NY FILOHA RAVALOMANANA : TSY NIVADIKA TAMIN’NY FIFANEKENA AHO ARY TSY HIVADIKA AMIN’IZANY

P1410898Niditra mivantana tamin’ny antso an-telefaonina nandritra ny fihaonan’ny kandida Dr Robinson Jean Louis tamin’ny vahoaka tany Antsirabe ny Sabotsy 21 Septambra 2013 teo ny filoha Ravalomanana.Horakoraka sy hafaliana no nandraisan’ny vahoaka izany.  Tamin’izany no nanambarany fa tena faly dia faly tokoa aho hoyizy maheno anareo mihorakoraka tahaka izany. Na dia aty an-tany lavitra aza aho hoy izy dia tsy manadino anareo. Ianareo koa na dia any lavitra any aza dia tsy hanadino ahy. Midika izany hoy ny filoha Ravalomanana fa misy ny fifampitokisana eo amintsika, midika ihany koa izany fa tia ahy ianareo ary izaho koa tia anareo. Tsy azo vidiana vola na sandaina ny fifampitokisana ary minoa ahy ianareo hoyizy fa tsy maintsy tafaverina I Dada. Mialoha ny itenenako hoy ny filoha Ravalomanana dia fisaorana an’Andriamanitra no atao voalohany indrindra. Misaotra an’Andriamanitra fa mahay ny zavatra rehetra izy, misaotraazy ihany koa fa mandahatra ny fiainantsika izy ary manome saina antsika mandrakariva, ary mijery manokana ny firenentsika na dia ao anatin’ny ktizy mangitsokitsoka aza I  Madagasikara dia tsy maintsy entiny hampandresena ny zanany, koa matokia azy , minoa azy fa tompon’ny ho avy rehetra izy. Miarahaba antsika rehetra hoy zy , faly aho miteny eto amin’izao fotoana izao izay mahaliana ny vahoaka Malagasy te hahalala sy te hahafantatra hoe : ahoana ny fandehan’izy ity. Voalohany indrindra , azoko sary an-tsaina ny mahazo anareo ary azoko an’eritreritra ihany koa ny fisalasalana misy aminareo tsirairay avy. Ao hoy izy ny toetra malahelo dia malahelo , manao hoe ahoana ihany ary izy ity, ao ihany koa ireo izay mametra-panontaniana , diaizao ve no izy. Izao no zavatra resahiko aminareo hoy ny filoha Ravalomanana, tsy mbola nivadika tamin’ny fanekena izay nataoko aho hatramin’izay ary tsy hivadika amin’izany mihitsy. Raha ohatra  hoy izy nisy ny fivoriana natao taty Namibie hoe raha ohatra ka mandray anjara amin’ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka  ny movansy Ravalomanana dia mody an’I Madagasikara ny filoha Ravalomanana. Nanaiky aho hoy izy ary handray anjara ka hanolotra kandidà. Manantena aho, matoky aho hoy I Dada  fa ny kandidà izay atolotra ihany koa dia hanao izay hevitra rehetra hiverenan’I Dada aty an-tanindrazana. Matoky aho fa ny kandidà izay tohanantsika dia kandidà mahavita izay rehetra ampanaovina azy. Nahoana aho hoy ny filoha Ravalomanana no nisafidy ny kandidà Dr Robinson. Volaohany indrindra  , iarahantsika mahalala fa tena marary ny firenena Malagasy ankehitriny, faharoa tsy maintsy faranana izao krizy efa ho efataona sy tapany izao ary fahatelo dia iarahamahita ny ara-toekarena fa tena sahirana dia sahirana ny vahoaka Malagasy , tsy tambo isaina intsony ny loza  mihantra aminy, izay ny valala efa miakatra an’I Vakinankaratra. Matoky ahy ianareo hoy zy fa tena efa nandinika sy nieritreritra lalina ary niondra am-bavaka , ny olona hotohanana ka nametraka eo am-pelantanan’Andriamanitra izay fikasana sy faniriantsika izany dia ny Dr Robison. Mangataka ny herin’ny Fanahy masina hoy ny filoha Ravalomanana mba hamaphery azy, manome fo tia ny Malagasy fa tsy hiaingitraingitra na hijerijery fotsiny na manao resaka be fotsiny fa mangataka amin’ny Andriamanitra isika mba hanome saina Hendry, fo tia ny Malagasy  ka ny vahoaka aloha araka izay voalazany, raha tena amin’ny fony tokoa izany. Manaraka izany hoy izy dia tena nifidy azy aho satria efa niaraniasa tamiko izy ary efa minisitry ny fahasalamana, hitanareo tsara fa miaraka tamiko tamin’ny filohan’ny Alemana nanao ny hopitalin’ny ankizy tany Mahajanga, niaraka tamin’ny Japonais. Noho izany hoy I dada dia afaka mitsabo, mahalala tsar any marary ny vahoaka ary indrindra indrindra fa mahafantatra ,, mahavita,mahay mamerina ny fiainan’ny Malagasy amin’ny laoniny. Izay no antony nisafidianana azy, olombelona ihany aho hoy izy ary mametrka izany faniriako izany amin’Andriamanitra ka mangataka anareo hitondra am-bavaka azy mba hahatonga azy hahafantatra tsara hoe aiza ny làlana tokony hizorana hitondrana ity firenena ity. Samy mahay milaza azy ho mahay miteny daholo hoy ny filoha Ravalomanana fa tokanaihany ny fahoriana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, ny fandriampahalemana tsy misy, tsymisy ny haninkohanina. Azoko sary an-tsaina hoy izy , sy hitako aty lavitra aty ny fahorianareo. Fanontaniana no napetrany hoe ao ve I Neny sa tsia? Asaivo mitsangana kely ho eizy; Namly moa I Neny hoe inty aho. Ahoana hoy ny filoha Ravalomanana no hevitr’I Neny, teneno amiko eto. Ireo vahoaka marobe izay nanatrika moa dia nihorakoraka nilaza hoe “bisous bisous” Hitanareo amin’izany hoyizy fa I Neny rehefa miteny I Dada dia tonga dia mahatoky izy, ary tsy izy mihitsy no hitady vola, na hitady seza sanatrian’ny vava fa tenafitiavana no  nitiavany ny vahoaka Malagasy, kanefa noho ny fanilikilihana sy tsy fijerena ny zon’olombelona ary ny fisainan-dratsy dia nahilikilika ny kandidàny rehefa tsy navela hirotsaka izy. Fantatro ny manjo azy hoy ny filoha Ravalomanana aty malahelo I Neny satria tsy afaka nilatsaka. Izao ihany no teniko anao ry Neny hoy I Dada, henoy tsara  I Dada, ny kilalao mbola ho ela , nydiavolan-ko lava fa aza matahotra fa minoa fotsiny ihany fa hain’Andriamanitra ny mitantana ny làlan-kalehantsika. Monoa fotsiny ihany hoy izy fa ireo vahoaka mijery sy tianao ireo tsy diso fanantenana ireo fa iahara hiasa aminao foana.

mivavaha ka aza mitsahatra mba hiverenan’ I Dada soa amantsara

Anisan’ny nandray fitenenana tamin’izany ihany koa Ramatoa Lalao Ravalomanana. Neny hoy izy dia manana fo onena, manana fon-dreny ka maniry indridnra mba hifankatia isika vahoaka, hifanome tànana ka hahay hifamela heloka ary miasa miaraka mba hahatonga firenena vanona. Izany toriteny izany indriondra no tsapa hoy izy fa marary ny firenena, mangirifiry ny vahoaka ka ny Favori eto dia Dr Robison, ka tantanantsika eo am-pelantanan’Andriamanitra, entintsika am-bavaka satria ny vavaka dia manova zavatra. Ny vavaky ny marina dia mahery indrindra ka mivavaha ka aza mitsahatra mba hiverenan’ I Dada soa amantsara .

11 réflexions sur « NY FILOHA RAVALOMANANA : TSY NIVADIKA TAMIN’NY FIFANEKENA AHO ARY TSY HIVADIKA AMIN’IZANY »

 1. Tsy nahita zavatra azo lazaina ankoatr’izay ve ianao : hafa tokoa raha mitorona ny fijerin’ny FOZAORANA na ny fisainany fa tena « TAY MAIMBO MASISO » no feno ao anaty lohany

 2. Manahoana daholo nareo Tompoko isany
  Tena mbola tsy latsaka toy izany aho ry Dėnise

  Misaotra betsaka Neny a!tena reny tokoa ianao, raha faly ianao dia faly izahay ary raha malahelo
  ianao dia malahelo koa izahay raha MANAIKY ianao dia ………
  Zava-dehibe izao fijoroanao izao ary porofo fa TSY MBOLA RESY ISIKA, MANKASITRAKA RY NENY MALALA!!
  Homba antsika Andriamanitra!!!

 3. Malahelo an’i Neny lesy za a!!Tiako loatra io Neninay io!
  Atao ahoana fa izay voa manodidina e!!tsy maintsy tody ihany anefa ny tanjona.
  Enga anie ka haaomby ity tetika farany ity, mangataka mafy @ Zanahary!!

 4. Ra tena gasy ianao. Fotoana hanehoana fahamatorana izao. FOZA ORANA ERAN’NY TANETY NO IADIANA KA AOKA HIFANOME TANANA. TSY MAINTSY MANDRESY NY FAMPANDROSOANA TENA GASY FA TSY MASISO FRANTSAY RU DENISE A.

 5. MANANA ADIDY AHO, MANANA ADIDY IANAO HO MASOANDRO MAMIRATRA HO AN’I MADAGASIKARA. DIMY TAONA NIARITRA NY MAFY. TONGA IZAO NY FOTOANA. MIASA MANGINA ANY AMBADIKA ISIKA HO FAMPANDRESENA NY KANDIDA MOUVANCE RAVALOMANANA. TSY MBOLA NISY FAMPANDROSOANA TOY NY TAMIN’NY ANDRON’I DADA

 6. Ity DENISE ity no zatra tsy miklaoty dia i NENY indray no hialàny vokona.Tena mampalahelo aloha ny fisainanao zao arakilay fiteny manao woe: PHENOMENE DE RARE ESPECE HIANAO IO.Misy fanontaniana apetrako aminy i DENISE ity:Mba manao ahoana ny fahitany i DENISE anireo sary mahafinaritra misesy ery ambony ery.Tena manja an!Mba manaova haotrizao raha mahavita fa tsy ny i NENY no hanalàna vokona.

 7. Faly aho ary tena faly fa tsy denise daholo isika mianakavy fa vonona ny hanohana ny filoha Ravalomanana mandrakariva fa tsy amela azy ho Ranavalona faha telo fa vonona ny hanafaka an’ny Madagasikara , I Ranavalona faha telo mantsy dia tsy mba nisy malagasy nijoro akory niady ho amin’ny fiverenana fa samy nahay nihonona ny malagasy fa amin’ity kosa dia hasehontsika fa vonona ny haka fahafahana ny malagasy sa tsy izany !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *