DINIKA FFKM : “AOKA MBA HO IRAY IZY REHETRA”

5KABARY FAMARANANA NY DINIK’ASA HO FAMPIHAVANANA .

 

Izany tenin’ny Filazantsara izany no azo lazaina ho nampiharintsika nandritra izao dinik’asa ho fampihavananaizao, noho izany dia rariny raha misaotra sy midera an’Andriamanitra isika rehetra satria tody soa aman-tsara amin’izao fotoam-pamaranana izao. Ny soatoavina malagasy, ny fomba amam-panao iainan’ny isam-paritra dia mampiseho ny lanjan’ny FIHAVANANA sy ny FAHAMARINANA. Araka ny antson’ny maro niantefa tamin’ny FFKM ny mba hirotsahana amin’ny fampihavanana no nahatonga azy hiroso amin’izao dinikasa fampihavanana izao: asan’ny fiangonana izany ary hampirisihin’ny tondrozotra ao amin’ny andinin’ny voalohany ny fifampidinihan’ny Malagasy samy Malagasy. Notontosaina tao anatin’ny fifanajana sy ny fahaiza-manao izany dinika izany. Niara niaiky ary isika fa nisy ny lesoka teo amin’ny fiaraha-monina izay niteraka savorovoro nifanesisesy teto amin’ity Tanindrazana malalantsika ity. Olombelona no manao ny làlana, indrisy anefa,izy ihany no mandika izany. Diso eo anatrehan’ny tantara isika Malagasy raha mbola minia mangina sy tsy mandray andraikitra manoloana izao fahantrana izao, miaina izao tsy fandriam-pahalemana izao ka nanjary miala ny Fahamarinana izay mitondra ho amin’ny Fahamasinana.
– Ny fahadisoana vitantsika dia ny nanilihana ireo rahalahy sy anabavintsika teo amin’ny fitantanana ny Firenentsika.
– Nanjary niray tsikombakomba tamin’ny gaboraraka sy ny fandrobàna ny harem-pirenena isika satria tsy nampanjakaina sy tsy namasinina ny hevitry ny rehetra, izayfototry ny marimaritra iraisina mitandro ny FIHAVANANA tena sarobidy amintsika Malagasy. Gaga ary ve isika raha niainantsika teto ny didikofehy lehibe sy ny kely tsy mba mamindro?
– Tsy nandray andraikitra isika ary azo lazaina ihany koa fa nialangalana ireo avaram-pianarana Malagasy satria tsy nitandrovan’izy ireo ny atao hoe “valim-babena”.
Vokatr’ireo rehetra ireo,miaina ao anatin’ny fahantrana ny Malagasy maro na dia nomen’Andriamanitra harena sarobidy sy vitsy karazana izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ihany : harena ambon’ny tany, harena ambanin’ny tany sy ireo anaty ranomasina. Dia mbola hambara amintsika ihany ary ve ny fahaizana sy ny saina tia karokaraka izay tena mampiavaka antsika Malagasy? Ny fehin-kevitra izay nasongadin’ireo asam-bomiera dia nampiseho fa ilaina ny fanorenana ifotony an’ity Madagasikara mamintsika ity. Noho izany, fanjakana tan-dàlana sy tsara tantàna manaja sy mampifandanja ny fahefana, fitsarana mahaleotena, fanaraha-maso entitra ny fitantanana ny harem-pirenena no takiana amin’ny fitondrana. Izany ihany no antoka mitondra ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Ny fampiharana ireo rehetra ireo no hamerina indray sy hiantoka ny fiadanan’ny vahoaka Malagasy.

Koa dia hihaona amin’ireo filoha efa-mianaka izahayhamitram-pihavanana sy hanolotra azy ireo ny vokatr’ity dinikasa ho fampihavanana ity. Hatolotray ihany koa ireo solontenan’ny fiaraha-monina iraisam-pirenena ireto fehin-kevitra ireto. AVERINA INDRAY MANDEHA IHANY KOA FA NY FAHATAHORANA AN’ANDRIAMANITRA NO AOKA HIBAIKO ANTSIKA REHETRA KA HANEHOANTSIKANY FITIAVAN-TANINDRAZANA MARINA TSY MISY FITAKA. Ry Malagasy, ny fampiharana ireo tolo-kevitra naroson’ny dinikasa ho fampihavanana ireo no manambara fa mandray andraikitra feno sy miantoka ny famerenana ny Hasin’ny maha-Malagasy anao. Izahay,Filoham-piangonana efatra mirahalahy ao amin’ny FFKM, dia mankasitraka sy misaotra anareo rehetra nandray anjara feno sy nahatontosa ity dinikasa ho fampihavanana ity. Ao ireo solontena avy amin’ny faritany sy avy eto an-toerana. Ao ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana. Ao ireo Mpitondra fivavahana isan-tokonyizay nahafoy andro. Ao ianareo manam-pahefana tsy fidian-tsy havahàna tonga nanome voninahitra hatrany amin’ny fanokafana sy amin’izao fotoana famaranana izao.Asongadina manokana ireo sampana sy sehatrasa ato amin’ny FFKM izay nanao ny ain-tsy ho zavatra nahatomombana izao dinikasa ho fampihavanana izao. Tsy adino ihany koa ny tantsoroka sy ny rehetra nanampy tamin’ny fahatanterahana ny asa. Ny nampihavaka indrindra ity dinikasa ho fampihavanana ity dia ny fandraisan’ireo mpizaika sy ireo tsara sitrapo an-tànana tanteraka ny fikarakarana sy ny lany rehetra. Mampiseho indrindra izany fa vitantsika Malagasy ny manarina sy mandray an-tànana ny ho avintsika ampian’ny fitahian-janahary.
Hoy ny tenin’ny Soratra Masina manao hoe “ISIKA TSY NAMANY IZAY MIHEMOTRA”. Noho izany ry Havana, matokià fa raha mandroso ianao, Andriamanitra hanafo Hery anao.

Antananarivo, faha 5 May 2013

 

18 pensées sur “DINIKA FFKM : “AOKA MBA HO IRAY IZY REHETRA””

 1. Mampisy fanantenana ny zava miseho,sarotra ny fanarenampirenena ,kanefa dia tsy maintsy tafalahatra @ tany ampandrosoanana I Madagasikara sy ny Malagasy .

 2. Inona indray no bitsi2 an’ireto Jodasy ireto eo?????
  Dia rahoviana i dada no mody sa any Atsimo no atao ilay dinika???
  Lasa ‘ zao tsa mipody koa!!!isika tsy naman’izay mihemotra!!!ny bainga mivadika sisa.
  Ary nisy sa tsy nisy resaka ilay 49=50 zalah????sa tsy misy hidiran’ilay dinika ilay izy??
  Ary naninona hono i Avoko no voahilika ry zareo, nefa i voninahitsy tsia???

 3. Tsetsatsetsa tsiaritra ihany ry zareo.
  Miala tsiny aloha Ranavalona fa tsy haiko ny hamaly ny fanontanianao ireo.

  Ry tompoko isany izay nanantontosa izao dinika izao dia fantatra fa nandany herin-tsaina, herim-batana,fotoana,ninia nanilika adidim-pianakaviana ary nikiry tamin’ny fo feno fanentanana ianareo mba ho tomombana izao zavatra izao.Ary isaorana ianareo rehetra amin’izany.

  Satria moa ny hamisavisana ny ratsy no hiavin’ny soa ary koa aleo misoroka toy izay mitsabo dia tokony hisy ihany ny fampiharana ny lalàna ho an’ireo izay nandika izany tamin’ny sehatra goavana teo amin’ny firenena mba tsy hiverenan’ny loza.

  Ohatra amin’izany ny tokony hamerenana ny vola sy ny harena rehetra niliban’ireo tsy mahataho-tody.Naheno izahay hoe izao anambavin’ny DJ izao dia manao lasibatra amin’ny andramena(bois de rose) izay fananam-bahoaka tsotra izao.Manankarena nefa sady tsy miasa no tsy mahay n’inona n’inona.

  Faharoa dia fahiratan-tsaina ny mandray ny zavatra tsara avy any ivelany ary ny manda ny zavatra ratsy avy any aminy.Ny tiako holazaina dia tsy ratsy ny mahay tenim-pirenena ary amporisihana mihintsy angamba izany fa aoka re tsy izany no hamidianantsika ny soatoavina malagasy izay manana ny maha-izy azy.Mety ho diso aho fa mahatsikaritra izahay fa ireo izay mba nahita fianarana sy nifampiraharaha tamin’ireo vahiny sasany te-hanohy ny fanjanahana ara-tsaina dia manaiky lembenana rehefa mahita sy omena tombony kely ary mivarotra ny tanindrazany mihintsy aza.Mbola misy anie ry zareo ny maniry ny hiverenana ny fiankinana amin’ny reny malala e.Izahay izao dia mpianatra tao amin’ny Kolejy Paul Minault izay nampirisika ny fianarana tenim-pirenena (anglisy sy frantsay) fa nampianarina koa mba tsy hanadino mihintsy fa malagasy ary manana ny hajany izany malagasy izany satria:
  – ireo razambentsika na avy na avy aiza dia tatsambo nahay izay tsy nahalala izay (boussole et compas) nefa tonga an-tseranana foana indrindra moa tamin’izany andro.Mitovy lenta amin’ny vozongo frantsay isika ka tsy mila maty lolo sy mitodika any aminy rehefa mitady hevitra.
  – Nahavita fiarakodia isika :Mahefa na Karenjy.Tsy nandroso isika na dia nanam-pahaizana aza satria nopepona isika nandritra ny taona maro fa tsy mahavita azy kanefa tsaroanareo ilay zanaka malagasy afaka bacc tamin’ny taona 90 tany tamin’ny fahefatra ambin’ny folo taonany ary nikohizana mihintsy.Santionany ireny.
  – Tokony ho tadidian’ireo mpisoleleka vozongo fa tsy tokony homena tombony intsony ry zareo vozongo (reny malala foana io)mihohatra amin’ireo vahiny hafa izay mieritreritra ny malagasy ho « partenaire commercial » fa tsy olona ho ambakaina.Tokony hitovy daholo ny fandraisana ny vahiny rehetra tsy ankanavaka.
  – Dia tokony hosorohina koa ity toetra ratsy hananantsika indrindra isika eto anivo izay manao « ory hava-manana » na ny « raha maty aho matesa rahavana ».Tokony ianareo fiangonana mihintsy no hisahana ny fitaizana ny malagasy.
  Izay aloha ny androany.

 4. Ranavalona,
  Voalazan’i tao Ivato hoe miverina i Ravalomanana ary manatrika ny fihavanam-pirenena, izany hoe n’a raha piste aza raha tanterahina. Tsy no resahina tao ilay 49 = 50 satria raharahan’ny CES iny fa tsy an’ilay fikaonan’doha. Ary i Me Avoko dia nanala tena rehefa nahita fa be loatra ny mpifaninana ka lasa tsy matorral intsony ilay izy. Nilaza izy fa mitera ka korotana izany ka tsy te hiditra @ izany korotana izany izy.

  Ny @ ity fikaonan’doha notarihan’ny FFKM ity dia tsy ankasitrahako ilay tetezamita vaovao mandritra ny 18 volana. Telo volana ihany dia ampy. Ny ambiny kosa dia tsa fa saingy manana hery entiny hampiharina ireo fanapahan-kevitra ireo ny FFKM.

 5. Fa angaha adinonareo fa ny vola izay nomen’ny Orinasa hampiasa ny RN 5 (Toamasina-Fenerive Est) anie ka nobodoin’i Hajo fotsiny izao ary tsy hita izay nanjavonany. Ka moa tsy io ve no nolazainy fa vola avy amin’ny fianakaviany hikarakarana ny fampielezan-keviny? Tsy misy izay tsy mahalala izany ny mpiasan’ny Ministeran’ny Travaux Publics fa dia mangiana fotsiny satria mena ambanin’ny mena. Manaova kajy, raha toa ka atao hoe 5 miliara iraimbilanja farafahakeliny ny vidin’ny tara anamboarana ny lalana iray kilometatra, 100 km no halaviran’ny lanana miala eo Toamasina mankany Fenerive Est, ary ampitomboy ny vidin’ny iray km izany dia ho azonao antsaina tsara fa ampy hanaovany fampielezan-kevitra tsara io vola io. Mihoatra lavitra aza.
  mbola hilaza ihany ve isika fa fitiavan-tanindrazana izany ? Iza koa anefa no sahy hilaza fa ho lany eo io marionette-ndRajoël io ? Na i Joël aza maka rivotra, na dia hangalatra aza. Aoka ny tantara no hitsara fa isika tsy hanaiky lembenana

 6. MISAOTRA @’ilay fanazavana Lazalazao
  Ampiako kely indray eto @ ilay fe-potoana, lava be tokoa ilay 18
  ilay 3 koa dia fohy loatra amiko, hitanao tsara ny zavatra miandry izay hiditra eo, fa ny mety dia
  tokony hoe: HATR@’ io ihany fa tsy miohatra an’io ,FA TSY VOATERY HO 18 VOLANA izany e!
  ka na ataoko aza hoe: « SANATRIA » 1 volana dia ho voalamina ny raharaha dia mety e! AMIKO IO AN!!

  Ity ilay HAJO! rajakon’i domelina ity dia tsy vitan’izay vola fa sady LIAN-DRÀ , ireny fatifaty rehetra any atsimo
  ireny dia tompon’andraikitra io HAJO HAJO IO fa raha te ho toy ny Tany RWANDA MADA DIA FIDIO IO.
  Iza no MPAMAHANA NY JIOLAHY MPANAO RUGBY IREO FA TSY IO, hirahiny HAMONO NY GASY.

 7. ME Avoko toa hoe hanohana an’ilay Rabetsaroana, izany hoe mbola « ao anatin’ny circuit » !
  Misy manoratra any ho any hoe « kondrâneries manarapenitra » ê !
  Mba ho aiza ihany isika ity ?

 8. Efa hitan’ny SADC fa feno lesoka sy fahadisoana goavana izay tsy tokony ekena ny fanomanana an’ilay fifidiana dia mbola mandrosoa iahny hoy ry zareo ! Sotroy ny tangena fa ho afaka ny hetahetanareo mianakavy !!!

  Roso ihany koa izany ny asan’ny CENI-T nahazo baiko !

  Ka hanaraka an’iza ny vahoaka, CENI-T sa FFKM, sa iza ?????

 9. Tokony hijoro isika fa tsy mahavita azy ny SADC fa milalao
  fotsiny no ataony, ka tsara aloha mba ho tsapany fa TSY METY NY NATAONY
  KA TOKONY MUSY MITSANGANA MANOHITRA MBA HANAITRA AZY IREO,  » raha ho taitra izy »

 10. Raha izaho manokana aloha dia manaiky aho fa ilana ny dinika nataon’ny FFKM fa ilay fomba fanaovana azy no tsy mety amiko , maninona no ireo mpanao politika efa hita sy fantatra no antsoina hivory sy hanapaka hevitra , tsy aleo ve ny miaramila sy ny HAT sy ny Mpitondra naongana no nasaina nivory dia avy amin’ireo no nakana hevitra natolotra ny vahoaka, ny antony mantsy dia avy amin’ireo no olana fa tsy ny vahoaka na ny mpanao politika , izao izay hevitra tapaka eo tsy afaka hampiarina akory fa mbola hiherana amin’ny HAT indray ka inona no eo fa tsy mitovy amin’izay dinika rehetra natao izay , be anie izay dinika izay e! fa ny HAT sy ny miaramila no tsy mampihantra azy dia tsy tafavoaka eto izany isika raha tsy ireo no ahitana hirika handresena azy e!
  Jereo tsara ilay 49 lasa 50 , ireny midika fa tsy miraharaha izay firenena na vahoaka izany Rajoelina sy Ratsirahonana ka inona

 11. Miala tsiny fa tapaka e!
  ilay resaka 49=50 dia tena entina hilazana fa na inona atao eo na inona dia izaho Rajoelina dia tsy miraharaha fa manaiky ianareo tsara , tsy manaiky ianareo tsy raharahako ka tsy hitako izay dinika atao ka hatonga io olona io ho tonga saina fa very maina eto fotsiny isika mianakavy fa aleo mitady zavatra hafa.

 12. Ataovy tsara ny fandinihina, fa na ny « Fitondràna malagasy » (ary ao anatiny ny mpitsara sy fonctionnaires,…), SADC, UA, UE,…na ONU aza, dia nanao ny tsy mety daholo ! Satria niteny ny frantsay hoe : Izao no zavatra tianay momba an’io Madagasikara io !

  Anjaran-tsiaka, anjaran’ny vahoaka no mieritreritra, fa aza miandry zavatra tsy ho azo avy amin’ny olona avy any ivelany !

 13. Misy marina daholo ny lazainareo fa izaho koa manao fa raha sahy mijoro amin’ny maha-malagasy ny rehetra indrindra fa ireo gasy mila doka miteny frantsay sy misolelaka aminy dia tsy afaka hanao inona ny vozongo.Ianao angaha terena hividy savony rehefa manana « bleu ».Isika foana no maimay amin-dry zareo, dibera « elle & vire » na 500.000 fmg aza dia vidina dia mba nahazo vola koa ireto miaramila sasany dia izay koa no filamatra.Asaivo misafidy bourses anie ny zatovo malagasy dia ho hitanao fa na manome aza belgique suisse ka manome koa i reny malala dia paritra ihany no safidin-dry zareo voalohany.Ohatran’ny voaozona isika.

 14. Valin’ny post-nao Ratsimilaho !

  http://www.tananews.com/2013/05/andry-rajoelina-une-maree-humaine-a-mahanoro/

  Mahafantatra an’izany Elle&Vire izany va ireo ? Firy amin’ireo no manana fikasàna handrato fianarana an’ivelany izany ?

  Fa maninona ny TVM no avela hanao pub be an’izay dian’ilay mpanongana ? Maninona ny TVM no afaka manao praopagandy lava an’ilay mpanongana ?

  An’ny vahoaka malagasy ny TVM na RNM fa tsy an’ny mpanongana !!!! Maninona no tsy misy miteny ?

  Izany izao no tena fanontaniana mipetraka sy olana tsara ho dinihina !

 15. Ilay toe-tsaina mihintsy KM no mila ovana.Araky ny teninao hoe:tsy very saina ny malagasy fa ny saina no efa maloto

 16. Ny TVM efa ela no nanohana ny mpanongana ary voky koa ny lehibeny dia natory na koa natory izy satria eo ramampahory.
  Raha hanao propagandy mafotaka i Lalao Ravalomanana dia na i Marc Ravalomanana no manao propagandy amin’ny radio iray any sud-af na manangana radio piraty mihintsy izy.

 17. Miala tsiny Ratsimilaho fa io post-nao farany io mihintsy no anisan’ny tsy tokony atao !
  Raha vao manao an’izany dia naman’ny efa manaiky sy mihiditra ao anatin’ilay systema maloto, systema izay tokony kianina !
  Torak’izany koa ny fanekena an’ilay « fifidianana » izay tadiavin’i Sisanô !

  Ataoko amin’ny teny frantsay mba ho azon’ireo andevon’ny mpanjanaka, ary ireo rehetra izay tompoiny :

  La candidature de Rajoelina a eu « le mérite » de démontrer aux yeux du monde entier, que rien ne va plus à Madagascar, et que « grâce au putsch », toutes les Institutions sont plus que jamais gangrenées et défaillantes !!!
  Même en cas de victoire « écrasante » de Madame Lalao Ravalomanana au 1er tour, y aura-t-il une seule institution crédible et valable, pour valider un tel résultat ?
  Si la composition de la CENI-T avait été montrée du doigt depuis sa création, la Cour Electorale Spéciale ainsi que la HCC viennent de nous montrer leur vrai visage !

  Les dés étaient pipés dès le départ, et qu’aucun crédit ne doit être attribué à toutes ces Institutions, qui sont loin et alors là très loin, d’être neutres et fiables !
  Aussi, pourquoi s’évertuer à organiser des élections qui seront tôt ou tard décriées et rejetées par les perdants ? En effet, ces derniers ne manqueront pas de soulever toutes les irrégularités possibles et imaginables ?

  En dehors des droits fondamentaux du peuple foulés aux pieds par les tenants du pouvoir, une chose est sûre : Maintenir ces élections ainsi que la candidature du putschiste, c’est donner à ce dernier une respectabilité et un honneur qu’il ne mérite même pas !

 18. Miala tsiny aho anefa milaza aminao fa raha tsy ny vahoaka mihintsy no maka ny TVM dia ho sarotra ny hampiova ny politikan’io.Zava-misy no lazaiko ary mety ho diso aho(enga anie…)
  Faharoa dia toa ohatran’ny nanome tso-drano ny FFKM i Chissano hanoy ny asany.Kanefa lava ilay 18 volana fa araky ny tenin’i Ranavalona dia telo angamba dia ampy.
  Fahatelo, io dinika FFKM io no manala antsika amin’ny fifidianana ka ho tohanantsika ary ve io fikasana io sa misy vahaolana hafa? Mba tsara ihany koa angamba ny hahalalana ny hevitr’i Marc Ravalomanana ny amin’izany satria ataoko fa tsy nametraka ny vadiny teo izy raha tsy efa misy toky tany ho any.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *