LALAO RAVALOMANANA : VONONA IZAHAY, VONONA ISIKA, MBOLA HITONDRA ANJARA BIRIKY ETO AMIN’NY FIRENENA

IMG_0141Nidina mivantana teny amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka androany  Ramatoa Lalao Ravalomanana. Taorian’ny naneken’ny CES ny maha kandidà azy hifaninana ho filoham-pirenena dia teny an-kianja izy no nanao fanambarana  politika voalohany. Toy izao raha fintinina fohy ny lahateniny. Mamerina ny fisaorana an’Andriamanitra amin’ny fo sy ny fanahy rehetra aho hoy izy satria androany no andro nomeny antsika mianakavy. Misaotra sy miarahaba antsika rehetra niaritra ny mafy nandritra ny efataona. Mamerina fankasitrahana hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana ho an’ireo nitaky ny ara-dalàna. Ireo ianareo mbola eo ihany. Manohina ny foko hoy izy ny fahatsiarovanareo ny tsingeritaona nahaterako tamin’ny fanolorana zavatra na dia omaly aza. Faly aho, faly isika hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana ka ndeha hifampiarahaba. Rehefa miteny aho hoy izy hoe miarahaba daholo o, dia mamaly ianareo hoe manao ahoana i Neny. Tena mamy ny teninareo hoy izy. Misy hira nofidiako ao amin’ny fihirana laharana 445 iarahantsika manao hoe : « endrey izany hafaliako, fa velonaina izahay.Tanteraka ny fanirianay, ka dera ho anao ry ray. Atolotray tokoa ny tena, mba ho fanati-tsitrapo satria manaiky ny fiaikena ho tonga ho olom-baovao ». Rehefa mijery ny manodidina aho hoy izy dia hitako fa tsy mety reraka ianareo satria manana ilay fanahy mahery sy finoana amin’ilay fatokiana an’Andriamanitra. Andriamanitra hoy izy dia fitiavana, velona ary tompon’ny fahefana. Noho izany dia vonona izahay, vonona isika mbola hitondra anjara biriky ho an »ity firenena ity, hanondrotra avo an’i Madagasiraka. Alao hery ary hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana fa tsy adidiko izaho samy irery fa adidintsika rehetra. Satria finoana hoy izy no resahintsika , ary na ity toerana ity aza dia nomenareo hoe kianjan’ny finoana. Horaisiko indray ho teny filamatra izaynoraisana tamin-pinoana hoe : « aza matahotra, minoa fotsiny ihany ». Teniny soratra masina hoy izy izany fa tsy antsika olombelona. Matoky isika fa rehefa velona ny finoana ao anatintsika dia miasa, mamaly vavaka Andriamanitra ka asandratra avo. Ny hafatra avy amin’i Neny hoy izy dia mivavaha ka aza mitsahatra, ny vavaka no manova zavatra. Misy tohiny ilay hira teo hoy izy hoe aminy fo no inoana ahazoana fahamarinana ary amin’ny vava no anekena ahazoana fandresena.  Misy hira ity hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana iarahantsika miredona. « Ry tanindrazanay Malala. Ry jesoa tompo anjakaho, hiorina eto tsy hiala ny no nentinao. Ny fiadanana ho netinao. Ny haizin’ota anie hizava . Ny fahantrana koa andao. Mba ho tarafin’ny mazava,hanjary tany vaovao. »

 

12 pensées sur “LALAO RAVALOMANANA : VONONA IZAHAY, VONONA ISIKA, MBOLA HITONDRA ANJARA BIRIKY ETO AMIN’NY FIRENENA”

 1. MIJOROA , MISAHIA , MIVONOANAA , MIRAISAA HINA ISIKA HANAMPY AN’I NENY RAVALOMANANA RAKOTONIRAINY LALAOHARIVELO!
  MIJOROA , MISAHIA , MIVONOANAA , MIRAISAA HINA ISIKA !
  Nitsingerina ny 17 mars 2009 izay nanitsankitsahana ny fahefana
  nosahanin’ ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay vokatry ny safidy malalalaka nataon’ny Malagasy in-droa nisessy..
  Nisy tokoa ny fifidianana verin’ireo candidats nifanatrika tamin’ny candidat RAVALOMANANA MARC ny 16 décembre 2001 Afaka sy nahazo nifanatrika ireto resy tamin’ny présidentielle teo amin’ny fifidianana izay ho solombavabahoaka..
  Nefa tsy nifidy azy ireo ny Malagasy izay nampiseho ny fahendreny sy ny fahaizan’izy ireo nampiseho ny fitandrovany hisian’ny Fitondrana miankina amin’ny solombavabahoaka mitovy filamatra ary mitovy tanjona kendrena eo amin’ny fampandrosoana ny -toekarena sy fanavaozana ny fiainan’ny Malagasy ( fanabeazana , fahasalamana , asa vaventy
  –fanamboarana lalam-baovao sy fanatsarana ireo lalana misy nefa tsy no karakaraina entina manamora ny asa , ny fifamoivozana sy ny fifaneraseranan’n ‘ny Malagasymalagasy ary ny varotra sy ny fizahantany–
  Io fiarahana mazava sy malalaka nisy teo amin’ny Malagasy sy ny Filoha-pirenena izay mariky ny safidy marina nasehon’ny Vahoaka : nitady toko ny Malagasy ka sendra vato..
  Nikatsaka atrin’ny ela olona hanova ny fitondrana jadona izy ary koa hanova ny fomba fiainana izay miankina amin’ny asa sy ny ezaka fa tsy miandry homena satria noheverin’ireo mpitondra teo aloha fa vesatra ho an’ny fampandrosoana ny Malagasy indrindra ny Tantsaha.
  Izany filamatra mitovy izany no fototry ny fifanarahana sy ny fiombonan’ny Malagasy sy ny Filoha vaovao nofinidiny..
  Nohamafisin’ny fifidianana maro taty aoriana izany : ny fanavoazana ny lalam-panorenana , ny présidentielle décembre 2006 , ny législatives décembre 2007..Ary dia nitombo ny fitokisan ‘ny Malagasy ny Filoha – pirenena RAVALOMANANA MARC.., izay noarahabain’ny Firenena Mikambana izay nampiseho ny fankasitrahana ny ezaka vitan’ny Malagasy tao anatin’ny dimy taona ka nahatonga ny Secrétaire Généraln’ny Firenena mikambana nistsidina ny Malagasy..
  Teo koa ny Firaisan’ny Firenena Afrikanina ( UA) izay nifidy an’Antananarivo hanaovana ny fivoriamben’ny firenena miisa 53…
  Ny Francophonie koa dia nifidy an’Antananarivo ho toeram-pivoriana..Ny taona 2009 no tokony natao ireo fivoriana teto Amintsika ireo..
  Nahomby ny safidy sy ny fijery ary ny tao-trano nosoritan’ny Malagasy sy ny Filoha-pirenena
  notsongainy..
  Dia mipetra ho azy ny ny fanontaniana :
  -Inona ny tsy nety teo amin’ireo fitondrana teo aloha-izay nanehoana fa nifidy tsara ny Malagasy satria lany tamin’ny isam-bato mihaotra ny 80 isan-jato ilay filoha » voafidy « ?
  -nahoana no tsy nandroso ny toekarena sy ny farim-piainan’ny Malagasy nandritr’ireny fitondrana talohan’ny fitondrana nosahanin’ny filoha RAVALOANANA MARC ireny ?
  -ary inona ny antony tsy nifidianan’ny Malagasy intsony ireo mpitondra teo aloha sy ireo olona niaraka tamin’izy ireo teo amin’ny fifidianana solombabahoaka
  -dia ny fanongam-panjakana ve sisa no fomba nentina nakana ny fitondrana izay tsy nomen’ny Malagasy azy ireo tamin’ny fifidiana nalalaka sy nisokatra ?
  Fanontaniana mila valiny tsotra , mazava ireo..satria tsy itako ny antony nanonganam-panjakana eo amin’ny Firenena izay nikohizana ny asa-pandrosoana nosahanin’ny Malagasy , izay nahatsapa fa nitombo ny fahefany mividy ( pouvoir d’achat), nitombo an’isa sy ara-pahaizana ny zanaky ny Malagasy ,nitombo koa ny asa ay nandroso ny ezaka mikasika ny fanabeazny ny olon-dehibe izay nomanina hanao asa vaovao..Tsy iteny ny Tantsaha aho satria niaraha nahita ny fivoran’ny asa sy ny fitombon’ny vokatra notoazany !
  Inona no antony nanaovan’ireo olona fantatra tsara ankehitriny fa izy ireny no niketrika sy nanafana io fampiatoana ny fandrosoana ny Firenena sy ny fanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy ?
  Nahoana ireo olona izay nihevitra azy ho manan-tsaina ,nampidera ny maripahaizany (professeur  » agrégé nivoaka tetsy y Andafiavaratra e  » , nahazo diplaoma mikasika ny ady e?
  Mbola ireo olona ireo no misorona ny afo mitaiza ny voka-dratsin’io fanonganam-panjakana io : ny halatra ,ni fanodikodinana ny vola-bahoaka ,ny fanodinana ny vola avy amin’ny fanampiana ,ny fanondrana an-kolaka ny fananam-pirenena ( hazo sarobdy , vatosoa ,volamena , sokatra , tanalahy , lémuriens , tany midadasika mahavokatra !
  Izao izy ireo ,efa-taona aty aorina , dia lasa mpanefoefo ary nampahantra ny Malagasy (izay tsy miasa intsony ,izay manan-trano ialofana ,nandrovitra ny fiaraha-monina tony , nanapotika ny toekarena , nampikorosy ireo zanaka amam-para izay mianatra intsony ..ary mampiseho herisetra eto amin’ny Firenena ( ny vono olona tany Atsimo …)
  Nahatratra ny tanjona nokendreny ve izy ireo tao anatin’izay efa-taona izay ?
  Nahazo harena izy ireo ..Mieboebo sy miedinedina ,mandra-pahoviana ary hatraiza ny fetra ?
  IZAO NO TOKONY ATAON’IZY IREO AN-DOHA : TSY HO IANAREO NY HANDRESY NY HERI-PANAHIN’NY MALAGASY…NY SAIN-DRATSY TSY MAHALEO NY FANAHY MAHERY !
  NY FILOHA-PIRENENAAVALOMANANA MARC, IZAY NOFOFOINAREO NY AINA NANDRITRYIZAY TAONA MARO IZAY DIA MBOLA VELONA SOA AMAN6TSARA NOHON’NY FITAHIANA MAHERIN’ANDRIAMANITRA…
  TSY MAINTSY MIVERINA ETO AN-TANINDRAZANA IZY HANOHY MIARAKA FOANA AMIN’NY MALAGASY TONGA SAINA NY FAMPANDRSOANA NY FIRENENA ARY NY FAMPIHANJARINA NY MALAGASY TSIVAKIVOLA EO AMIN’NY LAFIM-PIAINANA MIKASIKA NY OLOMBELONA !
  VOLAMENA LATSAK’AM-POTAKA NY MALAGASY…KA HAMIRATRA FOANA !
  TSY MATY VONOINA NY MALAGASY…!
  IZAO FANEKENA NY CANDIDATURE-N’ I NENY RAVALOMANANA RAKOTONIRAINY LALAOARIVELO HIATRIKA NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHAN’NY FIRENENA DIA MANAINGA ANTSIKA HANDRAY NY ANDRAKITRA TANDRIFY ANTSIKA TSIRAIRAY ARY HIOMBONA AMINY LALANDAVA ! VALIN’NY RANO-BAVAKA MIPOLOLOTRA TAM-PONTSIKA ISAN’ANDRO ISAN’ALINA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA IZAO !
  I NENY AMPIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY NY MALAGASY MIARAKA SY TIA AZY NO FIASANA NOMENA ANDRIAMANITRA ANTSIKA MBA HAHEFANTSIKA NY ANDRAIKITRA HAMPANJARY NY FIKANTSIKA DIA NY FNA NARENANA SY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA ARY NY FANANTATERAHANA ANTSAKINY SY ANDAVANY NY MAHAOLOMBELONA ANTSIKA !
  MIJOROA , MISAHIA , MIRAISAA HINA , MIVONONAA HO AMIN’NY TOLONA MAFY ISIKA ! ARY AZA MATAHOTRA ARY MITAFIA HERY SY ZOTO ARY ATREHOA NY ANDRAIKITRA FA NY TOLONA MIANDRY ANTSIKA DIA MITOMBO ARY FANTANTSIKA MAZAVA TSARA NY FILAN’IREO MPANOHITRA NY SOA SY NY TOMBON-TSOA HO AN’NY MALAGASY!
  TOMPO O MOMBAA ANAY ARY HAZAVAO NY SAINAY HAHATSIKARITRA NY FIHETSIK’IREO OLONA TAIZAN ‘ NY FANAHY RATSY MBA TSY HAHOMBIAZANAY ARY MITADY HANDAVO ANAY LALANDAVA…
  MISAOTRA ANAO IZAHAY NOHO NY FITAHIANAO ANAY !

  Nitsingerina ny 17 mars 2009 izay nanitsankitsahana ny fahefana
  nosahanin’ ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay vokatry ny safidy malalalaka nataon’ny Malagasy in-droa nisessy..
  Nisy tokoa ny fifidianana verin’ireo candidats nifanatrika tamin’ny candidat RAVALOMANANA MARC ny 16 décembre 2001 Afaka sy nahazo nifanatrika ireto resy tamin’ny présidentielle teo amin’ny fifidianana izay ho solombavabahoaka..
  Nefa tsy nifidy azy ireo ny Malagasy izay nampiseho ny fahendreny sy ny fahaizan’izy ireo nampiseho ny fitandrovany hisian’ny Fitondrana miankina amin’ny solombavabahoaka mitovy filamatra ary mitovy tanjona kendrena eo amin’ny fampandrosoana ny -toekarena sy fanavaozana ny fiainan’ny Malagasy ( fanabeazana , fahasalamana , asa vaventy
  –fanamboarana lalam-baovao sy fanatsarana ireo lalana misy nefa tsy no karakaraina entina manamora ny asa , ny fifamoivozana sy ny fifaneraseranan’n ‘ny Malagasymalagasy ary ny varotra sy ny fizahantany–
  Io fiarahana mazava sy malalaka nisy teo amin’ny Malagasy sy ny Filoha-pirenena izay mariky ny safidy marina nasehon’ny Vahoaka : nitady toko ny Malagasy ka sendra vato..
  Nikatsaka atrin’ny ela olona hanova ny fitondrana jadona izy ary koa hanova ny fomba fiainana izay miankina amin’ny asa sy ny ezaka fa tsy miandry homena satria noheverin’ireo mpitondra teo aloha fa vesatra ho an’ny fampandrosoana ny Malagasy indrindra ny Tantsaha.
  Izany filamatra mitovy izany no fototry ny fifanarahana sy ny fiombonan’ny Malagasy sy ny Filoha vaovao nofinidiny..
  Nohamafisin’ny fifidianana maro taty aoriana izany : ny fanavoazana ny lalam-panorenana , ny présidentielle décembre 2006 , ny législatives décembre 2007..Ary dia nitombo ny fitokisan ‘ny Malagasy ny Filoha – pirenena RAVALOMANANA MARC.., izay noarahabain’ny Firenena Mikambana izay nampiseho ny fankasitrahana ny ezaka vitan’ny Malagasy tao anatin’ny dimy taona ka nahatonga ny Secrétaire Généraln’ny Firenena mikambana nistsidina ny Malagasy..
  Teo koa ny Firaisan’ny Firenena Afrikanina ( UA) izay nifidy an’Antananarivo hanaovana ny fivoriamben’ny firenena miisa 53…
  Ny Francophonie koa dia nifidy an’Antananarivo ho toeram-pivoriana..Ny taona 2009 no tokony natao ireo fivoriana teto Amintsika ireo..
  Nahomby ny safidy sy ny fijery ary ny tao-trano nosoritan’ny Malagasy sy ny Filoha-pirenena
  notsongainy..
  Dia mipetra ho azy ny ny fanontaniana :
  -Inona ny tsy nety teo amin’ireo fitondrana teo aloha-izay nanehoana fa nifidy tsara ny Malagasy satria lany tamin’ny isam-bato mihaotra ny 80 isan-jato ilay filoha » voafidy « ?
  -nahoana no tsy nandroso ny toekarena sy ny farim-piainan’ny Malagasy nandritr’ireny fitondrana talohan’ny fitondrana nosahanin’ny filoha RAVALOANANA MARC ireny ?
  -ary inona ny antony tsy nifidianan’ny Malagasy intsony ireo mpitondra teo aloha sy ireo olona niaraka tamin’izy ireo teo amin’ny fifidianana solombabahoaka
  -dia ny fanongam-panjakana ve sisa no fomba nentina nakana ny fitondrana izay tsy nomen’ny Malagasy azy ireo tamin’ny fifidiana nalalaka sy nisokatra ?
  Fanontaniana mila valiny tsotra , mazava ireo..satria tsy itako ny antony nanonganam-panjakana eo amin’ny Firenena izay nikohizana ny asa-pandrosoana nosahanin’ny Malagasy , izay nahatsapa fa nitombo ny fahefany mividy ( pouvoir d’achat), nitombo an’isa sy ara-pahaizana ny zanaky ny Malagasy ,nitombo koa ny asa ay nandroso ny ezaka mikasika ny fanabeazny ny olon-dehibe izay nomanina hanao asa vaovao..Tsy iteny ny Tantsaha aho satria niaraha nahita ny fivoran’ny asa sy ny fitombon’ny vokatra notoazany !
  Inona no antony nanaovan’ireo olona fantatra tsara ankehitriny fa izy ireny no niketrika sy nanafana io fampiatoana ny fandrosoana ny Firenena sy ny fanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy ?
  Nahoana ireo olona izay nihevitra azy ho manan-tsaina ,nampidera ny maripahaizany (professeur  » agrégé nivoaka tetsy y Andafiavaratra e  » , nahazo diplaoma mikasika ny ady e?
  Mbola ireo olona ireo no misorona ny afo mitaiza ny voka-dratsin’io fanonganam-panjakana io : ny halatra ,ni fanodikodinana ny vola-bahoaka ,ny fanodinana ny vola avy amin’ny fanampiana ,ny fanondrana an-kolaka ny fananam-pirenena ( hazo sarobdy , vatosoa ,volamena , sokatra , tanalahy , lémuriens , tany midadasika mahavokatra !
  Izao izy ireo ,efa-taona aty aorina , dia lasa mpanefoefo ary nampahantra ny Malagasy (izay tsy miasa intsony ,izay manan-trano ialofana ,nandrovitra ny fiaraha-monina tony , nanapotika ny toekarena , nampikorosy ireo zanaka amam-para izay mianatra intsony ..ary mampiseho herisetra eto amin’ny Firenena ( ny vono olona tany Atsimo …)
  Nahatratra ny tanjona nokendreny ve izy ireo tao anatin’izay efa-taona izay ?
  Nahazo harena izy ireo ..Mieboebo sy miedinedina ,mandra-pahoviana ary hatraiza ny fetra ?
  IZAO NO TOKONY ATAON’IZY IREO AN-DOHA : TSY HO IANAREO NY HANDRESY NY HERI-PANAHIN’NY MALAGASY…NY SAIN-DRATSY TSY MAHALEO NY FANAHY MAHERY !
  NY FILOHA-PIRENENAAVALOMANANA MARC, IZAY NOFOFOINAREO NY AINA NANDRITRYIZAY TAONA MARO IZAY DIA MBOLA VELONA SOA AMAN6TSARA NOHON’NY FITAHIANA MAHERIN’ANDRIAMANITRA…
  TSY MAINTSY MIVERINA ETO AN-TANINDRAZANA IZY HANOHY MIARAKA FOANA AMIN’NY MALAGASY TONGA SAINA NY FAMPANDRSOANA NY FIRENENA ARY NY FAMPIHANJARINA NY MALAGASY TSIVAKIVOLA EO AMIN’NY LAFIM-PIAINANA MIKASIKA NY OLOMBELONA !
  VOLAMENA LATSAK’AM-POTAKA NY MALAGASY…KA HAMIRATRA FOANA !
  TSY MATY VONOINA NY MALAGASY…!
  IZAO FANEKENA NY CANDIDATURE-N’ I NENY RAVALOMANANA RAKOTONIRAINY LALAOARIVELO HIATRIKA NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHAN’NY FIRENENA DIA MANAINGA ANTSIKA HANDRAY NY ANDRAKITRA TANDRIFY ANTSIKA TSIRAIRAY ARY HIOMBONA AMINY LALANDAVA ! VALIN’NY RANO-BAVAKA MIPOLOLOTRA TAM-PONTSIKA ISAN’ANDRO ISAN’ALINA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA IZAO !
  I NENY AMPIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY NY MALAGASY MIARAKA SY TIA AZY NO FIASANA NOMENA ANDRIAMANITRA ANTSIKA MBA HAHEFANTSIKA NY ANDRAIKITRA HAMPANJARY NY FIKANTSIKA DIA NY FANANARENANA SY NY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA ARY NY FANANTATERAHANA ANTSAKINY SY ANDAVANY NY MAHAOLOMBELONA ANTSIKA !
  MIJOROA , MISAHIA , MIRAISAA HINA , MIVONONAA HO AMIN’NY TOLONA MAFY ISIKA ! ARY AZA MATAHOTRA ARY MITAFIA HERY SY ZOTO ARY ATREHOA NY ANDRAIKITRA FA NY TOLONA MIANDRY ANTSIKA DIA MITOMBO ARY FANTANTSIKA MAZAVA TSARA NY FILAN’IREO MPANOHITRA NY SOA SY NY TOMBON-TSOA HO AN’NY MALAGASY!
  TOMPO O MOMBAA ANAY ARY HAZAVAO NY SAINAY HAHATSIKARITRA NY FIHETSIK’IREO OLONA TAIZAN ‘ NY FANAHY RATSY MBA TSY HAHOMBIAZANAY ARY MITADY HANDAVO ANAY LALANDAVA…
  MISAOTRA ANAO IZAHAY NOHO NY FITAHIANAO ANAY !

 2. Erin’andro sisa dia dia hitsingerina ny 31 taonan’ny 13 mai 1972..!izay
  nanehoan’ny Ma:agasy ny fandavany ny fahaleovan-tena hosoka , atody lamokany , izay nahindrahindran’ireo olona nasoasoavin’ny fitondran’ i de gaulle ,izay tsy iza fa
  ilay lehilahy nihambo fa nanafaka ireo Firenena nozanahin’ny frantsay taty
  AFRIQUE..
  Mody nomeny fahalevantena ,nefa nofatorany tamin’ny  » accords de coopération franco- malgache  » ary nofehezina tamin’ny alalan’ny françafrique , izay teo ambany fitantan’i de gaulle sy jean foccrt ,izay notendrin’i de gaulle hanara-maso ny vola nomena sy ny
  mpitondra an’ireo Firenena nahazo fahaleovan-tena sandka.
  io soratra nataoko etsy ambony dia nataoko ho fahatsiarovana izany ary indrindra mba hafahantsika MIJERY NY LALANA NODIAVINTSIKA VAO TONGA AMIN’ IZAO FOTOAM-PANAFAHANA NATAON4NY MALAGASY TAMIN’NY FIFIDIANANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC , IZAY NOTADIAVINA NOVONOINA NEFA TSY MATINY NANDRITRY IZAY EFA -TAONA NANENJEHANA AZY IZAY..§
  vanaka sy sanganehana izy ireo fa NORAISIN’
  I NENY RAVALOMANANA RAKOTONIRAINY LALAO HARIVELO NY ANDRAIKITRA HITONDRA NY TANY SY NY FANJAKANA ARY HISAHANA NY HO AVIN’NY MALAGASY VONONA !

 3. Mba vakio kely azafady

  d

  Opera

  Windows Live

  Nos partenaires :

  20h30 – ANDRY RAJOELINA: le président de la Transition n’a pas assisté à la cérémonie de clôture de la rencontre organisée par le FFKM à Ivato même s’il a lui aussi reçu une invitation. Date : 05/05/13

  20h27 – MARC RAVALOMANANA: l’ancien président Marc Ravalomanana n’est pas revenu au pays même s’il a reçu une invitation de la part du FFKM pour assister à la grande concertation en vue de la réconciliation organisée à Ivato. Des rumeurs insistant sur le retour au pays de l’ancien président ont circulé tout au long de la journée. Date : 05/05/13

  20h25 – FFKM: les résolutions de la rencontre organisée par le Conseil Chrétien des Eglises se resument en une dizaine de grands points dont le report des élections, la mise en place d’une nouvelle transition et d’une nouvelle feuille de route, la dissolution du gouvernement et la nomination d’un premier ministre neutre qui détient les pleins pouvoirs, la mise en place d’une assemblée constituante et la tenue d’une élection constitutionnelle. Dans son discours, le président du FFKM a déclaré que l’application de ces résolutions constitue une prise de responsabilité et garantit la restauration de la valeur malgache.

 4. Candidature de Mme Ravalomanana, oui et pourquoi pas?
  Le doute se trouve sur l’équipe qui va l’accompagner car la plupart sont des opportunistes sans réel(les) compétences et/ou résultats!

 5. Ka efa fantatra fa tsy hilatsaka intsony izy dia MODY ATAO dridrangilo( dada io )
  izay vao nahazo toky ny Frantsay fa tsy hilatsaka izy fa raha tonga talohan’iny izy
  TSY NANAIKY TEO KOSA NY VAHOAKA.Zavatra efa manara-penitra tsara daholo anie ilay izy e!
  naninona no tsy natao alohan’iny ity fitakiana???nahoana no nahemotra ilay fihaonana FFKM iny??

 6. Asa eto indray ve no toerana mety hisy hiheno kokoa

  1-Nanao sondage ny fahavalom-pirenena ka nahita fa tsy hahresy an’i Lalao RAVALOMANANA mihitsy izy rehetra ary mihotra 50% ny vato azony.
  2-Mpamitaka daholo ireo hat sy ny forongony ireo; eny fa na dia io FFKM mitarika ny fivorian’ny samy malagasy io aza : zao koa hiloana hitady ny force executoire indray hono, nefa ny fifidianana amboletra asesika ihany.

  Koa miantso an’i Filoha RAVALOMANANA Marc
  Miantso an’i Neny Lalao RAVALOMANANA

  Fotoana hivelesana ny vy sy hanaoavana izay farahery izao
  Mila mifantoka mafy amin’io fifidianana tady atao amboletra sy hamitahana io fa tsy maintsy maharesy isika

  Mila RADIO/TELE na pirate aza
  Mila birao sy komity mitsangana azo antoka isam-paritra sns

  Mila mampiseho fahavononana kokoa amin’izay fa tsy miafinafina intsony e

 7. Roviana vao hisy toerana matotra hahafahana mifampizara hevitra sy hifanoroana mivantana amin’ny Filoha MArc RAVALOMANANA sy amin’ny lalao RAVALOMANANA candidatn-ny mpanara-dalana sy ny tsy mila teteamita halatra tsy mila hat sy ny forongony

 8. Marina ny anao ry Gourou!
  Raha mbola ho resaka serasera, toa resaka ambony tamboho, (hoy ny fiteny taloha be), dia toy ny 4 taona lasa,fandrebirebena ny mpanohana ny filoha M.Ravalomanana fotsiny daholo.
  Mila mihetsika re isika, manova fomba fijery sy fiasa, hanohina tokoa an’i Ravalomanana mivady,dia ho hitany eran-tany fa misy tokoa i Madgascar fa tsy ilay sary mihetsika vendrana entina hanapotehina antsika.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *