FILOHA RAVALOMANANA : TSY MAINTSYMANDRESY ISIKA AMIN ‘ITY FIFIDIANANA ITY

Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby tenyamin’ny Magro Behoririka androany Sabotsy 12 oktobra 2013 ny filoha Ravalomanana. Tena malahelo anareo vahoaka eto amin’ny Magro aho hoy izy, ary fantattro ihany koa ianareo fa mahatsiaro ahy. Samia mihaino tsara hoy izy ary fidio dokotera Robinson fa izy ihany no favori. Tongava daholo ianareo mifidy na vavy na lahy, fa izy ihany no afaka hampody ahyn raha tiantsika ny handresy amin’ity fifidianana ity dia fidio  Robinson, izay notohanana. Matoky anareo eto ankianja aho hoy izy satria nandritra ny efataona niresaka mivantana anareo teto foana, ka tonga ny fotoana hanentanantsika ny mpiarabelona amintsika, ny manodidiana, ny ao antrano. Rehefa mifidy isika dia izay olona mendrika sy sahaza an’i Madagasikara no fidiantsika fa tsy ireo mpanongam-panjakana na misy ireo 109 nandray anjara tamin’ny fanongam-panjakana. Tandremo hoy ny filoha Ravalomanana ary sanatria ny vava ho lasa ohatra ratsy aty afrika, Sadc raha irayamin’ireo no lany satria sady maharary no mahamenatra. Noho izany hoy izy dia mahaiza tsara ianareo mifidy, manentana ianareo manazava izany heo alaviro tahaka ny fasambao ny mifidy ny iray amin’ireo 109. Tsy ho voafafa ao anatin’ny lisitry ny vondrona afrikana, na Sadc ny anaran’ireo nitarika ny fanonganampanjakana izay tsy natao tao anatin’ny fomba demokratika. Fiatsarambelatsihy fotsiny hoy izy  ireny ary izay no nahatonga ahy nanao heo natao amboletra ity fifidianana ity satria mifanipaka ny zavatra lazain’ny vondrona afrikana ao anatin’ilzay sata. Sady mahamenatra no tsy fampiseho masoandro satria voazala ao anati’ilay sata afrikana fa tsy azo atao ny mampandray anjara amin’izay fifidianana izay atao  amin’ireo olona izay nandray anjara tamin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009, kanefa aty aoriana tapitra indray ny sivy volana dia foanana ny sazin’izy ireo. Diso izany hoy ny filoha Ravalomanana ary efa voalazan’ny andininy faha 25 izay ny tenako mihitsy no nanao sonia azy tany Addis Abeba ny 2007 izay mitondra ny anarana hoe sata afrikana momba ny demokrasia sy ny fifidianana ary ny fahazamitantana. Midika izany fa mifanipaka ny voalazan’ny vondrona afrikana. Matoa aho hoy izy nanohana io sata io na niantso anareo handray anjara dia hibahana ny làlan’ireo.Minoa ianareo hoyizy fa tsy maintsy mandresy isika amin’ity fifidianana ity.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *