FIANAKAVIAMBEN’NY EVEKA ETO MADAGASIKARA : Avelao mba hiteny amin’izay ny vahoaka

evekaNifarana omaly rehefa naharitra telo andro ny fivoriambe tsy ara-potoana ho an’ny fianakaviamben ‘ny Eveka eto Madagasikara. Nisy ny hafatra ho an’ny vahoaka Malagasy taorian’ny fivoriana. Toy izao raha fintinina izany hafatra izany. Zanahary o ! tahio ny tanindrazanay. Mba ho tany sambatra i Madagasikara. Homba antsika mianakavy anie ny fiadanan’i kristy. Ry havana, eto am-pisasahan’ny taona diavina isika mianagavy. Anisan’ny tranga lehibe niainantsika ny fifandimbiasan’ny Papa mirahalahy izay ohatra velona amin’ny fanetretena. Fahasahiana sy fitiavana ny Eglisy. Tsy tanisaina ny hoy izy ireo ny famendrofendroana sy ny fanakiviana. Tsy nilofo tamin’ny sahoan-dresaka samihafa anefa isika fa nijoro tamim-pinoana, niara nivavaka ka hanohy an-kafaliana ny fiainam-piangonana ankehitriny..
 Raha ny fiainam-pirenena    kosa hoy izy ireo no jerena dia efa maro izay teny sy hafatra nambaranay teto izay. Anisan’izany ilay hafatra farany tamin’ny Novambra 2012 mitodika indrindra tamin’ireo mpanao politika sy amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena. Hamafisina etoana fa tsy anjarany fiangonana no mametraka rafim-pitondrana na manolotra vinam-piaraha monina. Reny sy mpampianatra kosa anefa izy ka mampitandrina izay mahafaty, ary manoro izay mahavelona. Indrisy anefa maro ny tsy nihaino ny feon’Andriamanitra fa manamafy ny fony ka nahatonga anay mametraka fanontaniana. Izao zavamisy iainantsika izao ve no lova napetrantsika amin’ny taranaka fara amandimby? 50 taona  no nandraisantsika an-tànana ny fiainan’ny firenentsika. Nefa izao no zavamisy, mahantra sy fandiranovana hoy izy ireo  ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy. Migalabona anaty harena mihoampampana kosa ny olombitsy. Makarary fo ny mahita anareo mahantra araraotin’ireo mpanana sy ireo be sandry. Vao mainka nitombo ny fikorontanan’ny fiainam-pianakaviana, ny kolikoly, ny asan-dahalo, ny vono olona, ny harena be miavosa hananan’ny tanintsika dia zary mifangarika amin’ny fahantrana mangeja ny maro amin’ny mponina ankehitriny. Fananana solintany sy harena an-kibon’ny tany maro izay tsy ahodina eto an-toerana ahasoa ny firenena fa zary rembin’ireo mpitrandraka harena iraisam-pirenena. Torak’izany koa lasan’ny vahiny ny tany be velarana misy harena. Moa ve hanatra an-karihary tsy voarindra izany. Maro no mitsoaka amin’ny fandoavan-ketra ary mametraka amin’ny tombony azony any amin’ireny paradisan’ny fanodikondinam-bola ireny ka manendaka tsotra izao ny olona eo amin’ny toerany, ho an’izay loharanon-karena tokony ho azy. Tonga mpiray tsikombakomba amin’ny tombontsoan’ireo vahiny ny mpitondra fanjakana sasany . Ny hafa indray dia tsy manao afa tsy ny fiarovana ny fananany manokana fotsiny izay mifandaka amin’ny soatoavina iombonan’ny fiarahamonina. Tsapa ihany koa hoy izy ireo fa ny tsy fahampian’ny finiavana politika sy ny risi-po ho an’ny tanindrazana ary noho ny fitiavam-bola be loatra no nahatonga ny fitsabahan’ny vahiny amin’ny raharaham-pirenena ka manankorontana. Ny fahefam-panjakana rehetra tsy hita hiaro, tsy hita hianteherana, satria tsy misy lalàna voahaja iarovana amin’ny mahaolona sy soa iombonana.Mitatao amin’ireo tanorantsika ankehitriny sy ny hoaviny manontolo izay rahomainty izany. Moa ave tsy tandindon’izany ireo andiam-balala manarona ny antsasaky ny Nosy manontolo izay jerem-potsiny ankehitriny. Ambavahoana ny firenena. Tsirim-panantenana maro kosa anefa , aoka hampihoatra antsika , na eo aza ireo rahomainty mandrakotra ireo ka mitsangana fa aza milofika. Ny voalohany amin’izay ny fahitana ireo niaiky ny heloka sy nibebaka fa vonona hihavana sy ho mpampihavana izany indrindra no irina sy mifandraika amin’ny soatoavina. Hampirisihana mba ho maro ny tahaka izany. Fanantenan’ny maro an’isa ny fiovana entin’ny fifidianana izay anehoana ny fiainam-pirenena. Avelao mba hiteny amin’izay ny vahoaka ary aza ahodinkodina ny safidiny. Mitodika aminareo hilatsaka isan’ambaratongany izahay. Ny soa iombonana  sy fikajiana ny maha olona no aoka hisongadina amin’ny teny ataonareo sy ny fihetsika asehoanareo amin’ny vahoaka amin’ny fampielezankevitra hifandimby. Alaviro ny lainga sy famitaham-bahoaka , aza mivarotra tanindrazana ary mahaiza mitana ny teny nomena.Aza mandraraka ilom-by an-doha. Ianareo mpanao politika tsara sitrapo, ianareo  manampahaizana vato nasondrotry ny tany, ianareo tandroka aron’ny vozona, hianteheran’ny firenena, ianareo tia tanindrazana. Velombelomy hatrany ny soatoavina maha malagasy antsika, tia fihavanana sy mankamamy ny aina ary matahotra an’Andriamanitra. Mitaky fiovam-pitondrantena sy fiovam-pitantanana ny fikojakojana ireo harentsika ahatonga ny firenena hizaka tena sy handroso. Mankahery anareo izay milofo ampanjaka izany izahay. Reseo amin’ny soa ny ratsy, ho fanavotana ny firenena. Ianareo tanora solofo dimbin’ny ala. Ny fahakiviana no faharesena handrafetana olona azo itokisana sy tomponandraikitra mampijoro firenena vanona. Mahazia maka lesona amin’ireo zavanisy efa niainantsika teto amin’ny firenena ka tsy hamerina ny ratsy fa handray ny tsara.

37 pensées sur “FIANAKAVIAMBEN’NY EVEKA ETO MADAGASIKARA : Avelao mba hiteny amin’izay ny vahoaka”

 1. Fa taiza ianareo tamin’ny ora nidona ê ????? Iza no anaran’ilay nivanitika fotsiny tery andavarangana, raha nahita ilay namany novozoinan’ny mpanongam-panjakàna ?
  Efa ho dimy taona ve vao nisokatra ny maso ?

  TSSSSSSSSSSSSSSSS !! Hita fa ho tampina ny daomy vao mody be resaka !!!! Mba avoay eto ny taratasy nalefanareo tany amin’i Benoâ sy ilay nodimbiasany, rahatoa ka mba nanao fanakianana an’izay zavatra nitranga nandritry ny efa–taona mahery izay ianareo !
  Mba nisy tsy fanekena sy fandàvana avy aminareo ve, tamin’ny dian’ilay domelina farany tany Rôma ?

  Qui ne dit rien ou n’a rien dit, consent !!!

 2. « Ory ianareo ?? Ory ihany koa ny tenako !! »
  « Tsy hanao sorona ny vahoaka malagasy aho, aleoko ny tenako no ho ataoko sorona ! »

  Mba fantatrareo ve ilay olona mpandrebireby saim-bahoaka nahasahy niteny an’ireo ????

 3. Henoy izany ry hazon-damosiko!!
  misy miiihaaainoooo???
  Domelina anie no tompon’izao tontolo izao lesy e!!@ fandrobany ny harentsika an!
  VOAVIDINY @ HAREN’i DAGO IZAO TONTOLO IZAO raha tsy hainao.BRAVO ry MPISOLELAKA sy
  MPANOHANA AZY REHETRA, toy ny ALIKA TSIPAZANA TAOLANA.
  Ireto avara-pi toy ny CENIT sy ny CES aza moa voavidiny tsara mihintsy ,tsisy famerina e!!nanatitra ny
  anjaran’i Papes vao2 izy hoe » tohano aho  » .Aiza ary ianao izany e???
  sady izy tsy maintsy mangala-tahaka an’i OBAMA, tany OBAMA mivady dia dedaka koa ny anao lahy hihi
  Kavim-barahana ihany anefa, tsy hanendrika fa handrovin-tsofina.

 4. http://www.kewego.fr/video/iLyROoaftqTg.html

  Madame Ravalomanana n’est pas Monsieur Ravalomanana et Monsieur Néstor Kirchner n’est pas Madame Cristina Kirchner !

  Madame Kirchner avait été élue par les argentins à la tête de son pays, prenant ainsi la relève de son mari. Il me semble que la Communauté internationale n’en avait pas fait tout un pataquès ; au contraire les louanges et autres félicitations avaient fusé de partout, surtout de la part de la gauche européenne !

  Les malgaches seraient-ils vraiment des sous-hommes pour que les autres puissent les traiter ainsi ? Qu’en pensez-vous messieurs-dames les cousins des bonobos ?

 5. Tena manahirana ny mamaky ny toromaarika entin’ireo mpitondra fivavahana katolika ireo..Nahoana no tsy naloanareo ity oon ity raha nanatrika ny fandraviravian’ny Pasteur RASENDRAHASINA LALA nataon’ireo miaramila..
  I odon tsy nampiseho na hetsika kely fotsiny aza niaro an’ity Filohan’ny Fiangonan’i JESOSY MAMONJY ETO MADAGASIKARA !
  Ny sary tonga avy hatrany tao an-dohako dia ny fanenjehan’ny mission catholique française ireo mpitondra Fivavahana Protestanta teto Madagascar ,ary nisy frantsay maty iamin’zany die PAULMINAULT SY ESCANDE ,nisy fandrobana ny fanan’ny Protestants toa ireo trano lasa trano fampianarana eryImarivolanitra , ny tsy fanakana ny miaramila frantsay naka ny Fiangonana AVARATR’ANDOHALO ,ary nampiasa izany ho tranon’ny poste..Ohatra vitsy ireo izay mampiseho fa rehfa manompo ny mpitondra mpanongam-panjakaana ny IRAY aminareo ka tsy manohitra izany ianareo dia aminay dia mankasitraka ,mitso-drano ary mpiray tsikombakomba ianareo..
  Any ka sarotra ny mamaky sy mino ny toromarika omenareo efa-taona aty aoriana ny loza ,izay fototr’izao fahavoazany lehibe izao.
  Efa kila sy may ary levona ny fiaraha-monina ary nobaboin’ny frantsay toa izay niseho tamin’ny andron’ny mission catholique frantsay !
  Tara be loatra ny teny entinareo ! ary inona moa ny asa mivaingana nataonareo ho an’ny Vahoaka nandritry izay efa taona sarotra izay ?
  Adinonareo sahady ve ny hezaka sy ny asa vavolombelona nijoroann sy nasehon’i CARDINAL RAZAFINDRATANDRA ,izay nanompo an’ANDRIAMANITRA sy NANOMPO NY MALAGASY INDRINDRA NY TANORA TAO AMIN’NY LAPAN’NY TOVOLAHY FONY IZY MBOLA PERE ARMAND ARY VAO NIHOMBO IZANY FITIAVAN’NY FIRENENA REHEFA TNGA CARDINAL IZY..PROTESTANT AHO FA NAHAZO FAHASOAVANA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA TAMIN’NY FIFANERASERAKO TAMIN’I CARDINAL RAZAFINDRATANDRA..!

  NY TOMPO ANIE HIARO SY HITANTANA NY MALAGASY REHETRA !

 6. hisaorako manokana ianao Dcr,
  nodimandry ny Cardinal izay nanorona ny ffkm,
  ny antony toa misy enigme ihany
  satria toa ny tondro anaty rano ny Msgr rehefa milomano toa ny fanaony isan’andro
  nefa t@ iny dia sempotra hono
  tao anaty ranomasin’i Mahajanga

  fa hono hoy aho: sao lasa niova anarana ho Jesosy MM ny Jesosy KM

 7. Efa miresaka an’i tompokolahy Gaetan Razafindratandra isika.Tsara ho fantatra fa protestanta izy no nivadika katolika ary nikohizana izy teo amin’ny resaka finoana sy ny fahendrena nananany.Tsy ratsy daholo ny katolika ary tsy tsara daholo koa ny protestanta satria raha mankany Eire ianao dia ny protestanta no olana.Fa ny tsara soritana angamba dia ny olona no manao ny fivavahana ho ratsy sy ho fitaovana.

 8. Jesosy KM inona indray izany ry HoAiza â ?

  Jesôsy, Jesoa, Zezo, dia iray ihany ê! Misy miteny fa efa hoe Jesoa no fiantsoan’azy hono izao, fa tsy dia olana izany !

  Rehefa tonga ilay andro, tsy dia hita izay azo lazaina sy ny tena marina ê ! Nantsoin’ny Ray hody any aminy izy, dia izay angamba no hitondran’azy ! Somary efa voky andro ihany izy !

  Fa ity Filohan’ny Jesosy Mamonjy eto Madagasikara ity dia diso be ry DCR â !
  Izahay FJKM tsy daoudiste mihintsy ; noho izany dia miala tsiny indrindra aminao !

 9. Miresaka Fivavahana ihany, fa tena mipika andro aman’alina ny anareo ê ! Rehefa avy niresaka tamin’i Fransoâ i lery, dia izao indray hono tena mifampiresaka amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny telefaona sy skaipy !

  Vonjeo ny firenena ry zareo, fa vorona azon’adala â !!

 10. Ny Cardinal RZFINDRATANDRA G.dia mpiangona tao AVRATR’ABDIHALO..NMaro ny fianakaviany mbola miangiona ao
  Toa izany koa ny pretra RALIBERA Rémi..
  Ny Fianakaviako dia nizararoa ary nifampitsoa-drano
  Ny diso teo amin’ny katolika dia ireo mission catholique française !
  Tsy nahomby ny famporisihan’ireo membres ny mission catholique trantsay nampiady ny Malagasy atramin’izao satria tsy nahoaan’izay ireo maeo ny katolika havana akaiky ny
  Protestants..Notadiavin’ireo katolika frantsay ireo ny ntondra teto amintsika ny Contre Réforme ,ary izany no nahabetsaka ny jésuites teto..i urfer sy pedro no mbola manohy izany ady izany eto M.ar ampian’i odon !

 11. Dr CELESTIN Robin dit :

  25 mai 2013 à 22 h 40 min

  RAJOELINA ,ACCULE , FAIT APPEL A DES APPRENTIS SORCIERS.POUR EMPOISONNER LA SOCIETE MALGACHE !.

  Combien sont les commissions theodules , les conférences pour n’mporte quoi , les « fikambanana mitory sy mihamboaza fa hiasa ho amin’izao sy izao sy izao « ..noforonona ,natsangan-drajoelina ! »..
  Et attention ces commissions sont des instruments qui servent à rajelina pour se donner une importance ,un certain pouvoir que les institutions lui refusent , pour faire valoir son coup d’état et pour user et abuser des passe-droits ,sans avoir l’air d’avoir l’air de commander ces commissions theodules , dont les membres–surtout les généraux de pacotille qui ont cru devenir intelligents quand ils ont été promus à ce grande–sont convaincus d’avoir reçu un mandat électif et ainsi investis du droit de donner des ordres , des directives ,même à notre candidate RAVALOMANANA LALAO..
  La candidature de ces candidat(e)s a été et reste enregistrée par la CES ,dont le jugement qu’elle a décidé reste définitif…, sauf pour les candidats qui ont participé de près ou de loin au coup d’état du 17 ars 2009 qui sont disqualifiés par l’application rigoureuse des dispositions des accord de COTONOU , que la Républque de Madagascar a signés…
  Les démarches d’un rabotoson, sans respect de son grade et sans dignité en éxécutant les basses oeuvres ordonnées par un petit voyou , et complices d’un deuxième coup d’étate sont nulles et non avenues car elles ne sont ni régies ni permises par une autorité judiciaire compétente pour annuler l’enregistrement jugé et validé de la candidature d’un(e) canddat(e) aux élections présidentielles !
  rajoelina ,comme à son habitude , utilise toujours des subterfuges pour réaliser ses actes de malveillance !
  Mas là il confirme au monde entier qu’il est un jiolahiboto et au vu et au su de la Communauté Internationale qu’il a fait insulter à Ankorodrano par des hommes et des femmes qu’il a payés pour commettre cette infâmie !..
  Mais plus jiolahiboto que lui ceux qui acceptent d’éxécuter des ordres que tous ces gendarmes savent être de nature farfelue , illégale même dans un Pays sans foi ni loi !
  Tous ces actions effectuées par les membres de ce commité de la reconciliation nationale constituent les bases du non respect des Malgaches et et la ségrégation au sein de la société des Malgaches qui refusent toute forme de partition du Pays d’où qu’elle vient et de par qui elle est initiée..!
  rrajoelina et les membres de ces commissions theodules qu’il a mises en place sont des apprentis sorciers..qui ne pensent qu’à remplir leurs poches !
  Alors ne Nous parlez pas de « Fitiavan–tanindrazana sy fitadiavana soa sy lamina« !

 12. Iray ihany ny Fiangonan’i Jesosy Kristy amonjy na ny Fiangonan’JESOSY KRISTY MAMONJY…Sigles izany fa tsy Tenin’ny Filazantsara..
  Ary tsy mampiova na inona na inona eo amin’ny fijoroan’ny FJKM ho Vavolombelon’i KRIST !

 13. DCR! tsara io fanamarihana nataonao amin’ny 23h16 io ary tsoriko aminao fa mahalala jésuite aho miahy ny malagasy.Fa raha ny tantara mba voavakiko no ambara dia ny mpanao biriky (fantatrao ny tiako holazaina)any amin’ny fiangonana no tena ratsy satria ny fomban-tany sy ny hambon-po no vohizin’izy ireny kokoa.

 14. Lazalazao sur le site du TIM : Andry Rajoelina a dit: « le Seigneur m’a parlé.Voici l’intégralité de leur conversation:
  A.R: Que dois-je faire pour rester au pouvoir?
  DIEU:Donne aux Malgaches tout ce que tu as!
  A.R:Tout,même ma maison à Ambatobe??
  DIEU: Tout, Ambatobe,Iavoloha,Ambotsirohitra…
  A.R:Ambotsirohitra aussi,et mon bureau alors?
  DIEU: Un apprenti n’a pas besoin d’un bureau mais un cahier et un stylo.
  A.R:Stylo BIC ou WALKER?

 15. Hoan’ny resaka Katolika. voalohany dia ekena ny fanambaranareo, saingy araho,asa izany. Mba jereo ihany koa ny fikarakarana ny fifidianana ary mba anarao,ihany koa ireo mpifaninana. Manaraka izany dia esorina ao an-tsain’ny Malagasy ny katoloika Toa an’ny : Radio Don Bosco, Père Urfer, OMAR, Père Pedro, La France ary indrindra ilay nilaza hoe : T@ herinandro lasa teo aho dia nivavaka t@ 4 maraina, dia niteny tamils Andriamanitra …. Nefa io olona io dia miafina @ lainga isa-tsegondra,isa-minitra, mpamono olona, mpangalatra, mpandroba…

  Rehefa miala ireo dia Madio ny Katolika

 16. « Aza mandraraka ilom-by an-doha. »

  Km:
  1. Jacques Sylla est mort de quelle maladie au juste (mystère)
  Charles n’avaient-ils pas été empoisonné lors de leur détention à tsiafahy ?
  Pourquoi pas: «namboarina ny nahafatesan’i Cardinal Gaetan Razafindratandra» – Loin de moi inventer quoique ce soit, cependant naïve comme suis bien des fois cette fois-ci bel et bien ressorti de qques uns ayant membres de famille au sein des ecclesiates (suffocated)

  2. Tiako be ity hiranay ity,
  na dia toa hoe misy allergique be @ ilay appelation aza
  “Iaveh no mpiandry ahy
  Inona moa no hahatahotr’ahy?

  Ho sasa-poana ireo mpialon’ahy
  F’izaho anie arovan’Iaveh”

  3. ary i KM ange tena maharak’ê etsy sy eroa ê: nisy fotoana Zezo, fa @ izao à l’unanimité Jesoa

  ____

  Aza manantena tsy misy ianao ry Lazalazao,
  fa na ny Vonjy Aina aza rehefa tsy mifanaraka @ feeling(S)
  dia katolika ê, franc-maçon ê, …
  Lazaina fa fetsifetsy (élite merina en sus)
  na dia : GANGRENE Etat-Sauvage no ametrahany ny resaka!!

  (hoatran’ny mahatsiaro ilay vaivavy nilaza hivadika katolika manoloana ny fitakian’ny HMF, ho tanteraka araka ny teninao de lasa propesta kou zà izao dieny izao)

  Ilay Pasitera iraika ao @ HMF iny ihan no propesta AMIKO MANOKANA mahay mivohy ny olona HIVONDRONA IRAY … Là je suis volontairement partante

  Efa nisy ihan nanipy oe: RESPECT MUTUEL,
  fa « malagasy olon’ny fo » mitoetra mandrak’anio
  ___

  LAÏCITE DE L’ETAT (io baba)

  ___

  KM an: inona no saogany homaninao ho an’i Neny sy ny ankizy ao?

 17. je ne crois pas qu’il y aura une révolution… parce que le Bar ( l’alcool) et La religion sont là pour détourner la conscience collective. Maintenant les sectes et les Dzama sont favori

 18. TVC NEWS [ANTANANARIVO] – Madagascar’s President Andry Rajoelina, under pressure not to stand in July’s election has warned that the spectre of civil war loomed over the Indian Ocean Island.

  The former disc-jockey had previously insisted that he would not seek re-election, but reneged on the promise when an official list of approved presidential candidates released earlier this month, had his name.

  Rajoelina became president in 2009 after toppling Marc Ravalomanana in a coup supported by the army.

  The island nation’s economy has still not fully recovered from the revolt in 2009 which has pushed it into four years of political turmoil.

  Rajoelina warned that the country may be destabilised if he stepped down too soon before the election.

  Under election rules, the leader must step aside 60 days before the poll date.

  « Who can guarantee … that if I resign, there will be peace in the country, » he told local media on Friday. « I cannot accept a divide between Malagasy people and a civil war. »

  Rajoelina said he feared the island, a source of cobalt, nickel and ilmenite, was on a path to civil war.

  « I should do everything possible to avoid this from happening in Madagascar, » he said.

  Rajoelina, under pressure from regional powers to stand aside to prevent violence in this year’s vote also said he will step down  » if others do it as well, » referring to Ravalomanana’s wife.

  Marc Ravalomanana had also vowed not to contest in the election scheduled for July 24 as he remains in South Africa on self imposed exile.

  But a special adviser to Mr Rajoelina had said the deal was broken when Mr Ravalomanana’s wife, Lalao, decided to contest.

  « Now the competition is open to everyone, » Augustin Andriamananoro, a special adviser to Rajoelina had said.

  The incumbent also called for two-time president Didier Ratsiraka, who spent the last 11 years in exile in France, to withdraw from the race, along with other candidates including some of Rajoelina’s allies in what the AU called a 2009 coup.

  Le PT a pété les plombs en imaginant une guerre civile à Mada.Et pourtant, il continue à se la péter.

 19. Il a peut-être pété les plombs, mais un peuple qui se laisse manipuler et qui accepte d’être dirigé par un fou, est tout aussi suspect !

 20. Ny resaka fivavahana aloha dia tena mahavaka eto amintsika , tamin’ny andron’ny fanjanahantany dia nisy ny fisamborana ireo MDRM , nisy tamin’izy ireo Pastera protestante , ka nandeha nitsoaka tany amin’ny mopera , fa ny mopera mihitsy no miantso ireo sonegaly hisambotra ireo pasitera niafina tany, izay no ataoko aminareo io resaka iray io aloha eto amintsika dia mbola tsy zakantsika tsara ny miresaka azy fa azon’ny antokon’olona ampiasaina entina hizarazarana antsika mianakavy e!

 21. Tehamaina ho an’i Rajoelina indray no nataon’i Chissano azy :

  « En marge des festivités organisées dans la capitale éthiopienne, dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de l’Union Africaine, le Chef de la médiation de la SADC, Joaquim Chissano, interviewé par RFI a répondu aux récentes déclarations du président de la Transition, Andry Rajoelina. Ce dernier a en effet pointé du doigt la Communauté internationale en annonçant au cours de sa dernière intervention sur la TVM et la TV Plus qu’en écartant sa candidature, celle de l’ancien président Didier Ratsiraka, ainsi que la candidature de l’ex-Première Dame, Lalao Ravalomanana, l’Union Africaine et la SADC bafouent la Feuille de route et ne respectent pas les principes de consensualité et d’inclusivité. La riposte du numéro Un de la médiation internationale sur la crise malgache ne s’est pas fait attendre. En effet, Joaquim Chissano a devancé le 21e sommet de l’Union Africaine dont le coup d’envoi a été donné hier à Addis-Abeba pour confirmer la position de la Communauté internationale et de dire « non à la candidature de tous ceux qui ont participé à la prise de pouvoir anticonstitutionnelle survenue en 2009 ». Selon ses dires, « il y a des irrégularités dans les candidatures à l’élection présidentielle malgache. La Cour Electorale Spéciale les a approuvées, faisant prévaloir le principe de l’inclusivité. Mais pour l’Union Africaine et la SADC, tous ceux qui ont opéré un changement anticonstitutionnel sont dans l’illégalité, ils devraient ainsi retirer leur candidature ».
  http://www.midi-madagasikara.mg/politique/joaquim-chissano-reponse-rajoelina

 22. Dia miomana koa ianareo ao @CES, fa ho avy ny fampitahorana-Fisamborana.
  Koa mahaiza mijoro amin’ny Maha-mpikamabana ao @ CES, fa raha nitsangana ny CES, tsy natao ho an’i TGV akory, fa ho an’ny Firenena.

  Maninona moa raha mba asaina mody kely vetivety i Sarla ? Tsy ilay Sarla PM Mpamadika akry fa i Randrianasoavina. Asaina miteny sy manazava kely ary…..
  HANAMPY ny Jeneraly RATRIMOARIVONY ????? 😉

 23. Ny tena mampalahelo dia ho voky valala ny malagasy rehetra ato ato, ary io ilay MAGIE NOIRE ataony i Rajoelina Andry, tiany ho lasa valala daholo isika rehetra dia izy mbola hankaja eo foana

 24. Tokony tenenina ny eveka fa zanany i Rajoelina , fa ny olana mantsy dia ireo eveka mihitsy no misy makasitraka izao fitondrana mampahantra ny gasy izao amin’izay mantsy afaka manao aza vary masaka eny aminn’y tobiny

 25. Vonifanja – Ho Aiza – Ratsimilaho – LAZALAZAO – Rasamy – …….

  Ilay teny hoe « TOKONY » aloha dia manahirana raha tsongaina satria, samy manana zavatra tiana hambara daholo isika, ary marina daholo ny resaka alefa, anefa ilay hoe « TOKONY » anie, tsy hisy hitarika sy hanao e ! 😉 Ary eo no olana :
  1)
  Raha ny marina ANGAMBA, dia tsy resaka intsony no ho hezahina hatao fa HETSIKA, dia hoy ianareo hoe, tsy misy koa ny hitarika ve ?

  Tsia ! misy tokoa !
  Raha mandray anjara fotsiny ny TIM sy ny GTT(?) mameno « affiches », eny fa na ao an-drenivohitra fotsiny aza, dia efa mety hitovy amin’ny Filatsahana an-dalam-be.
  Saingy, misy mamporisika ny hoe : Ndao ! ndao ! anefa resaka no betsaka fa tsy dia misy fikarohana ala-olana loatra.

  Raha feno affiches anie ao an-drenivohitra, tena mety lavitra noho ity TRANOKALA ity e ! Ny Sites, fanampiny fotsiny avy eo, satria ireo no hanaparitaka ho an’ny any lavitra eran-tany any !

  Mba lazao kely hoe ny fahitanareo izay hevitra izay ?

 26. Arahaba ry Marie, izay toa mahafinaritra, amin’ity tsikitsiky toy ny volana !
  Manangona vola miaraka amin’ireo izay manodidina anao na vahiny ireo na malagasy, ireo izay mahatsapa fa latsaka any an-davaka ny fiainan’ny vahoaka malagasy. Dia mandroata any amin’ny collectif GTT, dia lazao amin-dry zareo fa nahagom-bola ianao, ary vonona ny hanome izany vola izany, entina hanaovana AFISY, na hanampiana ny mpitolona !
  Ny tena mpitolona efa manao izay vitany hatry ny ela, rahatoa ka tsy fantatrao izany fa dia hevitra vaovao no entinao dia efa tsara !
  Tsy ho lava resaka aho, sao dia lany andro fotsiny, satria voan’ny « modération » indray tao ho ato !

 27. Izaho efa nandroso izay soso-kevitra izay teto.Afisy misy ny sariny no atao dia efa tsara.
  Asiana koa eny amin’ny fiandrasan’ny olona taxi-borosy mankany amin’ny faritra rehetra na asaina mitondra ry zareo raha mety.

 28. Vonifanja!amin’ny katolika dia misimisy ihany ireo môpera na masera manao voeux de pauvreté ary tany mandritsara dia masera frantsay efa ela niaina tany no tian’ny olona.

 29. Ka izay ilay izy anie ry Ratsimilaho e! fanampiana ny sahirana no misy sy atao eto amintsika fa ny fanalana ny olona ao anaty fahantrana tsy zakantsika ary ireny olona ireny no tian’ny malagasy sy lazainy fa tia azy , nefa tsy fantany fa fandatsana ireny , mba rariny ve izany hoe eto amin’ny taninao ianao tany nomen’Andriamanitra anao nefa ianao indray no mahantra a! tsy rariny izany , fa tsy takatry ny malagasy izany fanandevozana izany

 30. Vonifanja!Ka ny tiako lazaina dia tsy ny finoana katolika no naninona fa ireo mpanao biriky ao aminy izay raha asaina misafidy hoe mpanao biriky sa mpivavaka ianao dia hamaly moramora hoe mpanao biriky ry zareo.Ireo no manana ambom-po diso tafahoatra ka mahavita hatramin’ny maka ny harenan’ny tany hafa mba tsy ho tratran’ny firenena lehibe hafa ara-toekarena.Any amin’ny sekta dia betsaka ireo mpanao biriky ireo ary feno azy ireo koa ireny rotary club, lion’s club,club des 48(voarohirohy tamin’ny resaka Ratsimandrava).

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *