NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IHANY NO HAMAHA NY KRIZY

Nitohy tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Nambaran-dRamatoa Holitiana avy any  Fenoarivo Atsinanana fa rehefa nandalo teny amin’ny RM1 Analakely ny tenany, dia nifanena tamin’ny miaramila dimy eo ho eo, izay misakana ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana Marc. Nilaza izy ireo hoy Holitiana, fa ataonay izay hevitra tsy hidirany eto. Handefa mpampianatra any amin’ny faritra izy ireo ary hanao adim-poko amin’izany.  N”inon’inona tenin’ireo olona ireo  momba ny prezidà dia maharary ny tena izany. Raha izay no ataonareodia sy mila mpampianatra hampiady foko izahay. Matoa ianareo hoy izy, manenjika dia tsy zakanareo ny fahamarinan’I dada. Noho izany dia nanentana ny vahoaka ny tenany mba tsy hihemotra hatramin’ny farany. Tongava maro eto an-kianja fa aza kivy.

Ny solontenan’ny tanora TIM Andriamatoa Joel kosa dia nanambara fa rehefa mahita zavatra toy ny niseho teny Ankatso ireny isika dia hamafiso ny fitiavana an’I dada. Ireny hoy izy no porofo fa efa mihozongozona ny fat. Tsy maintsy mihetsiak daholo isika amin’izao toe-draharaha tsy rariny izao. Hetseho daholo hoy Joel ny any amin’ny fokontany rehetra any fa tsy maharaka antsika ireo. Momba ny any Atsimo dia nambarany fa io no hamantarana fa tsy mahazaka demokrasia ny fat. Hafa ny lazain’ny molotra hoy izy ary hafa ny ataon’ny vava. Tsy amelantsika raha tsy miverina ny filoha Ravalomanana Marc.

Ny solontenan’ny fikambanana Ambalambahoaka Andriamatoa Hery dia nilaza fa misy ny fotoana hitenenana ary misy ny fotoana hanginana. Ny tanjona hoy izy, dia mazava fa ny hamerina ny ara-dalàna indrindra ny famerenana an’idada. Tsy adidin’ny mpanao politika irery izany fa adidin’ny vahoaka mandala ny demokrasia ihany koa. Hazavao amin’ireny olona izay mandrabiraby antsika ireny hoy Hery fa tomponandraikitra isika amin’ny famahana ny krizy. Aza miandry ny hafa ary aoka ho tonga saina isika. Andriamatoa Ragodoarison Roger Guy dia nanambara fa miaiky ny HMF fa mbola ny zanak’idada no betsaka tonga tetsy Antsahamanitra. Tafaresaka tamin’ny tomponandraikitra ny tenanay hoy izy, ka nilaza izy ireo fa hafa ihany ny zanak’idada.  Momba ny tondrozotra dia nilaza izy fa tsy iadian-kevitra ny voalazan’io indrindra ny andininy faha 16,18,20. Manantena isika hoy Raguy fa dia tsy ho ela ny fiomanana amin’ny fitsenana ny filoha Ravalomanana Marc. Namafisiny fa tsy misy afa tsy ny filoha Ravalomanana Marc no hamaha ny krizy.  Marihina fa hiditra mivantana amin’ny antso an-tariby rahampitso ny filoha Ravalomanana Marc, hoy ny mpandahateny, koa noho izany dia aoka isika ho tonga maro hanatevin-daharana ny tolona.

5 réflexions sur « NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IHANY NO HAMAHA NY KRIZY »

 1. tay vitan ny resaka intsony izany ,MILA HETSIKA MATANJAKA,ary mila miova fenitra ,fenitra iray dia Faranana aingana,@ fotoana fohy, ny tetezamita @ Fomba matanjaka.

  akoatra izay dia wawawa!

 2. Ilaina ny teny mba hahazoana mampita ny hevitry ny tsirairay mikasika ny toe-piainantsika ara-politique !Ilaina Isika milaza ny tiantsika , ny eritrerintsika..
  HIlatsaka ho fidiana ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC : milaza sy mitory izany fa tsy maintsy mody ary hody izy !
  Izay feona miaramila tsy manan-tsaina ary mihevitra fa ny basy eny aminy no solon’ny anti-dohany..
  Miaramila aho ary fantatro tsara ny fisainan’izy ireo na vantany , na manamboninahitra lefitra na ireo mpirongo bokotra varahina..Ary maro amin’izy ireo no mahafantatra tsara ny fijeriko ,saingy maro koa izy ireo no misotro ronono !
  Nisy ny fifanajana , nisy fanantaterahana baiko am-pahatsorana ary amin’ny fanajana ny maha miaramila azy..Na ny fikojakojana ny fitafian’izy ireo dia nahitana fa manajan’ny maha olona sy maha miaramila.
  Ekeko fa nisy ny mihao-pefy , fa araka ny fomba iraisanao aminy dia jery atrika izy ary mihaino..
  Misy miverina ny ampitso miala tsiny sy « mifona « ..
  Koa araka ny maamboninahitra mifehy ny toetran’ireo miaramila eo amban’ny fifehezanao..
  Tsy ireo manambonitra lefitra , izay miandraikitra sy misahana zavatra maro sy sarotra a amin’ny Tafika no mananisarotra..Asany anie no ataony ao amin’ny Tafika ary fantany raha tsy mandeha amin’izay tokony hizoran’ny Tafika di izy ireo no ho sahirana voalohany eo antrehan’ny miaramila vantany ,ho sarotra aminy ny mibaiko ireo miaramila ireo.
  Koa tsy dia mazav na mitombona ny fihetsiky ireo mpirongo bokotra varahina !
  Tokony hanaja ireo miaraima feheziny aloha izy ireo..Tsy mpiasany ireo ,tsy mikarama aminy izy ireo..Ary eto no hatsapantsika fa tsy misy ati-doha ireo ary tsy ireo no hasakana ny fodian’ny Filohan ‘ny Firenena RAVALOMANANA MARC eto ANTANINDRAZANA..
  Milanja basy aza tsy hain’ireo..!
  Ary raha midrikina moa ireto manamboninahitra lefitra ? Dia hanaraka azy ireo ny miaramila an-daharana..
  Ireto atao hoe manamboninahitra ankehitriny dia toa ny alika mahita taolana raha vao mahita vola ! Tsy miasa intsony ny sainy izay efa kely sy mamo lava , fa rara-kivy sy mihevitra azy ho mafy be satria nomena vola !
  Vava no anan’izy ireo toa ny alika mivovo ireo fa rehefa mifanatrika amin’ny tena miaramila ( SADC ohatra ) dia ento aho ratongotro !

 3. Taratasy misokatra ho an’ireo miaramila mirongo bokotra varahina !

  Menatra ny tenako mahita ny fihetsikareo sy maheno ny rediredy maimbo toaka tatatainareo manao hoe : SAKANANAY TSY HAHAZO MODY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ! »
  Fa iza moa ianareo ireto ? Inona hery eo am-pelatanareo ary inona lalàna mamela aareo hitsaontsaona toa ny alika voadaka ?

  Ny akanjo anaovanaeo , ny kiraro eny an-tongotrareo , ny berte na casque eny an-donareo , ny aotaomaobilina ijejojeoanareo , ny latsany laninareo ..MBA FANTATREO HOE AVY AIZA ,

  HETRA-BAHOAKA IRENY..
  NY VAHOAKA NO TOMPN’NY FAHEFANA ! IZY NO MIFIDY IZAY FILOHA MITONDRA ! FIRY ILAHISANA NO NANAMPY NY FRANTSAY NAMETRKA AN6DRAJOELINA EO AMIN’IO TOERANA HEVERINA FA AZY §
  NY VAHOAKA NO NIFIDY NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC ARY MBOLA NY VAHOAKA NA TIANAREO NA TSY TIANAREO, NO HIFIDY AZY INDRAY HITONDRA NY FIRENENA…
  IZANY HERY SY FAHEFAN’NY VAHOAKA IZANY TSY HAINAREO HO TOHAINA § TSY HO HAINAREO SAKANA ! BASY AZA TSY HAINAREO MAMPIASA FA NY MIBAIKO NO FISEKOANAREO ARY RAHA TSY METY HO BAIKONA IREO MIARAMILA SY NY MANAMBONINAHITRA LEFITRA , FIRY MOA IANAREO? TSY HAHASOLO IREO OLONA IREO IANAREO..

  ARY IZAHO DR CELESTIN ROBIN DIA MIA MIANTSO AZY IREO HIKOMY SY TSY HANDRAY BAIKO INTSONY AVY AMINAREO , IZAY TSY MENDRIKA NY TAFIKA !

 4. TARATASY MISOKATRA HO AN’NY MANAMBONINAHITRA LEFITRY SY HO AN4NY MIARAMILA VANTANY..AM-PERINASA SY IREO MISOTRO RONONO AO AMIN’NY TAFIKA (TERRE, AIR , MER , GENDARMERIE ).

  Miarahaba Anareo am-panjana ny tenako..
  Iarahantsika mahafantatra ny toerana misy ny Firentsika izay latsaka an-davaka lalina ary tsy takona afenina ny fahoriana sy ny fijalian’ny ahoaka !
  Fantatrareo tsara fa am-pahan’ny miaramila no baikon’ireo mirongo bokotra varahina no nanmpy ny frantsay nametraka an-drajoelina hitantana ny Firenena izay nopotehin’izy ary ny harem-prenena no itavnan’ireo mpanjanaka sy ireo malagasy tsy tia ny Tanindrazana..
  Fantatrareo tsara ary tsaanareo ny fahoran’ny Malagasy satria ny fhoriana tsy mifantina fa mahakasika ny rehetra : tsy misy na tsy ampy ny vla , ka kely ny sakafo ho hanina , tsy mianatra daholo ny ankizy..ny fahasalamana asa na mbola mahazo fanafody ianareo..
  Raha tsorina dia tsy mifanaraka amin’ny vidin’ny harentsika ambanin’ny sy ny vokatry ny fambolena sy fiompina izay tankina satria misy ny fampihororoana sy ny herisetra maro..
  VARIANA AMIN’NY VOLA NOMENA AZY IRETO MIRONGO BOKOTRA VARAHINA KA ADINONY NY ADIDY (RAHA MBOLA FANTANY NY DIKAN’IZANY), NY ANDRIKINY EO AMIN’NY FIRENENA…
  TSY MENDRIKA NY MITONDRA NY GRADE-NY IREO STRIA SY MANAJA NY MHA MIARAMILA AZY ARY TOA ADINONY AZA NY ATAO HOE FIRENENA , VAHOAKA FA NY TENANY SY NY PAOSINY IHANY NO FANTANY MIDAIKO AZY..

  KOA EO ANOLOHAN’NY TSY FANDRAISAN’IREO BOKOTRA VARAHINA IREO NY ANDRAIKITRA , EO AMIN’NY TSY FAHATSIAROVANY NY LALANA MIFEHY ZY IREO , DIA MANDRISIKA ANAREO AHO HAMENO NY BANGA , HISOLO IRETO MATY SANA SY FANAHY KA AROVY SY VELOMY NY TAFIKA ! VONJEO NY FIANAVANAREO FA MANAIKY HIKOROROSOA MIARAKA AMIN’IREO VERY FANAHY MBOLA VELONA ! JEREO NY HO AVINAREO , JEREO NY HO AVIN’NY ANKOHNANAREO ARY JEREO NY FAHORIAN’NY MALAGASY IZAY GEJAIN’IREO ANDEVON’NY VOLAN’NY MPANJANAKA SY IREO MALAGASY MIRAY TSIKOMBAKOMBA AIN’IREO MPANJANAKA ( FRANTSAY , KARANA .)
  AZA MTAHOTRA IANAREO FA MINO FA HANOHANA ANAREO NY VAHOAKA !
  MIOMANA TSRA , MIRAISA MAFY FA ADIDY MASINA NY MANAVOTRA NY TANINDRAZANA SY NY VAHOAKA MALAGASY IZAY MIANDRY ANAREO.

  Docteur CELESTIN ROBIN
  Paris

 5. …….bla!bla!!bla!!!sady manakivy ihany sa inona no dikan’izany???
  hataoko fa tsy dia hialina ny resaka toy izany ary efa fantatra fa misy ilay sakana
  fa tsy mila hatao hirahira @’izay tsy hita izay vokatra azo avy eo fa vao maika manatrotraka.
  Tokny mba lanjalanjana ihany izay zavatra tenenina fa mandreraka be!!dia io fa mbola misy manta-vava ihany
  ny @ fahatongavan’i dada!!!rehefa tsy mahita lazaina dia akombony ny vava fa mandreraka TOMPOKO o!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *