TSY MANKASITRAKA NY OLONA MIZIRIZIRY AMIN’NY TSY FAMPODIANA AN’I DADA ISIKA

IMG_0011Tamin’ny herinandro lasa iny hoy Andriamatoa Raguy teny amin’ny Magro Behoririka androany dia nisy ny tafa ho an’ny mpanao gazety roa samihafa. Teo aloha ny teny Ambohimiandra, ary ny iray hafa nataon’ny Les As. Ilay olona teo ankavanana teny Ambohimiandra hoy izy dia niaraka tamin-dRajoelina nanongam-panjakana. Noho izany dia tsotra ny antsika tsy mankasitraka ny olona miziriziry amin’ny tsy fampodiana an’I dada isika sy ny tsy hamoahana ny gadra politika. Isika hoy izy teto tamin’ny fifidianana filohampirenena, rehefa nivoaka ny vokatra fihodinana faharoa dia samy nanana ny heviny. Isika tsy mankasitra ny olona mivadimbadika amin’ny heviny sy manao ankilabao amin’ny mpitolona. Mahagaga hoy Raguy fa misy gadra politika miaraka aminay lasa any. Nampigadrain’ireny olona ireny ianareo ary izany dia noho ny fitiavana ny filoha Ravalomanana. Mampalahelo izany fa ny namana gadra politika dia sahy mitsipaka ny tolona natao kanefa nisy zavatra nojerena tao dia ny fiverenan’I dada. Ny Cst Memé avy any Lalangina kosa dia nanazava tamin’ny vahoaka ny fizotry ny fifidianana tany amin’iny faritra Matsiatra Ambony iny. Tamin’ny fihodinana voalohany hoy izy dia efa nanao fiofanana tamin’ny fangalarabato ry zareo ary tamin’ny fihodianana faharoa dia notohizany izany ary nampihariny. Ny delege no naira niasa tamin’izy ireo. Tamin’ny toerana nisy ben’ny tànana dia tsy nanaovan’izy ireo izany. Tao Ambohimasoa hoy izy dia nandresy isika. Tamin’ny fihodinana faharoa dia tsy nomena bileta ho an’ny fifidianana filohampirenena. Niantso taty amin’ny Ceni-T taty Antananarivo ny Ced hoy izy nilaza fa tsy ampy ny bileta. Tsy nisy valiny izany fa ka dia nakana tsirairay ny biraompifidianana manodidina nahatratra 13. Ny folo tamin’ireo anefa dia nampirimin’izy ireo fa ny telo no najanony. Io anefa dia niampy roapolo izay efa tany amin-dry zareo. Ireo karnet telopoo ireo hoy ny fanazavana no nozaraina tamin’ny disitrika 30, ka rehefa mifidy ny olona dia ny bileta efa vita marika mialoha no entiny ka ahazoany vola ampahany, ary rehefa avy mifidy izay vao omena daholo ny ambim-bola. Izay hoy izy no nahatonga anay ho resy. Rehefa natao ny fitarainana tamin’io biraompifidianana io dia nofoanana ny valim-pifidianana reehtra tao. Tokony natao ny fampitahana , iza no nampiasa ny bileta efa vita marika mialoha. Ny zavamisy ihany koa dia marika stylo no nanaovana ny marika ‘x’ nefa rehefa nivoaka ny bileta dia lasa soratra’feutre’. Tsy ataontsika mahakivy anefa izany hoy izy fa mbola mijoro eto isika miandry ny filoha Ravalomanana. Tany amin’oo faritra Matsiatra Ambony io hoy ity mpanao politika ity no tena nampiasana vola be indrindra satria natsipy avy eny andavarangana ny vola. Amin’izao fotaona izao anefa dia mahatsapa io kandida lany io fa halabato no nandreseny. Ny tenako hoy izy no nitarika ny fampandaniana an’I Robinson tany amin’iny faritra iny ka izay no namotehana ny tenanay hatramin’ny farany. Ny filoha Ravalomanana no afaka mamaha izao oloanamianjady amintsika izao.

34 pensées sur “TSY MANKASITRAKA NY OLONA MIZIRIZIRY AMIN’NY TSY FAMPODIANA AN’I DADA ISIKA”

 1. Lasa resabe tsy misy hazo ho raisin à intsony i Magro sy my dago , izao no baigna voavadiky i Hanitra , Mamy, Guy Rivo … ary Mety Ingahy Ravalomanana koa aza.

 2. Asa na dia fandranitana na tsindrom-paingotra, fa maninona moa ry Ravelonarivo raha tonga dia lazaina fa Ingahy Ravalomanana mihintsy no doma, na tena manao an’izay tsy hiverenany â !

  Mino aho fa mba fanairana ny anao !

  Misy antony matoa izy niteny hoe « ny fiverenako dia izaho ihany no mikarakar’azy » !

  Hisaoran’izy raha tsy nanohy hoe « satria efa niezaka ihany aho nanao izay mba azoko natao avy aty ivelany, ary tsy vitanareo tao an-toerana ny niaro ny fiandrianam-pirenena, ny ara-dalàna, ny zoan’ny malagasy, ny lalam-panorenana, sns… » !

  Efa nolazaina hatry ny ela teto fa rehefa miteny izy hoe « A » no tokony ho « ataonareo », dia « B » no lazain’ny sasany hoe henon’ny sofiny !

  Izany marina angaha ilay atao hoe « be marenina » !

  Na izany na tsy izany, dia tompon’andraikitra amin’izao fahaverezana izao daholo ny malagasy, ary tsy misy tokony hahafaly na hireharehàna mihintsy izao toe-draharaha izao !

  Potika ary tena potika tanteraka ilay Firenena ! Tsy avotra intsony, satria « fandio iray tandroka sisa no entina handresena fandoto iray siny » !

 3. Ny argument-n’Ingahy Robinson ao amin’ny Tananews koa aloha, dia tsy mitombona mihintsy !
  Tsy ny fihidinana teny andalam-be no tena nandrasan’ny vahoaka taminao, fa ny fandavana atramin’ny farany ny halatra nataon’ny mpanongana !

  Nahoana no tsy hitan’ireo iraka avy any ivelany izany lazainareo hoe halatra be vata izany ?

  Ny an’ny sasany moa dia efa fantatra fa fitiavan-tena no nanosik’azy mianakavy !

 4. ravelonarivo

  enga vanie hiverina haingana i Ravalomanana ampiasa ny miaramila tsy manjary handraoka ny zoridiry mitafotafo erany tanana , sy hanenjika voalavo mitondra « la peste » à vitesse TGV !

  ianareo foza dia sefo be ny avoretrana , mpihaingo sy midedaka ambony tsokoko !

 5. mba misy camion mandalo eny anj-zoridira
  fa ny couche taloha miha-mafy eo ihany
  ilay ambony tsikoko no sisa araky ry zalahy raofina

 6. Mbola manan-kolazaina ihany ve izany Tarondro ( dokotera ) mpivaro-tena izany???
  olona tsy matahotra izay atahorana , tsy mena mivadika !

 7. IO FIVERENAN’NY FJLOHA-PIRENENA RAVALOMANANA MARC ETO ANTANINDRZANA NOOLANAA SAROTRA HO AN’IREO NANALA AZY TEO AMIN’NY FITONDRANA NY TANY SY NY FANJAKANA !
  Faharesena sy fahafahan’ny fahafatesan’ny fiheveran-tena ho zavatra ary koa ho tapitra eo ny fisekosekoana ary ny fihedinedenana …satria namono biby tsy nahafaty…dia hihomehezan’ny olona nofitahin’izy ireo !
  Hitanjaka eoimason’ny VAHOAKA IZAY TSY MIJANONA MIHIRA NY FIVERENAN’IDADA IZAY HITONDRA MOFO HANOME HERY NY NAONA SY VIZANA NEFA BE FANANTENANA TOKOA ! !
  IO FAHATONGAVAN’IDADA IO NO TSY VOAFEHIN’NY MPANONGAM-PANJAKANA IZAY NIHEVITRA FA …TSY HO TAFAVERINA ETO INTSONY IDADAKA NY FIVERENAN’icaca dia mitory fa tsy nanaq ,na tsy nahatontosa izany fanonganam-panjakana izany izy ireo!
  HRIO FA HO TONGA TSY HO ELA NY FILOHAN’NY FIRENENA NOFO AMAN-DRA !
  HISY OLONA IZAY NINO FA TENA IDADA ARY HANAIKY FA NITSANGANA TMIN(NY MATY IZY !

  AMIN’IZAY FOTOANA IZAY VE IANAO VAO HAHATSAPA FA LAINGA SY FITAKA NO
  ARY HOROHORO SY VONO LONA NO NAMORETANA NY VAHOAKA ARY KOA FANATAMBAZAM-BOLA ?
  koa raha isika indray no tezitra amin’ireo MANOHANA NY FILOHA RAVALOMANA MARC SATRIA MIRARY NY FODIANY ETO AMINTSIKA DIA MAMADIKA NY TOLONA ISIKA !
  NY FODIAN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC NO HERY SY FANANTENANA MAMPATANJAKA NY MALAGASY !
  « ANDRIAMANITRA ANIE HOMBA SY HITAHY ANTSIKA ! »

 8. HITONDRA NY MALAGASY AIZA NY FANAOVAN-dratsy ho FOMBA ITODRANA NY TANY SY NY FANJAKANA?

  ET BIENS MAL ACQUIS NE PROFITENT JAMAIS !
  Amin’izao toerana misy ny Malagasy izao — etsy an-daniny ny fahatsiarovana ny fandrosoana nisy sy iainana ary indrindra fa vokatry ny asa natao ny Malagasy niaraka tamin’ ny FIloha-pirenena tena voafidin’ny Malagasy(tena safidy tsy nisy hosoka sy fitaka satria no tanterahiny izay nampanantenainy,
  –etsy an-kilany ny vokatry ny asa-jilahy nandritry ny dimy taona : fanapotehina sy fandorana ny asa-pandrsoana sy mpiasa ary ny vokatra tao anatin’ ireny trano nodorana ireny , hala-bola ,volamena , vatosoa ,mercure , tsy fanajana ny làlana sy ny fomba amam-panao,ny fanitsakitsahana ny maha Malagasy ….iaraha-mahalala ireny…
  Tsy mila fahaizana ny mividy ny olona nanao ireny faapotehina ny fanana ireny sy orin’asa sy famonoana okona ireny
  Eo anolohan’ureo fampitaha ireo zava-bita tamin’ny Fitondran’ny Filoha-Pirenena RAVALOMANANA MARC sy asa ratsy nataon’ireto mpanongam-panjakana ireto dia gaga ianao satria misy faly ary sahy milaza fa tsy nanara-dàlana ny Filoha ravalomanana marc : ireto olona miteniteny foana dia manantea st resy lahatra fa hiova tànana ny fahaiza mitondra ny Firenena sy ny fahaizana mamandro y tekarena sy ny fiainan’ny Malagasy !
  Hiaraha-hahita tsy ho ela raha mahery noho ny fanahy ny ratsy izay ieharehanan’ny mpitaty ra kena !
  Mifaly y mandiha ary mody tsy mahatsiaro ireo olona maty ,izay nolazaina fa sorona ho an’ny fanovana ny sata-pitondrana vaovao , izay nangatahin ‘ny Vahoaka ! !
  Miandry Isika na sorona sitraka sy eken’ANDRIAMANITRA nana fanokafana ny varavaran’ny fonja araka ny didi-pitsaran’ny Olombelona MALAGASY , satria tsy misy TSY MATY MANOTA ho an’ireo izay nahavita heloka bevava teto amin’ny FIRENENA sy tamin’ny OLOMBELONA MALAGASY !
  SATRIA NY SOA VITA ,NATAO LEVENAM-BOLA ,
  FA NY RATSY VITA SY KASAINA HATAO DIA LOZA MIANTONA !

  TADIDIO TSARA :

  IREO FIRENEN-DEHIBE TOA NY USA ,JAPON ,ALLEAGNE ,ANGLETERRE SY NY FIRENENAATAO MEMBRES AO AMIN’NY BRIC’S (BRESIL , RUSSIE,INDE,CHINE ARY SUD AFRIQUE ) DIA NANAO FANAMBARANA HENTITRA FA TSY HANAMPY ANY MADAGAIKARA IZY IREO RAHA TSY MOSY ny emocratie ary raha tsy misokatra ny fitondrana ! »

 9. Inona ary ity isika miafanome tsiny lava izao – Izany ihany no tsy hankasitrahan’Andriamanitra – alefaso lavitra ny eritreritrintsika – izay no làlana dia araho re é ! Nanda hatramin’ny farany ny fifidianana i Dr Robinson, rehefa miziriziry ny communauté internationale sy ny sadec, inona no atao ? izy ireo no niziriziry nanantanteraka an’iny fifidianana iny, dia aleo izy ireo no hanamboatra ny sisa é ! tsy azontsika

 10. Lol be nareo ka, tena miady an-trano sy mifanaikitra otran ny voalavo antitra ao fotsiny, tsy aleo ve lazain ny olona we FOZA nefa mifanakatia sy mifanaja, tsy mifanaratsy toa izy otranareo Mouvansa RA8, sady otran ny voalavo antitra, mifandripaka am-pitoerana ao fotsiny, tsy misy ilana azy doly, adi-hevitra politique no atao kanefa dia fanambaniana sy fanaritsiana no betsaka, akombony ny vava rehef ts maita ambara tsoun fa az manaratsy e, fa tsy andriamanitra kelinareo ndray Robinson sa niova ho tarondro ndray, mdr lol, Ra8 zany afaka volana vitsy eo mety lasa gidro sa babakoto satria ts maints hifanaraka @ HVM iz @ fampodiana azy na tinareo na tsia

 11. mendrika(denise)

  * Depuis le temps qu’on en parle tu es INCAPABLE DE COMPRENDRE qu’une démocratie n’est jamais issue d’un viol du consensus électoral (FRAUDE)
  Dr célestin rappelle d’ailleurs les RESERVES des grandes puissances mondiales sur la nécessité d’EVOLUER VERS LA DEMOCRATIE

  * Depuis le temps qu’on en parle tu ELUDES LA CAUSE PRINCIPALE DE NOTRE MALHEUR A TOUS : LA FRANCAFRIQUE

  ===> Tu ne comprends donc pas que C’EST UNE GIFLE POUR HERY , une DECLARATION DE DEFIANCE ???

  ===> Tu parles de « hevitra politika » sans rien y comprendre.

  ===> Tu dis de la mouvance « miadi-andrano » alors qu’il s’agit d’expressions multiples NORMALES EN DEMOCRATIE : cela signifie que dans la mouvance on accepte la discussion tout simplement…tout en récusant clairement les actes de traitrise avérée ou de collaboration intéressée à titre personnelle…

  ===> « MANARATSY » hoe ??? c’est toi qui t’y donnes à coeur joie n’ayant aucun argumentaire acceptable : tu tombes dans l’invective !

 12. PFFFFFFFFFFFF

  ne pas confondre lobbying et tergiversations ridicules pour avoir à tout prix un trapontin : EN VENDANT SON AME voire sa femme et sa fille ………

  LAMENTABLE

 13. marina miits zany ry mendrika a, olona mitatsika fotsiny no atao ato fa tsis apoka koury eo ne e, avy eo ivadihan ny olona satria omby miaahaka vo mibarareoko eo, de avy eo tsis atao afatsy ny manaratsy de manambany satria ts de manana hevitra firy e, hany ka 5 taona eo fona, mapme be tsssssss, lol, mahereza de tohizo ny stratégie fa mety ahomby iany afaka 100 taona eo, mdr

 14. Iza no tsy nahatafavoaka ny gadra hatramin’izao ny mpitolona madinika ve sa ianareo ct,cst,minisitra ireo?
  Ampy ho azy ireo any ampigadrana ny famadihanareo ny tolona natao ka aza tenenina intsony ny momba azy ireo fa tsy ho zakanareo raha ny maizina lanjain’izy ireo.
  Tohizo ny fihinana miaraka @ FAT fa izay no nitolomanareo dia mahereza fa andrinay foana ny fiafaran’ izao famadihana ny tolona izao

 15. arrête denise mirary mendrika

  tu changes tout le temps de pseudo , voulant daire croire que vous êtes nombreux :

  mais tu es trop facile à deviner avec les mêmes invectives vulgaires , inchangées depuis 2009

  …demande à ton patron , radio VIVA, de te donner des stages de reboosting , on s’amuserait plus !!!!!!!!!!

 16. Non pas du tout kousa e, inon mou no anirianay ho maro ato, ny tiko ary we tsy misy afa-tsy nareo irery no ato, saing ts afaka hivadika hanaraka ny hevi-disonareo kousa lou za e, technique sy stratégie ef ts nahomby depuis 2009 mbol hiziriziriana iany, manin ra mba mitady fika vao2 ndray e, fa de zany fona no ambara ao, hoavy dada, tonga dada, hitsena an dada, miomana fa patati patata, etc sns, tsis zava-baovao miits ve ranga fa zany fonafona, ataon ny olona tohatra fiakarana fotsiny tsssss

 17. mirary denise : dis moi CLAIREMENT ce que tu sais de la françafrique…

  je comprendrais mieux pourquoi tu comprends ou ne comprends pas le système dans lequel nous baignons depuis 1960

  Tu aimes parler mais n’importe comment , obsédée par ton dada par ci dada par là : obsession éternelle de ramener ta conception politique(pour toi) à une personne et non à un concept !

  Mon dada à moi est le mari de ma mère …je ne sais pas comment cela se passe chez toi !
  ==> dada virtuel ?
  ==> dada par procuration ?

  Mon combat est de libérer Madagascar de ce joug françafricaine qui tient à faire ployer les Africains sous une REPUBLIQUE BANANIERE et dans le SOUS DEVELOPPEMENT PERPETUEL pour mieux exploiter à bon compte les ressources de l’Afrique !
  plaçant au pouvoir à coup de putch et de manioulation des hommes à kla solde de la France comme Tsiranana ou Hery ou Ouattara au Sénégal !

  je m’arrête car je suis persuadée que CELA TE DEPASSE , comme cela dépasse beaucoup de compatriotes dont ceux de la mouvance qui confondent opposition constructive et collaboration , contre-sens démocratique.

 18. Tsy misy zavatra ho resahina dia tsy maintsy mody miresaka an’izany ry tata â !
  Efa nilaza ny Filoha fa tsy tokony atao resaka intsony izany fiverenany izany ! Ary dia tena faly daholo nandre an’izany, fa mody paiso !

  Gadra izany, mba anontanio ny zanaky ny Jeneraly Raoelina, fa manan-kambara ry zareo momban’ilay mpahay Lalàna iray izay !

  Avadika ny resaka.

  Projet du gouvernement : Que la capitale et ses habitants restent dans leur merde, il faut à tout prix sauver le site ( soldat) Nosy Be, et ce pour le plaisir des étrangers !

  Hita tao amin’ny forum TIM !

  « PLANQUEZ-VOUS, HERIMBOATAY ET ROLLY VIENDRONT VOUS FRACASSER LES POSTS !!! »

  Extraits d’un Communiqué à l’issue d’un Conseil de Gouvernement.

  « Constat :
  Il est déplaisant de constater que d’une part, des sites Internet et autres réseaux sociaux (Forums) ont tout fait pour dramatiser, sinon pour diaboliser les faits regrettables qui ont touché des ressortissants étrangers à Nosy Be et, de l’autre, que la partie Malagasy n’ait pas jugé utile et nécessaire de déployer une Communication AGRESSIVE, objective et réelle pour répliquer à ces DETRACTATIONS ET POUR RETABLIR LA VERITE.
  Aussi, même pour des faits futiles, les critiques acerbes y afférentes, DEFERLEES NOTAMMENT SUR LE NET, ont généré des conséquences désastreuses tant sur l’honorabilité et L’INTEGRALITE DE LA NATION MALAGASY que sur la destination Nosy Be en matière de tourisme international.

  Stratégie :
  Il faut absolument ainsi battre en brèche, SINON FAIRE FRACASSER CETTE COMMUNICATION NEGATIVE.

  Tactique :
  La meilleure tactique est d’utiliser le même outil, c’est-à-dire le net, pour CONTRECARRER CETTE COMMUNICATION NEGATIVE, ET FAIRE VALOIR LA RESTAURATION DE L’ETAT DE DROIT, LA SECURITE ET LA RELANCE DU TOURISME A NOSY BE.
  ……
  Conclusion :
  Comme ce fut sur le net que « l’assassinat » de la Destination Nosy Be ait été fait, ce sera ainsi sur ce même Net* que sa « résurrection » devra impérativement se faire. »

  * Et non sur le terrain ?????

  Dramatiser
  Diaboliser
  Communication agressive
  Détractations
  Critiques acerbes déferlées sur le net pour des faits futiles
  Conséquences désastreuses sur l’honorabilité et l’intégralité de la nation Malagasy
  Faire fracasser
  Assassinat de destination et résurrection sur le net

  MDR !!

  De plus en plus ridicule !! Communiqué écrit par risara baomba ou par qui ???

  Inutile d’aller chercher loin messieurs les ministres, et osez lui poser les vraies questions ! Un de ceux qui ont « assassiné » la destination Nosy Be est devenu votre patron ! Pompier pyromane ???

 19. Tatasika fotsiny no betsaka e, tsy ita miits ze zava-bita fa mamitaka olona ao @ Magro ao fotsiny, miady hoan ny Tanindrazana nefa maprisika ny mpampiasa vola tsy hanomena vola, zany ve no fitiava-tanindrazana??? nga na tsy misy mpamatsy vola ary eo, nga ze mpitondra eo ahantra zany miits, fa ny vahoaka no mihinan’ny fatiny eo, zany ve no ataon’ny dadan lisany de hoe olona tia tanindrazana mdr, mety tia tany ngazana ngamba ka, ny fitiava-tanindrazana lesy de ny fitiavana ny gasy mitovy ny tena loha a, fa tsy ambaniana fona hoe foza sy mahantra velona rehefa tsy mitovy hevitra @ tena, mazava aaaaaaa, fa hoe mahay mitatasika sy politika za de tia tanindrazana zay akory , lol

 20. Be dia be aiza koa ireto foza ato??
  kotozafy ihany no lekisisy ,Kamily ihany no Vitaly, Kotozafy ihany no Be-triche ireo
  mody mitapy mandrangitra olona ato ireo fa ianareo no mety hadalainy, ary mahavatra
  miteny irery mihintsy izy rehefa tsisy voarangitra intsony,MAHONENA!!! musy tsy meti2
  ny lohan-dRangahy! misy mivika kely!
  Dia misy oLona tena marivo salosana mihintsy, mahasahy mbola miomba an’ity Tarondro
  tsy mena mivadika,tsy vitan’izay efa namadika anie i dokotera FA MBOLA NANOME TSINY e!!
  ary ny ankolafy (mba tsy nitenenany nivantana fa i NENY) no tsy nanao izay ahalany azy e!!
  farafaha-ratsiny izy nangina rehefa VOAVIDY tany fa tsy vao maika nivandravandra mampitahotra
  @’ity maso-tarondro be.
  Izy sy i Joely zao no mitovy kilasy tsara, efa miataka aminy daholo koa ny olona fa tsisy saosy,
  efa lany ny volan’i dada ,tsy dia lasa lavitra koa moa fa RAMASA-BOMANGA ka tsy azo hianteherana.
  Ary hisaorana ny avo fa tena nahay nandahatra izy.

 21. Ny an’lisany foza lo dia ny mameno paosy fotsiny no tena fitiavan-tanindrazana ê ! Efa mazava amin’ny vahoaka hatry ny ela izany !

  Mba anontanio ry zalahy eny Avaradoha, sy Ambohimanarina misy ny havan’i domelina !

  Tsy tain lisany fa hitan’ny vahoaka anie ny zavatra nataon lisany ê ! Eny ê, sendran’izay vahoaka mora fahanan-dalitra, mpepoina sy mifori-drambo lisany dia be safara eo !

  Raha tena tia tanindrazana lisany dia itony mba asaina arahin’ilay fery vao, dia manazava amin’ny vahoaka hoe taiza ny 30 millions de dollars nampiasainy mba ho lany prezidà izy ! Marihina fa ny raharaha ACM sy Air mad dia tafiditra lalina ao anatin’ilay izy ny tenany, izay tsy nametra-pialàna akory tamin’izy mbola kandidà !
  Vao tsy ela no « mody nampandrenesina antsokosoko tamin’ny NOTE DE SERVICE » ny mpiasan’ny Air mad hoe tsy PCA intsony ilay fery vaon’i Madagasikara !

  Izao nampiakarina 20 erô indray hoe ny RSA ao Ivato ! 2 erô fotsiny no mba an’ny fanjakàna !

  Vazaha fanta-daza miliaridera aza, 3 ( misy miliza fa 7 ) millions d’euro fotsiny no MBA lazain-dry zareo nividianany vato !

  http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/achats-de-voix-presumes-corbeil-essonnes-les-juges-enquetent-sur-7-m-eur-sources-proches-article_89455/

 22. Tsy mbola ampy fa tohizo ny adalàna ry vendrana isany â !

  http://www.tananews.com/asides/thierry-rakotonarivo-il-inutile-de-debattre-cest-au-mapar-de-designer-le-pm/

  MAPAR, un entité fantôme si ce n’est illégale, qui prétend avoir le droit de prendre en prendre le destin de tout un peuple ? Ha ha ha !!

  Aiza ianareo r’Ingahy isany Rakotomanana Honoré sy Ranjeva amin’izany â ?

  Mba avoay eto ny sarin’io olona io ê ! Mba tianay ho hita !

 23. Ny ahy lesy na Hery na Ra8 a, rehefa mba tombotsoan ny malagasy rehetra tsy tokony salovanina zany lesy e, inona no mba tobmony azon la ra mba mihinana ny gasy kely, za lou ts mirara na hery na rajoelina no eo na Ra8 e, fa ny tiko de ze olona tsy manambany sy manaratsy ny hafa otran ny zao ataon lisany zao vao tsy mitovy hevitra kely am lisany, Jesosy ary lesy tety izy tenany nolavin ny olona tsy nanambany na nanaratsy ny olona toa azy kou, ze ela gasy kely ery vo toherin ny olona ny hevitra de hevi-poza e, taranaka foza e, tarondro e, patati patata e, nefa mba milaza fa olona nahita fianarana ono, mapme be tsssss, aleo iany wa vendrana lety e, nefa mmba mahalala we iny de gasy otranà iany fa ny hevitray no tsy mitovy fa hajaiko fona kousa nefa, fa ts ambaniako sy haratsiako, sa lisany efa nisy nanaratry ampahibemaso, mba teneno we?????

 24. Fatrapanenjika ery ialahy isany kanefa ialahy isany no tena mpambotry vahoaka sy nivarotra tanindrazana, noho izany aza milaza na indray mandeha aza fa ialahy isany no tena mpiaro ny gasy kely, izay mbola tsy nihinana ny tsy fihinany tahak’izao !

  Namidin’ialahy isany foza ny firenena, ary mbaola averina eto fa ny atao hoe fozaorana dia ireo gasy tsy mahafantatra afa-tsy ny famenoana paosy na dia potika tanteraka aza ny firenena ! Potika ara-tsaosialy, ekônômika, tontolo iainana, fotom-pisainan’ny vahoaka !
  Fantatr’ialahy io manoratra io izany, fa tsy ny fanafenana ny ratra sy aretina no hanasitrana an’izay olona marary !

  Ireo gasy lazaiko ireo dia tsy ireo lazain’ialahy isany hoe avy eny amin’ny faritra iva, fa maro amin’izy ireo aza no miambo ho andriana tsy kasian-dalitra !

  Mazotoa omana fa tamin’ny andron’iRavalomanana ihany ilay izy no tsy nisy intsony ê !

 25. A tamatave les petites créoles se prostituaient toute la semaine

  le samedi elles allaient se confesser pour avoir l’absolution et communier le dimanche

  ==> dès le lundi jusqu’à confesse le samedi : elles se prostituaient

  et le cycle étaient hebdomadaires

  ==========> tel est la logique des foza
  ==========> ils détruisent le pays , s’empiffrent par la CORRUPTION A VITESSE TGV !
  ^pendant cinq ans de gouvernement puitschiste SVP !
  ==========> et maintenant on ose parler , proposer la réconciliation ????????

  DE QUI SE MOQUE T ON ??????????

  l’hopital qui se fout de la cha

 26. Je croyais due tu allais écrire  » l’hôpital que se fout de la cha..tte sauvage », puisque certains n’apprécient guère le terme de foza, sous prétexte qu’ils sont « neutres » !

  Dorénavant, on va les appeler « les petits pigeons » ! P’tits pigeons, c’est plus mignon et surtout que les vazaha les adorent accompagnés de petits pois et d’oignons grelots !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *