FILOHA RAVALOMANANA : MATOKY FA AMIN IZAO EZAKA FARANY IZAO DIA HIHAONA TSY HO ELA ISIKA

DADAAFeno 64 taona androany 12 desambra 2013 ny filoha Ravalomanana. Tamin’ny alalan’ny fahitalavitra lehibe no nitafany mivantana tamin’ny vahoaka mpomba azy teny amin’ny Magro androany noho izay tsingerintaona nahaterahany izay. Tonga teny an-toerana ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy, ny Me Hanitra Razafimanantsoa, sy ireo Ct sy Cst sasantsasany. Tena faly aho miresaka mivantana aminareo amin’izao fahitalavitra izao.Misaotra an’Andriamanitra lehibe hoy izy fa izy no tompon’ny fahefana sy ny tompon’ny aina. Misaotra ny vahoaka Malagasy mangetaheta filaminana, sy fampandrosoana. Azoko sary antsaina ihany koa hoy izy ireo tanora manana ny nofinofiny sy ny fikasany rehetra mba ho tafita amin’ny fiainana sy ny fianarany izay ataony. Azoko sary antsaina ireo ray amandreny ao anatin’ny fahasahiranana mangitsokitsoka, ny vahoaka Malagasy rehetra izay niaritra ny fangirifirihana nandritra ny efataona sy tapany.Manohina ny foko tokoa hoy izy ny mahita anareo mivantana, koa ankehitriny misaotra anareo aho satria nanana faharetana tokoa ianareo nandritra ny efataona sy tapany izay ary tsy mitsahatra mitondra ambavaka ny firenentsika, ny fihevitr’Andriamanitra tsy fihevitrintsika. Ka apetrantsika aminy ny faniriana rehetra fa ny ataontsika dia mangataka aminy mandrakariva hanana ilay fanantenana mba hihaonantsika tsy ho ela. Matoky aho hoy izy fa amin’izao ezaka farany ataontsika izao dia hihaona tsy ho ela isika. Zavatra tiako ho lazaina hoy izy dia ny zavatra natrehiko tamin’ny Talata, satria tena manana toe-tsaina mendrim-piderana sy alaintahaka Itompokolahy Nelson Mandela. Ohatra sy porofo mivaingana ny filoha Ravalomanana ny fampihavanana sy ny hisian’ny filaminana ahahafantsika mandroso haingana amin’ny fampandrosoana ny firenentsika,ahafantsika miverina indray eo anivon’ny sehatra iraisampirenena. Mpitondra maro an’isa mahatratra 91 tamin’ny Talata no tonga maro niombombavaka naneho ny fotoam-pahatsiarovana an’Itompokolahy Nelson Mandela izany, anisan’ny voaasa tamin’izany ny tenako.Hafa tokoa izany mpitondra mamimbahoaka izany, filoha izay nanana ny maha izy azy izy satria tena nametraka tokoa ny tombontsoam-pirenena sy ny tomboantsoan’ny vahoaka fa tsy tombontsoan’ny tenany manokana. Tsy nilavo lefona mihitsy hoy izy Nelson Mandela na dia nogadraina 27 taona dia nijoro hatramin’ny farany, noho ny finoana. Toy izany koa no tokony alaintsika tahaka, manana finoana fa tsy maintsy tonga ny fotoana hihaonantsika. Tsy hilavo lefona mihitsy isika, ary tsy manaiky raha tsy miverina ny filaminana eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Mitaky ny famerenana ny tany tan-dalàna isika hoy izy, mitaky ny fanajana ny lalàm-panorenana sy ny soatoavina malagasy ary tsy mitsahatra mitady ny fomba rehetra mba hahafahana miditra ao anatin’ny firaisambem-pirenena.Raha nihaona tamiko hoy izyireo filohampirenena sy filohampanjakana sasantsasany izay niresaka dia nametram-panontaniana avokoa izy ireo ary mitovy ny fanontaniany : manao ahoana ny toe-draharaha politika ao Madagasikara? anisan’izany ny SG ny Onu, George Bush, izay nanome ny MCA, ireo firenena izay mahalala tsara an’i Madagasikara. Tena henin-kaja sy henim-boninahitra isika hoy izy satria nampiseho fahendrena ny vahoaka malagasy tamin’iny fifidianana fihodinana voalohany iny.Koa misaotra anareo ary tohizo. Maniry ny hiverenan’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisampirenena indray ny mpitondra rehetra erantany ary manaramaso akaiky dia akaiky y fizotran’ny toe-draharaha aty Madagasikara. Ny fifidianana izay ho hatrehintsika hoy izy amin’ny 20 desambra izao dia iankinan’ny fiainan’ny firenentsika ary hamaritra ny fiainanao. Koa mmahaiza mifidy sy mandanjalanja tsara. Mafy tamin’ny vahoaka malagasy izay efataona sy tapany izay, ny fampihorohoroana sy fisamborana ary fanagadrana , mafy satria tsy afa manoatra noho ny hery tsy mitovy. Tonga ny fotaona hoy izy izay hanehoantsika amin’ny alalan’ny fifidianana sy fomba mendrika, koa mahaiza mifidy , fidio ny dokotera Robinson fa afaka hitondra tsara ny firenentsika hiala amin’izao fahasahiranana sy krizy iainantsika izao.Afaka hamerina ny tany tan-dalàna. Fidio Dr Robinson fa tsy mba voarohirohy izy na nifanerasera tamin’ny mpanongam-panjakana ka mora taminy ny ahazo ny fankatoavana iraisam-pirenena sy ny mpamantsy vola amintsika. Fantatro tsar hoy izy ankehitriny fa raha nanapankevitra ny nisafidy sy hanohana azy aho dia betsaka ny fanontaniana, kanefa ankehitriny dia samy mahita isika fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Velompanantenana ny vahoaka malagasy ary tsy ho ela fa ao anatin’ny 9andro. Hifarana tanteraka izao fahasahiranana izao, fa tsy maintsy miasa miaraka amin’ireo depiote.Tsy maintsy atao ihany koa hoy izy izay hampandaniana solombavambahoaka maro an’isa mba ahafahantsika manana fanjakana mitombina sy maharitra tsy voahozongozona. Mamporisika ny malagasy rehetra aho hoy izy mba samy hijery akaiky sy hamakafaka tsara izay olona hofidiana. Mazava ny voalazan’ny sata afrikana momba ny demokrasia, ny fifidianana ary fanjakana , ao amin’ny andininy faha 25 -4 izay dikanteny Malagasy hoe « ny mpanongam-panjakana tsy manaja ny lalàm-panorenana dia tsy mahazo mandray anjara amin’ny fifidianana hamerenana ny fitondrana demokratika ary tsy mahazo mitantana toerana ambony ao amin’ny andrimpanjakana amin’ny firenena niaviany. Noho izany dia ny vondrona afrikana manambara fa ny mpikambana feno ao aminy dia tsy maintsy mampihatra izany » Matoky isika hoyizy fa tsy hovoafitaka ny vahoaka amin’ny fifidianana, fa ireo olona izay nanongam-panjakana, na ireo olona voarohirohy amin’izany, na ireo olona izay tohanan’ireo mpanongam-panjakana dia tsy ahazo ny fampatokisana.Tsy ho credible eo anatrehan’ny firenena afrikana. Tsy mbola vita ny tolona hoy izy koa mbola miezaka mafy isika mandresy lahatra ireo mbola misalasala. Ampafantaro azy fa misy dia misy tokoa ireo mpanongam-panjakana izay nilatsaka kandida ho depiote any amin’ny faritra sasantsasany. Ilazao ny rehetra mab tsy hovoafitaka. Ny faharoa hoy izy dia ampahafantaro ihany koa fa ireo olona dia samy mihevitra ny hampisongadina azy na dia ireo mihevitra azy ho tsy miankina aza dia misy ihany no voafitaka. Tsy kely làlana ny ratsy ary na malina aza mifehy azo tokana, tsara ny mamerimberina antsika mpifidy, jereo tsara ny lisitra ofisialy tohanantsika movansy Ravalomanana, ny Avana, dada sy neny. Ianareo tonga maro eto amin’ity toerana ity hoy izy hankalaza ny tsingerintaona nahaterahako dia tena faly aho, misaotra betsaka, ary tena nahatsiaro aho fa manana olona mahatoky, manana vahoaka tsy manadino fa misy tokoa ny fifampitokisana amiko sy aminareo. Sambany vao nisy fanaovana ny tsingerintaona irery aty satriairery tokoa aho kanefa mahita anareo dia tsy irery. Thank you hoy izy taorian’ny hira nataon’ny vahoaka teny ammin’ny Magro Behoririka. Fantatro fa tena faly ianareo na dia orana mikinja aza tsy naharava anareo. Mitsodrano anareo kandida rehetra ny tenako hoy izy hitondra fanarenana an’ity Madagasikara ity.Aza matahotra fa miaraka hatramin’ny farany isika.Tsy maintsy vitantsika ny manarina ny firenena, tsy maintsy hanangana indray ny oriansa rehetra. Ezaka farany hangatahako aminareo hoy izy di amahaiza mifidy amin’ny 20 desambra.

11 réflexions sur « FILOHA RAVALOMANANA : MATOKY FA AMIN IZAO EZAKA FARANY IZAO DIA HIHAONA TSY HO ELA ISIKA »

 1. HEUREUSE ET BONNE ANNIVERSAIRE CHER MONSIEUR LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC !

  Les dés sont jetés mais les jeux continuent..
  Monsieur le Président de la République RAVALOMANANA MARC a grandement raison de Nous demander de décupler nos efforts pour le premie tour des présidentielles afin d’btenir une large majortté pour finaliser la présidentielle et de faire élire le maximum de députés favorables à la majorité présidentielles.
  Cette double majorité prouve que les malgaches qui votent compris l’imprtance de leurs votes pour la réalisation e du processus du changement qu’ils éxigent :
  ..changement de politique générale respectant l’état de droit (respect de la démocratie , des libetés fondametales ;des lois ,des traités internationaux,la liberté et l’indépendance de la Justice Souverauine exercée et rendue au nom du Peuple Malgaches Souverain)..
  ,,changement de politique économique: une vision et une dlrection politique différente de celle prônée et non réalisée lors du coup d’état..poursuite du MAP avec formation approfondie et accélérée des jeunes de 16 à 30 ans (dans la mécanique générale , dans l’information ( conception , réparation /dépannage , applications )-formation des infmirers et des infirmiers )- des assistants techniques agricoles (pour tiutes les cultires vivrières , des arbres fruitiers…) pour favoriser la productivité..entretiens des barrages pour la production d’électricité et pour régulation des canaux d’irrigation des terres agricoles
  ..changement de politique sociale -rattrapage des pertes d’acquisitions durant ces cinq années dans toutes les classes d’enseignemt primaire , secondaire , supérieur et des enseignements techniques et agricoles..
  …de nombreux ajustement sont à rattraper oligatoirement dans les facultés notament de médecine , de pharmacie..
  Ces mises à jour et mises à niveau concernent aussi et surout le corps ensegnant sans exclusive !
  La grande raison qui motive les efforts à déployer au deuxième tour et aux élections des députés dans les distrcts conerne notre crédibilité , notre fiabilité vis à vis des investisseurs , des bailleurs de fonds ,des Pays qui veulent Nous aider .
  Ces « prêteurs « n’ont sur MADAGASCAR aucune référence sauf les indications des activités du Pays entre 2002 et fin 2008..,lorsvdes resonsabilités de gouvernance du Président de la République RAVALOMANANA MARC
  Faisons s les  » bons choix  » lors de ces deux élections dont les résutats favorables au Président ROBINSON JEAN LOUIS vont faciliter le dur travail qui attend le Premier Ministre NENY RAVALOMANANA LALAO et son gouvernement…

  QUE DIEU NOUS AIDE !ET NOUS GUIDE CHAQUE JOUR !

 2. HEUREUSE ET BONNE ANNIVERSAIRE CHER MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MAARC !

  Les dés sont jetés mais les jeux continuent..

  Monsieur le Président de la République RAVALOMANANA MARC a grandement raison de Nous demander de décupler nos efforts pour le premie tour des présidentielles afin d’btenir une large majortté pour finaliser la présidentielle et de faire élire le maximum de députés favorables à la majorité présidentielles.
  Cette double majorité prouve que les malgaches qui votent compris l’importance de leurs votes pour la réalisation du processus du changement qu’ils éxigent :
  ..changement de politique générale respectant l’état de droit (respect de la démocratie , des libetés fondametales ;des lois ,des traités internationaux,la liberté et l’indépendance de la Justice Souverauine exercée et rendue au nom du Peuple Malgaches Souverain)..
  ,,changement de politique économique: une vision et une dlrection politique différente de celle prônée et non réalisée lors du coup d’état..poursuite du MAP avec formation approfondie et accélérée des jeunes de 16 à 30 ans (dans la mécanique générale , dans l’information ( conception , réparation /dépannage , applications )-formation des infmirers et des infirmiers )- des assistants techniques agricoles (pour tiutes les cultires vivrières , des arbres fruitiers…) pour favoriser la productivité..entretiens des barrages pour la production d’électricité et pour régulation des canaux d’irrigation des terres agricoles
  ..changement de politique sociale -rattrapage des pertes d’acquisitions durant ces cinq années dans toutes les classes d’enseignemt primaire , secondaire , supérieur et des enseignements techniques et agricoles..
  …de nombreux ajustement sont à rattraper oligatoirement dans les facultés notament de médecine , de pharmacie..
  Ces mises à jour et mises à niveau concernent aussi et surout le corps ensegnant sans exclusive !
  La grande raison qui motive les efforts à déployer au deuxième tour et aux élections des députés dans les distrcts conerne notre crédibilité , notre fiabilité vis à vis des investisseurs , des bailleurs de fonds ,des Pays qui veulent Nous aider .
  Ces « prêteurs « n’ont sur MADAGASCAR aucune référence sauf les indications des activités du Pays entre 2002 et fin 2008..,lorsvdes resonsabilités de gouvernance du Président de la République RAVALOMANANA MARC
  Faisons s les  » bons choix  » lors de ces deux élections dont les résutats favorables au Président ROBINSON JEAN LOUIS vont faciliter le dur travail qui attend le Premier Ministre NENY RAVALOMANANA LALAO et son gouvernement…

  QUE DIEU NOUS AIDE !ET NOUS GUIDE CHAQUE JOUR !

 3. SOMMET FRANCO – AFRICAIN PLACéE SOUS LA SOUS LA HAUTE AUTORITE MORALE
  DU PRESIDENT NELSON MANDELA !

  En ce dernier mois 2013 ,nombreux rendez-vous Nous sont réservés :
  -le douze décembre 2013 ,l’anniversaire de Monsieur le Présudent de la République RAVALOMANANA MARC
  -le vingt décembre 2013 2ème tour des présidentielles et élections léislatives avec attente de l’éjection de nore candidat favori le Dr ROBINSON JEAN LOUIS avec un pourcentage de voix conséquent et une majorité plus qu’absolue de députés élus favorables au Président élu .
  pendant ces deux jours (6 et7 décembre 2013 )se tient à L’ Elysée LE sommet franco-africain sur
  la Paix et la Sécurité sur l’initiatve et sous la présidense du Président HOLLANDE avec la coopération de l’Union Européeenn, de l’Union africaine et sous le patronnage
  de Monsieur le Secretaire Générades Nations Uniesde Monsieur

  Lors de ce sommet il est beaucoup queston de lancer les nouvelles bases de relations de la France avec les Pays africains ayant fait parte de l’administration coloniale , qui au moment de l’octroi de leur indépendance factice , lex ont été « assujettis  » à la franceafrique( organisme de surveillance et de contrôle non officiel mis en place et et utilisé par DE GAULLEavec une laisse attachée à chaque chef d’état qui a été choisi par DE GAULLE….
  c+Cette françafrique consiste en un système de contrôle de la manière de gouverner de ces chefs d’Etat désignés par De Gaulle avant de se faire élire par les Peuples respectifs avec un taux moyen des voix exprimées aux élections :c’étaient des électins factices comme celles que la SADC , l’UE , l ‘ UA et la France ont conconcté pour la sortIe de crise à MADAGASCAR..
  Le plus grave a été le fait de reconnaître ces élections comme si si elles avaient été effectuées dans les normes démocratique et avec respect des libertés !C’étauent des élections officielles reconnues et avalisées par la France…cette reconnaissance de la France a été la garantie de la bonne conduite du chef de l’état…c’était ainsi la règle du jeu colonialiste !
  ET A CHAQUE OCCASION OU AUTRE CIRCONSTANCE , LE CHEF ‘D’ETAT AFRICAIN SE CONDUIT HORS ES NORMES FIXEES PAR Se Gaulle le chef d’état « indiscipliné « …peut perdre sa place ou sera victime ‘un coup d’état télécommandé ..
  L’ application inconsidérée ou systématique des règkes d’élimination de la françafrique expioque les convulsions itératives en Afrique et à Madagascar et par voie de conséquence celles-ci ont empêché le dévoppement socio -économiqe des Pays tenus en laisse !
  L’arrivée au pouvoir à MADAGASCAR du Président RAVALPMANANA MARC c au pouvoir , non recommandé ni adoubé par par la françafrique , mais grâce à la volonté et à la tenacité des MALGACHES de mettre fin à cette décision de faire voter les MALGACHES le candidat sortant ,soutenu par la françafrique malgré sa mauvaise gouvernance chronique ..qui a engendré l’appauvrissement du Pays et la paupérisation des Malgaches
  Les élections conconctées pour résoudre la sortie de crise à MADAGASCAR ont été programmées avec le même logiciel ,ce qui explique le refus des candidaturs déjà validées par la ces et surtout l’exclusion évidente de tout(e) candidat(e) issu(e) de la Mouvance RAVALOMANANA MARC…
  Heureusement que le Président de la République RAVALOMANANA MARC qui ,par son intransigeance et grâce à sa sagacité ,in extrémis ,lors de la réunion extraordinaire de la Troka de la SADC -sans chissano- à NAMIBIE , a réussi à imposer la paricipation de la Mouvance RAVALOMANANA MARC AUX FLECTIONS PRESIDENTIELLES DU MOIS D ‘OCTOBRE ET DE DECEMBRE.2013,
  Cette participation aux élections de la mouvance RAVALOMANANA MARC consititue une grande vcitoire de Monsieur le Président de la REPUBLIQUERAVALOMANANA MARC ET DES MALGACHES QUI DURANT CINQ ANS PRESQUE N’ONT CESSé DE RéCLAMER LA TENUE D’UN SUFFRAGE UNIVERSEL AFIN QU’ILS PUISSENT DONNER LEUR AVIS POUR RESOUDRE LA FIN DE CETTE CRISE
  NOUS SOMMES EN PLEIN DANS POURSIUTE DE NOTRE OBJECTIF !!
  Nous avons participé au premier tour es présidentielles sans coup férir et Nous sommes gonflés à bloc pour le deuxième tour !.
  A moins de quinze jours du deuxième tour des présidentielles du 20 décembre 2013 des signes prémonitoires augurent la victoire des MALGACHES ,du Président RAVALOMANA?A MARC ET DE SON EPOUSE NENY RAVALOMANANA LALAO et DE NOTRE CANDIDAT LE DR ROBINSON JEAN LOUIS….
  Les Présidents français issus du Parti Sociaiiste n’ont pas suivis les recommandations de De Gaulle ,,,ET PARADOXALEMENT ont trouve rsur leur chemin le refus des Africains des mesures prises par le Président FRANCOIS MITTERAND (Exemple le tolé après le discours de LA BAULE ), qui an’ a pas caché son aversion à cette atteinte aus normes démocratiques et aux mesures restrictives des libertés pour les Pays issus de l’empire français !
  Si tout se passait bien lors de ce Sommet , si les chefs d’Etat trouvaient un consensus positif ,la françafrique verrait sa fin ,,,et la FRANCE SERAIT LIBEREE DE CETTE FRANCAFRIQUE AANACHRONIQUE T DESPOTIQUE !
  En terminant ma rédaction ? les deux évèments ont pris fin
  …..leSommet France6afrique a décidé unanimement que la France se désengage des responsabilités qu’elle a assumées seule en Afrique
  Désormais ,tant que faire se peut , c’est l’UE QUI FINANCE LES ACTIONS EN Afrique( formations militaires , équipements… la france s’est engagée à assumer la formation de 20000 Militaires par an )on .
  ,,,,,Lors de la cérémonie d’hommage rendu par le Monde entier au PRESIDENT NELSON MANDELA , retenons les leçons laissées par ce grand homme :ne pas accepter l’oppression , l’injustice , respecter les lbetés et la démocratie,,,et avoir de la tolérance,,
  P,S.
  ,Rappelos que Monsieur le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A ETE INVITE A CETTE CEREMONIE ET A ASSISTE A CE ETTE CEREMONIE ,LORS DE LAQUELLE , IL A RENOCONTRE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT
  , Le MAE français LAURENT FABIUS lors d’un interview de RFI a déclaré qu’il n’est pas question pour la France de soutenir aux élections un candidat à une élection présidentielle , en parlant de celui qui dirige actuellement la RCA !
  Gardons notre notre foi et notre espoir de parvenir avec l’aide de DIEU , NOTRE OBJECTIF : Notre Victoire personnifiée par le succès du Docteur ROBINSON JEAN LOIS , DESIGNE ET SOUTENU PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC ET SANS RELACHE PAR NOTRE CHERE NENY NATINALE RAVALOMANANA LALAO !
  SI DIEU NOUS ECOUTAIT QU »IL EXHAUSSE NOS PRIERES A LUI ADRESSEES DURANT CES PRESQUE CINQ ANNEES !!

 4. Miarahaba anao tratry ny tsingerin-taona Andriamatoa Filoha maminay. Tsy mbola misy mahasolo anao raha ny asa fampandrosoana teto Madagasikara. N’inona n’inona lazaina. Mirary anao ho lava velona ary hifanatri-tana tsy ho ela.
  Ny mijery mitorina ihany no tsy mahita ny ezaka vitanao. Tsy mahagaga ireny.

  Ny tena gasy tsy maintsy mandresy: Dr Robison Jean Louis

 5. Tiako be daholo ianareo indrindra ireo mpanankanto izay nanafana ny fotoana.
  Tiako be koa dada fa tsy novaliany ilay fiatsaram-belatsia mba namaranana ilay kabary hihiiiii
  Tsy maintsy mandresy ny tolona !homba antsika Andriamanitra!!!ny marina tsy mba maty!!

 6. Izany ny resaka fa ny tenamahalasa ny fisainako dia maninona i Guy Rivo no nilatsaka ho solombavambahoaka eny @ boriboritanay fa 5 nefa tsy manao propangandy mihitdy. Tsy mba nidina teny akory na indray amndeha aza nefa efa ho roa herinandro izao no nanomboka ny propagandy… Inona no antony ???

 7. Ny tsara aloha dia manao propagande e! kanefa ny olona efa masaka ara potokevitra fa ny mouvance Ravalomanana no hofidiana dia angamba mety mihevitra angamba izy hoe atao ionona intsony propagande. Marina ihany izany a!

  Fa izaho aloha nahita an’i Gui Rivo nanao propagande fa hianareo no mety tsy nahita. Misy ilay Sprinter rouge iny ampiasainy any. Bonne chance Guy Rivo aaa!!!.

  Tsy olana izany fa dia fidiantsika i Guy Rivo sy Raveloson Constant. Iray ihany ny tanjona dia ny fandresentsika .

 8. Mafinaritra i Lazalazao mbola tsy matory fa miresaka aminay eto. Mba jereo koa ao @ TV plus ao i Me Hanitra . Izany ka olombelona mendrika ho député.

 9. On peut aimer tièdement…

  On ne peut aimer tout le monde passionnément

  Mais avoir des TENORS CONFIRMES au parlement est une plus value pour le mouvement.

  Restons pragmatiques,

  s’agissant de surcroit de vrais soutiens pour Marc Ravalomanana ,des combattants de premier ordre ,
  n’est ce pas important les amis ????.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *