Lalao Ravalomanana : vonona aho hampitodika ny vahoaka amin’Andriamanitra

ANTSAHAMANITRA - 22 Jona 13 (12)Faly aho, tena faly hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana ny maraina teo raha nandray fitenenana ny tenany nandritra ny fanompoam-pivavahana tetsy Antsahamanitra  satria ny zavatra lehibe indrindra amiko dia ny fahatongavan’ny vahoaka Malagasy miombom-po  sy midera an’Andriamanitra. Faly miarahaba antsika hoy izy satria izany fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra dia mila fo sy fanahy ary fitiavana , matahotra an’Andriamanitra. Misaotra indrindra ny fiangonana rehetra izay  nikarakara izao fotoana rehetra. Ny iriana dia ho maromaro  ny tahaka izao. Amin’ny foko rehetra hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana  no hitenenako anareo  fa Ilay Jesosy raisiko ho mpanompo dia namaly vavaka tamin’ny fitondranareo am-bavaka anay mianakavy. Sambatra  ihany koa izahay fa  manana vahoaka mivelona sy miaina am-bavaka sy manana vahoaka manana finoana sy fahatokisana fa ny famonjena avy amin’ny Jehovah. Rehefa nitety an’I Madagasikara fotoana maromaro izay hoy izy   dia nahita ny fitarainan’ny  vahoaka  fa ny fandriampahalemana dia tena mafy, tsy misy, maro amin’izy ireo no mitsoaka anaty ala rehefa hariva ny andro. Misy renim-pianakaviana anankiroa,izay toerana roa samihafa nandehanako hoy izy dia latsaka mihitsy ny ranomasony ary niteny hoe ny zanako izao lasan’ny dahalo.Ny iray nanatona ahy dia nigogogo nitomany, isan-kerinandro dia tongavan’ny dahalo. Tena naharary, ary nangoraka ny foko hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana,ary niteny hoe : Andriamanitra ô efa nomenao an’i Jesosy ho tonga teto amin’izao tontolo izao hitady sy hamonjy ny very izahay, vonjeo i Madagasikara. Rehefa nihaino ny vahoaka nandehanako rehetra koa aho hoy izy dia hoy  aho hoe :  mila mifankatia, miray hina, mifamela  isika,izany zavatra telo voalazako izany  dia tsy mivoana ao amin’ny Soratra Masina. Hoy aho hoe atao ahoana ny fanatanetraka izany. Hoy  aho mantsy  azy, tsy maintsy mitodika amin’Andriamanitra isika.  Ankehitriny aho ry havana dia mamerimberina  ny fahavononako hampitodika ny vahoaka amin’Andriamanitra. Vonona aho hanarina  ny rava, hanangana  firenena vanona.Hamafisiko aminareo hoy i Neny fa  manana dina amin’ny Andriamanitra aho kanefa tsy vitako izaho samy irery izany fa ny herin’andriamanitra no niankianako hahazoako manatanteraka izany.  Hoy ny tenin’ny soratra masina noraisiko ao amin’ny Mika 6:8 « ry  olombelona efa naseho anao izay tsara sy ilain’ny Jehovah aminao dia izao ihany,anao ny marina, tia famindram-po ry hanandratra an’Andriamanitrao amin’ny fanetre-tena » Efa nasehon’i Jehovah aminao ny marina. Izany dia mila fanavaozana ny fanolorantena isa-maraina, tsy vitako izaho samy irery hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana fa mila antsika rehetra manavao ny fanoloran-tena, fa ny famindram-pon’Andriamanitra dia mila havaozina isa-maraina. Hoy  aho hoy izy rehefa manavao ny fanoloran-tena hoe : hitako ny teninao ka nohaniko. Ny teninao no fifalian’ny foko sy firavoravoan’ny fanahiko. Ilaina miaina sy mivelona amin’ny tenin’Andriamanitra isika. Tokana hoy izy ny angatahiko amin’ny vahoaka Malagasy hoe :Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Mety Betsaka ny mamaly hoe sarotra izany amin’ny maha olombelona saingy  kosa misy teny mamy ao amin’ny soratra masina hoe: nomen’Andriamanitra ny fanahy masina isika, ampianatra ny zavatra rehetra, dia ny fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ary fanahin’ny fanoloran-tsaina sy faherezana, fanahin’ny fahalalana sy fahatahorana an’I Jehovah, ary fanahin’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana.

21 pensées sur “Lalao Ravalomanana : vonona aho hampitodika ny vahoaka amin’Andriamanitra”

 1. Manohana 100% ny mpifaninana Lalao Ravalomanana aho ary mitolona mafy ny ho @ izany.Ny antony dia te -hampadroso ny tanindrazanko aho ary hitako ny natoan’ny filoha Marc Ravalomanana tena nampadroso ity firenena mamiko ity. noh izany dia mitodika any aminy aho mba hitohizan’izany fandrosoana izany.
  Marihiko fa tsy tora-po izany ary tsy an-jambany ihany koa. Izany indrindra no antony ilazako eto ity lesoka lehibe volena, sy efa latsa-paka @ Malagasy ity dia ny fivavahana. Ny fivavahana dia miteraka ny fandraisana -ara-bakiteny su fandraisana an-tendrony foana (fanatisme) ary tsy mbola nahasoa firenena iray teto ambonin’ny Tany. Hitatsika ireo tany entin’ny fivavahana @ izao fotoana izao sy ireo tany niharan’izany t@ andro fahagola (moyen age). Tena tsy mahasoa mihitsy. Fa nohon’ny fahantrana mihatra @ Malagasy @ izao fotoana izao dia saika mitady lalana ny olona eo anatrahan’ny fahamafisan’ny fiainana an-davan’andro sy ny zava-misy dia maniry lalana tsy hita-maso ny olona ao am-po laliny ao dia eo no manararaotra miditra ny fivavahana. Isika Malagasy dia tsy di amandray ny lesona nitranga taloha fa dia miditra lalina @ io fivavahana io fa izay aloha no mankahery.
  Ny tantara dia milaza fa t@ taonjato faha 18 dia nitsangana ny Mpanjaka Andianampoinimerina ary nihezaka nanambatra an’i Madagasikara ho iray: Ny Ranomasina no valam-parihiko hoy izy. Nohizan’ny Radama voalohany izany ka nisoka t@ anglisy ny firenena, Teo no nanomboka niditra ny frantsay sady nanakorotana ka ny fivavahana krisitianina no nentiny t@ izany, ny ilay fanoganam-panjakana nalaza izay niampangana an’iJean- laborde sy ry Ida Pfeiffer sns… Ranavalona I dia nanamafy izany fiandrianan’i Madagasikara iany ary niady t@ frantsay tahakantsika izao, nisisika t@ fivavahana anefa ny frantsay ka niteraka ny raharaha: Rasalama sy Ranavalona. Nanaraka azy teo i radama II izay mitovy an’ity andry rajoelina ity, nomena ny frantsay sy ny vahiny i Madagasikara. Nanaraka azy nympanjakan Ranavalona II izay mitovy @ Neny @ izao fotoana, izany nametrahn’ny Ambanilanitra ny fanantenany rehetra, ary nanao ny fivavaharana krisitianina ho fivavahan’ny fanjakana malagasy. Teo dia tena lefy ny Malagasy, nekena daholo izay natao t@ anaran’A/tra, izay nidiran’ny frantsay avokoa, Nandalo Rasoherina izay efa tsy nohenoin’ny vahoaka firy intsony, ary efa maro no nanary ny maha-Malagasy ,Ranavalona III koa no nizaka ny vokan’izany rehetra izany ka noraisin’ny frantsay fotsiny ny firenena ka lasa andevony ny Malagasy rehetra.1895 Nanomboka nametrka ny frantsay hoe ny avy aminy rehetra dia tsara daholo:na fiteny, na volon-koditra, na sakafo, na rafitra politika, na fivavahana, na entana na fandrosoana, ny a’ny Malagasy kosa dia vita gasy, gasigasy kely, ratsy, mahamenatra, « sauvage », sampy, fahantrana sns… 100 taona aty aoriana ny mi-rouler « R » ny ankamaroan’ny Malagasy mba hitovizany @ frantsay, ny fivavahana dia raiki-tapisaka ka adino tanteraka ny hoe manampisana ny saina sy manakana ny fiveratana izy io. Nefa nohon’ny fahatrana dia raikitra ao am-pon’ny Malagasy. Very aho tanindrazako, aiza ny maha Malagasy ? ilay Zanahary, ilay fihavanana, ilay firaisan-kiana, ilay tain’omby mivadika……
  Tiako lazaina eto dia ny fandrosoantsika dia tsy maintsy miaraka @ maha-Malagasy foana, ary rehefa mandroso ny toe-karenana Malagasy tahakan’ny nanaovan’ny filoha Ravalomanana azy dia afaka handroso isika handroborobo ny fanabeazana (education) sy ny hairaha (technologie) ary indrindrindra handalina, sy hanatsara ny fomba sy ny maha Malagasy.

  Mino aho fa tsy programman’ny mpifaninana Lalao Ravalomanana ny hampitodika ny malagasy @ fivavahana @ A/tra fa ny fambadrosoana ny toe-karena sy ny fiaraha-monina Malagasy.
  Izaho manokana dia hihezaka mba tsy hanjakanny « integrisme religieux » ity taniko ity. Satria i madagasikara dia an’i Malagasy sy ireo izay tia azy, ary ny Malagasy sy izay tia an’i M/kara kosa dia hoan’ny Madagasikara. Aleo Andriamanitra hijanona any an-danitra re tompoko o! fa loza mitatao ho @ firenena ny fidirany @ fiainam-pierenana.
  Vonona aho ny hifampi-tafa izay maniry ny hamboly ny fivavahana ho lalana hivoahan’ny Malagasy @ fahantrana…

 2. FANITSIANA:
  tOHINA LOATRA NY FO KA DISO H@ SORATRA.
  rehetra, ary nanao ny FIVAVAHANA krisitianina ho fivavahan’ny fanjakana malagasy. Teo dia tena lefy ny Malagasy, nekena daholo izay natao t@ anaran’A/tra, izay nidiran’ny frantsay avokoa, ……….1895 Nanomboka nametrAka ny frantsay hoe ny avy aminy rehetra dia tsara daholo:……adinotanteraka ny hoe MANAMPINA ny saina sy manakana ny fiveratàna (fisokafana) izy io(izany hoe ny fivavahana).

 3. Tohina ny fo, ary nanganohano ny maso ry LAZALAZAO namaky ny soratrao !

  Tsara mba vakian’ny rehetra ny voasoratra ao amin’ny :

  Basyvava : Fiangonana
  lanation.mg : Very zo

  Tsy anjaran’ny olona hitondra firenena, ny fitarihana ny vahoaka hivavaka, satria samy manana ny finoany ny vahoaka malagasy !

  Miala tsiny amin’ny rehetra, fa ireo 2 na 5% tsy matahotra an’izany Andriamanitra izany no nitondra ny Firenena any amin’ny kizo sy fahoriana !

  Ny fandio iray siny, tsy mahaleo fandoto iray tandroka hoy ny ntaolo !

  Maro loatra ireo mpiatsaravelatsia, mamonjy fitaoam-pivavahana isaky ny alahady !

  Takio ny fampiarana ny Lalàna velona, tahak’izay ataon’ny firenena rehetra eran-tany, dia hilamina ny fiainam-bahoaka !

  Miala tsiny aminao ry Neninoro, fa olona mandray andraikitra amin’izany atao hoe FIANGONANA izany, no manoratra !
  Miala tsiny ary tsy tezitra aminao fa tononiko ny pseudo-nao, satria toa natao ho ahy ny soratra napetrakao tany ho any !

 4. « Fotoam-pivavahana », fa miala tsiny ! Lapsus manarapenitra ka hifangaro ny fotoana sy fitaovana !

 5. mpanohana ny tanako ,na izany aza dia vonona ny tsikera rehetra mety hampandroso ny tolona:

  VITSY NY OLONA TEO ANTSHAMANITRA .Efa reraka ny vahoaka ka mila hetsika mazava sy fotokevitra hentina hialana @ izao toedraraha tsy mitombona izao .

 6. Misy marina ny tenin’i KM eo ambony io hoe:tsy anjaran’ny olona hitondra firenena ny hitarika ny olona hivavaka amin’A/tra satria samy manana ny finoany daholo ny olona ka lasa »intégrisme réligieux » lazain’i Lazalazao indray rehefa avy eo.Ny tokony ho izy dia na mitarika ny olona rehetra hivavaka amin’ny Andriamaniny(Jehovah,Allah,Boudha,etc…) na tsy mitarika mihintsy.
  Tsara ho fantatra aloha fa i Lalao Ravalomanana dia nianatra « sciences-po » nandritra ny sesin-tany niaharany tany AFS ary i Marc Ravalomanana koa aza nianatra an’io.Raha ny hevitro manokana dia matoa nianatra an’izay ry zareo dia satria fantan’izy mivady fa mbola ho eo ry zareo ary koa raha miverina eo ry zareo dia mila manana paika mari-pototra tsara mba ho harahin’ny vahoaka aloha,mandritry ary aorian’ny fifidianana.
  Mbola tsy tonga ny fifidianana izao dia fitarihana ny olona amin’A/tra no ataony.Mety tetika niarahin’izy mivady nikotrika io fa saingy ny tsininy kely amiko dia tokony taritina hivavaka koa ny malagasy silamo,jiosy,etc…amin’ny finoan-dry zareo.
  Manaraka izany dia nampiditra ny fivavahana teto koa ny Anglisy(protestanta) sy ny Norveziana(loterana) fa toa tsy misy resaka satria angamba ny Anglisy indrindra dia nanohitra ny vozongo koa dia tsy nampaninona loatra ny fivavahana nentiny.Izany dia midika fa fitaovana fotsiny ny fivavahana ka ny tsirairay no misafidy na handray ny fivavahana ho teny masimandidy na miaraka amin’i Lalao Ravalomanana fa tsy mandray ny hafatra omeny amin’ny alalan’ny filazan-tsara.Mpino ny tenako kanefa tsy mandeha fiangonana isaky ny alahady kanefa kosa mahatsapa aho fa ny firaisan-kina sy ny fihavanana malagasy dia tsy mifankaiza amin’ny « tiava ny namanao tahaka ny tenanao » na « tiavo ny ray aman-dreninao », »raha misy roa na telo aminareo mifamory dia eo afovoany aho », ny bainga mivadika tsy azo kitihana dia sahala amin’ny hoe:aza mangalatra,ao koa ary ny hoe:mifandamina ianareo amin’ny rahalahinareo mba hadio fo eo amiko,fihavanana koa izany ry zareo.
  Vokatr’izany rehetra izany dia tsy hitako diso paika i Lalao Ravalomanana raha manao izay hitodihana ny vahoaka amin’Andriamanitra satria mifameno ny fivavahana sy ny fahendrena malagasy.Fa aoka koa izy hamporisika ny hafa finoana hino hatrany satria ny marina ary noho izany ny fahamarinana dia tsy mba maty.
  Farany, naniraka ny vahoakany A/tra hiodidina ny mandan’i Jeriko in-pito raha te-hahita an’io Manda io ho rava.Misy koa izany andraikitra andrasan’A/tra antsika.Ary mety efa namela hafatra aza ange A/tra fa isika noho tsy nahatakatra e!.Sahala amin’y hoe:nomeko filoha tsara ianareo kanefa nahongana.Mety tsy isika eto no nanongana fa olon-kafa fa izy anefa no milaza aminareo fa tsy mifafa ny kihony ireo izay nanao izany amin’izao fotoana??Fanontaniana ny ahy ary miala tsiny raha manohina ny sasany satria efa nopitsirina ny vay.Anatra ho an’ny marivo saina rehefa misy filoha mampandroso firenena amin’ny salan’isa 7% dia tohanana hatramin’ny farany satria tsy misy 36 ny ohatran’izany.

 7. Marina fa ontsa ny fo, fa indrindra ho antsika vehivavy raha tonga manoloana anao ny renim-pianakaviana niharan’ny herisetra mitranga eo @ zanany, toa ny voalaza eo ambony:
  « Misy renim-pianakaviana anankiroa,izay toerana roa samihafa nandehanako hoy izy dia latsaka mihitsy ny ranomasony ary niteny hoe ny zanako izao lasan’ny dahalo…. »

  Efa tapitra ilay fotoana nanararaotan’ireo mpanongam-panjakana nilalaovana ny fon-dra Malagasy!
  Mila mafy toto fa mbola lavitra ny dia ho FANARENANA an’i Gasikara, Neny an!!

  Antanam-poza isika nanomboka 2009,
  fanomezan-dalana moramora
  fa a grande vitesse TGV
  hoy ny DJ Andry Rajoelina

  MAFIA, ito ambany ito santionany fotsiny…

  ==> HUMAN TRAFFICKING is the trade in humans, most commonly for the purpose of
  – sexual slavery,
  – forced labor
  or for the
  – extraction of organs or tissues,

  http://www.antananarivo.usembassy.gov/political-and-economical/04/20/2013–madagascar-report-on-human-rights-practices-for-2012-mlg/madagasikara–tatitra-momba-ny-zonolombelona-2012.html

 8. Ny fanasiana fotoana miompana betsaka amin’ny resaka fivavahana
  dia mihombon-kevitra amin’i Lazalazao sy KM aho.

  Irina tokoa ny fitaizana ara-panahy
  ny HMF mahafeno ny fepetra sy mahavita azy tsara hatreto

  Fa i Hanitra sy Koto moa ve tsy mitana toerana conseillers eo ankaikin’i Neny ao – Tsetsatsetsa sendra tonga manitika ny saina

 9. Tsy vitsy velively ny olona tonga, fa ny isan’ny toerana ihany no navela nihiditra noho ny antony « sécurié » …

 10. Ny fotoam-pivavahana lehibe toa itony dia fotoana araraotiny andihian-tena : mifanaraka amin’ny Tenin’Andriamanitra ve ny fisainako , ny fijeriko , ny asa ataoko sy sns sy ny sns..
  Eny tsara dia tsara ny miara-mivavaka , ny miara-mihira ary mandre ireo toriteny sy ny fampianarana !
  Misaotra ny Fiangonana isany nikarakara ny fotoana !
  Koa  » ARIO NY TAHOTRAO ,HAMOREPORT TO GIC MADAGASCAR
  ON THE OCCASION OF
  THE GIC MEETING IN ADDIS ABABA
  ON MADAGASCAR
  Prepared by: Mouvance Ravalomanana
  Date: June 2013
  CONTENTS
  Introductory Remarks by the Political Leaders within the Mouvance Ravalomanana … Page 1
  Preface to the Letter to H.E. NC Dlamini Zuma …………………………………………. Page 3
  Letter to H.E. N C Dlamini Zuma – June 20, 2013 ……………………………………… Page 6
  Communique de la Mouvance Ravalomanana – April 14, 2013 ………….……………… Page 10
  Letter to H.E. President Marc Ravalomanana – April 25, 2013 ………………………… Page 12
  Lettre au Commissaire Ramtane Lamamra – May 21, 2013 ………..………….………… Page 14
  Letter to H.E. President Jakaya Kikwete – May 23, 2013 ……….……….……………… Page 19
  Memorandum …………………………………….………………………………….…… Page 20
  Annexe 1: Décision du CES du 03 mai 2013 ………………………………………..…… Page 23
  Annexe 2 : Décision du CES du 05 juin 2013 ……………………………………………. Page 36
  Foibe : II L 15 Bel Air – Ankadivato – Route Circulaire – Antananarivo 101 – Madagasikara
  BP: 3877 – Antananarivo 101
  Introductory Remarks by the Political Leaders
  within the Mouvance Ravalomanana
  Antananarivo, June 20, 2013
  Excellencies,
  Considering the significant efforts expended thus far aimed at resolving the political
  crisis in Madagascar through a free and fair election, and the progress achieved to
  date in preparing for the upcoming Presidential election, we wish to take the
  opportunity to update the International Contact Group on several important
  developments. This is a crucial moment in Madagascar as our country looks to hold
  democratic elections that are credible, and broadly express the aspirations of the
  Malagasy people. The international community can play an instrumental role in
  supporting the Malagasy people in this important undertaking.
  This past week there was a setback in Madagascar in that the Presidential election
  scheduled for 24 July have been suspended a second time due to non-implementation
  of the Roadmap, as well as confusion within the international community relating to
  the issue of candidatures. This setback represents an unnecessary delay that can be
  rectified through full implementation of the Roadmap in letter and spirit. In our role
  as political leaders within the Mouvance Ravalomanana, on behalf of the Malagasy
  people, we call upon the international community to support our efforts to fully
  implement the Roadmap.
  Guided by the procedures outlined in the Roadmap, a Special Electoral Court (CES)
  was constituted as the legal body responsible for resolving political disputes, as well
  as pronouncing the election results. The CES has ruled not once, but twice that the
  candidature of Lalao Ravalomanana was valid as she fulfilled all the requirements to
  stand as a candidate in the Presidential election. Ironically, this decision caused
  confusion within circles of the international community. Our position, supported by
  two CES decisions, is that the candidature of Lalao Ravalomanana is valid and has
  not broken any aspect of the Malagasy Constitution or Electoral Law.
  Further supporting the candidature of Madam Lalao Ravalomanana is a compelling
  moral and humanitarian argument that her decision to stand as a candidate is
  overwhelmingly supported by the Malagasy people. The Malagasy people welcome
  a free and fair election in which their aspirations will be satisfied through a
  democratic process.
  1 | Page
  Page 2 / 2
  Foibe : II L 15 Bel Air – Ankadivato – Route Circulaire – Antananarivo 101 – Madagasikara
  BP: 3877 – Antananarivo 101
  While there has been a suggestion that Madam Lalao Ravalomanana did not
  establish residency in Madagascar six months prior to submitting her candidacy, that
  is categorically inaccurate. Her right to stand a sa candidate is expressly supported
  by the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by the United
  Nations of which Madagascar is a signatory and has ratified. In respect of the
  political and civil rights accorded Lalao Ravalomanana, any effort to block her
  candidacy impinges upon those express rights. It also fails to respect the neutrality
  and sovereignty of the Special Electoral Court in Madagascar.
  It is important to distinguish between the candidacy of Madam Lalao Ravalomanana
  and those that authored the coup d’état in Madagascar in 2009. While our intention is
  not to comment on those cases, as the implications are very clear, we do emphasize
  the distinctness of her candidacy as compared to others who have presented
  themselves. The case for Lalao Ravalomanana is very separate and distinct and has
  not violated any law or aspect of the Constitution.
  The opportunity for Madagascar to move past four years of an unrecognized
  government is now. The past four years set off by an unconstituti onal change of
  government need to come to an end as the suffering of the Malagasy people has been
  severe. We call upon the international community, and today through the convening
  of the International Contact Group, to support our country’s efforts to hold a free,
  fair, credible, and transparent election that enfranchises the Malagasy people to
  select their political leaders through a democratic process. This can be achieved now
  through respect for the Roadmap and a clearer understanding of the aspirations of the
  Malagasy people that will ultimately be the only sustainable and peaceful solution.
  Please accept, Excellencies, the assurances of our highest regard.
  Mamy Rakotoarivelo
  Secrétaire Général du Parti « Tiako I Madagasikara »
  Pierrot Botozaza
  Vice Premier Ministre
  Manadafy Rakotonirina
  Président national du parti « MFM »
  Ruffine Tsiranana
  Président national du parti « PSD »
  Jean Louis Rakotoamboa
  Président du parti « Teza »
  J.E Andrianalijohn-Ndriamanampy
  Président du Parti « AMF/3FM »
  2 | Page
  Madagascar Crisis Resolution: Leadership Decisions of the
  African Union (AU) and the Southern African
  Development Community (SADC) since June, 2011.
  Recalling the following decisions taken by the AU and SADC, including their commitment to
  the Roadmap For Ending The Crisis in Madagascar, we highlight the following articles:
  (16 September, 2011: Roadmap For Ending The Crisis in Madagascar, Antananarivo,
  Madagascar)
  Article 2: “The neutral, inclusive and consensual transition process should lead to the holding
  of credible, free and transparent elections in Madagascar.”
  Article 10: “Development and implementation, with the support of United Nations experts, of
  a credible, neutral, transparent and independent electoral framework based on the respect of
  human rights and international standards…”
  Article 11: “A Special Electoral Court shall be exceptionally and provisionally established.
  This Court shall be responsible for electoral disputes and the proclamation of the final
  results of the presidential and legislative elections. Its operation, composition, and
  jurisdiction shall be prescribed by a law to be adopted by the Transitional Parliament.”
  Article 14: “The President of the Transition, the consensus Prime Minister and Government
  Ministers shall resign from office sixty (60) days before the election date, should they
  decide to run for the legislative and presidential elections.”
  Article 16: “The President, the Government, the entire administrative machinery of the
  Transition and all the transitional institutions shall commit themselves to adopting security
  and confidence-building measures in order to create a serene and peaceful environment
  by terminating the ongoing legal proceedings against members of the opposition that would
  appear to be politically motivated, and by adhering to the rule of law and the principle of
  equal treatment.”
  Article 17: “The President, the Transitional Government, the entire administrative machinery
  of the Transition and all the transitional institutions shall undertake to protect and promote
  human rights in Madagascar and to respect fundamental freedoms, namely freedom of
  expression, opinion, association and demonstration, as well as press freedom. These
  rights shall be exercised in accordance with the laws of the country.”
  Article 18: “The granting of a blanket amnestyfor all political events which happened
  between 2002 and 2009, except for crimes against humanity, war crimes, crimes of genocide
  and other serious violations of human rights and fundamental freedoms. The amnesty law
  shall be ratified by the Transitional Parliament, and no election shall take place prior to the
  ratification.”
  Article 20: “The High Transition Authority (HTA) shall allow all Malagasy citizens in exile
  for political reasons to return to the country unconditionally, including Mr. Marc
  Ravalomanana. The HTA shall provide security and safety to all Malagasy returnees. The
  HTA shall urgently develop and enact the necessary legal instruments, including an
  amnesty law, to ensure the political freedom of all Malagasy citizens in the inclusive
  process of the transition, towards free, fair and credible elections.”
  3 | Page
  Article 22: “All the Malagasy political stakeholders who are parties to this Roadmap shall be
  invited to participate in the transition process in good faith. They also undertake to create an
  atmosphere of peace and security for all the Malagasy people, to avoid impeding the
  transition process and to maintain a constructive and patriotic attitudewith a view to
  advancing the transition.”
  Article 24: “All the Malagasy political stakeholders who are parties to this Roadmap shall
  refuse to use or threaten to use violence during the transitional period. They shall also
  refrain from stirring hatred and undertaking any destabilising action during the Transition.”
  Article 43: “In case of serious violations of this Roadmap, the partners shall explore the
  possibility of taking sanctions against those who commit such violations, whether or not
  they are signatories thereof.”
  Explanatory Note: “The principles and values of SADC are underpinned by respect for
  territorial integrity and sovereignty of Member States. SADC recognises and respects
  the competence, legitimacy and independence of the judicial systems of its member
  states. SADC does not have the power to interfere or annul any judicial condemnation by a
  national court of any Member State.”
  (11 and 12 June, 2011: SADC Extraordinary Summit, Sandton, South Africa)
  Article 16: “Summit also urged the High Transition Authority (HTA) to allow Malagasy
  people in exile for political reasons, to be allowed to return to the country
  unconditionally including Mr. Marc Ravalomanana.”
  Article 17: “Summit further urged the HTA to urgently develop and enact all outstanding
  Legal Instruments to ensure the political freedom of all Malagasy in the inclusive
  process leading to free, fair, and credible elections.”
  Article 18: “Summit commended the Malagasy Political Stakeholders for their commitment to
  dialogue and finding an inclusive solution and urged them to remain focused on the
  implementation of the agreed Roadmap in order to urgently fulfil the aspirations of the
  Malagasy people for peace, stability and socio-economic development.”
  (1 June, 2012: SADC Extraordinary Summit, Luanda, Angola)
  Article 6.4: “Summit reiterated the importance of full implementation of the Roadmap
  for ending the crisis in the country.”
  (8 December, 2012: SADC Extraordinary Summit, Dar es Salaam, Tanzania)
  Article 7.2: Summit “urged the Malagasy political stakeholders to fully implement the
  Madagascar Roadmap in the letter and spirit…”
  Article 7.3: “Summit reiterated its decision that former President Mr. Marc
  Ravalomanana should return to Madagascar unconditionally.”
  Article 7.7: “Summit reiterated its position that the Amnesty Law be implemented in
  order to create conducive conditions for the return of the political exiles including Mr.
  Ravalomanana.”
  Article 7.9: “Summit urged the Transitional Government to repeal the legislations intended
  to exclude its citizens from participating in the coming elections.”
  4 | Page
  (13 February, 2013: AU PSC 355thMeeting, Addis Ababa, Ethiopia)
  Article 6. Council “stresses that, despite the progress made, some provisions of the
  Roadmap are still not implemented or are partially implemented, particularly Article 20
  and consequently, decides to maintain the suspension of the participation of Madagascar in
  the activities of the AU and the sanctions imposed against Madagascar… In this respect,
  Council, endorsing the recommendations of the Mediator: i. demands that Malagasy
  Institutions of Transition remain neutral, in particular during the electoral period; ii.
  emphasizes the need to maintain the independence, integrity, and credibility of the
  Independent National Electoral Commission for the Transition (CENI-T), and calls for
  respect and compliance with decisions taken by this institution; iii.demands that the
  Malagasy political stakeholders exercise restraint and fully assume their political
  responsibilityof peacefully bringing Madagascar back to constitutional normalcy.”
  (22 April, 2013: AU PSC 368thMeeting at Ministerial Level, Dar es Salaam, Tanzania)
  Article 5: “Notes that some provisions of the Roadmap have not yet been fully
  implemented, in particular those relating to the neutral, inclusive and consensual nature
  of the transition process, confidence-building measures and national reconciliation,
  including respect for fundamental freedoms, the granting of amnesty, the enacting of the
  statute of former Presidents, the de-freezing of all assets belonging to all former
  Presidents, and the unconditional return to the country of all political exiles.”
  Article 7: “Underlines the AU’s determination to reject any attempt to temper with or
  undermine the Roadmap and the electoral calendar, as already determined by the
  Independent National Electoral Commission of the Transition (CENI-T), with the support of
  SADC, the AU and the United Nations, as well as to take action against all those
  undermining the ongoing efforts.”
  Article 9: “Urges the transitional institutions of Madagascar and the Malagasy political
  stakeholders, in dealing with the issue of admission of candidatures and within the
  framework of national reconciliation, appeasement and promotion of democracy, to
  refrain from taking any action or decision that may jeopardize the electoral process and
  prevent broad participation of political stakeholders in the forthcoming elections, and to
  ensure the holding of free, fair, transparent and credible elections in Madagascar.”
  5 | Page
  Foibe : II L 15 Bel Air – Ankadivato – Route Circulaire – Antananarivo 101 – Madagasikara
  BP: 3877 – Antananarivo 101
  To H. E. NC DLAMINI ZUMA
  Chairperson of the AU Commission
  Addis Ababa, Ethiopia
  Antananarivo, June 20, 2013
  Dear Madam Chairperson,
  Please accept my sincerest gratitude for the work to date in resolving the crisis in Madagascar
  of the African Union (AU), namely the Peace and Security Council (PSC) and International
  Contact Group, and including the Southern African Development Community (SADC), the
  United Nations (UN), the European Union (EU), the International Organization of
  La_Francophonie (OIF), and the Indian Ocean Commission (IOC), as well as that of the
  Mediation team and SADC Liaison Office based in Antananarivo. The international
  community has brought to bear substantial resources to resolve this four-year crisis. The
  Malagasy people indeed are grateful to the international community for their efforts to restore
  democracy in Madagascar, as well as bring about lasting peace and stability.
  Despite the sweeping efforts to restore democracy in Madagascar through a neutral Transition
  Government leading the country toward credible, free, fair and transparent elections, the
  efforts expended thus far have fallen short of that goal. We are now at a very critical time in
  the transitional process, as guided by the “Roadmap” commitments. I would like to highlight
  the areas in which we, the Transition Government and the international community, are
  falling short of our goals. Additionally, I would also like to very clearly state our position
  with respect to the upcoming Presidential elections, as there has been near total confusion
  within the international community as to the validity of candidatures decided by the Special
  Electoral Court duly appointed under the aegis of the Roadmap as the broadly accepted
  framework for resolving the crisis in Madagascar.
  Prefacing my letter to you, I attached key highlighted articles of the Roadmap For Ending the
  Crisis in Madagascar signed on 16 September 2011, as well as numerous communiqués since
  issued by the AU and SADC. Recall that both the AU and SADC, in referring to the events in
  Madagascar culminating on 17 March 2009, termed it an unconstitutional change of
  government and in effect a coup d’état, while recognizing that President Marc Ravalomanana
  was the twice democratically-elected President of Madagascar. Following the coup d’état,
  various political groupings engaged in more than two years of negotiations during which time
  political agreements were signed (referred to as the 2010 Maputo and Addis Ababa
  Agreements) but then repudiated by the illegitimate regime.
  It was in this context that my political movement, in good faith and for the Malagasy people,
  made substantial concessions in agreeing to the Roadmap, thus allowing the leader of the
  unconstitutional change of government, Mr. Andry Rajoelina, to lead the newly established
  Transition Government.
  6 | Page
  Page 2 / 4
  Foibe : II L 15 Bel Air – Ankadivato – Route Circulaire – Antananarivo 101 – Madagasikara
  BP: 3877 – Antananarivo 101
  This agreement represented an enormous concession on the part of our political movement,
  and in no way was meant to equalize the authors of the coup d’état with other political
  groupings. Instead, this compromise was meant to function as a framework that would guide
  Madagascar to free and fair elections. Sadly, almost two years after this agreement was
  signed, the regime continues to block the election process.
  In May 2013 the regime staged a menacing demonstration in Antananarivo against the
  international community, and the regime launched threats against the international community
  through their actions and public rhetoric.
  My political movement categorically rejects any acts of violence, as well as those of inciting
  hatred. We fully respect the commitments we made in the Roadmap and support its full
  implementation in letter and spirit. The non-implementation of key aspects of the
  Roadmap has resulted in a transition process that has ruptured.
  While most parties in Madagascar, as well as nations in the international community,
  recognize that the Roadmap is far from perfect, most acknowledge that it remains the best
  framework to bring about elections in Madagascar. In reviewing the most significant articles
  of the Roadmap, I noted why the efforts to move Madagascar to elections are falling short –
  crucial components of the Roadmap have not been implemented to date. This point was
  most recently communicated at the 22 April 2013 AU PSC Ministerial meeting held in Dar es
  Salaam hosted by the Chair of the SADC Troika, His Excellency President Jakaya Kikwete.
  To quote Article 5, Council:
  “Notes that some provisions of the Roadmap have not yet been fully implemented, in
  particular those relating to the neutral, inclusive, and consensual nature of the transition
  process, confidence-building measures and national reconciliation, including respect for
  fundamental freedoms, the granting of amnesty, the enacting of the statute of former
  Presidents, the de-freezing of all assets belonging to all former Presidents, and the
  unconditional return to the country of all political exiles.”
  Further to the point, in Article 9, the Council:
  “Urges the transitional institutions of Madagascar and the Malagasy political stakeholders, in
  dealing with the issue of admission of candidatures and within the framework of national
  reconciliation, appeasement and promotion of democracy, to refrain from taking any action or
  decision that may jeopardize the electoral process and prevent broad participation of political
  stakeholders in the forthcoming elections, and to ensure the holding of free, fair, transparent
  and credible elections in Madagascar.”
  These two very important articles accurately reflect the spirit of the Roadmap which has yet to
  be fully implemented. The spirit of the Roadmap is reflected in its attempt to bring about a
  neutral and inclusive Transition that respects not only individual human rights, but an
  independent, consensual process for bringing about credible, free and transparent elections.
  The Roadmap speaks at length of appeasement and confidence-building measures that will
  serve to bring about the peace and stability conducive to elections as previously described.
  Moreover, the Roadmap specifically calls for the creation of a Special Electoral Court that
  shall be responsible for electoral disputes. The Roadmap goes on to address various action
  steps that must be taken prior to elections including the ratification of a blanket amnesty law.
  7 | Page
  Page 3 / 4
  Foibe : II L 15 Bel Air – Ankadivato – Route Circulaire – Antananarivo 101 – Madagasikara
  BP: 3877 – Antananarivo 101
  One can argue about the imperfections of the Roadmap, but it is unacceptable to argue about
  the efficacy of the Roadmap when it only remains half-implemented. Our position for many
  months now has been that the non-implementation of the Roadmap will create problems in the
  preparations for elections. This concern now seems very well justified in that nonimplementation
  of the Roadmap has led to the near suspension of the day-to-day functioning
  of the Transition Government. This reality puts at risk the entirety of the transition process if
  not addressed immediately.
  There is another major issue, identified by the international community, relating to the
  candidatures for the upcoming Presidential election. This issue has created widespread
  confusion within the international community. Following directives by the international
  community to respect human rights, to operate within the inclusive and consensual spirit of
  the Roadmap, and to ensure broad participation in the electoral process, a comprehensive list
  of candidatures was validated by the Special Electoral Court (CES) on 3 May 2013.
  Following this decision, there was an implication from the international community that the
  candidature of Lalao Ravalomanana was “illegitimate” and “in violation of the Malagasy
  Constitution and the Electoral Law.” Very clearly, such implications are grossly inaccurate,
  unfair, and potential destructive to the electoral process.
  The Ravalomanana Movement, as well as all political stakeholders in Madagascar, calls upon
  the international community to clarify what we believe to be an inaccurate statement.
  Our position that I wish to clearly articulate is that the candidature of Madam Lalao
  Ravalomanana in no way violates any aspect of the Malagasy Constitution or any
  electoral laws. The Special Electoral Court (CES) in Madagascar has ruled on the validity of
  her candidature not once, but twice in the past month. The opinion of the court was that
  Madam Lalao Ravalomanana, among the other candidates validated by the CES, met all the
  requirements to stand in the upcoming Presidential elections. This Court opinion has also
  been supported by prominent, independent lawyers in Madagascar, and abroad.
  Furthermore, according to the “International Covenant on Civil and Political Rights”, adopted
  by the United Nations General Assembly, and signed and ratified by Madagascar, Madam
  Lalao is accorded civil and political rights that unequivocally validate her right to stand as a
  candidate. Upon returning to Madagascar on 27 July, 2012 she established residency in
  Madagascar that allows her to stand as a candidate. Therein, Madam Lalao Ravalomanana
  broke no law, nor any aspect of the Constitution that would preclude her from presenting her
  candidature.
  The vague insinuation that the Malagasy Constitution and Electoral Law was violated,
  without precisely defining the specific aspect that was violated, is grossly unfair to Madam
  Lalao Ravalomanana and disingenuous and harmful to the resolution of the crisis in
  Madagascar. Such an unfounded statement, that has been distorted and obfuscated in
  subsequent communiqués by the international community, needs to be corrected urgently.
  Not only is it technically inaccurate to call the candidature of Lalao
  Ravalomanana“illegitimate”, but it could represent a potential violation of her civil and
  political rights to present herself as a candidate under the aforementioned International
  Covenant on Civil and Political Rights, adopted and respected by the United Nations.
  Should there in fact be a violation of her political rights, we intend to seek redress to the full
  extent allowed under international law.
  8 | Page
  9 | Page
  10 | Page
  11 | Page
  12 | Page
  13 | Page
  Foibe : II L 15 Bel Air – Ankadivato – Route Circulaire – Antananarivo 101 – Madagasikara
  BP: 3877 – Antananarivo 101
  21 mai, 2013
  Au Commissaire du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine,
  Ambassadeur Ramtane Lamamra,
  Excellence,
  J’ai l’honneur de revenir vers vous, mon attention étant tout particulièrement
  interpellée avec gravité et émotion à la lecture du dernier communiqué du 16 mai
  2013 du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine.
  En effet :
  1. Lors de sa 376ème réunion tenue à Addis-Abeba le 16 mai 2013, le Conseil de
  Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine, exprimant « sa profonde
  préoccupation face à la décision de la Cour Electorale Spéciale (CES) de
  Madagascar de valider les candidatures illégitimes » de Mme. Lalao
  RAVALOMANANA née Rakotonirainy et de MM. Didier Ratsiraka et Andry Rajoelina,
  appelle au retrait immédiat desdites candidatures en vue de l’élection présidentielle
  à Madagascar.
  2. Aux motifs de cette recommandation au caractère impératif, le CPS estime
  notamment que « cette décision (de la CES) viole le droit interne de Madagascar
  applicable en l’espèce », ce qui l’amène à marquer « sa détermination …à rejeter
  toute initiative visant à saper la Feuille de Route…et à prendre des mesures contre
  ceux qui viendraient à entraver les efforts en cours » (cf. paragraphes 3 et 4 du
  communiqué du CPS en date du 16 mai 2013).
  3. Ce faisant le CPS en vient à avertir que l’Union Africaine « ne reconnaîtra pas
  les autorités malgaches qui seraient élues en violation des décisions pertinentes de
  l’UA et de la SADC », en se référant notamment aux recommandations adoptées par
  le Sommet de la Troïka de l’Organe des chefs d’Etat et de Gouvernement de la
  SADC, tenu au Cap, en Afrique du Sud, le 10 mai 2013 (cf. paragraphe 5 du
  communiqué du CPS en date du 16 mai 2013).
  De telles recommandations, adoptées au vu notamment de la communication faite
  par le Commissaire de l’Union Africaine à la Paix et à la Sécurité, ne sauraient
  cependant prospérer.
  14 | Page
  Page 2 / 5
  Foibe : II L 15 Bel Air – Ankadivato – Route Circulaire – Antananarivo 101 – Madagasikara
  BP: 3877 – Antananarivo 101
  En effet :
  4. elles se fondent sur une analyse et une appréciation parcellaires, voire
  tendancieuses, des faits de la cause, et sur une application erronée des normes,
  principes et dispositions pertinents tirés des textes et standards de référence.
  5. C’est pourquoi, c’est avec la gravité et dans la solennité requises que la
  Mouvance dont je suis le Chef de Délégation entend, dans un esprit constructif et
  dans le strict respect des compétences des différents organes saisis, faire valoir les
  remarques et suggestions qui suivent.
  Contrairement aux analyse et appréciation auxquelles les organes de l’Union
  Africaine et de la SADC ont procédé, il importe surtout de ne point amalgamer les
  cas pourtant radicalement distincts de chacun de ces candidats visés, ce en
  avançant des motifs pour le moins contradictoires.
  En l’occurrence, afin d’éviter toute approximation et tout risque d’analyse et
  d’appréciation parcellaires, il convient à tout organe jouant un rôle de « facilitateur »,
  comme c’est le cas présent, d’emprunter aux règles d’une bonne administration de la
  justice ainsi que d’un traitement objectif, équitable et juste, lesquelles commandent
  de distinguer les causes, les imputabilités et les conséquences induites des faits
  considérés.
  Pour ne considérer que les cas respectifs de Mme. Rakotonirainy et de M. Rajoelina,
  qui sont les plus significatifs, les conclusions et conséquences à tirer s’imposent avec
  une évidente clarté.
  Cas de Mme. Lalao RAVALOMANANA
  a. Mme. Lalao RAVALOMANANA, contre laquelle aucune charge ni
  condamnation judiciaire ne pèsent, jouit de tous ses droits civiques et de l’intégralité
  de ses libertés en tant que citoyenne. En se portant candidate, elle ne fait qu’exercer
  en conscience l’un de ces droits et l’une de ces libertés, une telle décision, librement
  formulée, devant d’ailleurs être considérée comme un acte citoyen à encourager tout
  particulièrement si l’on se réfère aux orientations normatives actuelles, puisqu’elle se
  conforme aux vertus du « genre » (gender) sur un continent africain appelé à se
  signaler en la matière par leur respect.
  b. Sa décision d’accepter sa nomination par la Mouvance comme candidate doit
  être exclusivement vue comme un acte inhérent à son statut de citoyen nanti de tous
  ses droits civiques et politiques et non en tant qu’acteur « politique » qu’au
  demeurant elle n’a jamais été auparavant. A cela s’ajoutant que personne ne saurait
  s’aliéner volontairement, même partiellement, ses droits et libertés reconnus et
  protégés par la constitution et par les conventions internationales.
  c. Enfin, s’agissant du respect de la singulière règle des six mois de présence
  « physique » à Madagascar avant l’acte de candidature, il est rappelé comme étant
  des règles de droit universel que, d’une part, personne, surtout pas une autorité de
  puissance publique, ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes ; d’autre part, le
  cas de force majeure et irrépressible exonère de toute responsabilité.
  15 | Page
  Page 3 / 5
  Foibe : II L 15 Bel Air – Ankadivato – Route Circulaire – Antananarivo 101 – Madagasikara
  BP: 3877 – Antananarivo 101
  d. Or, dans le cas précis de Mme. Lalao RAVALOMANANA, elle a toujours eu sa
  résidence non reniée ni contestée à Antananarivo, qu’elle a tenté de rejoindre en
  juillet 2012 quand, a son arrivée a l’aéroport, elle a été illicitement déportée hors de
  son propre pays avant, enfin, de pouvoir y retourner, mais ce à des conditions
  imposées tout aussi illicites, toutes ces exactions constitutives de voies de fait ayant
  été perpétrées à son encontre par le pouvoir en place afin de l’empêcher d’être
  considérée comme ayant été « physiquement » présente à Madagascar durant au
  moins six mois avant le dépôt de sa candidature .
  e. Serait-il imaginable alors, qu’enfreignant le principe intangible de l’individualité
  des droits et libertés, on en viendrait à confondre Mme. Lalao RAVALOMANANA
  avec son époux M. Marc RAVALOMANANA, lequel s’étant maintenu dans sa
  décision de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2013, devait y engager
  également « par ricochet » son épouse ? Une telle considération manquerait
  singulièrement de sérieux, si tant est qu’elle aurait servi à motiver, même
  partiellement, le reproche d’ « illégitimité » retenu contre la candidature de Mme.
  Lalao RAVALOMANANA .
  Au total, et sous quelque angle que l’on examine le cas de Mme. Rakotonirainy, c’est
  définitivement à bon droit et tirant correctement les conséquences juridiques et
  factuelles de l’ensemble de ces constats que la Cour Electorale Spéciale de
  Madagascar a inclus Mme. Lalao RAVALOMANANA dans la liste des candidats
  admis à se présenter à l’élection présidentielle.
  Et si, pour sa part, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine a cru devoir
  considérer la candidature de Mme. Lalao RAVALOMANANA comme « illégitime » et
  en « violation du droit interne malgache », les motivations sous-jacentes d’une telle
  considération ne pourraient que dépasser les principes et références communément
  partagés.
  Il sied d’ailleurs de relever une contradiction flagrante dans la position de l’Union
  Africaine par rapport à cette candidature qu’elle qualifie « d’illégitime » lorsqu’elle
  souligne à l’article 9 du communiqué de sa 368éme réunion en date du 22 Avril 2013
  qui : « Exhorte les institutions de Transition de Madagascar et les acteurs politiques
  malgaches de s’abstenir, s’agissant de la question de la recevabilité des
  candidatures et dans l’esprit de la réconciliation nationale, de l’apaisement et de la
  promotion de la démocratie, de toute action ou décision qui pourrait saper le
  processus électoral et empêcher une participation large des acteurs politiques au
  prochaines élections, ainsi que garantir la tenue d’élections libres, régulières,
  transparentes à Madagascar »
  Cas de M. Rajoelina
  a. Dans sa décision du 3 mai 2013, la Cour Electorale Spéciale, enregistre
  quarante-neuf candidatures aux date et heure de fermeture du dépôt des dossiers de
  candidatures, mais ajoute subitement et tout aussi subrepticement une cinquantième
  candidature (celle de M. Rajoelina), à l’évidence pourtant forclose, à la liste définitive
  qu’elle publie in fine.
  16 | Page
  Page 4 / 5
  Foibe : II L 15 Bel Air – Ankadivato – Route Circulaire – Antananarivo 101 – Madagasikara
  BP: 3877 – Antananarivo 101
  b. Une telle bévue grossière, pourtant aggravée par l’évidence de faits suspicieux
  lourds de conséquences, aurait dû être relevée et inciter les instances de l’Union
  Africaine et de la SADC à ne pas confondre les cas de Mme. Lalao
  RAVALOMANANA et de M. Rajoelina dans le même grave reproche
  d’ « illégitimité », la candidature de la première citée étant pleinement légitime ainsi
  que démontré ci-dessus, alors que celle du second devait tout simplement être
  rejetée sans discussion, au moins pour forclusion.
  c. En plus d’être forclose, la candidature de M. Rajoelina se heurte d’ailleurs, ainsi
  que les différentes instances de l’Union Africaine et de la SADC le relèvent
  justement, étant appuyées en cela par celles de l’Union Européenne et des Nations
  Unies, aux engagements impératifs et définitifs, solennellement actés, qu’il a pris de
  façon synallagmatique avec M. Ravalomanana de ne pas se présenter à l’élection
  présidentielle de 2013.
  d. Au surplus, ainsi que les différentes instances de l’Union Africaine et de la
  SADC le rappellent justement et de façon constante dans leurs différentes décisions
  et recommandations précédentes, M. Rajoelina ainsi que certains autres candidats
  officiellement listés par la Cour Electorale Spéciale demeurent sous le coup de
  sanctions ciblées et individuelles décidées les 19 février et 17 mars 2010 par l’Union
  Africaine pour avoir été les auteurs et les complices du coup d’Etat de mars 2009 (Cf
  liste jointe), reconnu comme étant la seule cause génératrice de la grave crise
  institutionnelle et politique à Madagascar ;
  Or également, l’Union Européenne, en ce qui la concerne, de même que ses
  partenaires parmi lesquels figure Madagascar, sont tenus par les dispositions
  impératives de l’article 96 des accords de Cotonou, lesquelles interdisent en
  particulier à tout auteur de coup d’Etat de briguer une quelconque responsabilité
  élective, de telles dispositions constituant également le corpus normatif de la charte
  de l’Union Africaine et de la charte africaine des droits de l’Homme.
  6. Il conviendrait donc, dans le souci majeur d’instaurer d’urgence un climat
  pacifié, serein et confiant à l’occasion des élections qui se profilent, que l’Union
  Africaine et la SADC, au niveau des instances qu’elles seules jugeront utiles, qu’une
  révision s’opère dans les considérations et recommandations à adopter, ce afin de
  soulager la conscience nationale malgache du sentiment de frustration dans lequel
  elle est actuellement plongée.
  7. En effet, un fort sentiment de déni de démocratie et de justice la frappe alors
  même que le peuple malgache veut continuer d’accorder aux décisions et
  recommandations des instances africaines et internationales toute la considération et
  le respect qu’elles appellent et qui leur sont dus.
  8. A ce stade de la crise malgache et afin d’éviter un blocage qui risque d’être
  fatal à cette considération et à ce respect nécessaires, autant qu’à tous les efforts
  méritoires consentis de part et d’autre, devant lesquels la Mouvance Ravalomanana
  manifeste à nouveau sa vive reconnaissance, il est devenu primordial et absolument
  prioritaire que, aux yeux de la communauté internationale tout entière comme à ceux
  du peuple malgache, preuve soit faite de notre détermination commune à imposer
  une bonne fois pour toute les exigences normatives que dictent la Démocratie, la
  Justice et les standards internationaux.
  17 | Page
  18 | Page
  19 | Page
  MEMORANDUM
  1. Reconnaissant les efforts déployés par la SADC, avec l’appui de la Communauté Internationale,
  pour aider MADAGASCAR à rétablir l’ordre constitutionnel, et les encourager à poursuivre les efforts
  ainsi déployés,
  2. Le peuple malgache les appelle à considérer la situation de crise à MADAGASCAR comme l’un
  des défis les plus urgents auxquels elles doivent faire face et à continuer d’utiliser tous les moyens qui
  sont en leur pouvoir afin de restaurer pacifiquement l’ordre constitutionnel.
  3. Considérant que la FR signée le 17 Septembre 2011, devenue Loi nationale 2011- 014 du 28
  Décembre 2011 n’est pas juste une série d’échéances à respecter, mais surtout une issue politique toute
  tracée pour répondre à l’exigence de scrutins transparents, crédibles et démocratiques dans un climat
  apaisé ;
  4. En cette circonstance exceptionnelle de crise, c’est la Loi 2011-014 qui sert de cadre normatif
  reposant sur des «valeurs partagées» qui constituent le fondement des Nations Unies et garantissant à
  chaque entité politique une place légitime au sein d’un nouvel ordonnancement politique à
  MADAGASCAR.
  5. Cette loi 2011-014 doit être appliquée pleinement en fonction des spécificités nationales, conformes
  à des impératifs de Justice qui consistent essentiellement à la normalisation et à la légitimité du régime
  en place, en tenant compte des exigences de la Réconciliation Nationale, de la restauration de l’Etat de
  droit, de la protection des droits de l’homme et de la démocratie
  6. Consciente que parmi les défis à relever il faut créer un climat de confiance entre toutes les parties,
  et maintenir leur engagement à respecter la tenue des scrutins dans les délais déjà fixés conjointement
  par la CENIT et les NU, conformément à l’Art 10-g de la Loi 2011-014 du 28 Décembre 2011;
  7. Que l’article 10.a prévoit que la CENIT dispose des pleins pouvoirs dans la gestion de l’ensemble
  du processus électoral et qu’elle aura la responsabilité d’assurer que les élections se déroulent de
  manière libre, juste et transparente.
  8. Notant qu’un gouvernement de transition doit mener à un gouvernement légitime issu d’élections
  «libres et démocratiques». En effet, la légitimité du pouvoir s’acquiert uniquement par voie d’élections
  respectant les principes de base de la démocratie.
  9. MADAGASCAR arrive aujourd’hui dans une situation où la fondation, la crédibilité de tout le
  processus politique risque d’être remise en cause.
  10. Face aux exigences persistantes émises sur le retrait de la candidature de Madame Lalao
  RAVALOMANANA RAKOTONIRAINY à la course à la magistrature suprême le 24 Juillet 2013, il
  convient de rappeler que l’article 4 de la Charte africaine de la Démocratie, des élections et de la
  bonne gouvernance considère la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un
  droit inaliénable des peuples.
  11- L’initiative et les ultimes pressions de la SADC sur ce retrait sont une forme de transgression des
  normes démocratiques, dont l’insistance équivaut à reconnaitre et à cautionner un régime issu d’un
  coup d’Etat tant combattu par la Communauté internationale.
  12- Conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme, au pacte international relatif aux
  droits civils et politiques et à d’autres instruments internationaux, toute personne a le droit et doit avoir
  la possibilité, sans restrictions déraisonnables, de prendre part à la direction des affaires publiques de
  son pays, et d’accéder dans les conditions d’égalité aux fonctions publiques dudit pays.
  20 | Page
  13- Considérant que l’art.45.3 de la Feuille de Route stipule que : « la SADC reconnait et respecte la
  compétence, la légitimité et l’indépendance des systèmes judiciaires de ses Etats membres. La SADC
  n’a pas le pouvoir de s’ingérer ou annuler quelque condamnation judiciaire par le Tribunal national de
  tout Etat membre».
  14- Depuis le début de la crise, la CI n’a pas voulu s’opposer à toutes les manoeuvres dilatoires des
  dirigeants de fait illégaux et de leur volonté de vouloir rester indéfiniment dans cette instabilité
  politique engendrant une crise de confiance considérable entre les détenteurs actuels du pouvoir et les
  citoyens malgaches.
  15- Est-il encore besoin de rappeler qu’à trois reprises : le 19 Février 2011, le 21 Janvier 2012 et le 27
  Juillet 2012 Madame Lalao RAVALOMANANA RAKOTONIRAINY a été victime d’interdictions
  d’entrée dans son propre pays ? Les délibérations des membres de la Cour électorale y afférentes sont
  suffisamment explicites à ce sujet.
  16- C’est le coup d’Etat commis le 17 Mars 2009 qui constitue indéniablement le point culminant de
  la crise socio-politique malgache sans issue actuelle. Les quatre longues années qui se sont écoulées
  n’ont apporté que de lots de pertes et d’échecs considérables dans les activités et la vie politique du
  pays.
  17- Reconnaissant que l’Etat de droit et le droit à la démocratie constituent le fondement de tout
  gouvernement démocratique et qu’aucun programme de sécurité ni aucun effort de développement ne
  peut aboutir s’il n’est pas solidement ancré dans le respect de la dignité humaine.
  18- Aucun accord entre les parties, aucun ordre international ne peuvent s’établir sans un minimum de
  respect, de confiance et de loyauté. C’est du respect de la réciprocité que naissent, entre toutes les
  parties prenantes, la bonne foi et la crédibilité qui sont des valeurs morales.
  19- Soutenant le principe de la gouvernance démocratique qui prescrit un exercice du pouvoir basé sur
  le droit à la participation politique des citoyens et exclut tout monopole du pouvoir par une seule
  personne ou un groupe d’individus.
  20- L’ordre constitutionnel sera rétabli par la seule volonté du peuple et non celle de l’armée ni de la
  pure volonté d’une seule personne ou d’un seul groupe d’individus. Cette attitude irresponsable rendra
  certainement irréalisable la Réconciliation Nationale.
  21- S’agissant de la présumée rupture de l’« accord convenu » concernant les conditions imposées à
  Madame Lalao Ravalomanana Rakotonirainy sur son retour à MADAGASCAR, est nul, tout accord
  ou toute convention qui est en conflit avec une norme impérative du Droit International notamment
  celle qui concerne les Droits fondamentaux de l’homme et les libertés fondamentales. (Article 53 de la
  Convention de Vienne sur l’application effective des Traités).
  22- Puisqu’il est impossible pour les autorités du régime actuel d’assurer et de garantir un
  environnement sécuritaire et juridique au pays, il faut accorder un rôle prépondérant à la coopération
  tripartite composée de l’Union Africaine, la SADC et les Nations Unies en vue d’’instaurer une paix et
  sécurité durables qui mettront fin à la guerre intestinale entre les malgaches, et ce, pour les intérêts de
  tous.
  23- Toutefois, il ne s’agit pas d’imposer des mesures hâtives ni de prendre des solutions de facilité qui
  ne feraient que prolonger la crise.
  24- Il appartient, en pareille situation, à la CI en général, et la SADC en particulier d’aider le pays à
  disposer d’un environnement favorable à l’Etat de droit, à la protection des droits de l’homme et la
  21 | Page
  bonne gouvernance pour sortir MADAGASCAR du cercle vicieux de l’instabilité politique et de la
  crise institutionnelle actuelle.
  25- Il ne faut pas que le droit interne serve à justifier l’absolutisme comme le moyen nécessaire de
  détourner le maintien de la justice et du respect des obligations nées d’une loi promulguée mettant
  ainsi en péril la stabilité et la sécurité de la population malgache.
  26- Il est déraisonnable et inacceptable que la paix soit l’otage de positions controversées et arrogantes
  qui ne reflètent pas les aspirations et les attentes de la population malgache qui veut vivre dans un
  climat d’apaisement tendant à la stabilité durable à MADAGASCAR.
  27- La SADC ne doit pas ignorer qu’il ne peut y avoir des élections démocratiques et crédibles
  reconnues par la Communauté Internationale sans stabilité et apaisement.
  28- La SADC devrait prévoir une transparence accrue dans la manière dont elle s’acquitte de sa
  mission. En d’autres termes, la SADC devrait faire preuve de plus de célérité, de plus d’impartialité,
  de plus d’efficacité, et une meilleure coordination et de cohérence dans ses actions afin de créer une
  atmosphère favorable à la tenue d’élections démocratiques.
  29- Les importants retards dans la mise en oeuvre intégrale du processus politique défini dans la FR
  notamment les retards dans la prise de mesures urgentes et appropriées pour mettre fin à cette situation
  chaotique dans laquelle la population malgache vit dans une souffrance indicible, constituent des
  obstacles majeurs quant à la sortie de crise à MADAGASCAR.
  30- Il est plus que souhaitable que, dans le règlement de sortie de crise malgache, la SADC est appelée
  à concrétiser la déclaration pertinente du SG des Nations Unies , Mr Kofi Annan, le 02 Juin 1997 lors
  de l’ouverture du Sommet de l’OUA qui s’est tenu à Harare où il a exhorté les Chefs d’Etat qui y
  étaient présents et toute la Communauté Internationale que «lorsque la démocratie est bafouée, il faut
  faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la restituer au peuple» et d’ajouter,(…) , que «les Etats
  voisins, les Groupes Régionaux et les Organisations internationales doivent tous faire en sorte de
  restaurer le gouvernement constitutionnel et démocratique».
  31- Il est d’une importance capitale de continuer à mobiliser les capacités et les moyens potentiels
  dont disposent les NU, les Organisations régionales et sous régionales sous l’égide de l’UA et de la
  SADC avec la collaboration du Gouvernement d’Union Nationale malgache pour faire progresser le
  dialogue et la Réconciliation nationale qui mèneraient le pays à une nouvelle étape de paix et de
  stabilité.
  32- L’appel lancé lors du V Sommet de la TICAD au Japon relatif au renforcement de l’aide pour la
  stabilité et le succès du processus électoral à MADAGASCAR doit être effectif.
  33- Les décisions prises pourront empiéter sur les domaines de compétence du droit national.
  Toutefois, il n’est plus temps de s’interroger sur l’instance appropriée pour débattre la question car Il
  faut tenir pleinement compte des dimensions multiples, y compris psychologique, de développement,
  de sécurité, de justice et des droits de l’homme, auxquelles les malgaches font face car il ne s’agit pas
  d’une politique à favoriser mais de mener à bonne fin une voie politique viable en vue de sortir
  MADAGASCAR de l’impasse de la crise actuelle.
  34- Réitérant donc le soutien de toute la CI, notamment les pays membres de l’Union Africaine, des
  Nations Unies, de l’UE, en cette période décisive, à apporter son appui et prendre des mesures
  collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les éventuelles menaces à la paix et de donner
  «pleine assistance » dans toutes les actions entreprises conformément aux dispositions des articles 1.1
  et 2.5 de la Charte des NU.
  22 | Page
  Décision n°01-CES/D du 3 mai 2013
  3 mai 2013
  La Cour Electorale Spéciale,
  Vu la Constitution ;
  Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
  Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de
  la Quatrième République ;
  Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique
  interne de la Feuille de route ;
  Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée
  Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle
  Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des
  membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES)
  au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  Vu le décret n°2013-153 du 12 mars 2013 portant convocation des électeurs pour l’élection du
  premier Président de la Quatrième République, les premières élections des membres de
  l’Assemblée Nationale de la Quatrième République ;
  Vu le décret n°2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions
  de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de
  la Quatrième République ;
  Vu le décret n°2013-157 du 12 mars 2013 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par
  tout candidat à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
  Les rapporteurs ayant été entendus ;
  Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
  Sur la lettre du parti « DHD » Madagascar » Droits Humains et Démocratie
  Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 13, de la loi organique n°2012-015 du
  1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, « la Cour
  Electorale Spéciale détermine souverainement les caractéristiques utilisées par chaque
  candidat en cas de similarité dans la composition desdites caractéristiques ;
  Considérant que par lettre en date du 16 avril 2013, le parti « DHD Madagascar » Droits
  Humains et Démocratie de Monsieur RASAMOELINA Hary Naivo déclare s’opposer à
  l’utilisation des couleurs et emblème de son parti par les partis « Hasin’i Madagasikara » et «
  Avana » ;
  Considérant que même si le « DHD Madagascar » n’a pas proposé de candidat à l’élection
  présidentielle, il n’en demeure pas moins qu’il justifie d’un intérêt pour agir dans la mesure
  où son action tend à protéger ses couleurs et emblème, déjà déposés à l’Office Malgache de la
  Propriété Industrielle (OMAPI) ;
  Considérant que de l’examen des pièces du dossier, il ressort que les couleurs et emblèmes
  des partis « Hasin’i Madagasikara » et « Avana » ne prêtent à aucune confusion avec ceux du
  « DHD Madagascar » en ce que les logos utilisés par ces partis sont fondamentalement
  différents quant à leurs forme, dimension et contenu et ne sont point susceptibles de porter
  atteinte à la libre détermination du choix des électeurs ;
  ANNEXE 1
  23 | Page
  Considérant en conséquence que la demande n’est pas fondée ;
  Sur les dossiers de candidature
  Considérant que depuis le 6 jusqu’au 28 avril 2013 à dix-sept heures, date et heure
  d’expiration de dépôt de candidature prescrites par le décret n°2013-154 susvisé, quaranteneuf
  candidats, dont les noms suivent, ont déposé leurs dossiers par ordre d’arrivée, au greffe
  de la Cour, à savoir :
  1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
  2. LAHINIRIKO Jean
  3. RATS IRAKA Iarovana Roland
  4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
  5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
  6. -JEAN-LOUIS Robinson Richard
  7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
  8. RAKOTO Jean Pierre
  9. RABETSAROANA Willy Sylvain
  10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
  11. RAZAFIMANAZATO Julien
  12. RAZAFIARISON Laza
  13. VITAL Albert Camille
  14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
  15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
  16. -RAFALIMANANA Ny Rado
  17. -RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
  18. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lal ao Harivelo
  19. -KOLO Christophe Laurent Roger
  20. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
  21. JULES ETIENNE Rolland
  22. V ONINAHITSY Jean Eugène
  23. RAVALISAONA Clément Zafisolo
  24. RAMAMONJY Harivola Sabine
  25. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
  26. RAJAONARY Patrick Ratsimba
  27. LEZAVA Fleury Rabarison
  28. RATSIRAKA Didier Ignace
  29. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
  30. DOFO Mickaël Bréchard
  31. RANDRIAMANANTSOA Tabera
  32. NOELSON WILLIAM
  33. RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
  34. RATRIMOARIVONY Guy
  35. SAVARON Malala
  36. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy
  37. FAHARO RATSIMBALSON
  38. NARISON Stéphan
  39. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
  40. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
  41. RATREMA William
  24 | Page
  42. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
  43. MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky
  44. RAHARIMANANA Venance Pat rick
  45. RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola
  46. TINASOA Freddy
  47. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
  48. ANTONY Ndakana
  49. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë
  50. Andry Nirina RAJOELINA ;
  Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012
  susvisée, « La Cour Electorale Spéciale contrôle les conditions de recevabilité des
  candidatures et les conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente
  loi organique » ;
  Considérant qu’après avoir contrôlé et examiné les dossiers de candidature ;
  Sur la candidature de Monsieur RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
  Considérant qu’en date du 28 avril 2013, l’intéressé a déclaré se désister de sa candidature ;
  Qu’il échet d’en prendre acte ;
  Considérant que les dossiers de candidature doivent contenir les pièces énumérées dans
  l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du Premier
  président de la Quatrième République, pour être recevable ;
  Sur la candidature de Madame RAMAMONJY Harivola Sabine
  Considérant que la candidate RAMAMONJY Harivola n’a pas joint à son dossier de
  candidature :
  1- Le certificat de l’administration fiscale attestant l’acquittement des impôts et taxes des trois
  précédentes années ;
  2- La matrice contenant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique ;
  3- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante
  millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
  4- Le certificat attestant la qualité d’électeur ;
  Sur la candidature de Madame SAVARON Malala :
  Considérant que la candidate SAVARON Malala n’a pas joint à son dossier de candidature :
  1- Son extrait de casier judiciaire bulletin n°3 ;
  2- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante
  millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
  Sur les candidatures de Messieurs RAKOTOFIRINGA Richard Razafy,
  RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY
  ZEFANIA Tsimagneky, RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et de Madame ANTONY
  Ndakana :
  25 | Page
  Considérant que les susnommés n’ont pas versé à leurs dossiers de candidature la photocopie
  certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary
  devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
  Considérant en conséquence, que les dossiers des candidats susnommés ne satisfont pas aux
  conditions prescrites par la loi.
  Sur la candidature de Monsieur Camille Vital :
  Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, et de l’article 5 de la loi
  organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du premier Président de la
  Quatrième république : tout candidat à l’élection du Président de la République doit résider
  sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la
  date limite fixée pour le dépôt de candidature ;
  Considérant que pour le cas du candidat Camille Vital, l’ambassade de Madagascar à Genève
  où il exerce en tant qu’Ambassadeur, n’est que le prolongement du territoire malgache. ;
  Sur les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, de
  Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace et de Monsieur An dry Nirina RAJOELINA :
  Considérant l’article 46 de la Constitution et l’article 5 de la loi organique sus énoncés ;
  Considérant l’esprit de la feuille de route faisant partie intégrante du droit positif régissant
  l’élection du premier président de la Quatrième République ;
  Considérant la création de la Cour Electorale Spéciale dans le cadre de l’organisation des
  élections du premier Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, et des
  scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son
  retour à l’ordre constitutionnel ;
  En ce qui concerne les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY
  Lalao Harivelo et de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace :
  Considérant qu’en prenant en compte tout ce qui précède, il ressort des pièces et justificatifs
  que Madame RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et Monsieur
  RATSIRAKA Didier Ignace ont versés dans leur dossier respectif, que leur absence sur le
  territoire malgache résulte de faits et circonstances indépendantes de leur volonté, les
  empêchant de jouir de leur droit fondamental de rentrer dans leur pays natal, quand bien
  même, ils ont maintes fois manifesté expressément leur désir et volonté de retourner à
  Madagascar ;
  En ce qui concerne la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :
  Considérant qu’il ressort des pièces et justificatifs qu’il a versés dans son dossier qu’il remplit
  toutes les conditions d’éligibilité exigées par les lois et règlements en vigueur pour pouvoir se
  porter candidat à l’élection présidentielle ;
  Considérant que la Cour est soucieuse du principe de la liberté de tout citoyen de se porter
  candidat à toutes les élections, afin de permettre à tout un chacun de choisir librement celui ou
  26 | Page
  celle qui dirigera leur destinée, pour instaurer un climat d’apaisement permettant de tenir des
  élections justes, crédibles et acceptées par tous ;
  Considérant que les candidats suscités justifient de leur droit en tant que citoyens malgaches
  libres, d’être éligibles, tout comme leur droit d’être électeurs résultant de leur inscription sur
  la liste électorale, conformément aux dispositions de la Convention Internationale des Droits
  de l’Homme, et des Pactes Internationaux relatifs aux droits sociaux, politiques et culturels
  que la Constitution de Madagascar a fait siennes ;
  Considérant qu’aux termes de l’article 46, alinéa 2, de la Constitution, « Le Président de la
  République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son
  poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel… » ;
  Qu’aux termes de l’article 7, alinéas 1er et 4, de la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012
  portant code électoral, « Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à des
  élections, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle
  des candidats » et « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de
  la date de publication de la liste officielle des candidats » ;
  Qu’enfin, aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 suscitée,
  « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un
  mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du
  scrutin… » ;
  Sur les candidatures de :
  Mesdames et Messieurs Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, LAHINIRIKO Jean,
  RATSIRAKA Iarovana Roland, RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY,
  RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISOA
  Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain,
  RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina,RAZAFIMANAZATO Julien,
  RAZAFIARISON Laza, , MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA
  Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, , KOLO Christophe Laurent
  Roger,RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland, VONINAHITSY
  Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba
  Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RAKOTOMALALA
  Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON
  WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO RATSIMBALSON ,
  RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA
  William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick,
  TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFIND RAVAHY
  Edgard Marie Noë ;
  Considérant qu’ils remplissent les conditions prescrites par les lois et règlement en vigueur
  pour être éligibles, conformément aux textes de lois et règlements en vigueur, relatifs à
  l’élection du premier Président de la quatrième république ;
  Considérant enfin, qu’en application de l’article 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du
  18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les arrêts, décisions et avis de la
  Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;
  27 | Page
  Par ces motifs,
  D E C I D E :
  Article premier : La demande du « DHD Madagascar » DROITS HUMAINS ET
  DEMOCRATIE » est rejetée.
  Article 2. Il est donné acte du désistement du candidat RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva
  Avoko.
  Article 3.Les candidatures de Mesdames et Messieurs RAMAMONJY Harivola Sabine,
  SAVARON Malala, RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA
  Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA
  Tsimagneky,RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et ANTONY Ndakana sont déclarées
  irrecevables .
  Article 4.les candidatures de Mesdames et Messieurs ANDRIANAINARIVELO Hajo
  Herivelona, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RAJAONARIVELO Pierrot
  Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISON Roland Dieu Donné dit
  Vahömbey, RAJAONARIVELO Pie rrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,
  RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA
  Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina, RAZAFIMANAZATO Julien,
  RAZAFIARISON Laza, VITAL Albert Camille, MONJA Roindefo Zafitsimival o,
  RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado,
  RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, KOLO Christophe Laurent
  Roger, RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland,VONINAHITSY
  Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo,TEHINDRAZANARIVELO D jacoba
  Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RATSIRAKA Didier
  Ignace, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard,
  RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy,
  FAHARO Ratsimbalson , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO
  ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLO

 11. Izao no azo lazaina:
  « Andriamanitra tsy azo vazivazina fa izay afafin’ny malagasy no hojinjainy »

 12. Ny vahoaka anie ry Neny efa ela no nitodika sy nitaraina amin´andriamanitra ,misy aaza kivy ny ankamaroany miaza hoe, mba mihainao ve ilay andriamanitra , mba misy ve izany, fa tena tsy mihaino ny fitarainanay vahoaka mijaly izao.

  I rajoelina sy ireo Foza namany no tokony ho taritina mba hiverina amin´andriamanitra fa tena efa lasan´ny satana mihitsy.

 13. Hoan’KM ô! Valin’ny etsy ambony!

  Tsy manondro olona iray manokana ny teniko, fa raha namaky ny manaraka i KintanaM dia hitanao! izahay sy i Lazalazao aza no somary…! Fa tsisy bedy e!

  Ny ahy hoy ny fitenenana dia: « Basy hatifi-kavana ny ahy eeee!!!

  Tsy hafenina fa arangaranga!! » Sans rancune!! 😉

 14. « Dans l’enseignement bouddhique, on apprend à ne pas être dépendant de quoi que ce soit. C’est par soi-même, par sa propre décision et par ses propres efforts que l’on épanouit son propre potentiel. On ne compte pas sur un élément extérieur, on se dresse seul. On ne recherche pas la pitié des autres et on ne sombre pas non plus dans le sentimentalisme.
  Même si personne ne nous encourage, tant pis !
  Le bouddhisme nous enseigne que nous pouvons nous dresser joyeusement pour nous transformer nous-mêmes et pour transformer notre ENVIRONNEMENT, LA SOCIETE ET LA PLANÈTE ENTIÈRE. C’est le principe de Ichinen Sanzen, ce n’est pas une simple théorie.
  Le bouddhisme n’enseigne pas à vivre en étant faible et dépendant de quoi que ce soit ; ni non plus à vivre de manière égocentrique en étant persuadé que c’est la seule manière de vivre respectable. Le fait de croire en la force vitale illimitée de sa propre vie est inséparable de la conviction que le même potentiel (devrait) existe chez les autres.
  La Loi bouddhique nous enseigne de la même manière à nous respecter nous-même et à respecter les autres ».

  Daisaku IKEDA (Cap sur la Paix, N°169)

  Une autre manière d’analyser le cours des évènements, et de préparer l’avenir !

 15. KM! c’est un peu la non-aliénation et non l’isolement car on tient bien compte de l’existence de l’autre qui forment avec nous le système, la société ou autre communauté.
  Le bouddhisme est plus une philosophie qu’une religion car il n’y pas de Maitre/Dieu.Même si on ne doit dépendre à quoi que ce soit(le matérialisme),on compte tout de même sur le voisin pour qu’il ait les mêmes potentialités afin de transformer la planète,le monde, le pays, la société etc…J’ai vécu avec une personne adepte.

 16. Tout individu fait partie intégrante d’une société, et toute société a besoin d’une si ce n’est de règles de vie communes. Parmi ces règles il en est une, la religion qui diffère de la Loi, dans la mesure où cette dernière est opposable à tous, tandis que la religion est « facultative » !!

  Chaque individu a le libre choix de « croire » ou non ! Faut-il exclure de ce monde les athées ?

  Désolé Ratsimilaho, mais qui dit vénération aussi dit religion ; et le bouddhisme comme l’hindouisme, en est une. L’erreur à ne pas commettre justement, c’est de croire que seules peuvent être considérées comme religion, celles issues d’une base commune que sont les trois religions monothéistes, à savoir le christianisme, le judaïsme et l’islam.

  Toute religion est basée sur des croyances et des préceptes, et pour être plus explicite des idées !
  Toutes les religions (en mettant de côté les idées et mouvements extrémistes) ont un point commun : Eviter à l’homme de s’adonner à toutes déviances et interdire à ce dernier de commettre des actes qui puissent blesser ou nuire à son entourage !

  Asa na efa tonga tamin’izany ny fivavahana nentin’ny vahiny, fa efa ela ny ntaolo no nahay niteny hoe : Aza ny lohasahy mangina no jerena fa Andriamanitra eo an-tampon’ny loha !
  Andriamanitra ( Andriana manitra )na Zanahary (Izay nahary), efa tao anatin’ny voambolana malagasy daholo !

  Fomba fijeriko irery daholo izany !

 17. KM! Le non-attachement chez les bouddhistes s’applique aussi envers Bouddha même.C’est à dire on ne doit pas vénérer Bouddha.Et ça même les « adeptes » n’arrivent pas à faire la différence.Par contre l’hindouisme est bel et bien une religion.Comme tu dis dès qu’il y a vénération il y a religion.
  Je suis d’accord avec toi que la religion diffère de la loi mais on pourrait(au conditionnel)s’inspirer de la religion pour élaborer certaines lois.Il y en a qui l’ont fait.D’ailleurs tu l’as mentionné en disant que toutes les religions ont un point commun:Ne pas commettre des actes nuisibles à son entourage.Certaines lois civiles viennent de cet enseignement.
  Aussi, ne pas croire, c’est une forme de croyance.Et tout individu croit en quelque chose, ne serait-ce qu’à sa propre personne, à l’argent…!
  Enfin, la sagesse de nos ancêtres ne diffère pas beaucoup à certaines religions.C’est mon simple point de vue qui ne diffère pas beaucoup du tien.

 18. Démocratie,

  Valeurs universelles,

  Manitatra kely ny tena,
  be ny fombafomba gasy,
  mila alevina fa CONTRA
  toa ny hoe VONOINA:
  « raha teraka kambana ny zaza roa »
  « teraka alakaosy (mahery vintana izany an) »

  Izaho kosa aloha Ratsimilaho – miala tsiny raha manohina ny sasany,
  tsy hiara-hifetafeta amin’ny arabo na slamo an!

  Nisy anie ny expansion teo aloha teto Dago,
  de mi-tilt ihany ny tena
  amin’ny mahavehivavy
  tsy azo ekena ary toherin’ny lalàna eto amintsika ny polygamie

  Nefa ny any amin’ny tany nahalatsahan’ny tavonin’i Mémé hono miaritra ny trèfle zareo manangy, fa fomba ê!!

 19. Ho aiza!izaho koa anie tsy momba ny polygamie e!
  Indonésie no tany be silamo voalohany nefa : »En vertu des lois indonésiennes sur le mariage, un homme musulman peut avoir plus d’une femme SI l’autorisation est accordée par un tribunal local et que l’épouse donne son consentement. »
  Izany hoe mbola misy ny fangatahana amin’ny fanjakana raha afaka manao izany ilay lehilahy ary raha manaiky koa ilay vehivavy vady voalohany.Tsy misy fanerena mihintsy eo.
  Ary ahoana ary ity:
  le conseil religieux de la fédération australienne du conseil islamique a dit(je cite):
  «Les savants de l’islam disent que la règle générale est que l’homme ne peut alors épouser qu’une femme».
  Samihafa no fomba handikana ny soratra ao amin’ny coran isaky ny tany fa amiko io no tena izy satria koa misy finoana milaza ho kristianina nefa mampihatra an’io vady maro io ho toy ny fomba( sampana iray amin’ny fiangonana mormona) .
  Ary hamaranana azy:
  «Il y a une exception où un homme peut être AUTORISE à épouser plus d’une femme, avec certaines conditions, une, deux, trois, quatre, et cette décision peut être très stricte».

  L’autorisation d’avoir plus d’une femme n’est accordée que si la première épouse ne peut pas s’acquitter de ses obligations, est handicapée, malade, ou ne peut pas avoir d’enfants.

 20. http://www.midi-madagasikara.mg/politique/etats-unis-pour-un-gouvernement-democratiquement-elu

  [b]Etats-Unis : Pour un gouvernement démocratiquement élu[/b]

  le jeu, 27/06/2013
  [b]Le président américain, Barack Obama, a adressé un message de félicitations au Peuple malgache à l’occasion du 53e
  anniversaire de l’Indépendance de Madagascar.

  Il souligne dans son message que le peuple malgache a droit à un gouvernement démocratiquement élu et au respect
  des droits de l’Homme et de l’État de droit.[/b]

  Le président des États-Unis exprime par ailleurs son souhait sur le retour imminent de la Grande Ile dans l’ordre démocratique.
  Barack Obama affirme que les États-Unis restent toujours à côté du Peuple malgache. A noter que les États-Unis sont membres
  importants du Groupe International de Contact sur Madagascar (GIC-M) qui s’est réuni hier à Addis-Abeba. Le Chargé d’Affaires
  américaines à Madagascar, Eric Wong, a participé à cette réunion dont la résolution est très attendue dans les prochaines heures

 21. Le Bouddha n’est pas un sujet ( agent); ce n’estpas qui lui arrive pas quelque chose. C’est un état dites d’éveil, où on s’enfonce profondément dans le présent. On y découvre alors l’éternite, nom comme condition a priori de notre existence, comme l’espace et le temps, mais c’est nous-même, nous sommes l’Eternel…
  Quand on applique le non-attachement c’est parce qu’on est encore entrain de progresser, on est pas encore Boudhha.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *