FILOHA RAVALOMANANA : TSY MBOLA VITA HATREO NY TOLONA ATAONTSIKA FA MBOLA BE NY ZAVATRA HATAO

Raha ireo mpikambana ao amin’ny movansa Ravalomanana omaly no nitafa mivantana tamin’ny filoha Ravalomanana tamin’ny antso an-tariby dia ireo vahoaka mpitolona indray androany Sabotsy 08 Febroary no niresaka mivantana taminy teny amin’ny Magro Behoririka. Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika hoy izy fa afaka miresaka aminareo mivantana androany Sabotsy 08 Febroary. Fantatro fa tena zava-dehibe no ahafako miresaka aminareo toy izao. Zava-dehibe satria betsaka ny resaka mandeha etsy sy eroa, betsaka ny miteny ny tsy marina indrindra amin’ny filazam-baovao hoe misy ohatra izao. Ireny hoy izy dia entina hampisaraham-bazana, sy hampisarahana antsika movansa Ravalomanana. Tsotra ny teniko aminareo hoy ny filoha Ravalomanana, mila miray hina isika, mila mampiseho fa manana ny maha izy azy ny movansa Ravalomanana, Tim. Tsy mijanona ny tolona raha tsy tonga I Dada. Samy manana ny fomba fijeriny ny olona hoy izy ary tsy azo rarana amin’izany. Hitako ho marefo ny fisainan’ny sasany ka tsy hitako ny hanitsiana sy hanampiana azy. Betsaka ny zavatra nataontsika fa ny vokatra noraisina tsy araka ny nanampoizana azy. Manana ianareo finoana hoy izy ary matokia fa I dada aty lavitra aty dia mahatoky ny vahoaka Malagasy. Tsy manary fanatenana isika fa mino fotsiny ihany. Nisy dia nisy hoy izy ny olona nalaza fa aiza ny niafarany. Ny fisainan’ny olombelona dia tsy mitovy amin’Andriamanitra. Isika eto amin’ny Magro dia tsy mijanona raha tsy tonga I dada fa mbola be ny zavatra atao. Mankasitra anareo hoy izy amin’ny zavadehibe natao. Miarahaba anareo depiote lany aho ary mitso-drano azy ireo hahavita avo ho avo amin’ny andraikitra ho an’ny firenena. Mankahery anareo tsy many ihany koa. Hitantsika tsara ny halabato nisy teo ary aza kivy amin’izany ianareo. Ao ny milaza hoy ny filoha Ravalomanana fa manana ny marina kanefa fisainany fotsiny ireny. Aoka ianareo hoy izy hanana finoana matanjaka sy fanantenana. Tsy mbola vita hatreo ny tolona ataontsika ho an’ny firenentsika, fa mila olona sahy. Hita mihitsy fa vola no nibaiko ny mpanao politika aty Madagasikara dia ao ny fitiavan-tseza. Naheno ny olona aty aho hoy izy dia hoe mampalahelo fa voavidy vola ny mpitsara sy ny miaramila.
Nanafatra ny vahoaka ihany koa ny tenany. Aoka isika hoy izy hanaraka tsara ny toromarika sy ny baikon’ny mpitarika. Araho tsara ny toromarika omen’I dada satria ao anatin’ny fijerena ny paikady farany isika, noho izany dia tsy mahamaika fa manapa-kevitra tsara.
Nahazo ny hafatra ihany koa ny mpitarika. Ianareo mpitarika hoy izy dia hampiseho maodely amin’ny vahoaka . Ireo vahoaka izay mizaka ny tsy eran’ny aina. Ho avy tsy ho ela aho hoy ny filoha Ravalomanana namaly ireo vahoaka niantsoantso hoe : modia amin’izay dada an !

63 réflexions sur « FILOHA RAVALOMANANA : TSY MBOLA VITA HATREO NY TOLONA ATAONTSIKA FA MBOLA BE NY ZAVATRA HATAO »

 1. Efa nampoizina ny faharesena ry Dada. Efa nambaran’ny maro teto izany fa tsy nisy mpihaino.
  Ary ny nahagaga dia natoky tena be loatra ka tsy nanomana plan hafa intsony.
  Tena mijaly anie izahay amin’ny fanenjehan’ny olona anay noho ny faharesena, na fanekena horesy rah any marimarina kokoa.
  Milaza aminao aho fa tena ratsy laza amin’ny vahoaka aty amin’ny faritra ianao : mpamono olona, mpanao monopolisation, mpankahala katôlika, mpanamabany miaramila, mpivarotra tany, ….
  Sao dia mba tsy tena fantatrao ary ny réalité aty ?Voafitaka ianao. Tsy tia anao intsony ny aty amin’ny faritra fa voafahan-dalitra.
  Tsy mihetsika mihitsy anie ny mpomba anao aty amin’ny faritra. Zara raha nahita T-shirt pro-dada aty. Ny an’i MAPAR sy ny Fery vao manginy fotsiny.Efa mivadika tsikelikely any amin’i Fery vao ny TIM.
  Angamaba diso ny fijeriko fa diniho ihany.
  Tsy manana miaramila ianao ka minoa fa tsy hotafody eto tsy hoela izany !

 2. PARIS 07 FEVRIER 2014!!MITOHY NY TOLONA !
  TSY MIOVA ISIKA FA MANOHANA HATRANY NY POLITQUE ANKAPOBEAN’NY FILOHAM-PIRENENA RAVALOMANANA MARC IZAY MIFANTOKA AMIB’NY FAMPANJARIANA NY MALAGASY!
  Tsy nisy fivoaranaovaa na seho-javatra nataon’ny mpanongam-panjakana afa tsy ny fanonganam-panjakana sy ny fanampotehana ny Firenena sy ny fandrobana ny hareù-pirenena izay niteraka fahasahiranana sy fahoruanaeo amun’ny Malagasy !
  nefa ireto izy dia nihambo hanatsara ny fiainan’ny Malasy ary hametraka ny démocratie !
  Inona no bainga voavadik’izy ireo afa tsy ny fotaka mandrevo sy ny fako mameno ny tanana izay miteraka voalavo sy aretina (pesta …)?
  Tsy misy hevitra vaovao na olona vaovao hahavita hanao zava-baovao mba hamarana izao krizy izao
  « y vaovao dia ny taratasy nalefan’ity mpitondra napetraky ny mpanongam-panjaka hitantana ny  » fomba handrobana ny fananantsika sy hnantateraka ny teny midina sy ny baiko avy amin’ireto mpanoro hevitra an’ity olona napetraka ity !
  Io fangatahana hevitra amin’ny cour constitutionnelle io dia mitarika fanadiadiana :
  1—eo amin’ny fijery sy ny fandraisana ity mpitondra ity ny ASA SY ANDRAKITRY NY COUR CONSTITUTONNELLE , IZAY AZA ADINOINA FA FITSARANA NA ARA-DALANA , FA MIFANARAKA AMIN’NY LALAM-PANORENANA NY FANAPAHA-KEVITRY SY TTETIK’ASAN’ IO MPITONDRA VAOVAO IO
  Izao izy dia  » miera  » any amin’cour constututionelle ny mba hanoro azy ny FOMBA FANAO SY NY FEPETRA ARAHINA AMIN’NY FANENDRENA PRAIMNISTRA !
  2—-Oadray ! TSY FANTANY NO SADY TSY HAINY NY FAHEFANA NOMEN’NY FIFIDIANANA . SAROTRA AMINY NY MAHATSAPA NY LANJAN’NY FIFIDUANANA TENA SAFIDI-BAHOAKA…
  Fahefana ateraky ny fifidianan’ny Vahoaka io fahazohan ‘ ny mpitondra tena voafidy tamin’ny Fahamarinana sy nanara-dàlana FAHEFANA MANDIDY SY MITONDRA NY TANY SY FANJAKANA !
  MIANKNA AMIN’NY FAHENDREN4NY COUR SONSTEUTIONNELLE NY TOE6JAVATRA :
  —–RAHA MANAIKY NY HANORO NY FILOHA SANDOKA IZY DIA MIDIKA HO FIAROVANA ITY FILOHA IZANY SATRIA TSY TOMPON’ANTOKA AMIN’NY FANAPAHAN-KEVITRA RAISINA SY DUDY AKAN-DAK+UANA HAVOKANY ITY FILOHA SY NY GOUVERNEMENT TENDRENY ,SA’+TRIA NY COUR CONSTIRUTIONNELLE EFA NANOME NY TORIMARIKA MBA TSY HANAOVAN’ITY FILOHA SY NY GOUVERNEMENT FIHETSIKA TSYMANARA-DALANA !
  NANDRITRY IZAT DIMY TAONA NANJAKAN4NT MPANONGAM-PANJAKANA DIA NISY FEFY , NA SAKANA , NA FANITSIANA AVY AMIN’NY COUR CONSTITUIONELLE NANOHITRA NY DIDIKO FE LEHIBE FA DIA NANAO IZAY TIANY NATAO IREO NAKA AN-KERINY NY FITONDRANA TETO MADAGASIKARA !
  LA COUR CONSTITUTIONNELLE AU NOM DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE DOIT DAIRE UNE DECLARATION SOLENNELLE QU ‘ELE EST INCOMPETENTE POUR REPONDRE A LA DEMANDE DU PRESIDENT FRAUDULEUSEMENT ELU !
  LA DEMOCRATIE ET L’ETAT DE DROIT EXIGENT LA SEPARATION STRICTE ET TRANPARENTE DES POUVOIRS ,
  LA COUR CONSITUTIONNELLE EST LE GARANT DE LA R2EALITE DE CETTE SEPARATION
  ELLE VEILLE AU RESPECT STRICTE DE CETTE SEPARATION
  ELLE DYSQUALIFIE L’AUTEUR DU NON RESPECT DES DISPOSITIONS CONSTIUTIONNELLES !
  LA COUR CONSTITUTIONNELLE NE PEUT ETRE JUGE ET PARTIE  »
  hadika fa tsy mahalala ny fanao ara-dàlana eo amin’ny Fitantana ny Fanjakana ary tsy mahefa na mahafehy izany andraikitry tsy maintsy atrehina sy tsy maintsy tanterahan’ny mpitondra « nametrahan’ny Vahoaka nifidy io fahefana io
  Ity mpitondra , tsy misy mahalala afaa tsy ny fahaizany mangalatra sy manodikodina ny vola-bahoaka , dia vaky loha fa angady tsy misy lelany no an-tanany fa na dia solomavabahoaka iray aza tTsy nisy fiovan-javatra nataon’ny mpanongam-panjakana afa tsy ny fanonganam-panjakana sy ny fanampotehana ny Firenena sy ny fandrobana ny hareù-pirenena izay niteraka fahasahiranana sy fahoruanaeo amun’ny Malagasy !
  nefa ireto izy dia nihambo hanatsara ny fiainan’ny Malasy ary hametraka ny démocratie !
  Inona no bainga voavadik’izy ireo afa tsy ny fotaka sy ny fako mameno ny tanana ?
  Tsy misy hevitra vaovao na olona vaovao hahavita hanao zava-baovao !
  Ny vaovao dia ny taratasy nalefan’ity mpitondra napetraky ny mpanongam-panjaka hitantana ny  » fomba handrobana ny fananantsika sy hnantateraka ny teny midina sy ny baiko avy amin’ireto mpanoro hevitra an’ity olona napetraka ity !
  Jereo sy haraho tsara ny fihetsiny
  Izao izy dia  » miera  » any amin’cour constututionelle ny mba hanoroana aze « hoe voafidy » ahoana no hanaovana ny safidy izay hatao praiministra ?
  Oadray ? Fahefana ateraky ny fifidianan’ny Vahoaka io fahazohany ny mpitondra tena voafidy tamin’ny Fahamarinana sy nanara-dàlanasy ananany , kanefa « firy  » ireo olo,a tombanina hoe nifidy azy ?
  Ity fandefasana taratasy any amin’ny Cour constitutio,,elle DIA MITORY FA TSY FA NAHAZO TOKY TAMIN’NY MPIFIDY MIISA ATSASA MANILA IZY ! TSAPANY FA MAIVANA NY LANJAN’IREO OLONA TENANIFIDY AZY TAMIN’NY FAHAMARINANANA….
  ARY NY TENA MANAMAFY FA HALATRA « MIOMPAMPANA  » NY FIFIDIANANA AN’ITY MPANGALATRA ITY SATRI IREO OLON’NY TGV DIA TSY MANAIKY NY FAHEFANA NATERAKY NY FIFIDUANANA , KA SAHY MANOHITRA NY FANENDRENY IZAY HO MMINISTRA HETY HANARAKA NY « REGLES DEMOCRATIQUES  » TAKIAN ‘NY MPAMPISAMBOTRA VOLA HENTINA HANARENANA NY TOEKARENA SY NY ADY AMIN’NY FAHORIANA, IZAY ANTOKY NY FANDRIAPAHALEMANA !
  INOA MOA NY MAIKA AMIN’IZAO ANKEHITRINY IZAO O AN’NY MALAGASY ? « DIA HIHINANA MBA HO VELONA SY HAHAO TANJAKA ! »— » MANGER POUR VIVRE ET POUR POUVOIR TRAVAILLER ! ».
  NEFA NY FIHETSIK’ITY MPITONDRA MIARAKA AMIN’ NY FOZA MARO AN-KARONA TSY MAHAVITA NA INONA NA INONA ATRIZAY DIA HO AZY DIA MBOLA HO ELA VAO HIREHITRA NY AFO SATRIA TENA MBOLA LAVITRY NY AFO NY KITAY LENA !
  NY FIRENENA MATANJAKA MANAN-KARENA DIA EFA PORITRA MIANDRY NY  » NY FAMBARA SY NY FANAMBARA  » FA FA HAFA NY ANIO SY NY OMALY !
  MAIKA HANAMPY IZY IREO FA ELA LATRA NO MUJALY SY MITARAINA NY MALAGASY !
  JNONA MOA NY ANTONY NANALA NY FILOHAM-PIRENENA NOFIDIAN’NY MALAGASY INDROA NISESY ARY NY BANGA VOAVADINY NIARAKA TAMIN’NY MALAGASY DIA « MIOMPAMPANA  » ?
  TAO ANATIN’IZAY DIMY TAONA IZAY NY MPANONGAM-PANJAKANA DIA NAMPIHO EO AMIN’NY MALAGASY SY EO ANATREHN’IZAO TONTOLO IZAO FA MAHERY NY MALAGASY MANOHANA NY NY FAHAIZAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NITARIKA NY MALAGASY EO AMIN’NY FAMPANDROSOANA SY NY FANADEAZANA NY MALAGASY AO ANATIN’NY FANAJANA NY FAHAMARINANA , NY FITANDROANA NY DEMOCRATIE , NY ZON’OLOMBELONA SY NY FIARAHA-MONINA MIRINDRA , MILAMINA , %AMOKATRA ARY MANDALA NY FIRAISANKINA NY MALAGASY REHETRA…
  IZANY FIAINANA NISY FAMPIARANA NY DEMOGRAPHIE ,FAHAFAHANA SY FIFAMPITOKISANA ARY TAO ANATIN’NY FAHAMARINANA NO TAKIAN’IREO RIRENENA MATANJAKA TE-HAMISAMBOLA ANTSKA HIVERINA MBA HO FILAMATRA SY FANEHOANA FA TSY NIOVA ISIKA FA MBOLA VONONA
  HANOHY NY TOLONA MANARA6DALANA SY NY RARINY ARY NY HITSINA
  NY TOMPO HOMBA ANTSIKA LALANDAVA ARY HANAMPY ANTSIKA AMIN’NY TOLOM-PIAVONTANA SAHANINTSIKA !
  Docteur Robin
  Paris !

 3. Diso Lalana atrany Atoa Ravalomanana Ka mikatso n’y tolona . Fantany ihany fa tsy hazo hitokisana ireo leaders.

 4. Ny adverseran’ny President Marc Ravalomanana dia sady gasy no vazaha. Gasy mpamadika marobe, vazaha mpanjanaka be dia be. Izy tokana. Tsy resy izy tsy akory fa mbola mitohy ny tantara. Raha maty izy tsy nahavita n’inona n’inona dia izay vao hoe resy izy. Afaka miala izay miala fa ny lalao mbola ho ela. Madagasikara no avotana fa tsy ny ankohonany akory. Inty aho ento fa mbola ho avy ny fotoana handraisany ny fahefana indray. Tsy fotoanan’ny fanamelohana izao. All roads lead to Rome. Misy fomba foana hanavotana an’i Madagasikara.

 5. Raha izao fahitana ny fiaingany izao aloha dia ho tetezamita manara-penitra mitohy.Jereo fotsny Ry ra be bômba hita ho nanao tery mba hahafahan dRajoelina,mapar misalotra ny maha deputé,ny av7, »miko-papera »(mandrehitra afo) ny 7fév;teo,na ny famoahana ofisialy ny voka-pifidianana aza naroso noho io,afaka manao filaharana malalaka faizy no efa mpandresy,ts maintsy ho PM,sy filoha eny Tsimbazaza.ati-doha manara-penitra. Malahelo anao ry Tanindrazako sy vahoaka maro anisa voatsindry tanteraka……Nahoana ireo olona maro maty may tsy fantatra intsony hoe iza nentina nandroba tsy asiana resaka?Ataovy ny fitsarana dia atombohy hatramin’ireny.Fa tena mpitsara fa ts toy ireto CES am zao…..

 6. ianareo rehear be resaka ego tsy nisy mpanohana an r8 ohatranay – fa rehefa voafitaka izahay, ary ny bizina kely fihinanaay nakaotna mba hanitarana ny azy de ampy zay. I anareo ra mbola hanaraka be ambokony fotsiny dia hiandry vato natoraka andenirano.
  Ireo olona mpitarika akaiky azy voky daholo fa isika ahoana???? haleo izy ho any aloha ary haleo ny gasy kely ahita zay ataony HR ndray rehefa tsy mety ny ataony dia hidina eny andalambe ndray ny bitika e….

  Fa amizao aloha dia ndany any magro mihesona fa apres 5 ans ndray hihihi

 7. 09 FEVRIER 2014
  NOUS DEVONS ANNULER TOUTES CES ELECTIONS QUI NOUS CONDUISENT VERS L’IMPASSE !
  Les résultats des élections sont cnnues et ne lèvent les suspicions de fraudes et n’apportentaucune sérénité pour les putschistes usurpateurs et qui croient que ces faux-semblants d’élections leur assure la régulation de leur  » constitutionnalité »
  Mais hélas au fue et à mesure que les nominations au niveau des institutions pressent , les difficultés pour ce faire se revèlent difficiles à résoudre
  Nombreux obstacles apparaissent et empêchent le prétendu élu président de disposer es bonnes cartes car
  -cet homme est seul et risque même d’être isolé et fragile lors des discussions concernant la formation du gouvernement (premie ministre et ministres)va être une fire d’empoigne et de pressions sur ceprétendu président : chaque gropuscule politique à l’assemblée ou de partis ayant des députés au nombre de 6 !,8 S4ASSOCIANT SUR DES BASES D’INTERETS DIVERGENTS , N’AYANT AUCUNE OPINION POLITIQQUE COMMUNE vont amuser la galerie en cherchant collaboration avec des partis politiques bien structurés et les marchandages et les surenchères n’aboutirons à rienLe prétendu élu président grâce à des fraudes massives se rend compte le pouvoir ne s’obtient par aucune tricherie!
  La plupart des députés du mapar et des autrs gropes formés à la va vite pour soutenir artifiellement les actions illégales et anticonstitutionnelles NE RESISTENT PAS AUX EXIGENCES DE LA DEMOCRATIE ET NOUS ALLONS VERS LA RECHERCHE D’UNE CHABRE IRRATIONNELLE , C’EST-A-DIRE QU NE CORRESPOND PAS ,QUI N’EST CAPABLE DE PROMOUVOIR OU DE SOUTENIR LE PROGRAMME D’UN GOUVERNEMENT DONT LA FORMATION EST AUSSI DIFFICILE QUE LA RESOLUTION DE LA QUADRATURE DU CERCLE !
  TOUS LES MAUVAIS ESPRITS QI ONT ANIME TOUTES CES FALSIFICATIONS NE PARVIENNENT PLUS A INSPIRER CES VANITEUX NAIFS DE PUTSCHISTES QUI CROIENT POUVOIR FORCER,VIOLER ENCORE LA LOI COMMUNE , LE DROIT ET LES REGLES DE LA DEMOCRATIE !
  GOUVERNEMENT IMPOSSIBLE A FORMERPARIS 07 FEVRIER 2014
  TSY MIOVA ISIKA FA MANOHANA HATRANY NY POLITQUE ANKAPOBEAN’NY FILOHAM-PIRENENA RAVALOMANANA MARC IZAY MIFANTOKA AMIB’NY FAMPANJARIANA NY MALAGASY!
  Tsy nisy fivoaranaovaa na seho-javatra nataon’ny mpanongam-panjakana afa tsy ny fanonganam-panjakana sy ny fanampotehana ny Firenena sy ny fandrobana ny hareù-pirenena izay niteraka fahasahiranana sy fahoruanaeo amun’ny Malagasy !
  nefa ireto izy dia nihambo hanatsara ny fiainan’ny Malasy ary hametraka ny démocratie !
  Inona no bainga voavadik’izy ireo afa tsy ny fotaka mandrevo sy ny fako mameno ny tanana izay miteraka voalavo sy aretina (pesta …)?
  Tsy misy hevitra vaovao na olona vaovao hahavita hanao zava-baovao mba hamarana izao krizy izao
  « y vaovao dia ny taratasy nalefan’ity mpitondra napetraky ny mpanongam-panjaka hitantana ny  » fomba handrobana ny fananantsika sy hnantateraka ny teny midina sy ny baiko avy amin’ireto mpanoro hevitra an’ity olona napetraka ity !
  Io fangatahana hevitra amin’ny cour constitutionnelle io dia mitarika fanadiadiana :
  1—eo amin’ny fijery sy ny fandraisana ity mpitondra ity ny ASA SY ANDRAKITRY NY COUR CONSTITUTONNELLE , IZAY AZA ADINOINA FA FITSARANA NA ARA-DALANA , FA MIFANARAKA AMIN’NY LALAM-PANORENANA NY FANAPAHA-KEVITRY SY TTETIK’ASAN’ IO MPITONDRA VAOVAO IO
  Izao izy dia  » miera  » any amin’cour constututionelle ny mba hanoro azy ny FOMBA FANAO SY NY FEPETRA ARAHINA AMIN’NY FANENDRENA PRAIMNISTRA !
  2—-Oadray ! TSY FANTANY NO SADY TSY HAINY NY FAHEFANA NOMEN’NY FIFIDIANANA . SAROTRA AMINY NY MAHATSAPA NY LANJAN’NY FIFIDUANANA TENA SAFIDI-BAHOAKA…
  Fahefana ateraky ny fifidianan’ny Vahoaka io fahazohan ‘ ny mpitondra tena voafidy tamin’ny Fahamarinana sy nanara-dàlana FAHEFANA MANDIDY SY MITONDRA NY TANY SY FANJAKANA !
  MIANKNA AMIN’NY FAHENDREN4NY COUR SONSTEUTIONNELLE NY TOE6JAVATRA :
  —–RAHA MANAIKY NY HANORO NY FILOHA SANDOKA IZY DIA MIDIKA HO FIAROVANA ITY FILOHA IZANY SATRIA TSY TOMPON’ANTOKA AMIN’NY FANAPAHAN-KEVITRA RAISINA SY DUDY AKAN-DAK+UANA HAVOKANY ITY FILOHA SY NY GOUVERNEMENT TENDRENY ,SA’+TRIA NY COUR CONSTIRUTIONNELLE EFA NANOME NY TORIMARIKA MBA TSY HANAOVAN’ITY FILOHA SY NY GOUVERNEMENT FIHETSIKA TSYMANARA-DALANA !
  NANDRITRY IZAT DIMY TAONA NANJAKAN4NT MPANONGAM-PANJAKANA DIA NISY FEFY , NA SAKANA , NA BANITSIANA AVY AMIN’NY COUR CONSTITUIONELLE NANOHITRA NY DIDIKO FE LEHIBE FA DIA NANAO IZAY TIANY NATAO IREO NAKA AN-KERINY NY FITONDRANA TETO MADAGASIKARA !
  LA COUR CONSTITUTIONNELLE AU NOM DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE DOIT DAIRE UNE DECLARATION SOLENNELLE QU ‘ELE EST INCOMPETENTE POUR REPONDRE A LA DEMANDE DU PRESIDENT FRAUDULEUSEMENT ELU !
  LA DEMOCRATIE ET L’ETAT DE DROIT EXIGENT LA SEPARATION STRICTE ET TRANPARENTE DES POUVOIRS ,
  LA COUR CONSITUTIONNELLE EST LE GARANT DE LA R2EALITE DE CETTE SEPARATION
  ELLE VEILLE AU RESPECT STRICTE DE CETTE SEPARATION
  ELLE DYSQUALIFIE L’AUTEUR DU NON RESPECT DES DISPOSITIONS CONSTIUTIONNELLES !
  LA COUR CONSTITUTIONNELLE NE PEUT ETRE JUGE ET PARTIE  »
  hadika fa tsy mahalala ny fanao ara-dàlana eo amin’ny Fitantana ny Fanjakana ary tsy mahefa na mahafehy izany andraikitry tsy maintsy atrehina sy tsy maintsy tanterahan’ny mpitondra « nametrahan’ny Vahoaka nifidy io fahefana io
  Ity mpitondra , tsy misy mahalala afa tsy ny fahaizany mangalatra sy manodikodina ny vola-bahoaka , dia vaky loha fa angady tsy misy lelany no an-tanany fa na dia solombavabahoaka iray aza Tsy nisy fiovan-javatra nataon’ny mpanongam-panjakana afa tsy ny fanonganam-panjakana sy ny fanampotehana ny Firenena sy ny fandrobana ny hareù-pirenena izay niteraka fahasahiranana sy fahoruanaeo amun’ny Malagasy !
  nefa ireto izy dia nihambo hanatsara ny fiainan’ny Malasy ary hametraka ny démocratie !
  Inona no bainga voavadik’izy ireo afa tsy ny fotaka sy ny fako mameno ny tanana ?
  Tsy misy hevitra vaovao na olona vaovao hahavita hanao zava-baovao !
  Ny vaovao dia ny taratasy nalefan’ity mpitondra napetraky ny mpanongam-panjaka hitantana ny  » fomba handrobana ny fananantsika sy hnantateraka ny teny midina sy ny baiko avy amin’ireto mpanoro hevitra an’ity olona napetraka ity !
  Jereo sy haraho tsara ny fihetsiny
  Izao izy dia  » miera  » any amin’cour constututionelle ny mba hanoroana aze « hoe voafidy » ahoana no hanaovana ny safidy izay hatao praiministra ?
  Oadray ? Fahefana ateraky ny fifidianan’ny Vahoaka io fahazohany ny mpitondra tena voafidy tamin’ny Fahamarinana sy nanara-dàlanasy ananany , kanefa « firy  » ireo olo,a tombanina hoe nifidy azy ?
  Ity fandefasana taratasy any amin’ny Cour constitutio,,elle DIA MITORY FA TSY FA NAHAZO TOKY TAMIN’NY MPIFIDY MIISA ATSASA MANILA IZY ! TSAPANY FA MAIVANA NY LANJAN’IREO OLONA TENA NIFIDY AZY TAMIN’NY FAHAMARINANANA….
  ARY NY TENA MANAMAFY FA HALATRA « MIOMPAMPANA  » NY FIFIDIANANA AN’ITY MPANGALATRA ITY SATRIA IREO OLON’NY TGV DIA TSY MANAIKY NY FAHEFANA NATERAKY NY FIFIDUANANA , KA SAHY MANOHITRA NY FANENDRENY IZAY HO MINISTRA HETY HANARAKA NY « REGLES DEMOCRATIQUES  » TAKIAN ‘NY MPAMPISAMBOTRA VOLA HENTINA HANARENANA NY TOEKARENA SY NY ADY AMIN’NY FAHORIANA, IZAY ANTOKY NY FANDRIAPAHALEMANA !
  INOA MOA NY MAIKA AMIN’IZAO ANKEHITRINY IZAO O AN’NY MALAGASY ? « DIA HIHINANA MBA HO VELONA SY HAHAO TANJAKA ! »— » MANGER POUR VIVRE ET POUR POUVOIR TRAVAILLER ! ».
  NEFA NY FIHETSIK’ITY MPITONDRA MIARAKA AMIN’ NY FOZA MARO AN-KARONA TSY MAHAVITA NA INONA NA INONA ATRIZAY DIA HO AZY DIA MBOLA HO ELA VAO HIREHITRA NY AFO SATRIA TENA MBOLA LAVITRY NY AFO NY KITAY LENA !
  NY FIRENENA MATANJAKA MANAN-KARENA DIA EFA PORITRA MIANDRY NY  » NY FAMBARA SY NY FANAMBARA  » FA FA HAFA NY ANIO SY NY OMALY !
  MAIKA HANAMPY IZY IREO FA ELA LATRA NO MUJALY SY MITARAINA NY MALAGASY !
  JNONA MOA NY ANTONY NANALA NY FILOHAM-PIRENENA NOFIDIAN’NY MALAGASY INDROA NISESY ARY NY BANGA VOAVADINY NIARAKA TAMIN’NY MALAGASY DIA « MIOMPAMPANA  » ?
  TAO ANATIN’IZAY DIMY TAONA IZAY NY MPANONGAM-PANJAKANA DIA NAMPIHO EO AMIN’NY MALAGASY SY EO ANATREHN’IZAO TONTOLO IZAO FA MAHERY NY MALAGASY MANOHANA NY NY FAHAIZAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NITARIKA NY MALAGASY EO AMIN’NY FAMPANDROSOANA SY NY FANABEAZANA NY MALAGASY AO ANATIN’NY FANAJANA NY FAHAMARINANA , NY FITANDROANA NY DEMOCRATIE , NY ZON’OLOMBELONA SY NY FIARAHA-MONINA MIRINDRA , MILAMINA , %AMOKATRA ARY MANDALA NY FIRAISANKINA NY MALAGASY REHETRA…
  IZANY FIAINANA NISY FAMPIARANA NY DEMOGRAPHIE ,FAHAFAHANA SY FIFAMPITOKISANA ARY TAO ANATIN’NY FAHAMARINANA NO TAKIAN’IREO RIRENENA MATANJAKA TE-HAMISAMBOLA ANTSKA HIVERINA MBA HO FILAMATRA SY FANEHOANA FA TSY NIOVA ISIKA FA MBOLA VONONA
  HANOHY NY TOLONA MANARA6DALANA SY NY RARINY ARY NY HITSINA
  NY TOMPO HOMBA ANTSIKA LALANDAVA ARY HANAMPY ANTSIKA AMIN’NY TOLOM-PIAVONTANA SAHANINTSIKA !
  Docteur Robin
  Paris !

  CES ELECTIONS N’AYANT PU DEGAGER UNE MAJORITE RELATIVE COHERENTE , CREDIBLE
  MAJORITE DE DEPUTES POUR SOUTENIR LE GOUVERNEMENT
  CONCLUSION : L’AVENIR IMMEDIAT DE CE POUVOIR SERA UNE SERIE D’INSTABILITES GOUVERNEMENTALES FACE A UNE CHAMBRE INTROUVABLE ( FAUTE DE MAJORITE DE DEPUTES N’AYANT LA MEME VISION POLITIQE ,N’AYANT PAS EU LES MEMES CONVICTIONS POLITIQUES ET
  LES MEMES DIRECTIVES..CES DEPUTES NES DES GROPUSCULES POLITIQUEMENT ANALPHABETES DE CIRCONSTANCE NE VOIENT QUE LES AVANTAGES MATERIELS DES DEPUTES ET N’ONT PAS COMPRIS QU’ILS N’ONT ETE ENROLES QUE POUR DU NOMBRE !
  LA SITUATION POST-ELECTORALE A MADAGASCAR S’ECLAIRCIT ET SE STABILISENE PEUT SE STABILISER QU’APRES AVOIR ORGANISE DE NOUVELLES ELECTIONS EN RESPECTANT LES DISPOSITIONS DU DROIT HUMAIN , DE L’ARTICLE 96 DES ACCORDS DE COTONOU ET EN APPLIQUANT LES DISPOSITIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE !
  Docteur Robin
  Paris

 8. NOFIRAN’I RADOKO INDRAY I DADA !!!! EFA NOTENENINA FA HOE GTS REO KA MBOLA NITOKISANA IHANY KA ZAO VA NENINA ! FARANO NY TOLONA FA MANDRERAKA !

 9. O Radoko a ! taiza nareo no nianatra sa diploma novidiana? to tsy misaina fa faly manenjika be fotsiny. Article zao e… article zao e…nga reo ianaero ihany no mahay lalana eto ?ireny ry Dokotera JLR mandositra anareo fa leo ani dada mampiesona fotsiny , Aza manantsoantso foana ny anaran’ny tompo e ! tena tel pere tel fils reto. Fa anga tsy nisy tsony le 1er tour de vita ? halabato tam’reny tsy lazaina tsony… Milamina Madagasikara refa migadra le mpamono olona rehetra – 1er list dadan laisany…. vitany ny azy miandrasa 5 taona ndray….ho avy tsy ho ela aho e efa dimy taona zay tsy hita…..haleo ho avy eo fa tonga de any tsiafahy iny mipirina…

 10. radoko a ! mba ataovy minuscule fa tsy fahalalampomba anie manoratra majuscule e! sa tena tezitra be mihintsy…. mandehana SUDAF akaiky ani dadalesany…..

 11. rainivoanjo ,
  amlnay Malagasy tsy nahita fianarana ary nahaeo ny fari-pahaizany ,noraofina teny an-dalam-be ( grande université de la rue , dia ny voanjo dia mpanjaka maimbo mantsina izay manohy manitsakitsaka ny MALAGASY ary tsy mianto mandromba ny HARENAY MALAGASY..
  Tsy mila resaka avy amin’ireny ny Malagasy…
  Ny olAna eto amin’ny Firenena-tsy ny fari-pahaizana nataoko sy mamelona- fa ny fanajanonana ny fandrosoana natomboka teto MADAGASIKARA ary ny fanapotehina ireo fanan’ny Malagasy izay nisasarana avy tamin’ny vokatry ny asa naterak’io asa-pandrosoana niaeahan’ny Malagasy nifofotra..
  Nopotehina izany ary tsy navela hitohy …dizao no vokan’ny taon’ireo tsy valahara toa anao…mahantra sy mijaly ny Malagasy..
  Izahay efa nitondrany anjara birikinay tamin’ny fotoana niasana tany Antanindrazana ;izay tolona ataonao aty ivelany miampy izay soratra manome hevitra araka ny fianarana noraisinay teny ANDALAM-BE(sports rehetra , ny philospphie populaire , ny sikidy , ny fitsamboana amin’ny fomba rehetra miankina amin’ny fahalalana tsy mitovy lenta amin’izay hainao..;fa tsy nianaranay ny manaratsy indrindra ny mialona MALAGASY mitia ny TANINDRAZANY ary misantsaina ny fomba hanarenana azy ao anatin’ny LALANA IRAISAM-PIRENENA ,izay toa tsy fantatrao na ny fisian sy ny filamatra ezahiny ho hajain’ny OLOMBELONA MANAMPANAHY SY MITANDRO IZAY HAHATSARA SY HAHASOA NY MPIRAY TANINDRAZANA AMINY !
  TANDREMO NY TENY TSY AMBINA , TSY BOSAININA !ARY MIFIRA TSARA VAO MITENY AMIN’NY MALAGASY TSY NAHITA FIANARANA FA NIVIDY NY DIPLAOMANINY !

  NB :Rehefa tsy manan-kolazaina mendrika ny hahasoa NY ALAGASY DIA ALEO MIKOMBO-BAVA INDRINDRA AMIN’NY SEHATRA TOA NY FORUM !

 12. Leo ny monopole Tiko ny vahoaka malagasy ry Dr celestin,mba alefaso lavidavitra kely ny fisainana fa aza mody fanina eo ianao,sao de heverinao adinony ny malagasy ny didy jadona nataony dr8 nandritra ny 7 taona,tsy fidiny ho any malagasy surtout ny any @ la cote ny hifidy Hery Rajaonarimampianina,fa tsy manana choix izy,ka aleony nifidy an drajoelina toy zay hamerina r8 satria efa fantatra ny vahoaka malagasy ny hadalany rangahy iny.Ary porofo mitoraka @ tenda izao fa halatra be vava ny nahalany an R8 t@ premier tour dia vita t@ 2001 sy 2006.Jereo koa zao fa tsy menatra akory izy mamafy lainga @ ireto magro jamba ireto,ho avy tsy ho ela efa dimy taona zao,manino rah tonga hitsorina ny marina hoe RESY NY ZANAK I DADA.Samy mijinja ny nafafiny,dimy taona ndray ry reto aaa,mahaiza mihonina

 13. Hatramin’ny niantombohan’ny krizy ka hatramin’izao fotoana izao dia niresaka tamin’ny Malagasy rehetra tamin’ny fomba maro samihafa Andriamanitra. Raha Malagasy ianao dia natao ho anao ity hafatra ity.
  Hatramin’ny niantombohan’ny krizy ka hatramin’izao fotoana izao dia niresaka tamin’ny Malagasy rehetra tamin’ny fomba maro samihafa Andriamanitra. Raha Malagasy ianao dia natao ho anao ity hafatra ity.

  Hatramin’ny niantombohan’ny krizy ka hatramin’izao fotoana izao dia niresaka tamin’ny Malagasy rehetra tamin’ny fomba maro samihafa Andriamanitra. Raha Malagasy ianao dia natao ho anao ity hafatra ity.

  Tsy manavakavaka Andriamanitra fa samy niresahany ary mbola iresahany avokoa ny Malagasy ato anatin’ny krizy misy eto amin’ny firenena. Hanao fanadiovana lehibe eto amin’ny firenena Andriamanitra. Tsy fomban’Andriamanitra anefa ny mamely tampoka fa miala nenina mialoha mandrakariva Izy ka mampiasa ny mpanompony sy ny zavatra maro samihafa, mba hamerenana ny olona hitodika Aminy indray. Ny tanjon’ny zavatra nataon’Andriamanitra hatramin’ny nanombohan’ny krizy dia azo fintinina toy izao:
  – Mampianatra ny sitrapony,
  – Mitarika ny olona tsirairay avy ho amin’ny fandinihan-tena,
  – Mamelatra safidy eo anatrehan’ny tsirairay : na hanaraka ny sitrapon’Andriamanitra, na hifikitra amin’ny fiainana sy fomba tsy ankasitrahan’Andriamanitra,
  – Mampibebaka ireo izay tapa-kevitra ny hanaraka an’Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina.

  Noho izany, eo anatrehan’ny zavatra maro samihafa mifamahofaho eto amin’ny firenena dia mitaona ny Malagasy tsirairay avy Andriamanitra :
  – Handini-tena eo anatrehan’ny sitrapon’Andriamanitra ka hanontany tena hoe : aiza ho aiza no misy ahy eo anatrehan’ny hafatra sy fampianarana omen’ny Tompo ahy avy amin’ny Baiboly ?
  – Tsy ho variana amin’ny fifanomezan-tsiny. Fandrika lehibe nahazo an’i Adama sy Eva io ka tsy hahazoana famindram-po sy famelan-keloka avy amin’Andriamanitra. Ny toe-po andrasan’Andriamanitra amin’ny vahoaka Malagasy dia ny toe-po nananan’i Davida araka ny vavaka fifonana nataony tao amin’ny Salamo 51. Tsy nanondro olon-kafa ho tompon’andraikitry ny zava-nitranga mihitsy i Davida na indray mandeha aza ao anatin’io vavaka fifonana io fa ny tenany hatrany no notondroiny : « izaho, aho, amiko, -ko… »,
  – Hanetry tena. Tsy ahazoana rariny eo anatrehan’Andriamanitra ny fanamarinan-tena. Ny fanetren-tena, ny fanekena handini-tena, ny fiaikena ny tsy nety natao, sy ny fiaikena ny tsy nahavitana izay tsara tokony ho natao, ary ny fandraisana fanapahan-kevitra ny hiala amin’izay ratsy natao; ireo ihany no lalana hahazoana famindram-po sy famelan-keloka avy amin’Andriamanitra. Mazava ny teniny ao amin’ny Ohabolana 28 :13 « izay manafina ny fahotany tsy hambinina ; fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po ». Tsy afaka miandrandra famelan-keloka izay rehetra tsy mety mibebaka. Izay mibebaka ihany no mahazo famindram-po sy hohavaozin’Andriamanitra. Ny atao hoe MIBEBAKA dia : manaiky fa diso eo anatrehan’Andriamanitra noho ny ratsy natao, manapa-kevitra miala amin’ny ratsy natao, ary manolo-tena hitodika hanaraka ny sitrapon’Andriamanitra.
  – Fidio ny lalan’ny famonjena : tsy mitondra ho amin’ny fahavelomana eo anatrehan’Andriamanitra izay mety ho heverin’ny olona ho fahamarinany eo anatrehan’ny olon-kafa ; fa izay fijerin’Andriamanitra ny olona tsirairay avy, izay ihany no tena manan-danja. Mamita-tena isika raha manafina ny fahotantsika ka tsy hety hiaiky sy hifona eo anatrehan’Andriamanitra. Ny olombelona no azo fitahana fa Andriamanitra kosa dia mahafantatra hatramin’izay miafina indrindra,
  – Tomponandraikitra ny isam-batan’olona. Tomponandraikitra eo anatrehan’Andriamanitra ny olona tsirairay avy, ary tsy vondron’olona fa ny isam-batan’olona no hiatrika ny Tompo.
  – Raha ny oloko… Rehefa avy mandini-tena sy miaiky heloka eo anatrehan’Andriamanitra, ary manapa-kevitra ny hiala amin’ny ratsy ny olona, izay vao afaka handray ny fahatanterahan’ny tenin’Andriamanitra feno fampanantenana ao amin’ny 2 Tantara 7 :14 : « raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny ». Tsy hisy fanasitranana ho an’i Madagasikara avy amin’Andriamanitra, raha tsy tanteraka ireto : ##Fandinihan-tena ataon’ny olona tsirairay eo anatrehan’ny sitrapon’Andriamanitra,
  – Fiaikena eo anatrehan’Andriamanitra ny amin’ny ratsy natao,
  – Fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin’ny ratsy,
  – Fanomezan’Andriamanitra famelan-keloka (izay miankina indrindra amin’ny toe-pon’ilay olona miandrandra famelan-keloka. Tsy ankasitrahan’Andriamanitra ny fombafomba sy ny fihatsarambelatsihy. Tsarovy fa Andriamanitra tsy azo fitahana fa mahafantatra hatramin’izay miafina indrindra).

  http://www.lalao-madagasikara.com/hatraminny-niantombohanny-krizy-ka-hatraminizao-fotoana-izao-dia-niresaka-taminny-malagasy-rehetra-taminny-fomba-maro-samihafa-andriamanitra-raha-malagasy/

 14. Tsy resy izany é – miala ami’ny crise aloha, dia ho hita eo – Mbola lavitra ny dia, indrindra fa ny HVM – aza mikorontana isika ne kely aza – fa ny lahatr’Andriamanitra hafa noho izay eritreretintsika é !

 15. tsy Malagasy i Fabius ary olo-kendry ka tsy mitenteny foana na mamorona/
  Nisy tranga-javatra teto MADAGASIKARA niarahan’ny Malagasy natao sy niaia koa izay mitaty ra-kena sy milelaka vodin’ny voanjo sy andevony tsy hahova ny marina !
  Eto ny Malagasy manaja ny tenany sy ny Maha MALAGASY AZY dia tsy manoratra afa tsy ny zava-vusy ary tena hainy sy tena fantany mba tsy !
  Tsy itony voanjo itony sy toa itony no fosika stria asa voakarama a mangata-maso
  amin’ireto heverina fa nandresy an’iza na tamin’ny ady taiza.Fàsika sy azo itokisana na inoana fa tsy mahalala ny atsimo sy avaratra,fa mba te -hiteny fotsiny.
  Aleo apetraka eo ny poizina toa itony ,saingy tsy fantatra na izy itony ; ny anarany aza tsy sahiny tononina fa afeniny…Tapitra

 16. Aza manodikodin-dresaka any amin’izany Andriamanitra lava izany foana ry zareo â !

  Resin’ny asan-jiolahy sy dahalo ary ny fotom-pisainana ratsy ny vahoaka malagasy, ary tena voafitaka satria tsy kely lalana ny mpanao ratsy, ary tsy MAHALALA MENATRA !

  Fantatry ny Filoha Ravalomanana mianakavy izany toe-javatra izany !

  Fa raha mba apetraka kely indray mandeha amin’izay toerana misy azy ny Filoha, inona marina no tena mba vitan’ny vahoaka malagasy manoloan’izao fanitsakitsahana ny fiaindrianampirenena sy ny zo fototry ny vahoaka izao ?

  Toa miray tsikombakomba amin’ny mpanao ratsy fotsiny ny ankabeazany, ary manararaotra mihinana sy manangona an’izay azo amin’ny tsy rariny !

  Efa fantatra fa natao sorona ireo mpanafika namoy ny ainy teny Ambohitsirohitra, dia mbola mahita an’izay mbola omena hajany ihany ireto namany izay namono !

  Midika izany fa raha izao no mitohy dia ho lasa daty malaza toy ny 29 mars 1947 io datin’ny 7 février io, na dia zavatra ratsy dia ratsy aza no tao ambadika satria fanafihan-dàpa !

  Tadidio fa tamin’ny 2009, na dia nitsipaka ny soniany aza ilay domelina mpanongana, dia efa nalaza fa nilamina ny tany ary efa nisy governemanta nitsangana na dia Tetezamita aza !

  Nisy ny halatra be vata hoy ny sasany raha natao ny fifidianana mba hamerenana ny ara-dalàna ! Voadika daholo na Lalàna, ary koa izay voasoratra ny nifanekena raha natsangana ny Tetezamita tena nifanarahan’ny rehetra !

  Tsy tolona no re amin’izao fotoana fa ny fiaraha-miasa na fiarahana miray tsikombakomba ny tena marina ! Fanamafisana ny fanonganam-panjakàna ary famafàna ny heloka be vava nataon’ny olon-dratsy !

  Nanjaka ny herin’i Satàna, ary mbola manamafy an’izany ireto mba nianteherana noho ny fitiavan-tena diso tafahoatra !

  Very any an-kady i MSG ! Tsy hoe Message io fa Madagasikara-Sôdôma-Gômôro ; koa aza dia manonononom-poana ny anaran’Andriamanitra izany intsony ê ! Andriamanitra mampijaly vahoaka izany toa lasa tsy milay raha izao no mitohy !

 17. Raha izaho ny Filoha Ravalomanana, dia tsy avelako ho lotoin-dry zalahy sasany intsony ny anarako !

  Sahirana ireto hoe MAPAR ! Tsy tafa indray angaha ity lalàna namboarimboarina ka hoe izay antoko manana depiote betsaka indrindra no manolotra ny anaran’izay hoy praiministra ? Maninona tsy tonga dia tohanan’ny Movansa Razafimanantsoa na Ravatomanga ry zareo, amin’izay dia tsy mitarazoka intsony ny krizy ? Ry zareo efa tsy vonona ny hiaro ny ara-dalàna intsony ihany !

  Ity ilay tiako napetraka fa nisy adino kely, ary miala tsiny !

 18. KM

  insister sur le « ara-dalàna »

  la signification est ambiguë d’interprétation dans le contexte actuel

  Cette élection mascarade est néanmoins « légale » dans le sens strict du droit (bien que la République soit bananière)…

  Bien qu’elle ne reflète pas la réalité de la vox populi (fraudes +++ mais SURTOUT : des cartes électorales refusées ou non délivrées !!!!!!!! et cela doit se vérifier au dela de la C.E.S. (tribunal d’exception) :
  ==> mais au tribunal administratif(tribunal de droit commun) …également larvé !

  Ce genre de manipulation ne peut exister dans une DEMOCRATIE qui prévoit des sanctions normales , avec des magistrats non corrompus , avec une légistation conçue dans l’intêret du peuple et non dans l’intêret d’une faction !

  A mon humble avis la lutte doit se situer clairement dans LA QUETE DE DEMOCRATIE pour notre pays , democratie liée à la justice , émanation de la volonté populaire..

  Le droit n’est que l’expression de tendances sociologique …pas forcément de la justice : ex democratie grecque(ne comprenant ny les métèques ni les esclaves ) ou le vote censitaire…….

  La côte est méfiante et a voté pour Hery se mettant indirectement sous la tutelle de la France à mon avis.

  La population NE COMPREND VRAIMENT PAS LE SYSTEME FRANCAFRICAIN , surtout les cotiers

  Et la population des hauts plateaux n’exprime pas de manière politique claire son désir de sortir de cette république bananière , mais seulement son souhait d’alternance qui pour moi est nécessaire MAIS INSUFFISANT

  RELATIVITE Du « ARA DALANA » selon le contexte sociétale

  Droit ne signifie pas justice!!!!!!!!!!!!!

  Je peux me tromper en refusant d’admettre que le peuple mérite le respect , mieux que des luttes de pouvoir de tous bords

 19. Démocratie dans un pays où la corruption est devenue une religion ? Je suis un peu sceptique !

  Vote côtière ??? Plutôt fraude côtière ! Ce sont les villes côtières qui ont vraiment profité ou bénéficié des réalisations de l’ère Ravalomanana, à commencer par la ville de l’amiral rouge !

  Quant à la soi-disant légalité, tu as raison de soulever le débat ! Après, il faut savoir de quoi on veut discuter. Des élections ou « résultats » d’élections ?

  Légal ou légitime ?

  Déf. légitime donnée dans le web : Qui se justifie ; qu’on peut ADMETTRE ou EXCUSER,
  avec comme exemple : « Cette erreur est la conséquence légitime de votre étourderie » !

  En m’inspirant de cette phrase, je dirais :

  « Les résultats de ces élections sont les conséquences légitimes de toutes les conneries et collaborations flagrantes, faites par les pseudo-défenseurs de l’Etat de droit » !

  Dans les pages de Madagascar-Tribune, j’avais lu quelque part qu’il faut sauver le soldat « Hery Ra…ianina » ! Je ne sais pas pourquoi au juste, mais bref !

  Quant à moi, je dirais plutôt qu’il faudrait sauver le soldat « Ra…Ian », sanctionné par la CES parce que son co-listier n’avait pas, paraît-il, démissionné de son poste de chef fokontany !

  Oui, devant la Loi, un chef fokontany n’a pas du tout les mêmes droits qu’un PCA d’Air Mad ! Rappelons que durant les élections, le soldat Hery était toujours en poste chez Air Mad en tant que PCA. Les membres du Conseil d’administration d’Air Mad le savent, ainsi que l’ensemble de tout le personnel.

  Aucun journaliste non plus, n’a eu vent d’une éventuelle démission depuis !

  http://www.midi-madagascar.mg/politique/2014/02/10/fenerive-le-candidat-ramananirina-ian-conteste-la-decision-de-la-ces/

 20. Mba modia am zay dada a, tena mampalaelo reto ankizy e, sady tsy any intsony ne ny Mondial am ty fa any Brésil e, tsy alenao ve mba moudy amzay e, lol, dada oo, modia mou e, mdr, otran ny nofy izany ra tsy hoe Hery nga no haka azy any ka, nefa Hery mou toa hoe FOZA tsy mety amin’i Dada ANJELY zany kou, mdr, lol, tena Anjely tokoa ka

 21. Un grand merci au Pr Honoré Rakotomanana, d’avoir mis en exergue le côté illégal de cette bande de MAPAR ( imbécile ou bête en langue zoulou d’après le Dr Robinson ) !

  MAPAR : Ni Parti politique enregistré au Ministère de l’intérieur, ni Groupement de partis politiques.

  Il faudrait aussi que le Pr Honoré Rakotomanana explique au peuple d’une part, qu’une Constitution ne peut être modifiée par un simple petit décret ministériel ( donc illégal ), qui donnerait à un « parti fantôme » tel que le MAPAR le pouvoir de désigner un premier ministre, quand bien même que ce « parti » soit minoritaire en nombre, au sein de l’Assemblée nationale.

  D’où la nécessité d’expliquer au peuple que si ce parti fantôme dispose peut-être de 49 ou 50 élus ( avec les conditions que nous connaissons tous ), un tiers des élus est loin de constituer une réelle majorité !

  J’aimerais qu’il se penche aussi sur le cas du nouveau président, coupable de :
  – Faux et usage de faux ( affaire BNI-CA )
  – Prise illégale d’intérêt ( Cabinet AA-CGA dont le soldat Hery est co-dirigeant, et qui est en charge de la « comptabilité » d’Air-Mad dont ledit soldat en est aussi le PCA ).
  – Candidature illégale d’un candidat, en charge d’une société d’Etat.

  http://www.tananews.com/2014/02/mapar-legalite-remise-en-cause/

 22. Autre précision : En « créant » le MAPAR ( ni parti politique ni groupement de partis comme dit précédemment ), le dj putschiste ( son nom y est associé ) avait une fois de plus, publiquement violé la Feuille de route qui lui avait donné le titre de Président de la Transition.

  Ladite Feuille de route était claire quant à l’obligation de neutralité qu’il se devait de respecter.

  Alors pourquoi, aussi bien la CES que le CSC, ou encore l’ensemble des candidats dits de l’opposition n’avaient-ils pas soulevé cette irrégularité ?

 23. KM
  efa niresaka an’io za teto fa GBD moa t@zay tezitra ary saika iteniteny foana,zay mahatong’ahy ilaza hoe:dr Robinson no PM,efa extraconstitutionnel zao,ary resaka diplomatie no ametrahan’azy eo,ary ing Andry R.mihintsy no mila ailika eto,na mandrava ny Antenimiera-pirenena dia mamerina ny election legislative,za moa tsy naharaka ny zavatra noteneniny Pr Honore R. ka tsy manana ho lazaina firy fa ny fahalalako kely fotsiny no ilazako hoe:tsy manana droit @fanendrena PM ny MAPAR

 24. hahahaha, tena lol tokoa an, nareo rehetra mihits no olona voa ka, ts izy irery, zay le aretin ny Mouvansa RAVALOMANANA E, misoko miadana, mifampihinana ampitoerana, de mifanaratsy ampitoerana, lol eeeeeeeee, itan ny avanareo sy ny dadanareo eo nareo eeeeeeeeeeeeee, dada ts tafody zany iny eeeeeeeeeeeeee, dada vvvvvvvvvvvvvvvvvv eeeeeee

 25. Ny mpisera dia samy mba milaza izay fantany ary manome toro-hevitra rahatoa ka ilaina izany !

  Fantatra ary tsy misy izay tsy mahalala fa samy mijery sy mamaky izay voasoratra eraky ny sites rehetra, ireo mpanao pôlitika ireo !

  Tsy anjaran’ny mpisera no mitory fa an’ireo KANDIDÀ ARY TOMPON’ANDRAIKITRA PÔLITIKA !

  Resaka dokotera sy marary !

  Fanontaniana ho an’ny rehetra, indrindra moa fa ny vehivavy !

  Rahatoa ka vehivavy : Raha nijery dokotera ianao, dia hitany fa voan’ny kansera ity tratra na « nono » manome endrika ny bikanao ! Vonona ny hitsabo tena ve ary hanaiky ny handidiana an’ilay izy, sa…avela ho eo fa rehefa maty dia maty ?

  Raha lehilahy, mahakasika an’io voalaza io ambony io ihany : Asainao mitsabo tena sy hanàla an’ity « kilalao-nao » ity ve ny vadinao, sa dia hoe avelao ho faty any ity renin-janako ity , fa ny vehivavy ve no tsy misy ?

  Mila fitsaboana toa izany ny firenena ! Tsy hitondra ho aiza na ho aiza ny tsy fitsaboan-tena, indrindra fa hoe aretin-dratsy no mahazo an’ny tena !

 26. KM

  tu dois savoir que beaucoup de Tananariviens avaient étaient exclus pour voter ,

  => par simple EMPECHEMENT ADMINISTRATIF : la grosse ficelle de ne pas leur délivrer de cartes électorale !

  Honoré Rakotomanana SUR LE FOND a parfaitement raison : une légalité née d’un contexte illégal est en soi illégale !

  C’est un raisonnement de démocrate qui sait que le pouvoir doit venir du peuple DE MANIERE SINCERE !

  MAIS : ce n’est pas le cas dans notre république bananière

  J’aimerais que nos éminents juristes attaquent la république bananière en ce qu’elle d’innée :
  1) l’absence de Contre-pouvoirs
  2) son lit de corruption

  Tant que le discours reste « LISSSE » sur un plan juridique technique pur ===> cela ne passera que pour les intellectuels ……très peu pour la majorité du peuple.

  Il faut qu’ils soient capables d’appeler un chat « un chat » et d’EXPLIQUER CLAIREMENT …….
  ….. LE SYSTEME ECONOMICO-POLITICO-JURIDIQUE pourri qu’est la françafrique

  Quant à ce que tu dis sur les côtiers , cela ne ne m’étonne qu’à moitié(Diego a aussi retourné sa veste) car :

  ===> Tanarive est aussi truffé d’opportunistes dans cette société glauque dans laquelle tout marche à « l’informel » comme dans tous les pays pauvres , sous développés et exploités d’Afrique
  ==> cette Afrique riche des RESSOURCES INDISPENSABLES AU DEVELOPPEMENT DES PAYS RICHES ( on nage dedans !)

  Voilà pourquoi je préconise la lutte ferme et claire contre « françafrique » et l’expliquer plus et plus encore , au lieu de parler sans cesse de « légalité » insaisissable comme le bon Dieu contre la misère !

  Les errements de raisonnement comme « collaborer » pour mieux faire orienter me feraient rire en me tapant les fesses quatre fois par terre…..
  ….s’il ne s’agissait pas de CONDAMNER A PERPETUITE LE PAYS !

 27. Avelao ny anjely na ny ange-nay, fa izy ihany no hanavotra sy hampody ny tenany !

  Mandehana aloha vonjeo ny angeHery- nareo, fa sempotra dia sempotry ny fo fon’ny foza rehetra !

 28. Désolé GBD mais depuis des années, Tanà est peuplé par une population issue des quatre coins de l’Île, et non pas de merina uniquement !
  Les belles maisons ou villas de la capitale appartiennent surtout à des côtiers, qui au lieu d’investir chez cet argent parfois mal acquis, préfèrent « se cacher » dans la capitale !!

 29. inona ny resahana PM : allez demander la réponse à l’ambassade de France

  il n’y a pas d’ingérence dans une république bananière !!!!!!!!!!!!!

 30. KMD, fa nga mou i Hery Anjely e, fa nga tsy devoly sy foza daholo ndray Hery sy ny miaraka aminy e, mafinaritra kousa lou le fitsaranareo manaraka an i Dada, ze tinareo atao hoe Anjely de Anjely, ze tinareo tenenina hoe Devoly de Devoly, tena tsara, tsara fa tohizo zareo an, mlay, de mba iza am reo 2 reo mou zany nareo e, tsy misy safidy mants fa na enao an ny Anjely na an ny Devoly, za lou siora fa an ny Anjely nareo, zavatr Dada zany hatsangana olo-masina ngamba amin’ny heritaona kou satria tena nahafehy tena nandritry ny Dimy taona tany ivelany, sa aona???

 31. Ianareo ihany anie no nilaza fa Anjely Ingahy Ravalomanana, ary tsy mivaky loha amin’izay fiainany any izahay ê !

  Hidinika momban’ny fiainan’ny vahoaka malagasy sy ny hoavin’ny taranany no antony mba hiserànay ato !

  Amiko izy dia olombelona ary Filoham-panjakàna, nahongan’ny foza mpanimba ny hoavin’ny vahoaka malagasy sy ny Tanindrazany, avec un grand « T » hoy ny frantsay !
  Ary izaho koa mbola tsy nilaza fa anjely ilay fery vao ! Samihafa ny anjely sy angeHery !!

  Ny iray manomboka amin’ny « anj » ary ny iray kosa « ang » !

 32. KM

  quand je parle de côtiers dans mon esprit il s’agit de « provinciaux »…
  …que j’opposerais aux habitants de Tana : métropole comme Paris pour moi …

  Merina née sur la côte et ayant grandi sur la côte je ne fais qu’une dichotomie géographique et non ethnique , une notion que j’ai dépassée depuis longtemps.

  je vois évidemment des ARRIVISTES ET AFFAIRISTES cotiers et merinas qui s’entendent comme larrons en foire dès qu’il s’agit de bizzna : ils n’ont qu’un seul Dieu : l’ARGENT !
  Cela n’a rien d’étonnant.

  Ils « COLLABORENT  » pleinement avec le système et ne t’inquiète pas:
  ==> sur la côte les plus racistes sont les « VALIVOTAKA  » , ils sont les plus méchemment acharnés contre les merinas , pour faire plus côtiers que les cotiers
  Tamatave en est plein , Diego surtout des Betsileo valivotaka etc…

  Le distingo merina/côtier ne marche que pour ceux qui ont bien l’intention de l’exploiter pour leur pomme !
  Et je ne marche pas dans cette logique que l’ex puissance colonisatrice tient à perpétuer …notamment à travers les missions catholiques…dans les brousses.

  Les intellectuels côtiers ne sont pas tous des Zafy Albert ou des Resampa ( haineux viscéralement à en devenir bornés)

 33. En cinq ans, j’ai appris à te connaître…… « virtuellement » !

  Les résultats issus de « la côte » sont assez simples à expliquer :

  – désinformations dues à la fermeture des « media légalistes » et confiscation par les putschistes de la RNM et TVM !
  – Fraudes électorales, avec utilisation de tous les moyens possibles et imaginables allant de la menace physique au bourrage d’urnes !
  – Non engagement, voire collusion honteuse de personnalités soi-disant Pro-Ravalomanana avec les putschistes. Volonté réelle de collaborer pour ne pas perdre les petits acquis, qui peuvent rapporter gros ! Actuellement, tout s’achète et se « deale », et le peuple n’a qu’à crever !

  Après moi le déluge ? Même l’arche biblique semble avoir coulé !

 34. JM

  tout ce que tu écris a trait aux actes violents condamnables d’autocrate ou de dictateur : JE PARTAGE PLEINEMENT TON AVIS

  Toutefois :
  le cercle vicieux découle de l’appât du gain qu’il s’agisse de merina ou de cotier :
  L’ARGENT ROI

  Avec l’argent on achète les gens , on vend le pays , d’oû pour moi la nécessité de lutter contre le mal à la base …depuis 1960 (période Ravaloimanana exclue)

  C’est adhérer les gens à cette lutte contre la françafrique qu’il faudrait
  * NOTRE REPUBLIQUE toujours BANANIERE , contourne toujours la légalité ,
  * installant une mascarade de légalité bénie par la C.I.

  Pourquoi ne pas orienter notre protestation véhémente , pour une cause juste , en attaquant de front la cause : françafrique ?

  Tant qu’il n’y a pas AU MOINS BOYCOTT FRANC du système , rien ne changera

  C’est poser des emplâtres sur une jambe de bois .

  * donc luttons contre celui qui fait rois les gouvernants au pouvoir à Mada (Rajoelina, Hery …Tsiranana ayant ouvert le bal)
  Ravalomanana étant l’exception gênante qu’il leur fallait dégommer en 2009 .

  * notre lutte est virtuelle , faisons qu’elle soit efficace…….
  Stratégiev et méthode à définir sans les …esprits qui se fatiguent trop facilement.

  les propositions de collaboration avec ex putschiste représentent, représentent une curieuse vue de l’esprit et un échec cuisant du courant de pensée soi disant légaliste et démocratique…

  cela me rappellent les bla bla de fihavanana…la tête à la caisse d’épargne !

  KM

  la bêtise fait partie de ce monde , il incombe aux plus conscients de ne pas sombrer et contribuer toujours à essayer de sortir les plus faibles de l’ornière…

 35. Je rappelle que le père de Ratsiraka n’est pas Betsimisaraka mais un:

  MERINA VALIVOTAKA une sale espèce de la nature , haineux des merinas comme il n’est pas possible

  Monsieur Jarison , ancien maire de Tamatave , vrai Betsimisaraka de souche , parain de Tsirananana , était un personnage d’une grande dignité et de grande ouverture à l’égard de tous les TAMATAVIENS sans distinction.

  Denrée rare ou non : cela existe !

 36. Ireto zanak’i dada reto tena tsy ho avptra tsony. Fa angaha ianareo koa voavidiny dadanareo tsy nahatsapa ny krizy nahazo ny bitika? io crise io anie efa htraminy ndry Deba e, de tonga dadalesany de monopolisena-daholo hatramina mpivarota gisa sy ronono tany aminy tananay aza nipirina fa Tiko ihany no mahazo ny varotra rehetra…tsy hitanareo zany? ny sasany dokotera fa angamba sady poety ko…. dokotera ve de tsy hafantatra fa ny « finance meltdown » dia global fa tsy eto dago fotsiny , na hoe tsy mahay tena frantsay aza mba afaka mahita ihany hoe europa ray manontolo crise daholo ary mbola mazana noho ny eto. HR mbola nahavita nitazona ny value monetaire ny gasy na dia ny dadalesany aza ni-saboter nanapaka ny fanampiana avy any hivelany. Dada lesany no tena mpamototra teto…

  Bravo Miary!!!
  Avelao hiandry an’i dadany eo!

 37. Aza izahay no fahanan-dalitra fa fantatray dia fantatray ny fanohanana « ara-ekônômika » , ataon’ny frantsay atramin’izay ê !

  Misy tera-tany malagasy tia tanindrazana ary maro koa anie, miasa any amin’ny ministera frantsay rehetra any ê !

  Vola sandoka na Erô tsy ferana intsony ! Mbola tsy afa-taimbody na tsy teraka akory aza angamba ianareo ry totomboanjo, tamin’ny andron’izany Bi ary Fra izany !

  Mamoaka ny bilan 2012 ny Air Mad aza, tsy vitan’ny fery vao-nareo !

  Bravo Miary ! Diso mandrevy ny vadin’i domelina, any ka nitady sy manao lappe&suce !

  Ha ha ha !!!

 38. KM

  Mbola tsy terak zay tam zany de manin? ianareo zany efa teraka zokiolona fa ny fiteny nareo feno fanaratsiana sy fialonana. Jambany ny fitiavambolan dada lesany. Toa tsy misy tadidiny lesany ny nataondr’i deba sy dadalesany. Ireo no tena nampintondra fesany ny gasy. Na zany airmad zany angaha moa tsy dadalesany ihany no nanova ny dg mba hinanany. de tena jamba ve lesany tsy nahita ny dictature nahazo ny gasy taminy dadalesany. Hatramina peinture taxi forcena tsy maintsy ny an’i leiry.
  KM ny fanompana dia ho an’ny olona tsy mahita ho lazaina. Ny forum natao hiadiankevitra sy fanarangitana fotsiny « nothing personal » fa ra tsy mahatanty de aza miditra forum. Na raha miseho mahay politika naninona no tsy nilatsaka prezidda?

  « self-respect can be an extension of your ego or a priceless virtue »

 39. Marina miitsy zany Rainivoanjo a, ny an’reo ne efa ita mazava e, tsy mba manana foto-kevitra zany reo, fa ny fanaratsiana sy fanopana, izay no foto-kevitra ijoroan reo, zany no ts mampahomby ny tolona nataony nandritra ny 5 taona ne e, fa ts fantany zany, vo misy maneho hevitra ankoatra ny azy de ompa sy foza no maazo azy. Manina raha samy maneho ny heviny trotra fotsiny ra tena lehilahy ela fa ts manaratsy sy manompa fona, zany ve no olom-banona miaraka @ ingahy Ra8, tsy aleo iany zany olon-dratry miaraka @ Hery nefa mba mahay manaja ny hafa, mdr

 40. marina ny anao gbd a, inona no dikan ny harena entina manambany sy manaratsy ny hafa az e, ilaina ve zany aminao io??? ilaina ny manana r’se a, fa ts entina ireharehana sns koury, fa rehefa ts matanty adi-hevitra fotsin de aza manopa sy manaratsy, zay ne le noteneniko ela be e, aleo sefo kaontabla kely nefa ts mbola niteny ny gasy na 1 aza we enao foza na enao mahanta velona , fa Ra8 sady mana-pahaizana naazo Horonis Coza (zay mou le izy), nefa inona reto toetran ny olona manaraka azy, fanambaniana sy fanaratsian no ao anatiny, de inon no dikany, = zero, tsy misy dikany akory

 41. Tohano tsara, ary omeo an’izay mahafinaritr’azy ny (Ra)fozanareo, fa izahay tsy tia ê !

  Ny ara-dalàna ihany ny anay no fantatray ! Izay nataon’ny Filoha tany tsy problemanay fa azy ny azy ! Izahay tsy mandrevy mpanongam-panjakàna sy mpamono olona !

 42. KintanaMananDrambo + GBD
  >> afatra hoan’i KintanaMananDrambo manokana : dadanareo ko efa namono olona t@ izi nitondra fa aza modi fanina eo. tena tsy hainao mintsini oe inona ni tena zavabitan’ini rangahi ini. ni vadini si ni zanani azani miaki anazi fa enao no be fo eo.

  calmos amigos. efa i dadanareo mitondra mofo. ini ô dada ô, mitondra mofo ô.
  efa foza be zao i Lalao si Ravalo mivadi ri se. na tin’i se na tsy tin’i se. rafa miara-miasaosi si mifanaraka ari manaiki ni foza de foza ko zani.
  90% mahantra zao foza daholo. nareo manankarena si amboni tanana miaraka @ robin-son iani no nanamafi izani.
  de gaga i se.
  mangina @zai fa aza be fo. efa ini i dadan’ise itondra mofo.
  mdr mintsini le zana’i dada reto

 43. Mbola tsy niantso an’Ingahy Ravalomanana « Dada » izany mihintsy aho tato na tao amin’ny Topmada !
  Fandàvana ny nanonganan’azy no hidirako serasera, indrindra moa fa maro ireo olona fantatro anisan’ireo nanongam-panjakàna ! Laviko ary laviko atramin’ny farany izany fanonganam-panjakàna izany !

  Raha hitan’ialahy fa lasa foza Ravalomanana mivady, dia azy izany hoy aho !

  Aza ny raiko efa any am-pasana aloha no atao resaka sy endrikendrehina ato !

  Ny rain’ialahy no mpamono olona angamba ary foza tsy nahay nitaiza, satria ny renin’ialahy variana nitady kila, matoa ialahy tsy misy ati-doha sy manao fisainam-poza tahak’izao !

 44. Io ndray le ts mazaka ady hevitra lety e, zay ndray le toetran ny mouvansa Ra8, calme fotsiny fa adi-hevitra ny atao eto e, ary aza miteny an zany foza zany fona wa fa ts tsara zany, na momba an i Hery na Ra8, de samy gasy daholo no anarana fa tsis hafa akory, fa hevitra fotsin no tsy mitovy e, sa aona zoky, courage fona fa resaka no atao eto ry KMD an, mazotou ary e, de iza zany no fiantson se an i Ra8 lou e, Papa ve sa Ikaky, lol, mdr

 45. Fomban’ny devoly ny misarika namana mba hiara-ho very aminy lesy a!
  aza valiana akory reny fa tsy mendrika e!!avelao izy hiteny irery eo, izy daholo anie
  ireo mandrangitra eto ireo e!!raha tsy mandrangitra dia MANANGOLIKA ,fa saingy tsisy FOZA eto na MAPAR e!!
  TERENA fotsiny ilay olona hiara-hiosim-potaka aminy ( foza) MBA SANATRIAVO IHANY EE!!!
  Samy manana ny tarigetrany sy ny tanjony na samy hiditra ao @’io fitondrana io aza sady tanindrazana hiraisana io
  fa tsy midika mihintsy fa tsy maintsy hiara-hiohaka AMINAREO @ DEVOLINAREO IZAY REHETRA MIDITRA AO.
  SAMY MANANA NY LALANY SY NY TOMPOINY IO Ka aoka t hifampitarika @ lalan-dratsy hoe: FOZA .Ny tsra
  no arahana fa tsy ny ratsy velively .

 46. KM & GDB
  lasa dada Ravalomanana no maimbo @adalanareo,ny toetra ratsy fanaon’ing Rajoelina izay tsy nitsahatra ny nanenjika an’i dada ary mbola anenjika azy foana no virus lasa any @nareo ka mandinia tena fa tsy tsara,rehefa manoana ny ara-dàlana ianareo dia ataovy @ ara-dàlana sy @fanajana fa manome fanafintohina ny hafa,ary mba mahaiza mitsara tena autocritique e!,fa lasa nareo nO manimba ny mouvance sy ny zanak’i dada.

 47. Le lapin et la Tortue :
  Izaho dia tena d’accord amin’ity analyse ity mihitsy : fa hoy ny fitenenana hoe : ny akoho tsy naneno tahak’izay……..lasan’ny kary.
  Raha mbola miandry maharitra eo ra-HVM dia ho avy ry rajoelina sy ny tariny izay manao ny tratry ny heriny handemenany decision’i HVM. Farany dia ireo niriany ho alavitina ireo ihany no ho voatendry hiditra ho PM.
  http://www.madagascar-tribune.com/Le-lapin-et-la-tortue,19630.html

 48. Mtamatama be i HVM sa miandry loatra ! ny dikan’izany, mbola MATAHOTRA ny haka decision HVM. Ka inona moa fa dia miandry izay ho PM hatrany mba ahalalàna ny ho avy ? Eo misoritra tsara ny ho fandeha.

 49. Hagaga ihany raha PM i Dr ROBINSON ka !
  Rehefa jerena ireto anarana mivoaka an-gazety dia mahakivy be ihany !
  Ny ahy ireto Patrick (rajoelina sy leloup) roalahy ireto no tena halako ! Ireo no tena fanetry be ao ary mitarika an’i HVM hiforitra @ Mpanjanaka (OIF-COI – UA).

 50. Randrianiaina

  Madagascar n’est pas le nombril du monde : ouvre un peu les yeux et essaie d’examiner ce qui se passe ailleurs (ex élection d’Hamid Karzaï en Afghanistan ou du françafricain de la Cote d’Ivoire)

  Tsy adala

 51. jamba sy mihevitra koa mety mahatalanjona….

  JAMAIS JAMAIS un collaborateur n’a pu jouer gagnant-gagnant comme tu le dis !!

  Tout collaborateur s’est toujours trouvé « perdant-perdant »

  Aza dia tsotsotra laotra rééééééééé

  mahamanatra ho any « opposition » mendrika !!!!!!!!!!!!

 52. KintanaMananDrambo
  zai le tsy mazaka demokrasia zai. tsy maninona mintsini fa za alo de foza keli saina. tsy olana zani. ari enao io mo zani mba inona. zanak’i dadakoto ravalomanana.

  ranavalona
  zai zani le oe devoly ve, sao de mba tokoni i ravalomanana iza tsy nitsahatra nangalatra vola (efa nigadra izi an, anotanio ni journaliste ani tia tanindrazana), nigeja ni arenan’i hafa, nividi ireo pasitera t@ volabe. aleo tsy tanisana sao de oe mitanila tsao ndrai ni tenanai.
  fa ravalomanana izai ara-dalana si anjeli kosa alo enjala le miditra ani apengonana dia manome baiko oe ento ati daholo ni rakitra rehetra. temoin zahai tao @ FJKM irai teni amboibao. manotania olona eni ra tsy matoki ndrai.

  nareo reo mo zani le oe manaikini ara-dalana. de hono oa, ara-dalana zani ni tsy nandoavan’i TIKO BOYS 700 milliard hetrampanjakana. de ara-dalana zani ni auto-proclamation nataon’i ravalou filou t@ 2002.

  de gaga i se ozi se zai.

  mahereza hatrany ry magro fa efa keli sisani de ivoka ni maizina ianareo. ao anati nofinofi an. mdr

 53. aza mirediredy ry masaky à !

  mbola tsy vita faona ve ny « periode d’adolescence » nao ???

  toa taraiky be !

  avelao any yzant devoly izany …nofy ratsy tsy misy porofo afa tsy ny tahotra !

 54. DECLARATON DE MADAME HALEH BRIDI , REPRESENTANT DES FINANCIERS ETRANGERS POUR LES AIDES FINANCIERES ET TECHNIQUES DE LA RECONSTRUCTION DE MADAGASCAR..

  Mme Haleh Bridi lève le voile sur les raisons de la restriction de la Communauté internationale et expose un aperçu des perspectives de coopération avec Madagascar. En ce sens, le déblocage des fonds internationaux repose sur la désignation du Premier ministre, mais surtout du prochain ministre des Finances et du Budget.

  La rigueur qui déplait au MAPAR

  CHERS COMPATRIOTES D’ICI , D’AILLEURS ET DE PARTOUT ,

  jE VOUS INVITE A DECORTIQUER ET A ANALYSER DANS LES DETAILS ATTENTIVEMENT ET OBJECTIVEMENT CETTE D2CLARATION DEMADAME HALEH BRIDI

  Déclaration qui comporte les clauses et conditions posées par les « bailleurs de fonds  » AVANT DE DECIDER DE DEBLQUER LEURSAIDES FINANCIERES AUX MALGACHES AFIN DE SAVOIR S’IL EST JUDICIEUX ? PRUDENT DE CONFIER LA GESTION D’UN TEL MONTANT A DES PERSONNES RESPONSABLES DE CET APPAUVRISSEMENT DE LA POPULATION ET DE LA DESTUCTION VOLONTAIRE DES USINES , DES FOYERS D’EMPLOIS ET QUI PENDANT CINQ ANNEES DE POUVOIR SANS PARTAGE LE POUVOIR QUI A IGNORE SUPERBEMENT LES REGLES DEMOCRATIQUES , LE DROIT DE L’HOMME ET QUI A USE ET A ABUSE DU CUMUL DES POUVOIRS ( MILITAIRES , JURIDIQUES , MEDIATIQUES..!

  CE POUVOIR QUI S’EST VANTE D’AVOIR PRIS LE POUVOIR DANS LE BUT D’AMELIORER LA VIE DES MALGACHES ET D’INSTAURER LES REGLES DEMOCRATIQUES DANS LA VIE POLITIQUE ET L’ADMINISTRATION DU PAYS IL A DETRUIT LE TISSU ECNOMIQUE ET N’ A RIEN CONSTRUIT !

  CE POUVOIR ILLEGAL MALGRE CES ELECTIONS TRUQUEES CROIT QU’ IL A ENCORE SUR LE PAYS DES MOYENS POUR S’IMPOSER ET ET D’APPLIQUER LEUS ACTIONS MAFIEUSES , DELICTIEUSES ET CRIMINELLES

  LISEZ ET RELISEZ CETTE DECLARATION !

  Docteur Robin

  Paris

  « Vous voyez un mélange de jubilation et d’inquiétude des bailleurs de fonds. Nous traitons avec de gros financements potentiels, donc, ce n’est pas ce que nous voulons influencer, le processus, mais nous aimerions savoir qui sera le ministre des Finances. » Tels ont été les propos de Mme Haleh Bridi, Directrice des opérations de la Banque mondiale pour Madagascar, Comores, Maurice et les Seychelles, au sujet de la conjoncture malgache.

  Ces propos révèlent plus sur les raisons des restrictions de la Communauté internationale, quant à la désignation du Premier ministre et la formation du prochain gouvernement. Certains parlent de « zéro reconduction », car aucun bailleur de fonds ne semble vouloir confier le moindre centime aux dirigeants malgaches sous l’ère Rajoelina.

  En ce sens, les acteurs malgaches, politiques et juridiques devront se débrouiller, exploiter les Lois et en déceler les filons exploitables pour mettre Andry Rajoelina sur la touche. En réalité, il ne s’agit point d’ingérence ni de dictat international, mais de la simple assurance que les fonds – plusieurs milliards d’euros – soient en de bonnes mains.

  Un accompagnement de près

  Après la mise en place du gouvernement, la Banque Mondiale débloquera les fonds nécessaires aux programmes d’urgence. Pour ce mois de février 2014, une première tranche de 75 millions de dollars sera débloquée pour atténuer l’insécurité alimentaire qui frappe 4 millions d’habitants de la partie sud du pays.

  La Banque Mondiale a également établi un plan d’action pour trois années et qui définira le déblocage des fonds. « Si nous voyons que le pays a une bonne structure en place et qu’il peut absorber plus d’argent, alors nous ferons en sorte qu’il reçoive plus », a ajouté Mme Haleh Bridi.

  La foi en une réussite malgache

  En tout cas, Mme Haleh Bridi croit en un avenir prospère pour Madagascar. « Madagascar peut récupérer très vite. Il ne peut que remonter. D’autres pays, comme la Chine et la Thaïlande, l’ont fait avec un bon leadership du dévouement. Ce pays peut aussi le faire », a-t-elle lancé.

  Pour y parvenir, la Grande-Île doit se maintenir sur une croissance économique d’au moins 7 % pendant 10 années d’affilée. Les prévisions pour l’année en cours en sont cependant loins. La rupture du cycle de crises qui ont sévi dans le pays est en conséquence incontournable.

  « Il faudrait la garantie de la cessation de l’ingérence des militaires dans la politique », a pour sa part indiqué Cassam Uteem du Centre Carter. « Il faudrait également que cesse le scénario sordide postélectoral où le gagnant saisit tous les biens du perdant et le pousse à l’exil, en attendant que les proches de ce perdant fomentent des mouvements « anticonstitutionnels », a-t-elle ajouté  »

  Cette déclaration de Madame Haleh Bridi est très importante pour Nous à plus d’un titre.

  Cette déclaration sans aucune intention politique va nous aider à stopper et à faire taire le délire des putchistes ,qui ont cru que cette partie de la Communauté internation entrainée par chissano et les agents de l’ingérence de françafrique qui ont tout comploté pour que la solution de la crise à Madagascar , pour favoriser leurs intérêts communs dans le Canal de Mozambique ,sorte du cadre de la feuille de route ,car ces élections non démocratiques vont favoriser le maintien des putschistes au pouvoir à M.car Grâce au non respet surtout du Droit de l’Homme ,aux manipulations illicites à tous les niveaux des opérations électorales( de l’enregistrement des candidats jusqu’à l’annonce des .

  Présentement les résultats..ce pouvoir usurpé avec la complicité d’une partie de la Communauté internationale se trouvent devant sous forme de deux problèmes indispensables au fonctionnement du gouvernement d’un Etat .

  –il s’agit de mettre en place le gouvernement et le premier ministre. La nomination de ces ministres se hertent frontalement avec les dispositons des accords de COTONOU qui interdisent , comme le précise de même l’article 21 du droit de l’Homme, la participation au pouvoir issu d’un coup d’état dans son Pays..Et ce président prétendument éiu fait-il l’objet d’une exception ou bénéficie-t-il d’une impunité ? ET POURQUOI ?

  Le deuxième problème consiste à trouver du financement et des financiers qui acceptent de confier leur argent à des voleurs , des prédateurs patentés et avides.

  Ces deux problèmes constituent de gros handicaps à ces voleurs de grands chemins qui n’ont eu peur de rien ni de personne.

  Dans la déclaration de Madame Haleh Bridi ,les bailleurs de fond dictent leurs leurs conditions à remplir par les « quémandeurs  » qui pourraient lever le déblocages des fonds et vous avez lu que si tout se passe bien ,l’octrou de l’aide se débloque au fur et à mesure de la réussite de la gestion précédente..et de l’état cu chantier qui fera l’objet d’inspection technique

  Si nous voilons nous rappeler que ces précautons des bailleurs après les mauvaises gestions de ratsiraka , le Gouvernement de jacques sylla a subi la rigueur de ces mesures de précautions

  RAPPELONS QUE RATSIRAKA A LAISSE ME PAYS DANS UNE MISERE NOIRE AVEC UN APPAUVRISSEMENT ET PAUPERISATION DE MALGACHES ,DES OBLIGATIONS REGALENNES DANS UN PITEUX ETAT ,DES ROUTES NEGLIGEES JAMAIS REPAREES….!

  La reconstruction du Pays par le Pouvoir du NOUVEAU POUVOIR RAVALOMANANA MARC a été effectuée en deux étapes :

  — début janvier 2002 au 1er novembre 2005 , la lutte contre la Pauvreté a été réalisée avec la reconnaissance du sieux de gestion financière et le sccès de la lute par les bailleurs de fond , qui ont attribué au Gouvernement un satisfécit ( un point de satisfécit).

  Le déblocage d’un tirage spécal de trois a été permis pour l’Etat malgache pour financer de nouveaux chantiers.

  — au mois de mai 2006, mise en application du plan MAP

  A LA FIN DE L’ANNEE 2088 ,LE POUVOIR A ENREGISTRE DE GRANDES PRODUCTIVITES AGRICOLES , UN IMPORTANT DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES ET LES MALGACHES ONT NOTE UNE NETTE HAUSSE DU POUVOIR D’ACHAT EN MEME TEMPS QUE LA BAISSE DES PRIX DES PPN !

  LE TAUX DE CROISSANCE ECONOMIQUE QUI A ETE POINTE A MOINS DE 0.5% A PROGRESSE AU NIVEAU DES 7.9 % AU DEBUT DU MOIS DE MARS 2009..

  LE POUVOIR DIRIGE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC A MIS AU TOTAL SEPT ANS POUR REDRESSER MADAGASCAR SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET SOCIAL ET SUR L’EDIFICATION DES MALGACHES POUR LA SCOLARISATION , LA SANTE PUBLIQUE ET ET POUR LE DESENCLAVEMENT DU PAYS PAR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES ROUTES ET LA REFECTION DES ANCIENNES QUI ONT ETE NEGLIGEES PAR LES GESTIONS AVANT 2002 !

  MADAME HALEH BRIDI A ILLUSTRE SA DECLARATION EN S’INSPIRANT DE L’EXPERIENCE DURANT LES SEPT ANNEES DE REDRESSEMENT DU PAYS , NOTAMMENT

  –LE DEBLOCAGE DU TIRAGE SPECIAL DE TROIS ANS POUR REALISER LE CHANTIER POUR LA LUTTE REUSSIE CONTRE LA PAUVRETE DONT L’ACHEVEMENT A MERITE DE LA RECONNAISSANCE DES  » DES BAILLEURS DE FONDS »

  –AU MOIS DE MAI 2006 ANNONCE ET MISE EN PLACE DU PROGRAMME MAP QUI COURT JUSQU’EN 2015 AVEC GARANTIE DE FINANCEMENT DE TOUT LE PROGRAMME !

  MADAME HALEH BRIDI EST TRES CONFIANTE ET N’A PAS HESITE DE PRONOSTIQUER QUE LES MALGACHES REUSSIRONT CETTE RECONSTRUCTION EN SOUS ENTENDANT QU’ILS ONT ETE DEJA CONFRONTE A DE TEL PARI QU’ILS ONT GAGNE ET D’AILLEURS CE PROGRAMME MAP A LIVRER EN 2015 A VU SON TAUX DE CROISSANCE EN FIN 2008 CULMINER AU NIVEAU DE 7.9 % ALORS

  QU’ A LA FIN DE L’ANNEE 2001 CE TAUX A ETE PLAT AU NIVEAU DE 0.5% !

  ET MADAME HALEH BRIDI DE D’ESTIMER ET D’AFFIRMER QUE LES MALGACUES GAGNERONT CET ENJEU

   » YES YOU CAN ! »

  OUI NOUS NE DOUTONS PAS ! NOUS GAGNERONT !

  AVEC LA FORCE DE L’ESPRIT ET LE PRAGMATISME IMPLACABLE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MARC ET L’ENTHOUSIASME TRANQUILLE ET ELECTRISANT DE NENY RAVALOMANANA LALAO !

   » QUE DIEU CONTINUE A GUIDER NOTRE LUTTE  »

  Docteur ROBIN

  Paris

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *