VOHIBATO, ALAKAMISY ITENINA : « tsy ho voavidy vola izany ny fitiavako ny tanindrazako » hoy NY FILOHA RAVALOMANANA

DSCN1003Fahombiazana tanteraka ny hetsika nataon’ny Ankolafy Ravalomanana tany amin’ny kaomina Alakamisy Itenina, distrikta Vohibato, faritra Matsiatra ambony omaly.Tonga maro  nanotrona ny hetsika ny vahoaka, sy ireo olom-boatendry samihafa notarihan’ny filoha lefitry ny CST, Rtoa Razafimanantsoa Hanitra sy Rangahy vadiny, ny CST Mémé avy any Lalangiana, ny CT isany Hilarion sy Ralison Fidel izay tsy iza fa ben’ny tanana tao Alakamisy Itenina ihany saingy voatendry ho mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita, tonga nanatrika izany koa ny lehiben’ny faritra Matsiatra ambony teo aloha.Nanotrona azy ireo ihany koa ny Ben’ny tanana manodidina miisa 12 amin’ireo Ben’ny tanana 14 izay marihina fa avy amin’ny antoko Tiako Madagasikara daholo izy ireo.

Ny kabary nifandimby dia samy nanamafy fa manana ny tanjany ny antoko Tim amin’ity faritra ity. »Velona ny antoko Tiako Madagasikara » hoy ny CT Ralison Fidel, ny 95 isanjaton’ny vahoaka eto dia mbola miaraka amin’ny filoha Ravalomanana hoy izy.Ny CT Hilarion ihany koa dia nanamafy fa mbola matanjaka sy amin’ny heriny ny antoko Tim, porofo hoy izy dia 12/14 ny ben’ny tananan’i Tim amin’ity distrikta Vohibato ity.Ny fahatongavan’ny filoha Ravalomanana eto no kandidà hoy izy.Ny CST Mémé( depioté  Lalangiana) dia nanazava tamin’ireo vahoaka tonga ny fandehan’ny toe-draharaham-pirenena nanomboka ny taona 2009 ka hatramin’izao fotoana izao.Tsy nahitana fandrosoana sy fampivoarana ny politika nentin’ny mpanjanan-tany teto hoy izy, ary isaky ny mitady iakatra ny firenena dia arodan’ireo hatrany.Tsy azo eritreretina hoy izy ny hisian’ny fifidianana raha tsy ampiharina amin’ny antsipiriany ny tonjozotra, avereno ny sesin-tany politika rehetra, sokafy ny onjam-peo nakatona, izay no antoky ny fitoniana hoy izy.

Fa ny filoha lefitry ny CST, Hanitra Razafimanantsoa kosa dia nanazava tamin’ireo vahoaka nivory tao ny politika an-kapoben’ny Ankolafy Ravalomanana, rehefa avy nalainay tany Afrika Atsimo i Mme Lalao Ravalomanana dia tonga soaman-tsara eto an-tanindrazana hoy izy, midika izany fa miasa ny Ankolafy Ravalomanana, asa lehibe miandry antsika hoy izy dia ny fampodiana ny filoha Ravalomanana indray, tsy hisy kandidà ho amin’ny fifidianana izany eo raha tsy migadona eny Ivato ny filoha hoy izy.

Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby ny filoha Ravalomanana tamin’izany hetsika izany ka mbola nanamafy fa tsy hanolotra kandidà ho amin’ny fifidianana ny Ankolafy Ravalomanana raha tsy tafaverina an-tanindrazana ny tenany, « miraisa hina ianareo » hoy ny filoha, aza mety saratsarahan’ny olona ianareo, atambaro ny hery hoy hatrany izy.Mbola nanamafy hatrany ny filoha Ravalomanana tamin’ny fidirany mivantana teto fa tsy hisy afaka hanala ny fitiavany ny tanindrazany, « tsy ho voavidy vola izany ny fitiavako ny tanindrazako » hoy izy.Hody tsy ho elà i Dada hoy ny namarany ny kabariny.

10 pensées sur “VOHIBATO, ALAKAMISY ITENINA : « tsy ho voavidy vola izany ny fitiavako ny tanindrazako » hoy NY FILOHA RAVALOMANANA”

 1. MIJOROA , MISAHIA ,MIRAISA HINA , MIVONOANAA ISIKA !
  Teny entina anehoana nt fisaorana eram_po ,eran-tsaina ary am-panajana
  ny Filoha-pirenna RAVALOMANANA MIVADY amin’ireo ezaka sy asa ho fampandrosoana ny Firenena sy ho fanatsarana ny farim-piananany arabatana , ara-tsaina ,ara -tsosialy
  ny Malgasy Tsy vakivolo..
  Ary ity teny ity dia atolotro ny Malagasy rehefa ho fisaorana any koa noho ny fiarahany niasa tamin’ny Rayaman-dreny Mivady ary koa ho fampaherezana entitra eo amin’ny Tolona miandry Antsika Rehetra !

  Hitsingerina ny 17 mars 2009 n izay nanitsankitsahana ny fahefana
  nosahanin’ ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay vokatry ny safidy malalalaka nataon’ny Malagasy in-droa nisessy..
  Nisy tokoa ny fifidianana verin’ireo candidats nifanatrika tamin’ny candidat RAVALOMANANA MARC ny 16 décembre 2001 Afaka sy nahazo nifanatrika ireto resy tamin’ny présidentielle teo amin’ny fifidianana izay ho solombavabahoaka..
  Nefa tsy nifidy azy ireo ny Malagasy izay nampiseho ny fahendreny sy ny fahaizan’izy ireo nampiseho ny fitandrovany hisian’ny Fitondrana miankina amin’ny solombavabahoaka mitovy filamatra ary mitovy tanjona kendrena eo amin’ny fampandrosoana ny -toekarena sy fanavaozana ny fiainan’ny Malagasy ( fanabeazana , fahasalamana , asa vaventy
  –fanamboarana lalam-baovao sy fanatsarana ireo lalana misy nefa tsy no karakaraina entina manamora ny asa , ny fifamoivozana sy ny fifaneraseranan’n ‘ny Malagasymalagasy ary ny varotra sy ny fizahantany–
  Io fiarahana mazava sy malalaka nisy teo amin’ny Malagasy ny ny Filoha-pirenena izay mariky ny safidy marina nasehon’ny Vahoaka : nitady toko ny Malagasy ka sendra vato..
  Nikatsaka atrin’ny ela olona hanova ny fitondrana jadona izy ary koa hanova ny fomba fiainana izay miankina amin’ny asa sy ny eaka fa tsy miandry homena satria noheverin’ireo mpitondra teo aloha fa vesatra ho an’ny fampandrosoana ny Malagasy indrindra ny Tantsaha.
  Izany filamatra mitovy izany no fototry ny fifanarahana sy ny fiombonan’ny Malagasy sy ny Filoha vaovao nofinidiny..
  Nohamafisin’ny fifidianana maro taty aoriana izany : ny fanavoazana ny lalam-panorenana , ny présidentielle décembre 2006 , ny législatives décembre 2007..Ary dia nitombo ny fitokisan ‘ny Malagasy ny Filoha – pirenena RAVALOMANANA MARC.., izay noarahabain’ny Firenena Mikambana izay nampiseho ny fankasitrahana ny ezaka vitan’ny Malagasy tao anatin’ny dimy taona ka nahatonga ny Secrétaire Généraln’ny Firenena mikambana nistsidina ny Malagasy..
  Teo koa ny Firaisan’ny Firenena Afrikanina ( UA) izay nifidy an’Antananarivo hanaovana ny fivoriamben’ny firenena miisa 53…
  Ny Francophonie koa dia nifidy an’Antananarivo ho toeram-pivoriana..Ny taona 2009 no tokony natao ireo fivoriana teto Amintsika ireo..
  Nahomby ny safidy sy ny fijery ary ny tao-trano nosoritan’ny Malagasy sy ny Filoha-pirenena
  notsongainy..
  Dia mipetra ho azy ny ny fanontaniana :
  -Inona ny tsy nety teo amin’ireo fitondrana teo aloha-izay nanehoana fa nifidy tsara ny Malagasy satria lany tamin’ny isam-bato mihaotra ny 80 isan-jato ilay filoha » voafidy « ?
  -nahoana no tsy nandroso ny toekarena sy ny farim-piainan’ny Malagasy nandritr’ireny fitondrana ireny ?
  -ary inona ny antony tsy nifidianan’ny Malagasy intsony ireo mpitondra teo aloha sy ireo olona niaraka tamin’izy ireo teo amin’ny fifidianana solombabahoaka
  -dia ny fanongam-panjakana ve sisa no fomba nentina nakana ny fitondrana izay tsy nomen’ny Malagasy azy ireo tamin’ny fifidiana nalalaka sy nisokatra ?
  Fanontaniana mila valiny tsotra , mazava ireo..satria tsy jtako ny antony nanonganam-panjakana eo amin’ny Firenena izay nikohizana ny asa-pandrosoana nosahanin’ny Malagasy , izay nahatsapa fa nitombo ny fahefany mividy ( pouvoir d’achat), nitombo an’isa sy ara-pahaizana ny zanaky ny Malagasy ,nitombo koa ny asa ay nandroso ny ezaka mikasika ny fanabeazny ny olon-dehibe izay nomanina hanao asa vaovao..Tsy iteny ny Tantsaha aho satria niaraha nahita ny fivoran’ny asa sy ny fitombon’ny vokatra notoazany !
  Inona no antony nanaovan’ireo olona fantatra tsara ankehitriny fa izy ireny no niketrika sy nanafana io fampiatoana ny fandrosoana ny Firenena sy ny fanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy ?
  Nahoana ireo olona izay nihevitra azy ho manan-tsaina ,nampidera ny maripahaizany (professeur  » agrégé nivoaka tetsy y Andafiavaratra e  » , nahazo diplaoma mikasika ny ady e?
  Mbola ireo olona ireo no misorona ny afo mitaiza ny voka-dratsin’io fanonganam-panjakana io : ny halatra ,ni fanodikodinana ny vola-bahoaka ,ny fanodinana ny vola avy amin’ny fanampiana ,ny fanondrana an-kolaka ny fananam-pirenena ( hazo sarobdy , vatosoa ,volamena , sokatra , tanalahy , lémuriens , tany midadasika mahavokatra !
  Izao izy ireo ,efa-taona aty aorina , dia lasa mpanefoefo ary nampahantra ny Malagasy (izay tsy miasa intsony ,izay manan-trano ialofana ,nandrovitra ny fiaraha-monina tony , nanapotika ny toekarena , nampikorosy ireo zanaka amam-para izay mianatra intsony ..ary mampiseho herisetra eto amin’ny Firenena ( ny vono olona tany Atsimo …)
  Nahatratra ny tanjona nokendreny ve izy ireo tao anatin’izay efa-taona izay ?
  Nahazo hareha izy ireo ..Mieboebo sy miedinedina ,mandra-pahoviana ary hatraiza ny fetra ?
  IZAO NO TOKONY ATAON’IZY IREO AN-DOHA : TSY HO ITANAREO NY HANDRESY NY HERI-PANAHIN’NY MALAGASY…N YSAIN-DRATSY TSY MAHALEO NY FANAHY MAHERY !
  NY FILOHA-PIRENENAAVALOMANANA MARC, IZAY NOFOFOINAREO NY AINA NANDRITRYIZAY TAONA MARO IZAY DIA MBOLA VELONA SOA AMAN6TSARA NOHON’NY FITAHIANA MAHERIN’ANDRIAMANITRA…
  TSY MAINTSY MIVERINA ETO AN-TANINDRAZANA IZY HANOHY MIARAKA FOANA AMIN’NY MALAGASY TONGA SAINA NY FAMPANDRSOOANA NY FIRENENA ARY NY FAMPIHANJARINA NY MALAGASY TSIVAKIVOLA EO AMIN’NY LAFIM-PIAINANA MIKASIKA NY OLOMBELONA !
  VOLAMENA LATSAK’AM-POTAKA NY MALAGASY…FA HAMIRATRA FOANA !
  TSY MATY VONOINA NY MALAGASY…!
  MIJOROA , MISAHIA , MIVONONAA ISIKA ARY ARY ATREHOA NY ANDRAIKITRA FA NY TOLONA MIANDRY ANTSIKA DIA MITOMBO !

  TOMPO O MOMBAA ANAY ARY HAZAVAO NY SAINAY HAHATSIKARITRA NY FIHETSIK’IREO RATSY FANAHY MITADY HANDAVO ANAY !

 2. who is this blackmotherfucker.I think that your mind and your brain are black. . .you’ll in asshole

 3. misy zavatra ataon’ny hetsiky ny tanora antsirabe any sao tokony ampiana sy ho toanana lay foto-kevitra. « rehefa tsy tafody Dada dia tsy hisy fifidianana zany eto,miantso atsika ry zareo koa sao mba any ny lalana. . . »jereo fb hetsiky ny tanora Antsirabe

 4. Ho an’i beloha !
  Pas de retour de Dada -> Feuile de route non respectée
  Feuille de route non respectée -> Aucune élection valable
  Point barre !!!
  Avis à tous les connards qui veulent nous faire croire, ou démontrer le contraire !!

 5. K.M sy Beloha dia mampita sosokevitra mety azo halalinina raha mazav @ rehetra fa :
  – Ny frantsay ho toherina anie no mampanao ny fifidianana mba hametrahany ilay gasy efa voavidiny mba hanohy ny « recolonisation » efa natomboky ry zareo raha nanambotra fika ratsy hanaisotra ny filohantsika ry zareo e!!!!
  *** Ka tanjaka be ary ilaina « stratégies », ara-tsaina sy ara fomba fitaovana fiadina sy indrindra koa fananantsika mpitolona, firenena namana afa mba hanampy ny fandroahan ny frantsay.
  Jereo moa ny tantara fa Galliéni natahotra ary nankahala an’i RanavalonaIII dia nanao izay tsy hiverenan’io mpitondra io an-tanindrazana intsony sao hampanao hetsika fikomiana hanaisotra andry zareo frantsay. Dia mitovy @ izao fandrahonana sy fanalikana ataondry zareo any filohantsika izao anie ! Ny anarany olona sy vanim-potoan no miova fa ny paika ratsiny frantsay dia efa ho « 2 siècles’ sa mahery kely.
  Tsy vao izao ny adin’ny frantsay @ firenena afa mba hifehezany tanteraka ny malagasy izay heverindry zareo ho fananany avy @ izao andriamanitry ry zareo izao, izay manome alàlana andry zareo hampikombom-bava sy hampivavaka fotsiny ny malagasy efa very haja sy hasina ary alàlana ho azy fotsy, hanjaka sy handroba ny harentany,hatrizay ka hatrizao.
  Efa taonjato firy ny niharany « colonisation » ka nanapotika tanteraka ny fisainana ny malagasy dia izao sisa no hehefarana. Tsy isika irery no « colonisés » fa afa mihintsy ny hakanosany malagasy sy fihetsika afa:
  ** na io anarana io aza anie hono ka dia mbola ry zareo « colons » ihany no nandidy fa izany ho hihantsoana antsika satria mora kokoa t@ sofiny misionera io mba hanapotehina tanteraka ny fomban-drazan sy tantaram-pirenena.
  – Ka aiza ho aiza ny dingana fasahina hisaina sy hiasa @ fomba afa noho ny « à la franco française-ENA » nandomboina ny malgasy dia izao voa double lava izao????

 6. LA FICTION

  Le Président RAVALOMANANA MARC ne se présente pas aux élections présidentielles de 2013..pour se conformer à la décision de la SADC transmise pat le Président de la TROIKA qui est aussi Président de la Tanzanie
  Mais est-on sûr et cerrtain que des élections présidentielles aient lieu en mai 2013 ?
  L’élection présidentielle prochaine ne sera pas une simple formalité…Elle ne se réduira pas à choisir un chef d’état quelconque pour satisfaire je ne sais quelle autorité internationale qui voudrait qu’un Président de la République –crédible sur tous les plans : socio-économique , qui inspire confiance dans la gestion financière , dans l’exécution des ,nombreux programmes contribuant au développement des hommes et du Pays , dotée d’une force d’esprit d’une conduite morale , pragmatique ,volontaire ,courageux et homme avisé et sagace en politique– soit élu pour assurer aux Malgaches la paix ,la sérénité et la sécurité pour permettre ce développement rapide , efficient et durable !
  Ce voeu de la Communauté internatonale ressemble à s’y méprendre aux aux qualités du Chef d’Etat que les Magaches recherché depuis des lustres et qu’ils ont rencontrées chez un homme qu’ils o,t élu et réélu pour sortir lePays du marasme et de la paupérisation après plus de quarante de gestion farfelue , stupide avec des dirigeants imbus de leurs personnes , suffisants et ne se croyant sortis des cuisses de Jupiter..!
  e ne pense pas que les Malgaches se laissent bernés acceptent de troquer l »abstention de cet homme pour eux providentiel contre de quelconque paix et sécurité hypothéthiques sur lesquelles mise la SADC..!
  La crise à Madagascar n’est pas née du coup d’état…les évènements du 26 janvier ; du 7 février ont été les signes pathogmonomiques d’une déstabilisation longuement préparée ,mise au point dans ses détails et a été mise en scène par des apprentis sorciers qui ont tenté de convaincre les Malgaches de la réalité d’un coup d’état fomentée et menée par rajoelina. !
  Vous n’avez donc pas constaté la vanité ,la légèreté de rajoelina ,Vous n’avez donc pas soupesé , estimé sa fortune , sa richesse., évalué sa capacité intellectuelle avant ce coup d’état.?
  rajoelina n’ a pas eu les moyens financiers et mentaux pour programmer ,planifier et diriger cette entreprise de destruction de tout un pays
  Et Vous n’avez donc pas  » disséqué ,démonté  » le déroulement du film de petit amateur qui a été tourné à Antanimena et dans un établissement catholique , alorsque ce coup a été considéré comme une grande manifestation ,donc aurait due se passer dans un espace public et non privé ,aurait dû enthousiamé toute une foule !
  En effet ce coup d’état a eu l’apparence d’une fête privée , comme une fête de patronnage avec la présence d’un monsieur portant une robe mauve ,impassible ,souriant bêtement!
  Oui un coup d’état si on veut , mais aussi est une démonstration de force de quelques éléments ivres ou drogués des forces armées..
  Mais i en plus , ce coup d’éclat terne a tellement bien tenu au secret ,mais dès la fin de l’année 2008 ,rajoelina a été à Paris pour recrute desr « têtes  » pour l’aider à mieux organiser  » le sac  » du Pays..mais surtout pour recevoir les dernières directives de ses commanditaires dont Ratsiraka qu’il a rencontré le 31 décembre 2008
  Tellement bien organiser que l ‘homme objet de la traque a déjà quitté Madagascar..!
  L’équipe du tournage de ce film de fiction n’ a pu prendre en photo l’homme qui tient le rôle principal , qui au moins aurait dû être  » traqué  » ,mis en résidence surveillée ! Vous connaissez la suite !
  Ce que je voudrai faire voir et comprendre à l’issue de cette première partie du flm un peu gnangnan ,très laborieux ,ces putchistes à la gomme n’ont-ils pas essayé de capturer Le Président ,pour avoir la place nette ?
  Encore une tentative d’assassinat ,de neutralisation de leur ennemi qui leur a fait faux bond ?
  Ce scénario ,cet habillage d’un échec flagrant car le personnage principal leur a fait pschitt !
  Ils n’ont réussi pas réussi à dissimuler le bide , le fiasco et l’amateurisme : oui l’apparence jusqu’à ce jour a été sauvée par la terrorisation de la Population par des éléments des forces armées..
  Ce coup d’état a pour objectif de faire main mise sur la gestion du Pays afin de permùettre la main basse sur les biens du Pays ( or ,bois précieux…) et pour voler et détourner l’argent public et pour gruger un peu plus les Malgaches ils ont construit des hôpitaux , une salle de spectacles , un terrain de rugby..car rajoelina et son association de malfaiteurs croient en agissant ainsi qu’ils rafleront des voix aux prochaines élections ,mais là aussi leurs calculs ont foiré rajoelina a accepté de désister et de ne pas participer aux élections et que même l’inversion du calendrier électiora qu’il voulul ( législatives avant présidentielles) a été refusée par tout le monde ) alors que rajoelina a voulu ainsi berner les Malgaches.e.t pour comble de malheurs pour ces putschistes les élections présidentieles sont (pour le premier tour)repoussées au 24 uillet 2013..D’ici là beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts de la transition et que l’hiver sera chaud..politiquement.
  Mais Madame RAVALOMANANA LALAO a bien l’intention de se préoccuper de l ‘état du Groupe TIKO : état physique des bâtiments ds terrans , des machines ,état financier ,état fiscal ,état social ( sitution des employés , condtions de vie et de travail..).
  il y aura face à face entre vrais propriétaires et usurpateurs voleurs..-
  La fiction , le revingadra de rajoelina et de son association de malfaiteurs qui a pris des gros plombs dans les ailes s’achève et la dure réalité leur tombe lourdement sur la tête !
  Ont-ils prévu le retour obligé de la Première Dame au Pays…?
  Ce retour a tout chamboulé , boulervé les plans sur la comète , les illusions myrifiques des putschistes !
  Je l’ai réitéré à plusieurs reprises ici et ailleurs que l’article 20 comme tous les articles de la feuille de route sont indivises et l’application de cet article 20 possible pour la Première Dame et comment l’application de cet article 20 réservé au retour sans condition du Président de la République RAVALOMANANA MARC peut-elle être impossible pour son retour au Pays à la suite de la Première Dame ?
  Ce retour calme de la Première Dame ,sans manifestation politique de la Mouvance RAVALOMANANA MARC , manifestationque rajoelina a rêvée intensément car rajoelina a théorisé que ce retour va provoquer des désordes ., des manifestations : c’est l’ argument
  qu’il a avancé pour s’opposer au retour du Président RAVALOMANANA MARC et de la Première Dame..!
  ais les partisans du Président de la République RAVALOMANANA MARC ont un sens aigu de la responsablité en politique et ont bien maîtrisé et contrôlé toute pulsion , tout agissement intempestif des uns et des autres.!.
  Ce calme ,cette absence d’effervescence lors de la venue de la Première Dame constitue une preuve -grandeur nature pour démontrer qu ‘aucun soulèvement , qu’aucun désordre ,qu’aucune manifestation de rue n’a pas eu lieu lors de retour de la Première Dame..et donc préfigure que le retourdu Président de la République RAVALOMANANA MARC se fera dans le calme garanti par les Malgaches qui s’abstendront de manifester leur joie et leur satisfaction et qui éviteront tout débordement !
  CQFD..La preuve d’absence de désordre est faite !
  Le retour du Président de la République RAVALOMANANA MARC au Pays apporte sûrement apaisement et reprise des relations avec les Pays de la Communauté Internationale : UE , UA ,Nations Unies et avec, les Insitution internationales s des aides financières (BM ,FMI ..)…
  OUI LE RETOUR DE LA PREMIERE DAME CONSTITUE LES PREMICES ( SANTTRA ) DU RETOUR AU PAYS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC PAR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 20 QUI A PERMIS LE RETOUR DE LA PREMIERE DAME AU PAYS !

 7. IL N’Y AURA PAS D’ELECTION SANS LE RETOUR DE DADA – QUI VA D’ABORD RECONCILIER CE FFM ?

  DADA N’EST PA SUR PLACE, C’EST A MOURIR DE RIRE – ET SURTOUT QUAND SES MEMBRES DEMANDES DES 4X4 – DES SALAIRES EXORBITANTS MAIS VRAIMENT ILS SONT RIGOLO – CE N’EST PAS SERIEUX

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *