kambodga, mbola misy kambodiana mitsikitsiky ihany satria vita ny fangejana.
  Vita foana io.
  L’optimisme pourrait nous dévier du réalisme mais le scepticisme voudrait nous le faire oublier. A mâcher.

 16. MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!sao dia mahazo eto isika ry Ratsimilao??
  Marina izany!!!efa voalahatr’Andriamanitra ny ho @’zanak’olona fa loza
  ho an’izay mamadika azy »tsy ny hetraketraky ny devoly no ahasakana izay efa voalahany….
  (voasoratra ao @ Baiboly).

 17. Atao ahoana fa izay akaiky vilany feno harina dia tsy mifanome tsiny e!!
  Raha ny an’i Mangidy aloha dia HITA fa ny sisa no tsy haiko e!!!na mitarika
  namana koa izy no tsy fantatro fa tokony ho mailo ny REHETRA tsy hilatsaka anaty VOVON’i foza.
  Zavatra efa tsy takona hafenina kosa ny an’i Mangidy fa ny sisa mbola fankahalana tsy mari-pototra amiko aloha.
  Fa na i Dada aza anie efa tsy te hivaky e!!!! tsy maintsy hivoaka ihany ny marina na ho ela na ho haingana e!!!
  dia ho hita eo! ny aina no mahatezà! samy hifankahita eto eeee

 18. Marc Ravalomanana ihany no hiteny hoe rahoviana izy no hody.Ny Ray angamba no hiteny azy ny tena andro hodiany.Miala tsiny ho an’ny tsy mpino raha manonona ny anarana ray eto fa na ireo milaza tsy mpino aza dia efa manambara finoana.Ny tsy fanaovana filôzôfia dia efa filôzôfia sns…
  Tafandrimandry Ranavalona.

 19. 40 taona izy ireo no tany an’efitra no nahazo Mana fa tsy 400taona akory ary 40 andro no nilatsahan’ny orana.Ka misy tsy marina koa ny voalaza eto ambony io.

 20. ra nanao iny ampamoaka iny charles dia nilaza haja resampa hoe soa ihany fa tsy navoakany ilay taratasy
  fanontaniana inona io taratasy mampangovitra ambohitsirohitra
  ra tafa

 21. aza mba mifanompa kely ry misajaona extremiste tsy mahalala izay ahafaty azy ty a, rehefa vandana dia kary, i mamy rakotoarivelo sy ny ekipany no mahatonga an’i dada taraiky any, koa maninona ary ireo raha miala ao anaty fitondrana raha tena tia an’i dada, sady efa tara koa raha izao vao hiala satria ny vahoaka tsy vendrana fa heverin’ireto TIm tsivalahara ireto fa tena dondrona mihitsy ny vahoaka mantsy a,i dada no azony rebirebena fa tsy ny vahoaka,efa tena foza mihitsy ty misajaona ity dia mody manao diversion eto fotsiny,zahay tsy mila tim fa i dada ihany, azo tena ve izany ry misajaona?

 22. Olona tsy mahafantatra izay Baiboly ve Ratsimilaho dia hamakianao loha â ?

  Hihiditra an-tsehatra ny be kintana ka tera-bodain daholo ! Mbola tsy adinon’i Niels M. ny zavatra hitany sy nahazo azy tao Antanimena !

  Tahaky ny foza rehetra amin’izao fotoana, asa impiry izy no nang..y tany amin’ilay trano fisaina vao nahasoratra an’io lava be io ? Mba nahavatra koa ianao mamaky an’io redirediny io !

  Praograma amin’ny fihaonana Filoha OBAMA – Filoha RAVALOMANANA

  – Resaka Fanonganam-panjakàna ( Anisan’izany ny fanambaràna nataon’i Sarla )
  – Resaka famonoam-bahoaka any Atsimo
  – Fiainam-bahoaka / Voka-dratsy nateraky ny fanonganam-panjakàna
  – Tondrozotra sy ny tsy fampiaran’azy / SADC / UA / ACC. de Cotonou
  – Fifidianana / Demôkrasia

  Ary resaka hafa

  Efa hainy tsianjery ny zavatra ato, sy IZAY TSY VOASORATRA !

  U.S. Department of State – Diplomacy in action

  http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/af/154355.htm

 23. aza mody fanina ry kitana manandrambo fa nareo sy misajaona efa ray comberaka ka dia za ndray no lazainareo fa foza rehefa milaza ny marina, tsika anie hifankahita refa tonga dada e!ilay ranavalona ndoza koa rehefa tenenina hoe mpamadika i mamy rakotoarivelo dia tonga dia miakatr’afo asa na efa mitsentsina tain’omby ny masony sy ny sofiny mandre ny lainga sy fitaka ary fampandrian drisa ataon’i mamy rakotoarivelo sy ry constant refa tsy faly dia akapohy amin’ny vato ny loha fa efa feno ny kapoakako e, i dada tsy maintsy mody na dia hosakanatenisany ary

 24. Kalama fa fanambàrana ny hery izao no ilaina raha TENA MIARO NY ARA-DALÀNA, fa tsy famalifaliana ny foza maimbo ê !
  Ny tenako aza moa lazainao fa mpanadàla saim-bahoaka, fa tsy quoi mihintsy izany !

  Efa fantatra fa matoa tsy mbola tafaverina eto ny Filoha dia MISY tsy nahomby izany ny stratégie-n’ireo hoe mpitarika ireo. Ny filazana an’izany hoy aho tsy entina hamalifaliana an’io fahavalom-bahoaka io ambony io, fa entina mba hampieritreritra an-dry zareo ao amin’ny Magro ao !

  Tsara ho fantatry ry zareo fotsiny dia izao : AO ANATIN’NY FITONDRÀNA RY ZAREO, ARY TOMPON’ANDRAIKITRA NO DIKAN’IZANY !!!

  Ny omby sy ny soavaly, no velesina amin’ny karavasy vao mandroso sy miazakazaka !

 25. Raha ny fahitàko azy, dia toa ianao mihintsy no mitondra diversion ato ! Izaho dia tsy hiaro an’ireo olona resahinao ireo, fa olon-dehibe ireo mahafantatra an’izay tokony ho ataony ireo !

  Hoy ianao hoe mety mbola hifankahita ! Raha tena mpiaro ny ara-dalàna ianao dia TENA HAHAFINARITR’AHY NY MIHAONA AMINAO !

 26. Hay ve maingoka i BOGOR = TANORA ,dia i Nathalie zanakánabaviny .

  foa , foa, ! mivoaka ny foza fa maimbo foza ato! Mdr!

 27. za tsy hiaona aminareo satria mandainga be daholoa fa nareo no tena foza satria, sady za tonga dia midaroka raha vao foza no miresaka amiko na dia vehivavy aza aho,za 100/100 zanak’i dada ka tsy hanaiky lembenana mihitsy, fa i kitana manandrambo sy ny tariny mbola hifankahita amiko

 28. Manaikitra ve ny maingoka ry KM a! mahaiza mifanipaka otran’ny valala an-karona e! zao foana ny fombanareo hatrany @ mpitarika. Mifanipaka ry Aimé sy Randrianatoandro ary Mamy. Hilatsaka ho fidiana Rapa, lasan’ny Pisodia Fetisoa. TIM daholo ireny a! Misy namako mahay analyse henjana be izay ato, izay tsy hita tato ho ato. Hoy izy woe, ny movansa Ravalo ihany no mamotika ny movansa Ravalo, ary ny personnalité n-dRavalo ihany no mamotika azy. De mitady fahavalo any ivelany, kanefa izy samy izy no mifamotika sy tsy mifampatoky hatramin’izay, satria, tsy ny olona no problema, fa ireo samy manana égoïsme tia seza otran-drainy, de mamy ny atsy fy ny aroa ireo, noho ny tsy fahaizana politika, sy tsy fananana solaitra. Ny mahay solaitra sy ny mahay mampiasa ny cocoany ihany no tavela ela eo @ fiotondrana. Fa matoa nametra-pialana sy nandositra de tsy ampy lay solaitra e! de mitovy azy daholo ny zanany.
  Nareo angamba no tsara mamaky Baiboly, na manontany théologien, fa hatrany @ exode, nomery, deotoronomia, Josoa izay nandimby an’i Mosesy nitarika ny Zanak’Israely nivoaka an’i Ejipta, de nisy générations efatra, izay nivezivezy nandritra ny efajato taona tao an’efitra, noho ny fandikany ny lalàn’i Jehovah, fa tsy 40 taona kely io fotsiny de ampy nanatanterahana izany, izay vao nahita ny tany Kanana ny Zanak’Israely. Parenthèse kely iny.
  Aza mitady fahavalo sy responsable an’izay tsy fahaombiazanareo woa, fa nareo samy nareo aza tsy mahay mihavana sy mampivondrona hery, de jereo magro, fa ireo ny vahoaka lazainareo mahamamim-bahoaka an-draianareo, fa raha mamim-bahoka iny, efa nahavita sy nanapoaka zavatra be magro sy ry Hanitra ary Ramamy. Raha tsy jerena fotsiny afatsy ny vahoakan’Antananarivo, de firy no tonga tsy tapaka ao @ magro ao. 0,OOO1%. De mieritrereta ary mahaiza mifanaraka tsara, fa ny taranaka Rainivoanjo LALIMANGA raha potsika de merida be, tsy haharesy na oviana na oviana foza marinitra sy avara-pi. De tsy midera tena ny foza, fa ny asa vitany no hitsarao azy, raha tsy hilaza fotsiny afatsy ny mampandohilaka ny zanakidada sy maharesy azy efataona izay fotsiny aza.
  De tsy nanome sopapa anao ry K aka M erida Rainivoanjo, fa mba eritreritra fotsiny ireo lohahevitra aposakao @ « fihaonan-dRa8 @ Obama io a » . Revirevy sy honohono no betsaka, fa Obama woa, tsy handray ex, démissionnaire sy fuyard hanala baraka tena hampisy incidence ara diplomasia eo a! Zuma sy ilay problema na mpiasan’ny mine tantanana orinasa Amerikana no ho vahany any. Izay ane woa le mahavendrana anareo e! diplômasia ny an-dRainivoanjo sy ny taranany, otran’ny mividy mofo ramanonaka etsy Ambodimita. Na Zuma eo am-potony eo aza, tsy ahazoan’ny dadanareo audience. Mbola tsy resy lahatra foana ve nareo fa rainihambo sy mpandrevirevy, fotsiny dadanareo iny. Mba inona no zavatra nolazainy woe, hihaona @ndranona sy ranona aho no tanteraka? Andosiran’ny olona mantsy na tokony hanaiky aza ny olona fa rainihambo sy fandangaina loatra. De levony tsara ao anaty vavony ndray ty kaikitra maingoka ty.

 29. quelles sont les differences entre ces deux juristes?NOTRE NATIONALE HANITRA ET L’INTERNATIONALE AMERICAINE SAHONDRA?
  La bergère à la bergère!ça promet un débat d’idées
  Sefafi sur la candidature de Marc Ravalomanana : « aucun accord politique ne peut compromettre une Constitution »

  Sahondra Rabenarivo s’est exprimée sur le retard du retour de Marc Ravalomanana. « Aucun accord politique ne peut compromettre la Constitution », a-t-elle précisé. Une manière pour cette juriste de dire que la candidature de Marc Ravalomanana est définitivement recalée si la date du premier tour présidentiel de 2012 est maintenue.

 30. aza be resaka eo tena ry maingoka fa rehefa ataon’ny olona ao anaty tavoahany tsy arak’io a, izahay tsy miady fa tenisany foza no tena mpandrangitra eto, ny anay dada ihany na in tenenitena na in tenenitena, rehefa tsy faly oa tenisany dia akapoy am vato ny loha

 31. Izaho indray aloha tsy dia tia mifanerasera amin’ny vehivavy midaroka izany, fa dia tsorina ny resaka !
  Sipa avy eny amin’ny bakart no mpanao an’izany !
  Ny mpiaro ny ara-dalàna tsy mba mahery sedra sy mikasi-tànana izany ! Ny saina sy ny fanahy no mitondra fa tsy zavatra hafa !

  Manana zo ianao hilaza izay fomba fahitànao an’ireo mpitarika ireo. Fantatro ary dia fantatro tsara koa ny momb’azy ireo ! Mahafantatra lavitra noho ianao mihintsy aza, fa saingy izao, samy manana ny fomba fanehoan’azy ny olona !

  Noho izany, aza dia manendrikendrika loatra an’ireo namana ireo, raha mbola tena mpiaro ny ara-dalàna !
  Raha misy tsy lanin’ny vavoninao izay lazain’ny namana sasany ato, dia mba kiano amin’ny fomba hafa sy mendrika, fa tsy tonga dia milaza zavatra tsy fiteny !

  Mahafantatra daholo ny ato, fa tsy vao omaly na androany aho, no naneho ny tsy fankasitrahako ny zavatra ataon-dry zareo ao, raha hitako fa tsy mety !
  Io lazainao io efa ela aho no nilaza hoe, mialàha rehefa hita fa tsy manaraka ny tondrozotra ny mpanongana ( lazaina amin’ny CI ny antony REHETRA) !
  Hitanareo hoy ny Filoha ny varavarana nihidirana, dia tokony ho hitanareo ny fivoahana ! Misy ny manao be loha, manararaotra satria tsy any an-toerana ny Filoha !

  TANTERAHO ARA-BAKITENY HOY NY FILOHA NY TONDROZOTRA, MBA HISIAN’NY FIFIDIANANA MANGARAHARA !!
  Ny tondrozotra dia milàza fa izay tsy mety Mampiàtr’azy dia TOKONY HO SAZIANA, satria tsy ny fametrahana an’ilay domelina eo amin’io toerana misy azy io ihany no NIFANARAHANA TAO ANATIN’ILAY IZY !

  Firy izay fandikàna an’ilay tondrozotra izay ?

  Ao anatin’ny governemanta ry zareo, TOKONY HO FANTANY IZAY ZAVATRA TOKONY HO ATAO ! Miandry ny rehetra !

  Raha olona mieritreritra, dia tokony hahafantatra ny tiany ho lazaina hatr’izay ! Misy antony rahatoa aho ka miteny hoe, tsy ny fandehanana isaky ny asabotsy ao amin’ny Magro, no hahitàn’ny olona fa tena niasa !

  NY BAINGA NIVADIKA IHANY !

 32. Hi hi hi !!!! MDR !!!!!

  Sarotra be ny hiserasera miarak’ aminao, satria ny zavatra soratako aza toa tsy misy azonao na iray aza !

  Tohizo ny ataonao, fa tsy hizaho velively aloha no ho hitanao hisaosy araky ny filazanao, miaraka amin’ny mpanongana !

  I ranavalona anisan’ny mpanakiana an’i Mamy Rakotoarivelo aza no lazainao fa mpanohan’azy, koa dia inona no azo antenaina amin’ny firesahana aminao ? Ho fandanian’andro ? Novaliako ihany aloha, satria fialà-nenina ny ahy, fa mba hono hoy aho : Taiza ianao sy ny resaka sarin-dahinao hatr’izay ela be izay ?

  Tokony tsy ho eo amin’ny toerany eo intsony i domelina rahatoa ka teo ianao, hatry ny 2010 toa anay !

  Efa tafaverina ny Filoha, efa mandry ny tany ary efa sambatra daholo ny vahoaka, indrindra fa ireo vahoaka izay lazainao fa tsy azo ambakaina sy fahanan-dalitra ireo !
  Ataovy ao an-doha fotsiny, fa tsy olona mpanao DEMAGOZIE-NAO izany ny aty, na koa Démagogie !

 33. O !ry KM?
  ela ny ela ka nahita zavatra isika eto amin´ny Mydago .Mdr be aho marina.

  Fa inona ity mahazo anílay Nathalie, tandremo fa ho voadaroa isika an!.

  Nomenao betsabetsa, sa TG .V sa bota sa moly i nathalie fa sady tsy azony ny zavatra soratantsika no toa efa aviavy be ery izato izy,

  Tsy isika eto anie no nampahantra sy nampisy krizy fa i andry rajoelina , ary tsy isika eto no mbla tsy mahatonga an´i Dada

  faafantarako azy . diso adresy na tsy mazavazava mihitsy izay zavatra nohanin´io nathalie io fa mbola Mdr! hoa izaho manoratra eto marina.

  Ranavalona aiza ianao e! Ahoana ny hanaovantsika anío nathalie io ,misy antidote ve any aminao ?

 34. mba hazavao tsara rehefa miresaka nareo fa i misajaona sy kitana manandrambo no tena tsy mahazo resaka,ary aza fatram piaro an’iny ranavalona iny koa ianareo fa iny no tena extremiste be an’ireo parlemantera tsy mamerina an’i dada reo sady iny mora tezitra be mihitsy isan’andro vao tenenina, mety tsy naita fenarana mihitsy ngamba reny fa taitaitra fotsiny aminlay politike fotsiny

 35. O ry nathalie a! Efa mamon´ny môly hoa tsy miteny ny marina fa ntsss!

  TG. V anie no nosoratako e! Toaka Gasy ve ? izany no dikanío.

  tena mba mandray anjara eto amin´ny forum ry natha fa tsy mahazo resaka sa atao resaka komoriana mety mazavazava koka, nefa indrisy fa tsy mahay maölagasy komoriana izahay.

  manokafa site vaiovao fa any misy site ho an´ny olona faninana rehetra.
  Mila alefa mianatra any amin´ny akanin-jaza indray koa ity marina, aza mitenatena eo aloha fa izaho tsy bakartie tahaka anao araka ny filazanao.

 36. Miteny ihany mo zao fa zava misy izao ange efa nataony mpitondra teo aloha eh di mandrana indrya izy izao , ka raha misy fiverene Ravalomanana eo @ fitondrana dia hainy tsra izy , ary mino ah fa tsy ho tafaverina eo intsony io eh

 37. hihihihi: i Nathalie sy ny forongony no manipulatrices manodina saim-bahoaka eto

  (adala izay lahy manaraka an’ireny tanora-denise-nathalie-bogor-nadia-rabeZAVATRA ambany ê!)

  raha mba izaho no any ivelany (na eto an-toerana aza), tsy misy manao converse fôpla à jeter mandany énérgie mi-kôzy amin’olona TSY NORM amin’ny partisan de la HAT
  mampiakatra
  misaina
  avy any @ AMBANY (bassesse)

 38. Efa miresaka zava-pisotro ihany, dia nandeha hono i Doda sy zanak’i Pasitera dia nahita fatsakana iray dia nijanona ary nanontany an’i Doda ilay ranamana hoe:
  Raha misy siny 5 litatra ka fenoina rano avy amin’ny siny 10l dia firy litatra no rano ao amin’ilay siny voalohany dia namaly i Doda hoe: 5 litatra .Tsy nino mihintsy zanak’i rapasy ka nilaza fa raha lany ny rano tao amin’ilay siny be dia 10 litatra izany no ao amin’ilay siny kely.Ca commence à déborder.

 39. manao resaky ny tsy ampy lahiny ilay nathalie koa! Izay no tsy itiavany yn sarim-mbavy tahakan-dry rajoelina.

  atolotro ho an´i nathalie, mba hampitoniana kela aloha fa efa mivavatra be ,

 40. Tsy dia hanome tsiny azy aho aloha, fa mety ho mpiaro ny ara-dalàna ihany izy, fa ny fanenjehana tsy marim-pototra no tsy laitrako !

  Manana zo ny olona mpiaro ny ara-dalàna, haneho ny tsy hafaliany amin’ireo mpitarika ireo, manankiana sy manintsy, na miteny mihintsy aza hoe mpamadika !

  Fa aza ny mpisera namana ary mpiaro ny ara-dalàna izay efa mba fantatra ihany ny ankamaroany hoy aho, no « endrikendrehana » fa tsy miady ! Tsy fanendrikendrehana an’ireo mpitari-tolona no nolazaiko, fa ireo MPISERA ARY MPIARO NY ARA-DALÀNA !

  Raha misy resaka tsy azo dia manontany !

  Anisan’ny azoko kianina amin’io Me Hanitra (izay mpahay Lalàna) io izao dia ny hoe :

  Voalohany, tsy mi-intéresser an’ny olona izay resaka malaza sy nampalàza izany. Mety hilàza aza ny sasany hoe malaza ratsy fa izy no tsy mi-kaopy !

  Faharoa, misy acte de vente ara-dalàna izany ilay tany izay notadiavin’ilay domelina ho atao fanaovam-baolina, maninona izany no amin’izao fotoana izao vao atao resaka be ato, na amin’ny vahoaka !
  Nisy fitoriana natao ve momban’izany ? Rahatoa ka nisy, maninona no tsy nentina teny amin’ny Magro ny kôpian’izany taratasy izany mba ho hitan’ny olona, fa tsy avela manao an’izay tiany atao ny mpanongana ? Ny fandrobàna ny orin’asa TIKO ???

  Marina fa amin’izao fotoana izao, dia ny hoavin’ny firenena no tena zava-dehibe ao an-dohan’ny Filoha, fa tsy izay zavatra nangalarin’ny mpanongana sy ny foza rehetra namany !
  Vola fitady hoy ny Filoha izay, fa misy Andriamanitra hitsara rehefa tsy manao ny asa tokony hiandraketany ireo mpitsara amin’izao fotoana izao !

  Na izany aza, nahoana no navela norobain’ny mpanongana daholo izany rehetra izany, indrindra moa fa olona avy ao amin’ny movansa ny ministra misahana ny toe-karena sy ny varotra ?

  Fanampotehana ny Air Mad, JIRAMA, ets…, mba misy hetsika natao ve hiarovana an’ireo fananam-bahoaka ireo, kanefa dia fandikàna an’izay voasoratra ao anatin’ilay tondrozotra ihany koa izany ?

  Volam-panjakàna lanilanian’ny mpanongana amin’ny klimozena, kanefa ny marary any amin’ny hôpitaly tsy mba afaka tsaboina, tsy misy ny ôksizena (hitondra takaitra moa, indrindra ireo ankizy mpianatra sy ireo zazakely teraka tao amin’ny maternité, tamin’ireny fanenjehana ny vahoaka lava teny Anosy ireny) !

  Tsy ho vita eto ny fitanisàna, fa dia manantena sy manentana NY FILOHA, ary fantatry ry zareo izany, ary ENGA ANIE KA HO FANTANY IHANY KOA NY TOKONY HO ATAO !

  Bainga mivadika ihany AMIN’IZAO FOTOANA no ady eo !! Miandry an’izany ny vahoaka !

 41. Miala tsiny fa taraiky aho vao nahita ny hafatrao ry Ratsimilaho!
  Kintana! inona ary ty hataonao??tsy hainao ve fa tsy mazava io olona io??ity Nathalie
  mitady hanakorontana io , ary VOAKARAMA! MODY ADALA!!na ataoko aza fa avy nifoaka maoly.
  Maninona no isika mafana FO eto no asiany sira???TSY MAZAVA!!!FOMBAN’i FOZA MIHINTSY ITY
  MANILIKA NY RATSY HATONY @ HAFA ity. dia mbola tsy harakao ihany ve nefa efa mibaribary io ny
  maha FOZA ORANA AZY na ilay fomba FIRESAKA e???MISY ANTONY IO MATOA MITONANTONANA
  MODY ADALA TOY IZAO, VOAVIDY TSY FERANA!!!!hialao ilany fa mantsina e!!sady FAKO BE FENO
  LALITRA, dia mba miseho ho KATÔLIKA ALOHAN’i PAPE ery ity izy, TSISY VALĖRA!!!!!MAHONENA!’!

 42. Ny mamofom-poza no misabaka (Izay vandana dia kary), mipitra toa ny voa-mason-jaza anga no be any de entim-pFITIAVANA fanainga lavitra kouuouuu

  aim-pirenenana ny famolavolana ny éléction – fifidianana
  haseho ho ren-tany ren-danitra
  fa tena ara-dalàna
  ara-démokrasia
  tokotrany

  « MON CHOIX EST FAIT »

  GOAIKA ANTITRA dahol ny tanisaina ery ambany – raha mila fanampiana mahakasika izany,
  dia io eo ambony mbola manaporofo izany ny tanisain’i Me Hanitra (efa nanomboka 2004 ilay sefo zandary fils de pute mpanenjika ny dahalo t@ izany no NANAO NY NATAONY génocide tany IHOSY…)

  AINA MARO NO NAFOY ataon’ny putshistes tsy migika nandritra izay 4-taona izay: tsy misy fotoana isainako momba anareo mpomba ny MPAMAROTRA TANINDRAZANA
  ataovy ny passe rehetra
  charme sy fanodinana saim-bahoaka
  na bogôsy i bogor / tanora i Nathalie / jeunes malgache i Denise

  tsy hita moa fa ny omby indray matory tsy indray mifoha (honooooo) – saonjo iray lohasaha tsy ilaozan’izay hamarara : gasigasy tsy azo avela izay tsy mahay sobiky mahay fatam-bary daholo zany an!

 43. mifankatiava ihany raha mbola velon’aina (hono)

  fa amiko ireo putshistes sy ny mpomba azy ireo: izay nanaiky antsitra-po ahodin’i France Karana Sinoa …
  de nankaiza koa ny modely-facies-mpams: RazanaMaha(KI)soa Krist(ELLE)ine
  (afaka manampankevitra anie hono ny Procureur Général ê! Fa par curiosité içza amin’izao minitra no fara-tampony ao @ tribonaly ao …)

  miala tsiny fa tsy manam-potoana hamerenana ny andininy rehetra
  (efa archivé par le gtt & TiaTanindrazana particulier sns) ANY KA TSY IZANY VE

  sujet hafa mety azo hiadian-kevitra atao
  fa tsy ny tai-nifin’ireo be tain-tsofina (ohatra: LANTO RAKOTOMAVO ao amin’ny tarika TanoraGasyVendrana, & alike)
  no atao hifanasana vangy (sy atidohan’izay … olon’ny fo mi-chavire) eto

  de SLIPERY zany ny lalana????!!!!!!
  hahaha

 44. aza mba mifanasoaso ry MISAJAONA sy HO AIZA ary RATSIMILAHO an! za tsy kely saina otratenisany akory, efa hatramin’ny 2008 za dia efa nanao politika ary aza mihevitra ny olona ho dondrona fa nareo no tena tsy naita fenarana fa tsy za mitsy,mba manana doktoras nge za e? za no tsy maintsy ho mpanolotsainan’i dada refa tonga izy fa afaka manenjika foana tenisany, ary aza atao ankolaka refa miteny fa masoso paty

 45. mba mahaiza koa manavaka ny tena zanak’i dada ry ranavalona fa enao no tena foza mandray tsy raisina a, avadibadiho im pito ny lela fa refa tsy te hampody an’i dada ndana miditra ao anaty fitondrana fa tsy za ndray no lazaitena fa mifoka moly mba fero kely ny vava fa ny ambany tanana otranay aza tsy manao anzany vava zany ita mitsy hoe tsy nandia sekoli

 46. nathalie

  Mdr!
  doktoras mahay be na ny fanoratana azy aza hafakely .
  tariho ny tolona dia tonga hainganaa i DADA

  doktoras n´ínona aloha io, sao doktoras ny mianatra manoratra ! Mdr! mahay kah avec  » S  » sady teny gasy no teny frantsay , metisy izany,… miaiky ny hadondronanao aho kah. Sa espagnole io, nefa toa misy « k » indray, ny teny gasy tsy misy  » s » ny farany,

  hazavao mihitsy fa lalina be ilay fahaizana.

  izahay tsy mpanao politika kah!

  Ka izahay tsy ambany tanana dia rehefa mitapy eto amin´ny Forum dia mifoka môly, ela
  no nahateto anay fa tsy mbola nisy nitapy ohatranao teto, eny na dia ireo Foza .
  mamofona ireo aza. Mdr!

  Andraso i DADA no hifidy ny mpanolontsainy fa saao mbola hivarina ankady indray ity firennena efa nopotehin´ny sasany ity.

  raha i Natahalie no ho mpanolotsaina ,ve tsy hanarina. hi! hi! hi!

 47. TARATASY MISOKATRA HO AN’I NATHALIE: Mba modia Rainivoanjo fa mifanipaka otran’ny valala an-karona ny zazasarinao, naterakao ivelan’izy efatra mianadahy Tojo, Josoa, Sarah, an!an!an! tsy lazaiko lay farany fa zazasary koa iny, an!an!an! tsy zazasary fa zafikely ka! zanabaratra, zanak’i Sarah sy Rajoelina. Io scandale be io ane no nanomboka tsy nitiavan-dRavalo an’i Andry e! namboarin-dralery d’avance ny zanakolona, zanaka deba olo-malaza be, bevohoka tsisy ray, de naleon-dRa8 natsangana haingana. rehefa tsy neken’ny sasany ho vinantony moa lay bandikely, de namaly faty izy, ka nilaza woe, hanenina rangahy, de jereo, aiza ny nanaovany azy. Hatrany de efa nanao erreur politique goavana de8, tokony ho nifanaraka izy mianaka, de lasa dynastie mihitsy ny fitondrana tao Dago tao. Io foana woa, raha mbola io fatikambo io no nentin-dRainivoanjo t@ fiainany, jereo fa namotika azy hatrany.
  Nathalie, marina be ny tsikera momba anao eto, aza miteny fahaizana eto zany enao fa tsy manana ianao na BEPC eny fa na de CEPE aza mba tsy de hambaniana anao loatra ary marina io fa na ny fanoratrao doctorat « -s » aza eto mampanongo tena.
  Ny raisonnement nareo koa @ zay, tena ambany de ambany be mihitsy.
  Enao moa vao tonga tsy ela teto, de nampiova be ny débat, fa ny tena marina, misy hafetsana be koa ianao, fa raha ny firesakao, de tsy zanakidada izany ianao, na foza, fa tsy de tena mahasahy miseho masoandro toa anay. Aleo miseho ny tena mahaizy azy e!
  Raha za enao mangina, fa reo olona atakenao ireo, de tena Zanadrainivoanjo hiringiriny. Ny lesona azoko omena anao, na heverinao mety na tsy mety ny nataon’ireo mpitarika movansa Ravalo ireo, de tsy tsara ny loatra ny mandesoka imason’olona ny NAMANA mpiara-mitolona. Mihevitra ve enao fa tsy mahalala tsara ny hadalana, erreur politikan’ny dadany ireo zanany ireo, saingy tsy handiso ny namany sy hilaza ny hadalany zany izy ireo. Ny tena marina ry NATHA, de RA8 mihitsy no sarotra tohanana sy arovana, noho ny caractère-ny sy ny personnalité-any a!
  Mba mihevitra ve enao fa tsy mba nanoro hevitra marina, araka izay neveriny ireo mpitarika ireo, eny fa na de ny sasantsasany @ zanakidada aza, fa rehefa tsy mifanaraka @ zavatra eritreretiny, de tsy izy; de tsy afa-manoatra izy ireo, de aleony tsy miteny, na miandry izay hidonany, ary ny tena tsara, de aleony arovana aloha ny sezany sy ny tombontsoany. Ka zahay tsy woe, faly ny mahita anareo miady eto, fa aza de aseho loatra ry miseho ho zanakidada maianakavy ny tena mahaizy anareo a! mpiady an-trano sy mifanipa-kevitra mianakavy. Jereo fotsiny, maivan-doha ny mpitarika anareo, ampiasain’ny olona zarazarao hanjakana, de io koa fa mihatra hatrany @ zanany. Ny tokony hataonao raha tena fille à papa, marina ianao, de asehoy ny solidarité faza faly manakiana fotsiny indrindra le woe « tenisany » fiteny avy ery ambanimbany ery. Na tena mampiseho fa foza, fa zahay tsy mila olona mody misabaka toa anao. Avelao ry Natha hifanandrina tsara ny mpiadve, faza tapohana sadasada, fa simba le izy a! Na hampiditra maingoka zato anaty tavoahangy aza enao, tsy hahalany maingoka izany, fa ireny le woe, kely mandavo ny vositra. Zandrikely nandavo RainivoanjoBE. De iza woa no sempotra, zahay mbola mitondra mandrak’ity ny androany sa, dadanareo mbola tsy tafody any an-tsesitany any mandrak’ity ny androany??? Tsy nareo zanany ve no sempotra sy maharary fo lava eo. Midi-droa io fanaikitra maingoka io ry Nahta sy Zanadrainivoanjo a! mieritrereta foana e!

 48. JUSTICE POUR LES MALGACHES  »

  Oui ,depuis l’annexion non justifiée du ROYAUME DE MADAGSCAR , INDEPENDANT ET SOUVERAIN , EN 1895 PAR LA FRANCE , les MALGACHES ONT VECU ET VIVENT COMME UNE INJUSTICE DE LEUR REFUSER SANS RAISON LEUR LIBERTE ET LEUR SOUVERAINETE..!
  OUI LES MALGACHES PAR LA VOIX DE MAITRE PIERRE STIBBE , AVOCAT DES VICTIMES DES EVENEMENTS DE 1947 DEMANDENT QUE
  « JUSTICE SOIT FAITE UNE FOIS POUR TOUTE AUX MALGACHES ! »
  Tout Nous paraît détruit ,achevé dans le sens de l’extermination de toute initiative venant des citoyens qui travaillent pour eux ( des très petites entreprises personnelles ), qui n’ont d’autres ressources que …le produit de leur travail : l’épargne ,s’il y en avait avant le cup d’état , a été éuisé depuis belle lurette , impossibilité de prêt bancaire…
  C’est actuellement et dans ce secteur atone où les activités nombreuses bloquées ne trouvent aucun financement , que les microfinancements , avec la simplification de l’attribution des prêts et de la garantie de ces prêts ( à rendre quand l’acitivité financée par ce système produit un revenu au moins égal au montant du prêt ) ,oui c’est maintenant que des organismes peuvent organiser ce système de financement..
  Ces microfinancements représentent un traitement de ce dénuement d’une grande partie des Malgaches sans ressource ,mais ont gardé la volonté de pouvoir réagir pour reprendre des activités rénumératrices (peti élevage biologique de porcs ,culture biologique de légumes -choux , haricot , brèdes,tomates..) qui se reproduisent relativement vite…
  Biologique ? Qui n’utilise aucun engrais chimique , mais utilise les déchets du poulailler , les purins des ports , lles déchts organiques ‘ les épluchures ,que l’on laisse se décomposer !
  La vente ? chez le producteur , aux particuliers…
  Pour réanimer cette atonie , pour briser cette attitude de se laisser -aller ,il faut une aide financière destinée à amorcer le redemarrage d’une activité rénumératrice dans le domaine de l’élevage , de la culture maraichère , comme avec le microfinancement..!
  Nous devons réagir positivement , rapidement en Nous occupant pour trouver et faire fructifier des activités dont les produits peuvent rendre service aux autres..
  FAIRE DES PTITES CHOSES POUR DES PETITES GENS AVEC DES PETITS MOYENS FINANCIERS SOIT OFFERTS PAR LES ORGANISMES DE MICROFINANCES
  SOIT VENANT DES AIDES INTERNATIONALES ALIMENTAIRES AVEC CONSEILS TECHNIQUES DES BENEFICIAIRES DE L’AIDE QUI AURONT DES CONTROLES TOUT LE LONG DES ACTIVITES…CES AIDES ALIMENTAIRES VENANT DES PAYS ETRANGERS DOIVENT ETRE SEREES PAR LES FOKONTANY..QUI ORGANISERONT ENTRE AUTRES LES MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES VOLS
  Je propose la reprise d’ctivités pour produre avec des prêts (microfinances et aides alimentaires internationales gérées par les fokontany ) sous la protection mise en place par les fokontany.
  Oui, ces reprises d’activités constituent des actes de préparation de chacun et chacune au retour de la constitutionnalté , de l’état de droit dans le Pays..: ce retour de la légalité ne doit pas nous perturber , ne doit pas nous affoler ou nous surexiter !
  IL SERAIT URGENT DE CREER UN SERVICE DE COORDINATION DE CES REPRISES D’ACTIVITES POUR ASSISTER CEUX QUI ENTREPRENNENT DES REPRISES D’ACTIVITES POUR EVITER DEBORDEMENT , EXCITATION LAISSANT PLACE A LAISSER-ALLER.
  Ce temps d’adaptation au retour de l’état de droit couvre
  — un moment délicat correspondant à l’organistion des élections (6 à 10 mois après le retour du Président de République RAVALOMANANA MARC au PAYS et à
  -la période de la relance de notre développement , qui démarrera probablement après l’élection présidentielle ..!
  Par contre Nous n’avons pas le droit de ne pas surveiller ‘évolution de la situation politique du Pays..
  La situation politique constatée de l’intérieur pourrait Nous induire en erreur , car les putschistes se comportent comme s’ils avaient la situation en main avec démonstration de force bestiale dans le Sud et des arrestatins et re-emprisonnements de pesonnalités déjà emprisonnées et déjà innocentés..
  Alors dans les instutions ( ouvernement , ct ,cst) ,lors des réunions , il n’eite plus ni cohérence ni cohésion entre ceuxqui sont réputés être les soutiens purs et durs de l’unilatéralté : oui ils ne sont plus que des crabes dans des paniers..
  rajoelina et ses voyoux se sont évertués à persuader les instances internatonales que la situation politique à Madagscar ne pose aucun problème pas de prisonniers politique il n’ y a plus qu’un seul éxilé..
  Ils peint en rose le tableau noir de la situation politique..
  Mais les Istances Internationales ,contrairement aux dires de rajoelin et de ses voyoux , connaissent , même dans les détails sr les dysfonctionnements et les excations et les atteintrs du droit humain.et notamment du génocide dans le Sud de Madagascar..
  La gravité et l’aggravation des conditons de vie ( sans logement , sans de quoi manger on , proie de cette action bestiale dans tout le Pays.
  Ces Instances Internationales se sont consultés , ont rencontré des ersonnalités malgaches ,notament le Président de la République RAVALOMANANA MARC et dernièrement les Représentants des Pays agéés à Madagascar ont rencontré le Gouvernement ,les membres du CT , du CST , lles grenouilles qui nagent de la mare trouble de rajoelina -tsirahonana par exemple-
  Ces représentants des Pays ont conclu leurs consttions en déclarant que rien ne marche à Madagascar , qu’aucune confiance ne peut être donnée à un tel pouvoir sans foi ni loi..
  Et qu’il est temps de passer à l’option militaire pour mettre en place la tradition nouvelle reposant sur la nouvelle feuille de route.
  OUI CES PAYS OBLIGERONT LA SADC A  » ACHEVER  » LA CRISE A MADAGASCAR EN Y ENVOYANT DES MLITAIRES..
  AI-JE UN PEU EXAGERE ? NON MAIS J4AI DONNE L’ESPRIT DE LA DECISION PRISE PAR CES REPRESENTANTS DES PAYS AGREES A MADAGASCAR..
  QUOIQU’IL EN SOIT , LA SADC NE RECULERA PAS DEVANT LA NOUVELLE OPTION DE SA MISSION . OUI L’OPTION NEGOCIATION VA LAISSER PLACE A L’OPTION MILITAIRE PRESCRITE PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE POUR ACHEVER DE LIBERER LES MALGACHES DES EMPRISES DES FORCES COLONIALES PRISONNIERES DU PASSE !
  NOUS NE REMERCIONS JAMAIS ASSEZ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALMANANA MARC D’AVOIR POURSUIVI LA LUTTE DES MALGACHES ACCUSES D’AVOIR ALLUME LES FEUX LE 29 MARS 1947 ,ALORS QUE CETTE REBELLION A ETE FOMENTEE /PROVOQUEE PAR LES COLONS..
  LE MEME MECANISM DIABOLIQUEE A ETE RE – UTILISE DES LE 26 JANVIER ,POURUSIVI LE 7 FEVRIER ET TERMINE LE 17 MARS 2009..!: LES COMMENDITAIRES ONT DECIDE CE QU’IL FAUT FAIRE , LES VOYOUX DE RAJOELINA EXECUTENT LES ORDRES.
  LE 17 MARS 2009 A ETE INSTALLE LE POUVOIR ANTICONSTITUTIONNEL QUI A GERE LA SUITE INFERNALE QUI A vvn A MIS LES LIBERTES DEMCRATIQUES SOUS CLE AFIN DE OVOIR METTRE LA MAIN SUR LE PAYS AFIN DE PERMETTRE SES COMMANDITAIRES DES FORCES COLONIALES DE FAIRE MAIN BASSE SUR LE PAYS..
  MON COMMENTAIRE :
  –EN 1947 ,LA SITUATION OLTIQUE A MADAGASCAR A VU L’INSTALLATION DES TOIS DEPUTES ELUS GRACE A LA MISE EN PLACE DE L’UNIO FRANCAISE PAR DE GAULLE ONC EN POSITION TRES FAVORABLE PAR RAPPORT AUX FORCES COLOIALRRS GERENT LE PAYSMAIS DE GAULLE ,PRESIDENT DU CONSEIL ,A DEISSIONNE LE 26 JANVIER 1946.
  .DE CETTE DATE DE LA DEMISSION DU GENERAL DE GAULLE JUSDQU’AU 29 MARS 1947 ,IL S’EST PASSE PLUS D’UN AN ,UNE ANNEE LARGEMENT SUFFISANTE POUR METTRE AU POINT LA FAUSSE REBELLION PREPAREE PAR LES COLONS FRANCAIS.A MADAGAGASCAR.
  ET NOUS AVONS CONSTATE LLES RESULTATS ESTRUCTIONS ET INENDIES ET MEURTRES SUR LE LONG DES DEUX LIGNES FERROVIAIRES ET MEUTRES TANANARIVE COTE EST (TCE) ET FIANARANTSOA COTE EST ) CES DEUX ONT ETE POURVUES DE LIGNES TELEPHONIQUES QUI ONT PERMIS DE SYNCHRONISER LES ATTAQUES DES POPULATIONS QUI HABITENT LE LONG DES LIGNES CE QUI EXPLIQUE QUE LES NOMS DES GARES SUR FCE ET SUR TCE ONT ETE CELEBRES PAR LES MASSACRES QUI ONT ETE PERPETRES : SAHASINAKA , TONGOINA , MANAKARA ET MORAMANGA !
  –LE 26 JANVIER 2009 , LES DECLENCHEMENTS DES DESTRUCTIONS ET DES INCENDIES DES ENTREPRISES TIKO ET MAGRO ET DES MAISONS DE LA RADIO ET TV ONT ETE PROGRAMMES ET EXECUTES A LA MEME EURE SUR TOUT LE TERRITOIRE !
  POURQUOI AVOIR DETRUIT , TUE DES MALGACHES INNOCENTS DANS EN 1947 ET EN 2009 ?
  LES FORCES COLONIALES ONT-ELLES BESIN DE SANG VERSE , DE MORTS D’HOMMES ET DE FEMMES , DE DESTUCTION D’ENTREPRISES ?
  EN 1947 , LES COLONS QUI ONT EU PEUR DU DEVELOPPEMENT DE L’UNION FRANCAISE QUI AURAIT ABOUTI AU RECOUVREMENT DE LA SOUVERAINETE DES ANCIENNES COLONIES FRANCAISES EN GENERAL ET DE MADAGASCAR EN PARTICULIER..CE QUI AURAIT CONSTITUE UNE FIN DES ENTREPISES COLONIALES ; ILS N’ONT PAS DU TOUT EVOQUER UNE RENCONTRE POUR DISCUTER D’UN AVENIR COMMUN PAR EXEMPLE !
  LA REPETITION EN 2009 DES EXACTIONS DES FORCES COLONIALES FRANCAISES NOUS DEMONTRE QUE LA VOLONTE DE LA FRANCE A ETE DE STOPPER LE REVE DE SOUVERAINETE ET DE DEVELOPPEMENT QUI ONT NOURRI LES MALGACHES DEPUIS L’ANNEXON DE MADAGASCAR EN 1895…!
  LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC , AYANT VECU LES ACTIONS ANTI-NATIONALES DE RATSIRAKA QUI A DEMANDE AU CERCLE DE SES AMIS DE LA FRANCAFRIQUE DIRIGES PAR OMAR BONGO DE TRAITER « LE SOI-DISANT PROBLEME POST-ELECTORAL DU 16 DECEMBRE 2001 QUI A VU LES MALGACHES VOTER LE CANDIDAT RAVALOMANANA MARC ,
  OUI AYANT CONSTATE LES IC-MAC DE CES BEN OUI OUI ,LE PRESIDENT A POSE LA CANDIDATURE DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR COMME MEMBRE A PART ENTIERE DE LA SADEC DANS L’ANNEE 2005 !
  CE REFLE ? CE T INSTINCT DE CONSERVATION QUI A CONSEILLE NOTRE PRESIDENT NOUS A AIDE CONTRE LES INTRIGUES , LES CALCULS ET LA VOLONTE MORBIDE DA LA FRANCAFRIQUE DE VOULOIR A TOUT PRIX METTRE MAIN BASSE SUR MADAGASCAR ET SES RICHESSES !
  OUI POUR LE PRESIDENT SORTANT ,CETTE VICTOIRE NETTE ET LE VOTE SINCERE DES MALGACHES N’A PAS RESPECTE « SES REGLES  » A LUI , CAR MALGRE LES MANIPULATIONS DES OPERATIONS ELECTORALES ; LE CANDIDAT RAVALOMANANA MARC A ETE ELU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR , VICTOIRE VALIDEE PAR LA H.C..C.LE 30 AVRIL 2002..!
  LES FORCES COLONIALES QUI EXISTENT ENCORE EN FRANCE N’ACCEPTENT QUE LES MALGACHES JOUISSENT DE LEUR SOUVERAINETE ET ET NE DOIVENT DEVELOPPER LEUR PAYS ET AMELIORER LEUR NIVEAU DE VIE EN TANT QU’ HOMME ET FEMME QUI BENEFICIENT LE DROIT HUMAIN..
  NOUS ASSISTONS A LA PHASE FINALE DE NOTRE LUTTE POUR NOTRE LIBERATION AVEC L’AIDE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ET L’AIDE DU DIEU TOUT PUISSANT !

 49. Marina zany ,fa indrisy tantara efa nandeha ry Dr CELESTIN Robin ah,tadidio fa ny raison du plus fort et toujours le meilleur,efa ho zato taona mahery zao mbola eo ihany ny eo,mianara aloha politika dia mahaiza politiquement hyppocrite vis à vis des etranger, ce qu’il fait certain pays asiatique et africaina raha te ampandroso firenena sy mahazo fahafahana tanteraka.Raha mbola be tay bava nefa tsy misy atao dia miandrasa any sadc sns…eo.Il faut des stratégies ,ny stratégies dia hyppocrisie no tena betsaka,mahay maka sain’olona(hoatrany affection humain) sns…salir un pays n’est pas une solution (les malagaches pensent que tous les problemes(pauvretés,developpement etc.. de mada viennent de la France )si c’était les anglais qui ont colonnisés mada et le probleme pourrait être pire encore,comme en Afrique du sud,appardeid,zimbabwe,en inde,certain pays d’asia anglophone ,nouvelle zélandes,les indigénes d’australie,la souffrance de ces peuples etc…Dieu veut que se soit la France qui nous colonnise donc il faut faire vivre avec.Tsika mino sy matoky Andriamanitra tsy tokony misy doute na kely aza.Betsaka ny tany africain francophone mivaotra be(takin’ny maroca,algeria,senegaly,sns…ny architecture ny lalana (arabe) ny economies miakatra be sns.

 50. @ ranavalona: à force de vivre dans ce genre de vie offerte par la HAT

  eny ampovoan’Analakely aza feno CACA

  de voatery mi-surmonter ny haingitraingitra sns

  MIALA TSINY FA IO VOKABOLARY IO NO feeling ato am-po sy saina isaky ny mahita ny TAVAN-TSOAVALY n’ireo tsianinotsianinona FA MANAMAIMBO SEHATRA sy rivotry ny malagasy eto an-tanindrazana ireo

  « …ranavalona dit :
  13 novembre 2012 à 17 h 11 min

  Latsaka koa aho @’ilay »be tai-nify sy be tain-tsofina » ry Hoaiza!
  sady koriko be za! »

  OMENA AZY NY SAHAZA AZY… mahonena hoy indriko, maha-te-hanakenda hoe mantsintsiny fa maha-suffocate hoy aho

 51. Minute sociologue à ‘4 sous que je place certains mots : en SudAf y avait jadis la ruée vers le diamant!

  Vous avez beau porter un pseudo
  mais bon ben y en a pas mal de votre calibre BIEN VRAIs (ex: Paul RABARY, à moins que vous ne soyez la même personne)
  qui titube bon gré mal gré / malgré ses prétentions

  faut des expériences probantes (cf dada8 dans l’entreprendre)

  passe encore si vous éprouvez la nostalgie de vos racines si proches de france que gasikara

  adonnez-vous corps et âme à votre chérie France

  cependant je vous prie d’apporter un rationnel jugement disons du point de vue économique pour commencer: que sont devenus les colonies FrançAfrique comparées à ceux anglophones ????!!!!!!

  aucune émancipation. TO HELP YOU CONVICE yourself, deserve move ==> GO straight ASK FABIUS

 52. la chose est l’on vit un autre millénaire

  je peux comprendre que les vieux sont … conservatifs

  mais aussi que dans certaines situations faut savoir peser les POUR et CONTRE
  surtout quand c’est la SURVIE DE bienheureuse île de Madagascar (et son peuple et ses patrimoines avec tous les qualificatifs y afférents) qui est MISE EN DANGER !

  vous ne voyez pas le danger venir heinnnnnnnnnn
  REVEILLE-TOI VIEUX MAL GACHE !!!

 53. samia nampiseho ny hadalany eo daholo de aza mimenomenana raha tsy tafaverina dadanareo.
  Aza manantena tsy misy eo fa firy taona izay efa nampiesonany anareo teto izay. Vendrana daholo ianareo

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *